Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Eluned Morgan AC
 • Kirsty Williams AC
 • Julie James AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson, Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle, Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Sophie Jones, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu
 • Liz Lalley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Bethan Bateman, Pennaeth Mudo yn y Dyfodol
 • Nicola Forest, Swyddog Polisi Statws Preswylydd Sefydlog yr UE
 • Emma Edworthy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Masnach
 • Rob Parry, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Deddfwriaeth)
 • Ed Sherriff, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • David Tripp, Pennaeth Swyddfa Brwsel
 • Peredur John, Cynghorydd Polisi ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Ken Skates AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol a'r Cylch Gorchwyl diwygiedig

 1. Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 13 Ionawr.
 2. Cytunodd yr Is-bwyllgor ar y Cylch Gorchwyl diwygiedig, a oedd yn atgyfnerthu'r cyfeiriadau at bolisi masnach fel rhan o fusnes yr Is-bwyllgor.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

 1. Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ddiweddariad ar y datblygiadau ers y cyfarfod diwethaf. Cafodd yr Is-Bwyllgor ei atgoffa y byddai'n hanfodol bod y paratoadau ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol, pa bynnag fath o berthynas fydd honno, yn parhau yn ddi-oed yn ystod y cyfnod pontio.
 2. Roedd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yn bresennol mewn cyfarfod ar 21 Ionawr, a oedd yn canolbwyntio ar baratoadau gweithredol y dyfodol.
 3. Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 3: Negodiadau'r UE: y sefyllfa

 1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn rhoi diweddariad ar ddatblygiadau'r negodiadau wedi i'r DU ymadael â’r UE ar 31 Ionawr, a'r diweddaraf am fandadau negodi y DU a'r UE.
 2. Nododd yr Is-bwyllgor fod strwythurau'n cael eu rhoi ar waith i reoli'r rhyngddibyniaethau ar draws negodiadau sy'n digwydd, nawr bod y DU wedi ymadael â'r UE, gan gynnwys yr Is-bwyllgor ei hun.
 3. Yng nghyfarfod diweddaraf y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r UE), cafodd cynigion ynghylch rôl y Gweinyddiaethau Datganoledig yn y negodiadau eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU. 
 4. Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 4: Y diweddaraf am Negodiadau'r Cytundeb Masnach Rydd

 1. Cyflwynodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol y papur, a oedd yn rhoi diweddariad ar y gwaith sydd ei angen i ddatblygu capasiti a dull cydlynol ar gyfer negodiadau masnach ar draws Llywodraeth Cymru.
 2. Pwysleisiodd y Gweinidog pa mor bwysig yw masnach ryngwladol i economi Cymru, gan fod nwyddau o Gymru wedi cyfrif am tua 23% o Gynnyrch Domestig Gros Cymru yn 2018.
 3. Nododd Is-bwyllgor y Cabinet y papur.

Eitem 5: Ymgysylltu â'r UE ar ôl Brexit

 1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn amlinellu pa mor bwysig yw bod gan Lywodraeth Cymru broffil gweithredol yn yr UE.
 2. Tynnodd yr Is-bwyllgor sylw at bwysigrwydd swyddfa Brwsel fel lleoliad allweddol ar gyfer unrhyw ymgysylltiad posibl yn y negodiadau rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol.
 3. Byddai'r swyddfa'n helpu i atgyfnerthu proffil Cymru fel gwlad Ewropeaidd groesawgar ac fel partner cyson, adeiladol a chadarnhaol yn y cysylltiadau â'r UE yn y dyfodol.
 4. Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 6: Trefniadau Pontio Ewropeaidd: Y ddeddfwriaeth

 1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yr eitem, a oedd yn rhoi trosolwg o'r datblygiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth mewn perthynas â'r DU yn ymadael â’r UE, ac a oedd yn amlinellu'r gwaith pellach sydd ei angen eleni.
 2. Nododd yr Is-bwyllgor y goblygiadau cyfansoddiadol ar gyfer Confensiwn Sewel sydd ynghlwm â Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r Ddeddf Cytundeb Ymadael, er gwaetha'r ffaith nad oedd r'un o'r tair ddeddfwrfa ddatganoledig wedi cydsynio. Fodd bynnag, cytunodd pawb fod y rhain yn amgylchiadau unigryw.
 3. Drwy'r ddogfen 'Diwygio ein Hundeb', roedd Llywodraeth Cymru wedi argymell y dylid defnyddio dull mwy strwythuredig o ddatrys anawsterau fel y rhain yn y dyfodol, a'r gobaith oedd y byddai Llywodraeth Cymru yn ymateb yn gadarnhaol drwy ddiwygio a gwella Confensiwn Sewel.
 4. Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Rhannu’r dudalen hon