Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Mark Drakeford AM – (Cadeirydd) Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 • Y Cynghorydd Phil Bale – Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd
 • Yr Athro Richard B. Davies – Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe
 • Jill Evans ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Nathan Gill AC/ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • David Jones OBE – Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria
 • Syr Emyr Jones Parry – Llywydd, Prifysgol Aberystwyth
 • Michael Plaut – Cadeirydd, CBI Cymru
 • Y Farwnes Eluned Morgan AC – Cyn Aelod o Senedd Ewrop
 • William Powell – Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn y Pedwerydd Cynulliad
 • Yr Athro Colin Riordan – Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd
 • Kevin Roberts – Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth ar gyfer Amaethyddiaeth
 • Rachel Sharp – Prif Weithredwr, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

*Roedd nifer bach o swyddogion Llywodraeth Cymru yn bresennol hefyd i gefnogi.

Ymddiheuriadau

 • Kevin Crofton – Llywydd, SPTS Technologies Ltd
 • Dr Hywel Ceri Jones – Cyn Lysgennad Cyllid yr UE
 • Tom Jones OBE – Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)
 • Yr Arglwydd Kinnock – Cyn Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd
 • Martin Mansfield – Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Ruth Marks ASE – Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Dr Kay Swinburne ASE – Aelod o Senedd Ewrop
 • Derek Vaughan ASE – Aelod o Senedd Ewrop

Mynychwyd y cyfarfod hefyd gan Julie Morgan AC (fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan), Jonathan Portes, Athro Economeg a Pholisi Cyhoeddus a’i gynorthwywydd, Giuseppe Forte, King’s College Llundain. Bu Steve Martin a Dan Bristow, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (PPIW) hefyd yn bresennol yn y cyfarfod.

1. Cyflwyniad

Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol y cyfarfod a chroesawu aelodau Grŵp Cynghori ar Ewrop (EAG) i’r trydydd cyfarfod. Fe gyflwynodd hefyd Michael Plaut, Cadeirydd CBI Cymru, a oedd wedi cael ei wahodd i ymuno â’r Grŵp. Amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet yr agenda ac esbonio y byddai’r aelodau’n ymrannu’n grwpiau am ran o’r cyfarfod am drafodaeth fwy dwys ar Drefniadau Trosiannol a Pholisi Economaidd Rhanbarthol yn y dyfodol. Byddai cynullwyr y grwpiau wedyn yn cael eu gwahodd i rannu adborth â’r holl aelodau yn y cyfarfod llawn.

2. Y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau

Rhoes Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol y newyddion diweddaraf i’r grŵp ar y datblygiadau ar lefel y DU ac yng Nghymru. Roedd y meysydd yn cynnwys trafodaethau rhynglywodraethol (yn arbennig cyfarfod llawn Cyd-bwyllgor y Gweinidogion a gynhaliwyd ym mis Ionawr yng Nghaerdydd o dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog a Chyd-bwyllgor y Gweinidogion dros Negodiadau’r UE a gynhaliwyd ym mis Chwefror), achosion cyfreithiol Erthygl 50, Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, Papur Gwyn Llywodraeth y DU a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol. O ran y maes diweddaraf, gwahoddodd Ysgrifennydd y Cabinet Eluned Morgan i roi trosolwg o'r adroddiad diweddar gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

3. Papur gwyn: Diogelu Dyfodol Cymru

Nododd Ysgrifennydd y Cabinet fod Papur Gwyn Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru ar y cyd wedi'i gyhoeddi ar 23 Ionawr. Mae'r papur yn amlinellu buddiannau a blaenoriaethau strategol allweddol Cymru wrth i’r DU baratoi i ymadael â’r UE. Diolchodd i Aelodau EAG am eu cyfraniadau a oedd wedi helpu i lywio’r papur ac fe esboniodd sut yr oedd y prif bwyntiau a nodwyd yn y Papur Gwyn yn adlewyrchu’r materion a drafodwyd yn y ddau gyfarfod EAG blaenorol.

4. Polisi mudo ar ôl Brexit: materion a dewisiadau

Cafwyd cyflwyniad gan Jonathan Portes, Athro Economeg a Pholisi Cyhoeddus, King’s College Llundain, o dan y teitl 'Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit: materion a dewisiadau’. Roedd ei drosolwg yn canolbwyntio ar y system weithredol bresennol, ac ystyried y prif faterion a'r dewisiadau sy'n berthnasol ar gyfer ystyried system fudo newydd.

Rhoes ddadansoddiad o'r materion allweddol y bydd angen i Lywodraeth Cymru eu hystyried wrth benderfynu ar ei barn am bolisi mudo yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar yr effeithiau economaidd posibl, yr effaith ar sgiliau a lefelau’r boblogaeth, gwasanaethau cyhoeddus a materion cymdeithasol/cymunedol. Arweiniodd y cyflwyniadau at ystod o gwestiynau a thrafodaethau ar faterion sy'n codi, gan gynnwys fisâu rhanbarthol posibl, mae'r berthynas rhwng trwyddedau gwaith a rheolaethau preswylio, a’r angen parhaus am lafur mudwyr mewn llawer o sectorau yng Nghymru.

5. Grwpiau trafod

Ymrannodd yr Aelodau’n ddau grŵp trafod, gyda chynullwyr: Trefniadau Trosiannol - Eluned Morgan; a Pholisi Economaidd Rhanbarthol yn y Dyfodol - David Jones.

Roedd swyddogion o Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru wedi paratoi papur, ar gyfer grŵp trafod Polisi Economaidd Rhanbarthol yn y dyfodol ac yn ei gefnogi; roedd Tîm Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru yn yr un modd wedi paratoi papur ac yn cefnogi'r grŵp eraill.

6. Adborth o Grwpiau Trafod 1

(Cadeiriodd Syr Emyr Jones Parry y cyfarfod o’r pwynt hwn gan fod rhaid i Ysgrifennydd y Cabinet ymadael ar gyfer ymrwymiad arall.)

Adroddwyd yn ôl i’r grwp llawn ar y pwyntiau a wnaed ym mhob grŵp.

Trefniadau trosiannol

 • Bydd yn bwysig sefydlu trefniadau trosiannol, gan y bydd angen mwy na dwy flynedd i negodi perthynas hirdymor newydd â’r UE.
 • yr angen i gymryd i ystyriaeth anghenion busnes gwahanol sectorau a gwasanaethau cyhoeddus, ac osgoi tariffau oedd y blaenoriaethau uchaf.
 • Rhaid inni gael deialog aeddfed gyda'r UE yn tanlinellu mesurau cyfatebol, ildio rhai enillion ariannol ar gyfer rhyw fath o fargen ar gytundebau masnachu.
 • Roedd ystyriaeth gynnar o hyd a lled y gwaith cyfreithiol a pholisi y mae eu hangen i disodli cyfreithiau a rheoliadau presennol yr UE yn bwysig.

Polisi economaidd rhanbarthol yn y dyfodol

 • Ystyried dewisiadau newydd ar gyfer y dyfodol – nid yn unig i ddisodli’r cyllid. Mae hwn yn gyfle i ystyried ffyrdd newydd o wneud pethau yn y dyfodol.
 • Mae angen edrych ar arferion gorau yn fyd-eang, nid yn unig yn Ewrop, i ystyried dewisiadau ar gyfer ffyrdd newydd o weithio.
 • Cyfle i ystyried y cynlluniau newydd yn seiliedig ar fodelau Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf.

7. Trafod blaenraglenni Gwaith

Darparwyd rhestr o'r dyddiadau dros dro i'r grŵp yng nghyfarfod Tachwedd, hyd at a chan gynnwys Rhagfyr 2017. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 25 Mai.

Rhannu’r dudalen hon