Neidio i'r prif gynnwy

Mae Fframwaith Cwricwlwm i Gymru yn cael ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau ac ysgolion yng Nghymru. Yn dilyn cyfnod adborth a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2019, cafodd fersiwn derfynol ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2020 a chaiff ei ddefnyddio ledled Cymru o 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy’n newid?

Cafodd y canllawiau Cwricwlwm i Gymru eu cyhoeddi yn Ionawr 2020. Nod canllawiau Cwricwlwm i Gymru yw helpu pob ysgol i ddablygu ei chwricwlwm ei hun, gan alluogi ei dysgwyr i ddatblygu tuag at pedwar diben y cwricwlwm – y man cychwyn a’r dehead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Bydd y canllawiau hyn hefyd yn berthnasol i leoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir, unedau cyfeirio disgyblion (UCD) a’r rheini sy’n gyfrifol am ddarparu addysg heblaw yn yr ysgol (DAHY), gan eu galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o Fframwaith Cwricwlwm i Gymru.

Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru yn amlinellu:

  • gofynion cwricwlwm arfaethedig a nodir mewn deddfwriaeth ar gyfer pob dysgwr 3 i 16, er mwyn sicrhau bod yr un dysgu craidd yn digwydd ym mhob ysgol, a sicrhau dull cyson ar gyfer yr holl ddysgwyr yng Nghymru
  • canllawiau i ysgolion eu defnyddio wrth ddatblygu eu cwricwla
  • disgwyliadau o ran trefniadau asesu i gefnogi cynnydd y dysgwyr

Diben y cwricwlwm newydd yw cynorthwyo’n plant a’n pobl ifanc i fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

Pam mae'n newid?

Gwella addysg yw ein cenhadaeth genedlaethol. Does dim yn fwy hanfodol na bod pob plentyn a pherson ifanc yn caffael addysg ac yn cael mynediad cyflawn at y profiadau, yr wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen arnyn nhw ym myd gwaith, ar gyfer dysgu gydol oes ac er mwyn bod yn ddinasyddion gweithredol.

Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru yn datgan yn glir beth sy’n bwysig wrth ddarparu addysg eang a chytbwys. Gweledigaeth ar y cyd yw’r pedwar diben, a dyma’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc. Wrth wireddu’r rhain, rydym yn gosod disgwyliadau uchel i bawb, yn hyrwyddo lles personol a chenedlaethol, yn herio anwybodaeth a ffug-wybodaeth, ac yn annog dysgwyr i chwarae eu rhan fel dinasyddion effro a beirniadol.

Cwricwlwm yr ysgol yw popeth mae dysgwyr yn ei brofi ar drywydd y pedwar diben. Mae’n fwy na’r hyn rydyn ni’n ei addysgu yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â sut rydyn ni’n ei addysgu ac, yn allweddol, pam ydyn ni’n ei addysgu.

Dylai datblygu cwricwlwm fod wrth wraidd ymdrechion athrawon, ysgolion a’r cenedl i godi safonau i bawb, mynd i’r afael â’r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n destun balchder cenedlaethol ac sy’n ennyn hyder y cyhoedd.

Dyluniwyd i:

  • fod o gymorth i athrawon ddatblygu dull mwy integredig o ddysgu
  • gefnogi ysgolion i gynllunio eu cwricwlwm a’u trefniadau asesu eu hunain
  • sicrhau fod asesu a cynnydd dysgwyr yn ganolog i gwricwlwm lleoliad neu ysgol

Pryd fydd hyn yn newid?

Cynigir y bydd yn ofynnol i ysgolion roi eu cwricwlwm ar waith o fis Medi 2022 ar gyfer dysgwyr hyd at, a chan gynnwys, Blwyddyn 7. Yna, bydd disgwyl i ysgolion uwchradd gyflwyno eu cwricwla fesul blwyddyn, gan wneud hynny ar gyfer Blwyddyn 8 ym mis Medi 2023 ac ar gyfer Blwyddyn 11 ym mis Medi 2026.

Cyn mis Medi 2022, bydd yn ofynnol i bob ysgol gynllunio’i chwricwlwm, gan gynnwys y trefniadau asesu ategol, yn barod ar gyfer ei fabwysiadu. I baratoi ar gyfer hyn, dylent ddatblygu'r weledigaeth a'r fethodoleg a ddisgrifir yn y canllawiau ‘Cynllunio eich cwricwlwm’ hyn.

Bydd yn ofynnol i ysgolion uwchradd gynllunio cwricwlwm ar gyfer pob grŵp blwyddyn erbyn 2022, ond bydd angen parhau i fireinio'r dyluniad hwn yn unol â'r broses o gyflwyno'r cwricwlwm y tu hwnt i 2022 er mwyn ystyried manylion cymwysterau pan fyddan nhw wedi'u cadarnhau. Bydd yn ofynnol iddyn nhw hefyd weithio gyda'u clystyrau ac ysgolion uwchradd eraill.

Wrth i'w cwricwlwm gael ei gyflwyno, dylai ysgolion ystyried sut y dylai eu cwricwlwm gael ei adolygu mewn ymateb i'r ddysgu.

Sut gafodd ei ddatblygu?

Mae’r canllaw Cwricwlwm i Gymrywedi cael ei ddatblygu gan athrawon ac ymarferwyr drwy rwydwaith o Ysgolion Arloesi. Cafoddyr ysgolion hyn o bob cwr o Gymru, gan gynnwys ysgolion o ardaloedd gwledig a threfol; ysgolion dwyieithog, cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg, ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig, ysgolion sydd â chymeriad crefyddol ac ysgolion o wahanol faint.

Gweithiodd y rhwydwaith hwn mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, y consortia rhanbarthol, Estyn, Cymwysterau Cymru ac amryw o rhanddeiliaid allweddol ac arbenigwyr i ddatblygu’r canllawiau hyn.

Cyhoeddwyd y canllawiau hyn ar gyfer adborth yn Ebrill 2019.

Ymatebwyd i’r adborth hwn drwy fireinio’r canllawiau a’u cyhoeddi yn Ionawr 2020.

Cynigir cyfleoedd Dysgu Proffesiynol penodol i athrawon a ymarferwyr i’w helpu i wireddu’r cwricwlwm newydd mewn ysgolion.

Bydd consortia rhanbarthol a’u rhwydwaithau Ysgolion Dysgu Proffesiynol ac Ymholi yn rhoi cefnogaeth ymarferol ac arbenigedd er mwyn i bob ysgol ddatblygu’r sgiliau addysgeg ac arweinyddiaeth hanfodol i wireddu’r cwricwlwm newydd yn llwyddiannus.

Mae’r ymagwedd newydd radical tuag at ddylunio’r cwricwlwm, a’i ddatblygu’n barhaus, ynghyd â’r ffordd y caiff ei ddysgu yn gyfan gwbl gyson â’r syniad o ymddiried mewn pobl broffesiynol, a’u grymuso.

Caiff Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon hefyd ei drawsnewid yn unol ag argymhellion yr Athro John Furlong yn ei adroddiad Addysgu Athrawon Yfory.

Newyddion cwricwlwm i Gymru

Cymerwch ran yn y sgwrs a chewch wybod am y diweddariadau i’r cwricwlwm newydd trwy ein blog Cwricwlwm i Gymru.

Gallwch hefyd diweddaru’ch gwybodaeth drwy wrando ar podlediad Addysg Cymru ar Spreaker neu iTunes

Cysylltu â ni

CurriculumDesignandDevelopmentUnit@llyw.cymru