Neidio i'r prif gynnwy

Present

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC 
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd) 
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Vaughan Gething AC
 • Rebecca Evans AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Lee Waters AC
   
 • Shan Morgan – yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Beran – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Christopher Morgan – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd - Parodrwydd
 • Bethan Bateman – Pennaeth Mudo yn y Dyfodol 
 • Nicola Forrest – Rheolwr Polisi Mudo, Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd 
 • Sarah Hough – Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC

Eitem 1: Y datblygiadau diweddaraf

1.1 Cyfeiriodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit at y gwaith rhagorol a wnaed dros yr haf i baratoi Llywodraeth Cymru ar gyfer canlyniad posibl 'heb gytundeb', a diolchodd i'r swyddogion a'r Gweinidogion am eu gwaith caled a'u hymwneud â hyn.

1.2 Ystyriwyd bod canlyniad 'heb gytundeb' yn llawer llai tebygol erbyn hyn, er y byddai'n rhaid diweddaru a chynnal y paratoadau ac efallai eu cryfhau unwaith eto ar ddechrau mis Ionawr os na fydd ffordd amlwg ymlaen o ganlyniad i'r Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr.

1.3 Hefyd, dylid ystyried trefniadau ar gyfer pwysau dros y gaeaf, fel tywydd difrifol a'r galw cynyddol ar y gwasanaethau iechyd, mewn cynlluniau parodrwydd diwygiedig. Cydnabuwyd cyfraniad y gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Cydgysylltu Argyfyngau (Cymru) a chytunwyd y byddai'r galw yn y dyfodol ar yr un staff yn cael ei gadw i'r isafswm lle bo modd.

1.4 Nodwyd bod yr Ysgrifennydd Parhaol wedi trafod yr hyn a ddysgwyd o'r paratoadau ar gyfer ymadael 'heb gytundeb' gyda Syr Mark Sedwill, Pennaeth y Gwasanaeth Sifil.

1.5 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 2: Polisi Mudo yn y Dyfodol

2.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur a oedd yn crynhoi datblygiadau ar y polisi mudo dros y 12 mis diwethaf a thynnwyd sylw at nifer o feysydd lle efallai y dymunai Llywodraeth Cymru ddatblygu ei pholisi ymhellach er mwyn pwyso ar Lywodraeth y DU i ystyried anghenion mudo Cymru yn y dyfodol.

2.2 Roedd yn amlwg bod llywodraeth gyfredol y DU yn benderfynol o gyflwyno system fudo yn seiliedig ar bwyntiau, yn debyg i'r system yn Awstralia. Roedd yn hanfodol bod Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa i geisio dylanwadu ar bolisi Llywodraeth y DU fel bod yr effeithiau mwyaf niweidiol i Gymru'n cael eu lliniaru os yw Llywodraeth y DU yn parhau i fynd ar drywydd y polisi hwn. 

2.3 Codwyd y mater o gadw fisas tair blynedd ar gyfer myfyrwyr mudol, a nodwyd y dylid dod o hyd i ffordd o sicrhau bod y mudo cadarnhaol hwn i Gymru yn parhau. 

2.4 Trafododd yr Is-bwyllgor y trothwy cyflog arfaethedig ar gyfer mudwyr, sef £30k y flwyddyn ar hyn o bryd. Nodwyd pe bai trothwy cyflog yn parhau fel rhan arfaethedig o bolisi mudo yn y dyfodol, yna byddai trothwy is o £20k y flwyddyn yn fwy addas yng Nghymru.

2.5 Cytunodd yr Is-bwyllgor ar y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Tachwedd 2019