Yn bresennol

 • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Kirsty Williams AC
 • Eluned Morgan AC
 • Rebecca Evans AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Toby Mason – Pennaeth Cyfathrebu
 • Hugh Rawlings – Cyfarwyddwr, Yr Is-adran Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol
 • Chris Warner – Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd - Polisi
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Emma Watkins – Dirprwy Gyfarwyddwr Ymadael â’r UE a Pholisi Economaidd
 • Rhys Davies – Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Leon Griffiths – Pennaeth Cyfathrebu, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Peredur John – Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Enfys Dixey – Pennaeth Polisi Cystadleurwydd Economaidd

Ymddiheuriadau

Ken Skates AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion sy'n codi

1.1. Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a nodwyd bod yr holl gamau gweithredu wedi eu cwblhau neu ar waith.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

2.1 Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ddiweddariad i'r Is-bwyllgor ar y datblygiadau diweddaraf.

2.2 Cyfarfu’r Senedd Ewropeaidd newydd am y tro cyntaf ddoe, a byddai'n canolbwyntio am yr wythnosau nesaf ar ethol Llywydd y Senedd, a chadarnhau enwebai'r Cyngor Ewropeaidd ar gyfer swydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd.

2.3 Roedd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit wedi mynychu cyfarfod o'r Cydbwyllgor Gweinidogion (Ewrop) ar 13 Mehefin a'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ar 28 Mehefin, a oedd wedi canolbwyntio ar faterion cyfansoddiadol. Cafodd cyfarfod o EUXT(P) ei gynnal ar 26 Mehefin, a oedd yn cynnwys trafodaeth ar y paratoadau ar gyfer ymadael heb gytundeb. Hefyd, roedd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi mynychu cyfarfod o'r EUXT(P) ar 12 Mehefin, a phwysleisiodd bwysigrwydd y cyfarfodydd hyn.

2.4 Cynhaliwyd trafodaethau gyda David Lidington er mwyn parhau i ymgysylltu drwy gyfarfodydd dwyochrog, a sefydlu tir cyffredin rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

2.5 Ar 26 Mehefin, roedd y Prif Weinidog wedi ysgrifennu llythyr at ASau Cymru. Roedd y llythyr yn cefnogi cyflwyno deddfwriaeth ar gyfer osgoi ymadael heb gytundeb, a pharatoi Bil ar gyfer cynnal Refferendwm. Nodwyd bod y llythyr wedi amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru, sef y dylid ymgyrchu o blaid cynnal refferendwm a pharhau'n aelod o'r UE, safbwynt a oedd wedi ei gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol.

2.6 Rhoddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yr wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen gymorth ar gyfer y sector defaid yn dilyn cyfarfod pedair ochrog rhwng y llywodraethau a DEFRA.

Eitem 3: Cysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin: Diweddariad - CSC-EU(18-19)36

3.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn darparu gwybodaeth am hynt yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol a datblygiadau diweddaraf y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin, y ddau yn cyfrannu at ddull gweithredu ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnal cysylltiadau rhynglywodraethol ar ôl Brexit.

3.2 Roedd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, a'i gydweithiwr cyfatebol yn Llywodraeth yr Alban, yn ysgrifennu ar y cyd at Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn i bwysleisio'r angen i sicrhau cynnydd pellach cyflym o ran yr adolygiad a'r fframweithiau.

3.3 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 4: Marchnad Fewnol y DU: Polisi a materion rhynglywodraethol - CSC-EU(18-19)37

4.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn rhoi diweddariad ar y datblygiadau diweddaraf o ran y cysyniad o farchnad fewnol y DU a chydweithredu economaidd rhwng gwledydd y DU yn y dyfodol.

4.2 Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 5: Materion Cyllid Ewropeaidd - CSC-EU(18-19)35

5.1 Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd y papur, a oedd yn gofyn i Is-bwyllgor y Cabinet nodi lefel bresennol cyllid yr UE, a'r gwaith a wneir i gefnogi ac i feintioli'r amcan 'dim ceiniog yn llai' pe bai'r DU yn ymadael â'r UE.

5.2 Roedd Prif Weinidog y DU wedi bod yn glir wrth osod ei blaenoriaethau ar gyfer ymadael â'r UE ar 17 Ionawr 2017 y byddai'r setliad datganoli yn cael ei barchu. Felly, byddai angen i Lywodraeth Cymru bwysleisio na fyddai'n derbyn unrhyw leihau yn ei phwerau datganoledig.

5.3 Pwysleisiwyd y ffaith y byddai pwysau ariannol a gweinyddol yn digwydd yn sgil disodli rhaglenni llai'r UE a dychwelyd swyddogaethau a dyletswyddau newydd i Gymru o'r UE, ac na ddylid anghofio am y rhain, gan y byddent yn golygu y byddai angen dyrannu adnoddau mewn modd gwahanol.

5.4 Nododd yr Is-bwyllgor y papur gan gymeradwyo'r argymhellion.

Eitem 6: Y diweddaraf am barodrwydd: CSC-EU(18-19)38

6.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn egluro'r datblygiadau diweddar sy'n ymwneud â'r paratoadau ar gyfer senario 'dim cytundeb', gan gynnwys y cynnydd a chamau gweithredu penodol a gymerir gan Lywodraeth Cymru.

6.2 Nodwyd bod y risg y gallai'r DU ymadael â'r UE heb gytundeb wedi cynyddu'n sylweddol ers y datganiadau a wnaed gan y ddau ymgeisydd am arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol. Ar y sail hon, cytunwyd y byddai angen dwysáu'r paratoadau ar gyfer ymadael heb gytundeb.

6.3 Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor yr argymhellion a nodwyd y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Gorffennaf 2019