Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Vaughan Gething AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, y Strategaeth Brexit
 • Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr y Trysorlys
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat, y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol ESNR
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Huw Morris – Cyfarwyddwr Grŵp SHELL
 • Tim Render – Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd
 • Gian Marco Currado – Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr
 • Andrew Gwatkin – Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi
 • Gary Haggaty – Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diogelwch Cymunedol
 • Emma Watkins – Dirprwy Gyfarwyddwr y Polisi Economaidd ac Ymadael â’r UE
 • Mari Stevens – Dirprwy Gyfarwyddwr, Marchnata
 • Robbie Thomas – Trafnidiaeth
 • Bill MacDonald – y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Emma Alexanderv – y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Leon Griffiths – y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Peredur John – y Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Rebecca Evans AC
 • Kirsty Williams AC

Eitem 1: Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

1.1 Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

Eitem 2: Diweddariad ar y datblygiadau – Eitem lafar

2.1 Nododd yr Is-bwyllgor y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch dyfarniad y Goruchaf Lys ddoe yn yr achos mewn perthynas ag addoediad Senedd y DU, lle barnwyd bod penderfyniad Prif Weinidog y DU i addoedi fel na fyddai’r Senedd yn eistedd am bum wythnos yn anghyfreithlon. Byddai’r Senedd yn ailgynnull heddiw ar ôl y dyfarniad hwn.

2.2 Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit wrth yr Is-bwyllgor y byddai ‘Dyfodol mwy disglair i Gymru’ yn cael ei gyhoeddi y diwrnod canlynol.

2.3 Roedd y Cwnsler Cyffredinol wedi bod mewn cyfarfod â’r Gwir Anrh. Oliver Dowden, y Tâl-feistr Cyffredinol ar gyfer Swyddfa’r Cabinet, ynglŷn â’r Adolygiad Rhynglywodraethol y dydd Mercher blaenorol ac wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod â James Duddridge AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ddydd Llun.

2.4 Nodwyd y byddai sgyrsiau a gynhaliwyd â Chris Skidmore, Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol yn gadarnhaol, a chanolbwyntiwyd ar gynllun ar gyfer y DU gyfan yn ymwneud ag Erasmus+.

2.5 Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) wedi cytuno o’r diwedd i sefydlu’r cyfarfod pedair ochrog cyntaf ar 7 Hydref. Byddai hwn yn gyfle i bwyso ynglŷn â’r angen i gryfhau’r strwythur rhwng gweinyddiaethau er mwyn bodloni’r heriau sydd i ddod.

2.6 Roedd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cyfarfod ag Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, i drafod y Strategaeth Ryngwladol. Nodwyd y byddai’n bwysig parhau â’r cysylltiadau dwyochrog ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru ond hefyd sicrhau bod perthynas uniongyrchol, gadarnhaol â’r Ysgrifenyddion Gwladol eraill.

2.7 Gan fod fframwaith caffael nwyddau Llywodraeth y DU wedi’i gwblhau erbyn hyn, byddai angen rhagor o wybodaeth oddi wrth yr Adran Drafnidiaeth a’r Adran Iechyd yn San Steffan er mwyn cael sicrwydd y byddai’r capasiti yn ddigonol.

Eitem 3: Parodrwydd – Eitem lafar

3.1 Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit wrth yr Is-bwyllgor fod y Cynllun Gweithredu yn mynd i gael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf. Diolchodd y Gweinidogion i’r swyddogion am yr holl waith caled a oedd wedi’i wneud er mwyn cwblhau’r cynllun gweithredu amlinellol a’i gyhoeddi, a nodwyd bod y cynllun wedi cael ymateb cadarnhaol yn y cyfryngau.

3.2 Roedd cyfres o gyfarfodydd dwyochrog wedi cael eu cynnal rhwng y Prif Weinidog a Gweinidogion a Dirprwy Weinidogion unigol.

Eitem 4: Cyllid

4.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit y papur, sy’n nodi’r gwaith a wneir i sicrhau cyllid i ddisodli’r cyllid a gaiff ei golli o raglenni presennol yr UE, ac ystyriaethau cyllid pe na fyddai cytundeb.

4.2 Cytunwyd y byddai angen i Lywodraeth Cymru barhau i fod yn glir ynghylch ei safbwynt ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Byddai unrhyw beth llai na digollediad llawn ar gyfer cyllid yr UE a fyddai’n cael ei golli yn golygu bod Llywodraeth y DU yn torri ymrwymiad a wnaed i bobl Cymru gan amrywiol ymgyrchydd o blaid Ymadael.

4.3 Nododd Is-bwyllgor y Cabinet y papur.

Eitem 5: Parodrwydd ar gyfer Dim Cytundeb – Trafnidiaeth

5.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y papur, a oedd yn darparu’r diweddaraf ar y paratoadau ar gyfer dim cytundeb a oedd wedi’u trefnu ar gyfer porthladdoedd, bysiau, y rheilffordd a Maes Awyr Caerdydd.

5.2 Nodd yr Is-bwyllgor y paratoadau ar gyfer dim cytundeb ar draws Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, fel y nodwyd yn y papur.

Eitem 6: Parodrwydd ar gyfer Dim Cytundeb – Yr economi a sgiliau

6.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y papur, a oedd yn rhoi’r diweddaraf ar barodrwydd busnesau gan gynnwys cymorth cyflogaeth a sgiliau.

6.2 Nodwyd bod prosesau ar gyfer ymateb i unrhyw achos arwyddocaol o fusnes yn lleihau ac yn cau wedi eu cryfhau’n gyffredinol.

6.3 Yn y cyd-destun hwn, roedd blaenoriaethu cymorth a darparu cynnig cyflogaeth a sgiliau cadarn yn allweddol.

6.4 Nododd yr Is-bwyllgor y paratoadau ar gyfer dim cytundeb ar draws Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, fel y nodwyd yn y papur.

Eitem 7: Parodrwydd ar gyfer Dim Cytundeb – Yr amgylchedd, ynni a materion gwledig

7.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y papur, a oedd yn rhoi’r diweddaraf i’r Is-bwyllgor ar brosiectau parodrwydd, a fyddai’n rhoi systemau rheoleiddiol ac eraill ar waith i ganiatáu i lifau masnach barhau, gan gynnwys systemau yn lle rhai’r UE na fyddai gan Gymru fynediad atynt mwyach.

7.2 Nodwyd bod llawer iawn o waith paratoi wedi cael ei wneud ar draws yr Adran, gan gynnwys gyda DEFRA, BEIS a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill.

7.3 Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wrth yr Is-bwyllgor fod llythyr wedi cael ei anfon i bob Busnes Bach a Chanolig yn y sector bwydamaeth i ddangos i bobl lle y gallent gael ffynonellau o gymorth neu gyngor mewn perthynas â pharatoi ar gyfer Brexit.

7.4 Nodwyd bod 74 o brosiectau parodrwydd ar gyfer Brexit ar y gweill ar hyn o bryd. Roedd y rhan fwyaf o brosiectau ‘dim cytundeb’ ar y trywydd cywir ar gyfer ymadawiad â’r UE ar 31 Hydref a byddai swyddogion yn parhau i weithio’n agos gyda DEFRA a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill ar drefniadau ‘dim cytundeb’.

7.5 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Ysgrifennydd y Cabinet
Medi 2019

Rhannu’r dudalen hon