Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Kirsty Williams AC
 • Julie James AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson, Cyfarwyddwr, y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle, Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Tim Render, Cyfarwyddwr, Tir, Natur a Bwyd
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu
 • Liz Lalley, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Emma Edworthy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Masnach
 • Rob Parry, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Deddfwriaeth)
 • Michelle Grey, Pennaeth Polisi a Chydlynu Negodi
 • Robbie Thomas, Pennaeth 'Yn Barod ar gyfer Brexit', Trafnidiaeth
 • Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Economaidd
 • Leon Griffiths, Pennaeth Cyfathrebu, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Lauren Stamp, Uwch-ysgrifennydd Preifat, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Ken Skates AC
 • Vaughan Gething AC
 • Eluned Morgan AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 1. Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 12 Chwefror.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

 1. Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ddiweddariad ar y datblygiadau ers y cyfarfod diwethaf. Roedd cyfarfod a gynhaliwyd yn ddiweddar gyda'r gweinyddiaethau datganoledig eraill yn un cadarnhaol a chafwyd consensws bod angen i'r gweinyddiaethau datganoledig gydweithio i ddylanwadu ar safbwynt negodi y DU.
 2. Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 3: Blaenoriaethau negodi: CSC-EU(19-20)28

 1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd y papur hwn, a oedd yn bapur ar y cyd, ac yn:
  • an update on the development of negotiations
  • sought agreement on negotiating priorities and the Welsh Government approach to negotiations
  • outlined the future direction of Sub-Committee discussions.
 2. Adroddwyd bod mandad negodi drafft yr Undeb Ewropeaidd wedi cael ei chyhoeddi, a bod y negodiadau cyntaf wedi’u cynnal.
 3. Mae Prif Weinidog Cymru wedi ei gwneud yn glir bod y safbwyntiau a nodwyd gan Lywodraeth y DU ynghylch negodiadau'r UE yn perthyn i Lywodraeth y DU yn unig, gan ei bod wedi dewis peidio ag ymgysylltu'n briodol na cheisio cytundeb gan y gweinyddiaethau datganoledig.
 4. Byddai'n bwysig i ymgysylltiad ar lefel swyddogion barhau er mwyn ceisio dylanwadu ar y safbwyntiau negodi ar lefel dechnegol, ond roedd ymgysylltiad Gweinidogol yn dibynnu'n hollol ar Lywodraeth y DU yn amlinellu proses ystyriol ar gyfer cynnwys Gweinidogion y gweinyddiaethau datganoledig gyda’i gilydd mewn modd strwythuredig.
 5. Trafododd a chytunodd yr Is-bwyllgor ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y negodiadau a amlinellir yn y papur a'r atodiadau.

Eitem 4: Y diweddaraf ar Drefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd): CSC-EU(19-20)29

 1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd y papur, a roddodd ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol o ran parodrwydd a'r pwysigrwydd o barhau gyda'r gwaith helaeth sydd ei angen er mwyn paratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio.
 2. Roedd risg sylweddol y byddai'r DU yn ymadael â'r UE ar ddiwedd y cyfnod pontio heb sicrhau cytundeb masnach gyda'r UE. Byddai hyn yn golygu ymadael ar delerau Sefydliad Masnach y Byd, a byddai effaith bosibl hyn yn debyg iawn i ymadael o dan sefyllfa Brexit 'heb gytundeb'.
 3. Yn ogystal, dywedodd Llywodraeth y DU y byddai blaenoriaethau negodi yn arwain at densiwn sylweddol yn y berthynas fasnachu, a byddai angen gwneud gwaith paratoi helaeth hyd yn oed pe gellid dod i gytundeb erbyn diwedd y flwyddyn.
 4. Y prif her a wynebwyd wrth baratoi ar gyfer y sefyllfaoedd hyn oedd nad oedd Llywodraeth y DU wedi rhannu digon o wybodaeth. Nid oedd deunydd allweddol am benderfyniadau'n cael ei rannu mewn modd amserol, neu hyd y oed o gwbl, gan greu rhwystrau diangen i baratoadau Llywodraeth Cymru.
 5. Gallai anawsterau pellach godi o ganlyniad i bandemig COVID-19, o ran y capasiti gweithredu a gallu Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â negodiadau. Awgrymwyd bod pwyslais Llywodraeth y DU ar gadw dyddiad ymadael caled yn gam anghywir, gan bod cadw hyblygrwydd er mwyn gallu ymateb i faterion eraill megis COVID-19, ochr yn ochr â'r negodiadau, yn hollbwysig.
 6. Nododd Is-bwyllgor y Cabinet y papur.

Eitem 5: Unrhyw fater arall

 • Cafodd y cyfarfod nesaf ei drefnu ar gyfer 25 Mawrth, a byddai'n canolbwyntio ar bolisi ar draws adrannau wedi i ni ymadael â'r UE.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Mawrth 2020