Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau oedd yn bresennol:

 • Jane Davidson (Cadeirydd)
 • Yr Athro Roger Falconer
 • Dr Justin Gwynn
 • Dr James Robinson
 • Rachel Sharp

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr Huw Brunt a Dr Rhoda Ballinger

Hefyd yn bresennol o Lywodraeth Cymru:

 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig i’r Prif Weinidog
 • John Howells, Tara Doster, Jonni Tomos (Ysgrifenyddiaeth)

Cynhaliwyd pumed cyfarfod Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley Point C y Prif Weinidog ar 16 Tachwedd Hydref. Cytunodd y Grŵp y cofnodion o’r cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar 19 Hydref. 

Myfyriodd y Grŵp ar y dystiolaeth a gasglwyd hyd yma, a trafodwyd y themâu sy'n dod i'r amlwg y dylai fod yn ganolbwynt i raglen waith ymlaen llaw'r Grŵp. Cytunodd y Grŵp ar chwe maes blaenoriaeth i'w dilyn, gyda'r bwriad o ddarparu cyngor ar y materion hyn i'r Prif Weinidog, mewn adroddiad cam 1af, ym mis Mawrth 2021:

 • Statws a defnydd safleoedd gwaredu morol yn Aber Hafren ar gyfer deunydd a garthwyd, gan gynnwys o Hinkley Point C;
 • Archwilio gwytnwch ecosystem forol Aber Hafren;
 • Cynllunio brys;
 • Y defnydd o bwerau cyfreithiol sydd gan Lywodraeth Cymru a'i hasiantaethau;
 • Cysylltiadau a threfniadau trawsffiniol;
 • Annibyniaeth asiantaethau yn y broses ddatblygu.

Cytunodd y Grŵp pa sefydliadau ac asiantaethau yr oedd angen iddynt ymgynghori â hwy o hyd i'w alluogi i ddod i gasgliadau gwybodus, a chytunodd i ysgrifennu at y rhanddeiliaid hynny gyda'r bwriad o dderbyn tystiolaeth ysgrifenedig cyn y cyfarfod nesaf.

Cytunodd y Grŵp i gyflwyno ei ganfyddiadau mewn adroddiad i’r Prif Weinidog erbyn mis Mawrth 2021 oherwydd etholidau’r Senedd.  Ffocws y cyfarfodydd yn y flwyddyn newydd fyddai cydgrynhoi'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer unrhyw gyngor a fyddai wedi'i gynnwys yn yr adroddiad.

Cytunodd y Grŵp y dylai ei gyfarfod nesaf fod ar 21 Rhagfyr 2020, am 9.00am

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 90 KB.

Maint Ffeil 90 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.