Neidio i'r prif gynnwy

Presennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AM (Cadeirydd)
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol
 • Piers Bisson, Cyfarwyddwr Pontio Ewropeaidd
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • James Gerard, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trawsnewid Cyfiawnder a Datganoli
 • Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Diogelwch Cymunedol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)

Eitem 1: Cylch Gorchwyl a dulliau gweithio arfaethedig CSC-Justice(19-20)01

 1. Cyflwynodd y Prif Weinidog y papur yn gofyn i Weinidogion gymeradwyo cylch gorchwyl Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder.
 2. Roedd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru wedi cynnal ymchwiliad cynhwysfawr i gyflwr y system gyfiawnder yng Nghymru. Roedd wedi casglu tystiolaeth drwy gyfrwng mwy na 200 o gyflwyniadau ysgrifenedig, 150 o dystion ac ymgysylltiad eang o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae’r adroddiad a luniwyd o ganlyniad i’r ymchwiliad yn cynnig 78 o argymhellion arwyddocaol ar gyfer gwella’r modd y darperir cyfiawnder yng Nghymru. Gwnaed 156 o argymhellion atodol.
 3. Roedd yr Is-bwyllgor wedi’i sefydlu i arwain holl weithgareddau’r Llywodraeth a ddaw yn sgil yr adroddiad ac i ddarparu arweiniad strategol ar y swyddogaethau cyfiawnder sydd wedi’u datganoli i Gymru. Byddai’r pwyllgor yn sicrhau bod cydweithio ar draws pob portffolio er mwyn sicrhau dulliau cydlynol ar faterion yn ymwneud â chyfiawnder. Byddai hefyd yn pennu safbwynt Llywodraeth Cymru ar gynlluniau Llywodraeth y DU ar ôl eu trafodaethau gyda Gweinidogion y DU am ddatganoli cyfiawnder.
 4. Roedd y papur yn nodi aelodau craidd yr Is-bwyllgor ac yn nodi y byddai gwahoddiad i Weinidogion fynychu cyfarfodydd penodol pan fo polisi penodol yn berthnasol.
 5. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 2: Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: dadansoddiad cychwynnol o’r adroddiad terfynol CSC-Justice (19-20)02

 1. Cyflwynodd y Prif Weinidog y papur a oedd yn amlinellu’r materion allweddol a fyddai’n ffurfio sut y byddai Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.
 2. Roedd y papur yn darparu dadansoddiad cychwynnol o argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder, yn asesu’r Rhaglen Trawsnewid Cyfiawnder fel rhaglen dros sawl blwyddyn, ac yn nodi maint y cydweithredu tebygol a fyddai’i angen gan Lywodraeth y DU er mwyn gweithredu cyfran arwyddocaol o’r argymhellion. Darparwyd dau fodel eglurhaol am y rhaglen wedi’u seilio ar p’run a fyddai Llywodraeth y DU yn croesawu peth datganoli deddfwriaeth yn ystod y Senedd bresennol ai peidio.

Eitem 3: Dadl yn y Senedd - eitem ar lafar

 1. Dywedodd y Prif Weinidog wrth yr Is-bwyllgor y byddai dadl ar Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru yn cael ei chynnal ar 4 Chwefror ac y byddai’n rhaid cyflwyno’r cynnig yn fuan.

Eitem 4: Blaenraglen Waith Ddrafft CSC-Justice(19-20)03

 1. Cyflwynodd y Prif Weinidog y papur yn gofyn i’r Is-bwyllgor gytuno ar ei flaenraglen waith (gan nodi y byddai’n rhaid adolygu’r rhaglen wrth i faterion ddatblygu). Rodd y papur yn cynnwys tabl o bynciau i’w hystyried yn ogystal ag awgrymiadau am ba Weinidogion a fyddai’n arwain.
 2. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Ionawr 2020

Rhannu’r dudalen hon