Yn bresennol

 • Mark Drakeford AC – (Cadeirydd) Ysgrifennydd y Cabinet Dros Gyllid
 • Dr Hywel Ceri Jones – Cyn-lysgennad Cyllid yr UE
 • David Jones OBE – Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria
 • Michael Plaut – Cadeirydd, CBI Cymru
 • William Powell – Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn y Pedwerydd Cynulliad
 • Martin Mansfield – Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Ruth Marks MBE – Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Kevin Roberts – Cadeirydd Hybu Cig Cymru
 • Rachel Sharp – Prif Weithredwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru
 • Y Cyng. Rob Stewart – CLlLC/Arweinydd Cyngor Abertawe
 • Tom Jones OBE – Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)
 • Julie Morgan AM – Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan

*Roedd nifer bach o swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn bresennol i gynorthwyo.

Ymddiheuriadau

 • Syr Emyr Jones Parry – Llywydd, Prifysgol Aberystwyth
 • Kevin Crofton – Llywydd, SPTS Technologies Ltd
 • Yr Athro Colin Riordan – Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd
 • Jill Evans ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Nathan Gill ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Yr Arglwydd Kinnock – Cyn Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd
 • Dr Kay Swinburne ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Derek Vaughan ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Yr Athro Richard B. Davies – Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe

1. Cyflwyniad

Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol y cyfarfod a chroesawu aelodau'r Grŵp Cynghori ar Ewrop i'r nawfed cyfarfod. Cyflwynodd hefyd Elmar Brok ASE, a oedd wedi cael ei wahodd i fynychu'r cyfarfod.

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet amlinelliad o'r agenda, ac esbonio y byddai'r cyfarfod yn cynnwys cyflwyniad gan Elmar Brok ASE, Plaid Ewropeaidd y Bobl, Senedd Ewrop : A look into the future: what comes after Brexit a sesiwn drafod ar barodrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit Wedyn gwahoddodd y Prif Weinidog i annerch y Grŵp.

Ailadroddodd y Prif Weinidog flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, a phwysigrwydd sicrhau mynediad llawn a dirwystr i'r Farchnad Sengl.
Croesawodd y cytundeb pontio ond cydnabod bod materion o bwys i'w datrys, megis ymchwilio i ddewisiadau ac atebion mewn perthynas ag Iwerddon a'r pryderon sy'n parhau ynghylch masnachu y tu allan i fodel Undeb Tollau.

Cadarnhaodd y Prif Weinidog y byddwn yn parhau i fynd ar drywydd cyfleoedd masnachu y tu allan i'r UE a'n bod wedi ymrwymo o hyd i hybu buddiannau economaidd Cymru ledled y byd. Yn ogystal, mae masnachu â'r UE yn dal yn un o flaenoriaethau pwysicaf Cymru.

2. Cipolwg ar y dyfodol – beth sy'n dod ar ôl Brexit

Rhoes Elmar Brok ASE, Plaid Ewropeaidd y Bobl, Senedd Ewrop gyflwyniad i'r aelodau yn amlinellu Rôl Senedd Ewrop ym mhroses Brexit a golwg ar sut y bydd y berthynas â'r DU yn newid pan fydd wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

3. Y datblygiadau diweddaraf

Rhoddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wybodaeth i'r grŵp am y datblygiadau diweddaraf ers y cyfarfod diwethaf, ar lefel yr UE, ar lefel y DU ac yng Nghymru. Ymhlith y meysydd dan sylw roedd y canlynol:

 • presenoldeb y Prif Weinidog yn y cyfarfod JMC(P) ar 14 Mawrth
 • y cytundeb a wnaed ar 19 Mawrth am gyfnod pontio cyfyngedig o 21 mis, i baratoi ar gyfer ymadael
 • ar 23 Mawrth mabwysiadodd y Cyngor Ewropeaidd ganllawiau ar y fframwaith ar gyfer perthynas â'r DU ar ôl Brexit
 • presenoldeb y Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Trafodaethau’r UE)
 • cadarnhad o gyfarfod nesaf JMC(EN), sydd wedi'i amserlennu ar gyfer 2 Mai
 • cadw'r prif nod o sicrhau bod ffin galed rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon ac amddiffyn hawliau'r dinesydd
 • Bil Ymadael â'r UE - Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) (LDEU)
 • cytundeb a wnaed ar 24 Ebrill rhwng y DU a Llywodraeth Cymru ar newidiadau i gymal 11 i Fil Ymadael â'r UE
 • cytundeb y caiff y Bil LDEU a basiwyd gan y Cynulliad bellach yn cael ei ddiddymu.

4. Parodrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid y papur a rhoi'r newyddion diweddaraf ar weithgareddau Llywodraeth Cymru hyd yn hyn, a oedd yn cynnwys sut y mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu pwyso ar Lywodraeth y DU ar gyfer mwy o gydweithio. Canolbwyntiodd trafodaeth y Grŵp ar:

 • Yr angen i sicrhau bod Cronfa Bontio'r UE yn cael ei defnyddio fel rhan o'n cynlluniau Brexit i helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yn uniongyrchol i baratoi ar gyfer y newidiadau sylweddol sydd o'n blaenau
 • cadarnhad y caiff y gyfran gyntaf o gyllid ei chadarnhau yn y dyfodol agos ac y câi unrhyw syniadau ar gyfer mentrau ac ymyriadau o werth strategol i Gymru eu croesawu
 • mae cydweithredu â phartneriaid a chyrff allanol yn allweddol wrth benderfynu ar y prosiectau cywir i'w cefnogi
 • yr angen i Lywodraeth Cymru barhau i weithio i sicrhau ymgysylltu a chydweithio llawer cryfach a strwythuredig â Llywodraeth y DU
 • croesawu'r cadarnhad bod y cyfarfodydd JMC(EN) bellach yn fwy rheolaidd a strwythuredig
 • sefydlu a pharhau â Grŵp Fframweithiau rhynglywodraethol swyddogion sy'n adrodd wrth JMC(EN) i fwrw ymlaen â materion cyflawni a pholisi'r fframweithiau
 • pryderon am y swmp o is-ddeddfwriaeth gywiro y bydd angen ei deddfu cyn i'r DU ymadael â'r UE
 • cydnabod bod cydweithio, defnyddio sgiliau a rhannu gwybodaeth yn allweddol wrth ddrafftio Offerynnau Statudol a Deddfwriaeth.

I gloi, gwahoddodd Ysgrifennydd y Cabinet yr aelodau i gyflwyno unrhyw sylwadau ysgrifenedig eraill ar bapur parodrwydd Llywodraeth Cymru neu Gronfa Bontio'r UE i Ysgrifenyddiaeth y Grŵp Cynghori ar Ewrop.

5. Y camau nesaf ac unrhyw fater arall

Roedd rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd arfaethedig ar gyfer 2018 wedi ei rhoi i'r Grŵp fis Rhagfyr diwethaf. Caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 12 Gorffennaf yn y prynhawn.