Neidio i'r prif gynnwy

1.    Ymddiheuriadau    10.00
    
2.    Cyflwyniadau    10.05
    
3.    Datgan Diddordeb    10.10
    
4.    Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 20.05.21, a Materion yn Codi
10.15
    
5.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd    10.20
    
6.    Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol    10.25
    
7.    Cyflwyniad gan De-ddwyrain Cymru    
    
7.1    Prosiect Ffordd Lamby, Amddiffynfeydd Arfordir– Simon Dooley, Arweinydd Tîm, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, Cyngor Caerdydd; ag Anne-Marie Moon, Cyfarwyddwr Technegol, Ymgynghori JBA.    10.40
    
7.2    Cynllun Lliniaru Llifogydd Coldbrook, Y Barri – Clive Moon, Rheolwr Peirianneg Amgylcheddol , Cyngor Bro Morgannwg    11.00
    
---------Egwyl---------    11.20
    
8.    Comisiwn y Gyfraith o Cymru a Lloegr –14eg Ymgynghoriad Rhaglen - Comisiynydd Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith yng Nghymru, Nicholas Paines CF.    11.30
     
9.    Adroddiad cynnydd y papur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) - James Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Diwygio Rheoli Tir, Llywodraeth Cymru    12.00
    
10.    Ymgysylltu â'r gymuned yng ngogledd-ddwyrain Lloegr ,Arweinydd Tîm, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, Asiantaeth yr Amgylchedd, Gogledd ddwyrain.    12:30
    
---------Cinio---------        13.00
    
11.    Adroddiadau     
    
11.1    Nodyn Cyngor Technegol ar Gynllunio (TAN) 15 – Jonni Tomos, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio o Lywodraeth Cymru.     13.30
    
11.2    Diweddaru Cyfoeth Naturiol Cymru / Adroddiad Blynyddol – Jeremy Parr, Cyfoeth Naturiol Cymru    13.55
    
11.3    Adroddiad cynnydd y fforwm Grwpiau Arfordir Cymru,  David Harris    14.20
    
11.4    Yr Is-bwyllgor Adnoddau – I dderbyn munudau ei cyfarfod a gafwyd ar 07.07.2021 a 03.08.2021.    14.45
    
11.5    Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth - I dderbyn Adroddiad Interim yr Is-bwyllgor, a munudau’r cyfarfod a gafwyd ar 24.06.2021.                 14.50
    
11.6    Rhaglen Waith y Pwyllgor – Derbyn yr adroddiad gan y Cadeirydd ac ystyried yr argymhelliad bod y Rhaglen Waith wedi’i diweddaru i gael ei chymeradwyo.                     15.15
    
12.    Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y Cadeirydd ohono o flaen llaw.    15.25
    
13.    Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 27.01.2021, Coed Pella, Cyngor Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ    
    
Cloi    15.00
 

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 92 KB.

Maint Ffeil 92 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.