Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Eluned Morgan AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Ken Skates AC
 • Jane Hutt AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Ed Sherriff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • Diane Dunning – Dirprwy Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • David Davies – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Jo Trott – EPS, Grwpiau Agored i Niwed
 • Joe Champion – Cydlynydd Parodrwydd
 • Peredur John – Cynghorydd Polisi ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Lauren Stamp – Uwch-ysgrifennydd Preifat

Ymddiheuriadau

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC
 • Vaughan Gething AC
 • Rebecca Evans AC
 • Kirsty Williams AC

Eitem 1: Y newyddion diweddaraf am y datblygiadau a'r cofnodion

1.1 Byddai cofnodion y cyfarfodydd blaenorol ar 9 a 14 Hydref yn cael eu dilysu mewn gohebiaeth.

1.2 Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit fod Bil y Cytundeb Ymadael wedi'i atal dros dro, yn dilyn pleidlais yn erbyn y cynnig rhaglennu yn Senedd y DU y noson flaenorol. Roedd yn debygol y byddai'r UE yn cytuno i estyniad ar Brexit tan ddiwedd mis Ionawr 2020, ond efallai y byddai Llywodraeth y DU yn ceisio etholiad cyffredinol neu o bosibl yn cyflwyno cynnig rhaglennu diwygiedig ar gyfer y Bil mewn ymateb. Roedd Brexit heb gytundeb yn awr yn llawer llai tebygol o ddigwydd ar 31 Hydref. Fodd bynnag, nid oedd modd diystyru hynny'n llwyr.

1.3 Mewn perthynas ag ymrwymiad y DU, nodwyd bod Prif Weinidog Cymru yn Llundain gyda Phrif Weinidog yr Alban yn cyflwyno cyd-gynhadledd i'r wasg ynghylch yr effaith negyddol y byddai Bil y Cytundeb Ymadael yn ei chael ar y ddwy wlad pe byddai’r ddeddfwriaeth yn cael ei chyhoeddi fel y'i drafftiwyd.

1.4 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 2: Parodrwydd ar gyfer Ymadael Heb Gytundeb

2.1 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 3: Cymunedau agored i niwed

3.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn tynnu sylw at effaith fyrdymor Brexit 'heb gytundeb' ar grwpiau agored i niwed a'r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i liniaru, cymaint â phosibl, ar yr effeithiau. Hefyd, roedd y papur yn amlinellu ysgogiadau polisi posibl y gallai Llywodraeth Cymru eu defnyddio i helpu pobl agored i niwed.

3.2 Roedd yr Is-bwyllgor yn canolbwyntio ar fesurau a oedd yn bodoli eisoes ac a oedd ar gael i helpu pobl agored i niwed, ynghyd â sut y gellid ymestyn y rhain.

3.3 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Hydref 2019

Rhannu’r dudalen hon