Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC 
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd) 
 • Lesley Griffiths AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Vaughan Gething AC
 • Rebecca Evans AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr Strategaeth Brexit 
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig 
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Christopher Morgan – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Jo Salway – Pennaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Alyson Francis – Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gymunedau

Eitem 1: Cydlyniant cymunedol

1.1 Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip y papur, a oedd yn pwysleisio’r effeithiau negyddol yr oedd Brexit wedi eu cael ar gymunedau. Roedd y rhethreg a’r anghytuno a oedd yn gysylltiedig ag ymadael â’r UE yn bygwth gwaethygu rhaniadau, gan danseilio cydlyniant cymunedol a chynyddu’r perygl o droseddau casineb.

1.2 Nodwyd bod nifer o brosiectau ar waith i leihau ac i leddfu’r risgiau wrth i’r dyddiad ymadael arfaethedig nesáu.

1.3 Roedd y risgiau uniongyrchol yn cynnwys y posibilrwydd y byddai cynnydd sydyn yn nifer y troseddau casineb ar yr adeg pan fyddwn yn ymadael â’r UE. Nodwyd bod y gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer adrodd ar droseddau a chefnogi’r dioddefwr, sef y ‘National Hate Crime Report and Support Service’, wedi cael hwb ariannol gan yr UE er mwyn iddo allu ymateb i gynnydd yn nifer y digwyddiadau sy’n cael eu hadrodd, a darparu cymorth ar gyfer dioddefwyr.

1.4 Dywedwyd bod Timau Cydgysylltwyr Cydlyniant Cymunedol wedi eu hehangu a bod swyddogion yn gweithio’n agos gyda nhw er mwyn i unrhyw broblemau a oedd yn codi neu densiynau a oedd yn gwaethygu gael eu hadnabod yn gynnar. Hefyd, roedd cyllid wedi ei roi i sefydliadau ar lawr gwlad a oedd yn gweithio’n agos gyda grwpiau o leiafrifoedd ethnig a oedd mewn mwy o berygl nag arfer o ddioddef rhag troseddau casineb.

1.5 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 2: Parodrwydd ar gyfer ymadael heb gytundeb

2.1 Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y paratoadau ar gyfer ymadael heb gytundeb, a thrafodaethau lle’r oedd Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cael eu gwahodd i Bwyllgor XO Llywodraeth y DU.

Eitem 3: Yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau

3.1 Nododd yr Is-bwyllgor yr wybodaeth ddiweddaraf.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Hydref 2019