Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Eluned Morgan AC
 • Kirsty Williams AC
 • Rebecca Evans AC
 • Jane Hutt AC
 • Lee Waters AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Polisi)
 • Diane Dunning – Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Toby Mason – Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet, y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau (cofnodion)
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Ed Sherriff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • Leon Griffiths – Pennaeth Cyfathrebu, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Tom Nicholls – Cynghorydd Arbennig
 • Peredur John – Trefniadau Pontio Ewropeaidd

Ymddiheuriadau

 • Ken Skates AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1. Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf

2.1 Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Is-bwyllgor ar y datblygiadau diweddaraf yn San Steffan.

2.2 Roedd y Prif Weinidog wedi cyfarfod gyda'r Prif Weinidog a Phrif Weinidog yr Alban ar wahân ddydd Mercher 3 Ebrill, yn ogystal â mynd i gyfarfod Cabinet yr Wrthblaid.

Eitem 3: Y Camau y byddai Llywodraeth Cymru yn eu cymryd pe na bai cytundeb

3.1 Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit wybod i'r Is-bwyllgor am bwysigrwydd adolygu camau gweithredu yn eu portffolios.

Eitem 3a: Ystyriaethau cyllid os bydd Brexit heb gytundeb

3.2 Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd y papur, a oedd wedi'i rannu yn dair adran: nodi'r cyllid sydd ar gael; costio camau gweithredu Llywodraeth Cymru; a'r meini prawf ar gyfer ariannu unrhyw ymyriadau os bydd Brexit heb gytundeb.

3.3 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 4: Cam nesaf y Negodiadau wrth i'r DU ymadael â'r UE

4.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn amlinellu'r rôl y mae disgwyl i'r Llywodraeth ei gymryd yng ngham nesaf negodiadau'r DU ar ymadael â'r UE.

4.2 Yn dilyn galwadau dro ar ôl tro am fwy o rôl yn y negodiadau, mae gwaith wedi'i wneud gan y pedair gweinyddiaeth i geisio galluogi'r gweinyddiaethau datganoledig i chwarae mwy o ran yn y cam nesaf.

4.3 Byddai Is-bwyllgor y Cabinet ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd yn cadw ei rôl cydlynu ac arwain strategol.

4.4 Cytunodd yr Is-bwyllgor ar y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Ebrill 2019

Rhannu’r dudalen hon