Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC 
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd) 
 • Lesley Griffiths AC
 • Eluned Morgan AC
 • Julie James AC
 • Rebecca Evans AC
 • Ken Skates AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Shan Morgan – yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd - Parodrwydd
 • Ed Sherriff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • Tom Smithson – Pennaeth Polisi Masnach
 • Enfys Dixey – Pennaeth y Polisi Cystadleurwydd Economaidd
 • Victoria Minshall-Jones – Parodrwydd at Brexit

Ymddiheuriadau

 • Kirsty Williams AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1. Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 4 Tachwedd 2019.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

2.1 Diweddarodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yr Is-bwyllgor ar drafodaethau diweddar ynghylch blaenoriaethau 'Brexit' ar ôl yr Etholiad Cyffredinol, rhyngddibyniaethau ar draws ffrydiau gwaith, paratoi Llywodraeth Cymru pe bai bygythiad o'r newydd o Brexit heb gytundeb ac ymgysylltu rhynglywodraethol.

2.2 Roedd y diweddariadau pellach yn cynnwys yr adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol, a'r cynnydd o ran sefydlu mecanweithiau datrys anghydfodau a oedd yn gam bach tuag at y math o ddiwygio cyfansoddiadol ehangach, gan gynnwys datganoli mwy o bwerau, yr oeddem yn dymuno ei weld.

2.3 Darparwyd diweddariad hefyd ar Fframweithiau Cyffredin a'r cysylltiad rhwng y rhain a thrafodaethau ar Farchnad Fewnol y DU: nodwyd y byddai angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod blaenoriaethau allweddol o fewn cymhwysedd datganoledig wedi'u diogelu ac yn cael eu hyrwyddo.

2.4 Nodwyd bod y posibilrwydd o ymadael heb gytundeb yn isel ond na ellid ei ddiystyru yn llwyr, o leiaf tan ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr. Cytunodd yr Is-bwyllgor y byddai angen i waith a pharatoadau barhau mewn modd pragmatig a chymesur wrth i'r sylw droi nawr yn anochel at negodiadau ynglŷn â masnach yn y dyfodol.

Eitem 3: Polisi masnach

3.1 Cyflwynodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol y papur a oedd yn ymdrin â chyd-destun a statws negodiadau masnach o fewn trafodaethau Brexit ehangach, gan gynnwys negodiadau ehangach â’r UE nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â masnach. Rhoddodd y papur sylw pellach i ddatblygiad fframwaith Cymreig ac ynddo safbwyntiau polisi i lywio negodiadau.

3.2 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 4: Polisi Marchnad Fewnol y DU

4.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y papur, a oedd yn rhoi diweddariad ar y gwaith hyd yma ar Bolisi Marchnad Fewnol y DU yn y dyfodol. Amlygodd y papur feysydd lle'r oedd materion wedi codi yn ystod trafodaethau â Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill.

4.2 Nododd Is-bwyllgor y Cabinet y papur.

Eitem 5: Diweddariad ar Barodrwydd

5.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn rhoi diweddariad ar y gwaith parhaus i baratoi ar gyfer Brexit.

5.2 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 6: Unrhyw fater arall

6.1 Nodwyd y byddai papur ar yr effaith ar gymunedau agored i niwed yn cael ei gyflwyno yn un o gyfarfodydd Is-bwyllgor y Cabinet yn y dyfodol.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Rhagfyr 2019

Rhannu’r dudalen hon