Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Mark Drakeford AC – (Cadeirydd), Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 • Yr Athro Richard B. Davies – Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe
 • Dr Hywel Ceri Jones – Cyn-lysgennad Cyllid yr UE
 • David Jones OBE – Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria
 • Syr Emyr Jones Parry – Llywydd, Prifysgol Aberystwyth
 • Michael Plaut – Cadeirydd, CBI Cymru
 • William Powell – Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn y Pedwerydd Cynulliad
 • Kevin Roberts – Cadeirydd Hybu Cig Cymru
 • Martin Mansfield – Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Ruth Marks MBE – Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Rachel Sharp – Prif Weithredwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru
 • Y Cyng. Anthony Taylor – CLlLC – Dirprwy Lefarydd, Datblygu Economaidd, Ewrop ac Ynni

*Roedd nifer bach o swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn bresennol i gynorthwyo.

Ymddiheuriadau

 • Kevin Crofton – Llywydd, SPTS Technologies Ltd
 • Jill Evans ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Nathan Gill AC/ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Yr Arglwydd Kinnock – Cyn Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd
 • Yr Athro Colin Riordan – Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd
 • Tom Jones OBE – Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop
 • Dr Kay Swinburne ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Derek Vaughan ASE – Aelod o Senedd Ewrop

Roedd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth hefyd yn bresennol.

Mae'r Farwnes Eluned Morgan AC bellach wedi ymddiswyddo o'r Grŵp i ymgymryd â'i rôl newydd fel Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

1. Cyflwyniad

Croesawodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid aelodau'r Grŵp Cynghori ar Ewrop i'r seithfed cyfarfod. Hefyd croesawodd y Cyng. Anthony Taylor – Dirprwy Lefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Ddatblygu Economaidd, Ewrop ac Ynni, a oedd yn bresennol yn lle’r Cyng. Rob Stewart.

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet amlinelliad o'r agenda, gan egluro y byddai'r cyfarfod yn cynnwys trafodaeth ar rôl y Grŵp Cynghori ar Ewrop yn y dyfodol a hefyd dri chyflwyniad: Rheoli Adnoddau Naturiol ar ôl Brexit; Dyfodol yr Amgylchedd yng Nghymru; Economi Cymru ar ôl Brexit.

2. Y Grŵp Cynghori ar Ewrop - asesu'r sefyllfa hyd yma

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid y diweddaraf i'r Grŵp ynghylch y sylwadau a'r ymatebion ysgrifenedig a oedd wedi dod i law oddi wrth yr Aelodau, a chytunodd i'w hanfon ymlaen at y Grŵp. Roedd y drafodaeth ddilynol a'r prif gasgliadau a nodwyd hyd yn hyn yn cynnwys:

 • Yr aelodau'n ymgymryd â rôl fwy cyhoeddus ac yn awyddus i ddefnyddio eu cysylltiadau eu hunain er budd ehangach
 • Llywodraeth Cymru i agor ac arwain y drafodaeth yng Nghymru ac i ymgysylltu mwy â'r cyhoedd
 • ymgysylltu â'r cyhoedd drwy sefydlu paneli dinasyddion a chynnal digwyddiadau cynadledda ar draws Cymru, gan ganolbwyntio ar amgylchiadau trefol, gwledig, economaidd, sectorol, a chymdeithasol
 • cyfle i roi sylwadau ar bapurau polisi drafft Llywodraeth Cymru ac i ymgynghori ag aelodau’r Grŵp ynghylch y dogfennau
 • lobïo o blaid safbwyntiau Llywodraeth Cymru fel unigolion neu is-grŵp mewn meysydd polisi penodol
 • cyhoeddi papurau cyfarfodydd
 • mwy o weithio ar y cyd â sefydliadau yng Nghymru ac arweinwyr polisi yn Llywodraeth Cymru
 • gweithio gyda'r Alban, Gogledd Iwerddon a Phwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad Cenedlaethol
 • mae'r gynrychiolaeth bresennol yn briodol, ond bydd yn cael ei hadolygu'n barhaus.

3. Y datblygiadau diweddaraf

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wybodaeth i'r grŵp am y datblygiadau diweddaraf ers y cyfarfod diwethaf, ar lefel yr UE, ar lefel y DU ac yng Nghymru. Ymysg y meysydd dan sylw, roedd y canlynol:

 • ymweliad y Prif Weinidog â Brwsel
 • cysondeb rheoliadol rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon, ac ymyriad y DUP a'r tebygolrwydd y byddai cysondeb rheoliadol ar gyfer y DU i gyd
 • y cwestiwn brys cyntaf erioed yn y Cynulliad ynghylch y cytundeb ar y ffin rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon
 • David Davis a'r 58 o ddadansoddiadau sectorol sy'n edrych ar effeithiau ymadael â'r Undeb Ewropeaidd
 • y dyddiad cau i'r DU lunio cytundeb a thestun terfynol i'w cyflwyno i'r 27 aelod o'r UE cyn cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ar 14 Rhagfyr
 • cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ar 12 Rhagfyr.

Cafwyd rhagor o newyddion hefyd, gan gynnwys presenoldeb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn nigwyddiadau Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol yn Helsinki a Chaerdydd, a oedd wedi arwain at lofnodi Datganiad Caerdydd; ei bresenoldeb gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol; a'i ymweliad â'r gynhadledd a gynhelir bob yn ail flwyddyn o dan ofal yr Irish Association for Contemporary European Studies (IACES) yn Nulyn.

Yna, gwahoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid sylwadau gan y Grŵp.

Trafodwyd amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys:

 • pwysigrwydd cael mynediad i raglenni Horizon 2020 ac Erasmus+
 • datrys y materion sy'n ymwneud â'r fin rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon
 • byddai canlyniadau methu â sicrhau cytundeb yn drychinebus i Gymru ac i'r DU, a'n blaenoriaeth yw sicrhau'r cytundeb gorau posibl i Gymru
 • dinasyddion yr UE a phwysigrwydd cynnal eu hawliau
 • y posibilrwydd y bydd cyfnod pontio estynedig ac effaith hynny ar bobl Cymru
 • pryderon ynghylch amwysedd y termau a ddefnyddir, a'r angen i sicrhau eglurder
 • yr angen i'r DU sefydlu safbwynt negodi cadarn sy'n cynrychioli anghenion Cymru.

4. Rheoli Adnoddau Naturiol ar ôl Brexit

Rhoddwyd cyflwyniad yn ymdrin â Rheoli Adnoddau Naturiol ar ôl Brexit gan Rhodri Asby, Dirprwy Gyfarwyddwr, Uned Ymadael â'r UE a'r Strategaeth, Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru. Rhoddodd y newyddion diweddaraf ar y prif flaenoriaethau sydd ar waith ar draws y portffolio o ran ymadael â'r Undeb Ewropeaidd a'r gweithgareddau a gyflawnwyd hyd yma.

Dyfodol yr Amgylchedd yng Nghymru

Rhoddodd Rachel Sharp, Prif Weithredwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru, gyflwyniad ar ddyfodol yr amgylchedd yng Nghymru, gan roi trosolwg o'r sector a'r pwysau sy'n wynebu Cymru yn y dyfodol agos oherwydd Brexit. Hefyd cynigiodd nifer o atebion ar gyfer y gwahanol sectorau i'w hystyried gan y Grŵp yn ogystal â gweledigaeth ar y cyd ar gyfer y dyfodol ar ôl Brexit.

Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar y canlynol:

 • ddefnyddio twitter i roi gwybod i bobl Cymru am y datblygiadau diweddaraf, y weledigaeth, neu unrhyw weithgarwch
 • rhannu gwybodaeth yn ehangach ymhlith sefydliadau a phartneriaid
 • llwyddiant Bargeinion Twf yng Nghymru
 • yr angen i ddatblygu a chynnal cysylltiadau â swyddogion sector yn y DU
 • Cynhadledd Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd 2015 ac effeithiau Brexit
 • PAC ar ôl Brexit.

5. Economi Cymru ar ôl Brexit

Rhoddodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, gyflwyniad ar Economi Cymru ar ôl Brexit a'r angen i reoli'r ansicrwydd y mae Brexit yn ei greu. Amlinellodd y gwaith helaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i ddeall yr effeithiau posibl a'r hyn y mae busnesau'n ei wneud i ymbaratoi. Hefyd rhoddodd amlinelliad o’r Cynllun Gweithredu ar Ewrop a fydd yn gosod agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer economi sy'n hybu cyfoeth a llesiant Cymru, nawr ac yn y dyfodol.

Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar y canlynol:

 • rheoli canfyddiad busnesau bod Brexit eisoes wedi digwydd
 • pryderon ynghylch mewnforion yn ogystal ag allforion ac effaith sterling ar fasnach
 • pryderon ynghylch colli gweithwyr, gweithwyr sydd â sgiliau uwch, ac arbenigedd technegol ar ôl Brexit
 • y posibilrwydd y gallai banciau mawr adael y DU
 • ar nodyn cadarnhaol, mae gan y sector Addysg Uwch enw rhagorol ar draws y byd, a gellir adeiladu arno
 • meithrin cysylltiadau agosach gydag Addysg Uwch a busnesau
 • defnyddio cadwyni cyflenwi yng Nghymru a defnyddio ein marchnad lafur yn fwy effeithiol
 • cynllunio ar gyfer seilwaith/porthladdoedd a threfniadau fisas, lle mae cyfraniad gan y DU.

6. Y camau nesaf ac unrhyw fater arall

Bydd yn Grŵp yn parhau i edrych ar ffyrdd o gydweithio â Chyngor Sefydlog ar Ewrop Prif Weinidog yr Alban.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wrth y Grŵp y byddai’r ddogfen nesaf yng nghyfres Llywodraeth Cymru o ddogfennau polisi, Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit, yn cael ei lansio ar 14 Rhagfyr, a diolchodd i'r Grŵp am gyfrannu at y ddogfen.

Cytunwyd y byddai'r Grŵp yn trafod Addysg Uwch yn un o agendâu'r Grŵp Cynghori ar Ewrop yn y dyfodol.

Roedd rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd arfaethedig ar gyfer 2018 wedi ei rhoi i'r Grŵp yn y cyfarfod diwethaf. Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 8 Chwefror yn y prynhawn.

Rhannu’r dudalen hon