Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Kirsty Williams AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Rebecca Evans AC
 • Julie James AC
 • Vaughan Gething AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Jane Hutt AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Brexit
 • Bill MacDonald – Pennaeth Polisi Cyllid Brexit
 • Rhys Davies – Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Joe Champion – Polisi Cyllid Brexit

Eitem 1: Cronfa Bontio'r UE (Haen 3)

1.1. Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn gofyn i Is-bwyllgor y Cabinet ystyried a chymeradwyo'r cynigion ar gyfer haen 3 o Gronfa Bontio'r UE.

1.2. Roedd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cyfarfod â'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i drafod prosiectau a amlinellwyd yn y papur, a croesawodd y gwaith a oedd wedi'i wneud gan swyddogion Trefniadau Pontio Ewropeaidd i ddatblygu cynigion ymhellach i fod yn gynigion y gellid eu hariannu.

1.3. Nododd yr Is-bwyllgor y cymysgedd o brosiectau.

1.4. Cytunodd yr Is-bwyllgor y dylid rhoi cyllid ar adegau pan fyddai ei fwyaf angen er mwyn gallu gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru. Dylai’r adrannau arweiniol ar draws Llywodraeth Cymru barhau â gwaith i gyflenwi’r prosiectau hyn ar fyrder felly.

1.5. Cydnabuwyd bod adroddiadau monitro ar draws y llywodraeth ar effaith yr ymyriadau gwariant arfaethedig hyn yn ddefnyddiol i fesur yr effaith ar draws adrannau a nodwyd rhai mentrau ar y cyd o ganlyniad i hyn, fel y gwaith i fynd i'r afael â throseaddu casineb mewn ysgolion.

1.6. Dywedwyd bod prosiectau gwariant yn mynd i gael eu monitro drwy'r datganiadau chwarterol adrannol arferol. Byddai diweddariad yn cael ei roi i'r Is-bwyllgor ddechrau'r hydref i gadarnhau pryd yr oedd prosiectau wedi cael eu rhoi ar waith.

1.7. Diolchodd y Cwnsler Cyffredinol i'r swyddogion am eu gwaith yn llunio'r cynigion.

1.8. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor y pecyn arfaethedig a chytuno i neilltuo cyllid cyn gynted â phosibl, gan sicrhau bod y negeseuon yn cael eu cydlynu gyda chyfeiriad at Dîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd er mwyn sicrhau cyn gymaint o effaith a sylw â phosibl.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Gorffennaf 2019

Rhannu’r dudalen hon