Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Kirsty Williams AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Jane Hutt AC
 • Lee Waters AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Shan Morgan – yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (cofnodion)
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Parodrwydd
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Tim Render – Cyfarwyddwr, Tir, Natur a Bwyd
 • Mark Alexander – Dirprwy Gyfarwyddwr, Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
 • Owain Evans – Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
 • Maria Richards – Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Leon Griffiths – Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Peredur John – Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Vaughan Gething AC

Eitem 1: Y newyddion diweddaraf am y datblygiadau - Eitem lafar

1.1 Agorodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y cyfarfod drwy roi gwybod i'r Is-bwyllgor bod y trosolwg o'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Brexit heb Gytundeb, a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol, wedi'i gyhoeddi. Diolchwyd i'r Gweinidogion a'r swyddogion am eu gwaith i gwblhau'r cynllun.

1.2 Rhoddwyd gwybod bod y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit wedi bod i Bwyllgor Gweithrediadau Ymadael Llywodraeth y DU yn ystod yr wythnos flaenorol.

1.3 Cynhaliwyd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) hefyd yn ystod yr wythnos flaenorol, y cyntaf dan Lywodraeth Boris Johnson, yn dilyn cyfarfod teirochrog gyda Michael Gove AS a Mike Russell ASA.

1.4 Nododd yr Is-bwyllgor y sefyllfa ddiweddaraf o ran achos y Goruchaf Lys yn erbyn addoedi'r Senedd, a oedd i’w glywed yn ystod yr wythnos. Roedd hyn yn dilyn dyfarniad Llys yr Alban, a aeth yn erbyn Llywodraeth y DU.

1.5 Roedd y Prif Weinidog wedi bod yn y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gynharach y diwrnod hwnnw i drafod datblygiadau Brexit eraill dros yr haf ac roedd y Cwnsler Cyffredinol wedi bod yn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i drafod materion deddfwriaethol a chyfansoddiadol sy'n deillio o Brexit.

1.6 Ynglŷn ag addysg, rhoddwyd gwybod bod Jo Johnson wedi ymddiswyddo dros yr haf a bod y grŵp Brexit Addysg Uwch wedi cyfarfod i drafod data a pharatoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb yn bennaf.

Eitem 2a: Diweddariad ar barodrwydd

2.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yr eitem.

2.2 Cytunodd yr Is-bwyllgor bod llawer iawn o waith wedi'i wneud dros yr haf i lunio'r Cynllun Gweithredu a diolchwyd i'r swyddogion am y gwaith hwnnw.

2.3 Nododd yr Is-bwyllgor yr wybodaeth ddiweddaraf.

Eitem 2b: Parodrwydd ar gyfer Brexit heb Gytundeb - Effaith ar y Sector Defaid

2.4 Cyflwynodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y papur drwy gyfeirio at effaith sylweddol ac uniongyrchol bosibl Brexit heb gytundeb ar y sector defaid yng Nghymru.

2.5 Y cynnig er mwyn lliniaru'r effaith uniongyrchol oedd sefydlu cynllun i gefnogi'r sector, mewn cydweithrediad â Llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig eraill.

2.6 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 3: Cyfathrebu

3.1 Cafodd y Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Toby Mason, ei wahodd gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit i amlinellu'r cynllun cyfathrebu ar gyfer Brexit heb gytundeb.

3.2 Byddai deunydd cyfathrebu Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar barhau i rybuddio am effaith Brexit heb gytundeb, ac arddangos rôl arweinyddiaeth a chamau gweithredu Llywodraeth Cymru wrth baratoi ar gyfer sefyllfa o'r fath.

3.3 Cynhaliwyd trafodaethau helaeth gyda rhanddeiliaid yn ystod y misoedd diwethaf er mwyn annog busnesau a chyrff y sector cyhoeddus i baratoi ar gyfer ymadael heb gytundeb. Hefyd, roedd yr holl Weinidogion yn datblygu rhaglen ymgysylltu lawn gyda phartneriaid i’w chynnal cyn ymadael heb gytundeb, ac yn syth wedyn, os mai dyna’r canlyniad.

3.4 Nododd yr Is-bwyllgor y papur a'r cynllun.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Medi 2019

Rhannu’r dudalen hon