Yn bresennol

 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Eluned Morgan AC
 • Rebecca Evans AC
 • Jane Hutt AC
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol
 • Sioned Evans – Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Jeff Godfrey – Cyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Ed Sherriff – Dirprwy Gyfarwyddwr Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • Emma Edworthy – Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Masnach
 • Leon Griffiths – Pennaeth Cyfathrebu, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Peredur John – Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion sy'n codi

1.1. Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a nodwyd bod yr holl gamau gweithredu wedi eu cwblhau.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

2.1 Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf gyda Brexit a rhoddodd wybod i Is-bwyllgor y Cabinet y byddai’r Prif Weinidog yn cyfarfod prif negodwr y Comisiwn Ewropeaidd, Michel Barnier, ym Mrwsel yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

2.2 Byddai’r Prif Weinidog yn esbonio i Michel Barnier pam yr oedd Llywodraeth Cymru yn credu, gan fod y DU mor rhanedig ag erioed, a chan nad oedd Senedd y Deyrnas Unedig yn gallu dod o hyd i gyfaddawd o gael Brexit meddal, y dylai'r penderfyniad fynd yn ôl i'r bobl er mwyn diogelu'r economi a swyddi. Hefyd, roedd Llywodraeth Cymru yn dal i gredu mai'r opsiwn gorau i bobl Cymru oedd i'r DU aros yn yr UE.

Eitem 3: Diweddariad ynglŷn â Digwyddiadau'r UE

3.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau diweddar yn yr UE, gan gynnwys etholiadau Senedd Ewrop, penodiad Llywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor Ewropeaidd, a'r busnes lefel uchel sydd i ddod ym Mrwsel.

Eitem 4: Diweddariad ar bolisi masnach a'r camau nesaf

4.1 Cyflwynodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol y papur a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Is-bwyllgor am bolisi masnach a negodiadau os bydd y DU yn ymadael â'r UE.

4.2 Nododd yr Is-bwyllgor y ddwy broses yn ymwneud â masnach. Negodiadau masnach oedd y rhain, a oedd yn cyfeirio yn benodol at negodiadau â thrydydd gwledydd a Sefydliad Masnach y Byd, a negodiadau perthynas y DU-UE i'r dyfodol. Nodwyd bod swyddogion wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ar y ddwy broses negodi.

4.3 Byddai’n hanfodol i Lywodraeth Cymru fedru cyfrannu at bob cam o'r broses negodi. Ond, gellid dadlau mai'r camau pwysicaf i Lywodraeth Cymru fyddai datblygu'r strategaeth negodi a'r cam cyn negodi, lle byddai penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud ynglŷn â dod i gyfaddawd.

4.4 Rhoddwyd gwybod bod Llywodraeth y DU wedi addo datblygu concordat ar fasnach rhyngwladol, a fyddai’n sefydlu’r broses ar gyfer cynnal trafodaethau gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig mewn rhagor o fanylder o ran y negodiadau masnach.

4.5 Nododd yr Is-bwyllgor bwysigrwydd sicrhau bod gan y Gweinyddiaethau Datganoledig sedd wrth y bwrdd negodi, a sicrhau bod y concordat wedi’i sefydlu. Cafwyd sicrwydd gan Lywodraeth y DU na fydd unrhyw negodiadau ar y fargen fasnach yn dechrau nes y cytunir ar y systemau gweinyddol rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig.

4.6 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 5: Parodrwydd ar gyfer Ymadael â'r UE - myfyrdodau a'r camau nesaf

5.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn gwahodd yr Is-bwyllgor i nodi canlyniadau'r ymarfer cymryd stoc hwn ar barodrwydd ar gyfer Brexit a chadarnhau'r meysydd ffocws uniongyrchol os yw’n debygol y bydd Brexit 'heb gytundeb'.

5.2 Roedd y drafodaeth yn cynnwys ystyriaeth benodol o effaith 'dim cytundeb' ar bobl ddiamddiffyn mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd. Nodwyd bod nifer o ddulliau wedi cael eu datblygu i gefnogi busnesau a'r cyhoedd, fel gwefan Paratoi Cymru a'r porth busnes. Hwn fydd ffordd Llywodraeth Cymru o feithrin cysylltiadau yn uniongyrchol â'r cyhoedd ynglŷn â materion yn ymwneud â Brexit ac felly gwnaed y sylw y byddai angen i'r wefan fod yn hygyrch i bawb.

5.3 Rhoddodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Is-bwyllgor am sgiliau a chyflogadwyedd, gan nodi Gweithlu Cyflogadwyedd sefydledig Gyrfa Cymru i sicrhau meithrin cysylltiadau rhynglywodraethol i ddarparu ymateb wedi'i gydlynu i effeithiau Brexit.

5.4 Nododd yr Is-bwyllgor ganlyniadau'r ymarfer cymryd stoc ar barodrwydd ar gyfer Brexit a'r meysydd ffocws uniongyrchol a chytunwyd y byddai’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Papur i'w nodi: Crynodeb Goblygiadau'r Cyfnod Pontio yn y Cytundeb Ymadael

6.1 Nododd Is-bwyllgor y Cabinet y papur, a oedd yn rhoi gwybod am y goblygiadau i Gymru pe bai cytundeb a bod y DU yn dechrau ar 'gyfnod pontio'.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Mehefin 2019