Neidio i'r prif gynnwy

Croesawodd y Cadeirydd aelodau o’r Grŵp Cynghori ar Ewrop i’r alwad gynadledda.

Rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ddiweddariad i’r Grŵp ar y datblygiadau gan gynnwys: y Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol, Bil y Cytundeb Ymadael, estyniad posibl i Brexit a pharodrwydd ar gyfer Brexit heb gytundeb.

Roedd y pwyntiau allweddol yn cynnwys:

 • Roedd arnom angen estyniad i Erthygl 50 i sicrhau na fyddem yn syrthio oddi ar y dibyn ar 31 Hydref ac i roi amser i’r Senedd a’r Cynulliad Cenedlaethol graffu ar Fil y Cytundeb Ymadael
 • Nid oedd y cytundeb fel yr oedd yn un da i Gymru a gweddill Prydain Fawr oherwydd byddai’n ein gwneud ni’n dlotach, yn caniatáu i hawliau amgylcheddol a llafur gael eu tanseilio, a byddai’n golygu bod ffin economaidd galed yn cael ei sefydlu yng nghanol Môr Iwerddon, a fyddai’n niweidio ein busnesau allforio a’n rhagolygon ar gyfer busnesau Cymru yn y dyfodol yn ehangach
 • Byddai o fudd i Gymru aros yn aelod o’r UE, felly roedd angen inni roi’r mater yn ôl yn nwylo’r bobl, mewn refferendwm gydag aros yn opsiwn ar y papur pleidleisio.

O dan arweiniad y Cadeirydd, cafodd safbwyntiau eu rhannu a oedd yn cynnwys:

 • trafodaeth ynglŷn â faint yn union o uchelgais oedd i’w gael yn y Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol ynghylch y bartneriaeth yn y dyfodol (i’w pharhau yn y cyfarfod nesaf)
 • y diffyg cydraddoldeb yn ogystal ag asesiad o effeithiau economaidd yn y cytundeb
 • yr effaith ar yr economi wledig a phorthladdoedd Cymru, yn enwedig Caergybi, a’r goblygiadau iddynt
 • ein statws fel trydedd wlad a’r hyn y golyga hyn o safbwynt cael mynediad at raglenni cyllid yr UE fel Horizon ac Erasmus, yn ogystal â Banc Buddsoddi Ewrop, yn y dyfodol
 • symudedd myfyrwyr, gan gynnwys astudio dramor a denu myfyrwyr o dramor i Gymru
 • yr agenda ddadreoleiddio, mewn perthynas â’r amgylchedd, hawliau cymdeithasol, gweithwyr a defnyddwyr, a’r ymbellhau o gysoni deinamig
 • y cydweithredu ar ddiogelwch yn y dyfodol ee y Gwarant Arestio Ewropeaidd Cyffredin ar ôl Brexit
 • y posibilrwydd na cheir cytundeb ar ddiwedd y cyfnod pontio, fel arall estyniad o 1-2 flynedd y tu hwnt i ddyddiad terfynu’r cyfnod pontio (Rhagfyr 2020)
 • pa mor bwysig ydyw i Lywodraeth Cymru barhau i rannu cyngor a chanllawiau ar barodrwydd ar gyfer Brexit dim cytundeb drwy wefan Paratoi Cymru
 • y cymorth parhaus oddi wrth Busnes Cymru a’r Banc Datblygu
 • y system les a’r canlyniadau ar gyfer cymunedau agored i niwed, a’n cymorth parhaus ar gyfer cymdeithasau’r trydydd sector a gwirfoddol
 • cynllun hawliau a statws preswylydd sefydlog dinasyddion yr UE, a darparu un man ar gyfer cael mynediad at ddarpariaeth gwasanaethau – www.eusswales.com/cy/
 • ystyriaethau cyffredinol o ran iechyd a llesiant a phrofiadau meddygon teulu
 • marchnad fewnol y DU ac uniondeb yr undeb
 • y realiti y bydd Cymru/y DU yn negodi cytundebau yn y dyfodol gyda’r UE am flynyddoedd maith i ddod.

Crynhodd y Cadeirydd y cyfarfod, gan wahodd aelodau i rannu eu dadansoddiad o’r Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol, yn ogystal ag arsylwadau pellach a’u barn ar y cytundeb. Cadarnhaodd y byddai cyfarfod nesaf y Grŵp Cynghori ar Ewrop yn cael ei gynnal ar 5 Rhagfyr.

Rhannu’r dudalen hon