Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Canllawiau i drefnwyr gweithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc 18 oed neu iau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

 Ni chaniateir gweithgareddau dan do a gweithgareddau preswyl ar hyn o bryd.

A yw gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu i blant yn cael eu caniatáu?

Ydyn, caniateir gweithgareddau awyr agored a gynhelir er mwyn helpu â datblygiad a llesiant plant a phobl ifanc, fel clybiau chwaraeon, dosbarthiadau drama, grwpiau rhieni a phlant bach, grwpiau ieuenctid a grwpiau crefyddol. Mae hyn yn berthnasol i blant o dan 18 oed (neu bersonau a oedd o dan 18 oed ar 31 Awst 2020). Nid oes cyfyngiad ar nifer y plant a phobl ifanc a all gymryd rhan, ond dylai’r trefnwyr ystyried faint o le sydd ar gael. Ni chaniateir gweithgareddau dan do a gweithgareddau preswyl ar hyn o bryd.

Mae gan y trefnwyr ddyletswydd i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn digwydd mewn ffordd sy'n lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. Felly, dylent ystyried faint o le sydd ar gael i allu cadw pellter cymdeithasol gyda phlant pan fo’n bosibl, gan gyfyngu ar nifer y plant a all gymryd rhan i sicrhau hynny.

Mae gweithgareddau wedi'u trefnu i blant a phobl ifanc 18 oed ac iau bellach yn cael eu caniatáu yn yr awyr agored – beth mae hynny'n ei olygu?

Mae'r newidiadau yr ydym wedi'u gwneud yn caniatáu ar gyfer trefnu, mynychu a chymryd rhan mewn rhai gweithgareddau wedi'u trefnu i blant a phobl ifanc pan fyddant yn cael eu cynnal yn yr awyr agored.

Er y gall gweithgareddau ailgychwyn yn yr awyr agored, dylai’r trefnwyr gofio mai cyfarfod yn rhithiol yw’r ffordd fwyaf diogel ac y dylid parhau i wneud hynny pan fo’n bosibl. Nid oes cyfyngiad ar nifer y plant a phobl ifanc a all gymryd rhan, ond dylai’r trefnwyr ystyried faint o le sydd ar gael.

Ni chaniateir gweithgareddau dan do a gweithgareddau preswyl ar hyn o bryd.

Beth yw gweithgareddau wedi’u trefnu i blant?

Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i blant a phobl ifanc, sy’n cael eu cynnal i helpu â’u datblygiad a'u llesiant. Yn ystod y gweithgareddau hyn, dylai’r plant a’r bobl ifanc gael eu goruchwylio gan unigolion cymwys sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, gan gynnwys gwirfoddolwyr. Gallai hyn gynnwys amrywiaeth o glybiau neu ddosbarthiadau gyda’r nos neu ar benwythnosau, gan gynnwys gweithgareddau sy’n ymwneud â chwaraeon neu ddiwylliant, ymysg pethau eraill. Mae hefyd yn cynnwys grwpiau rhieni a babis / plant bach sy’n cael eu cynnal yn ystod y dydd. Nid yw'n cynnwys gweithgareddau fel partïon pen-blwydd, na gweithgareddau lle bydd grwpiau ehangach o deulu a ffrindiau yn ymgynnull heb gydymffurfio â’r trefniadau presennol ar gyfer cwrdd â phobl eraill

Er nad yw'r gweithgareddau hyn yn rhan o addysg ffurfiol plentyn, bydd ganddynt rai manteision ehangach sy'n gysylltiedig â dysgu a datblygu. Mae'r digwyddiadau hyn fel arfer yn cael eu cynnal gan fusnes, corff cyhoeddus neu sefydliad elusennol, clwb, neu gorff llywodraethu cenedlaethol camp neu weithgaredd arall. 

Pwy all gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn?

Gall plant a phobl ifanc sy’n 18 oed (neu bersonau a oedd o dan 18 oed ar 31 Awst 2020) yn awr gymryd rhan mewn gweithgareddau dan oruchwyliaeth pan fyddant yn cael eu cynnal yn yr awyr agored. Nid oes cyfyngiad ar nifer y plant a’r bobl ifanc a all gymryd rhan, ond dylai’r trefnwyr ystyried faint o le sydd ar gael.

Gall oedolion, gan gynnwys gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol cymwys, fynd i’r gweithgareddau hyn pan fyddant yn helpu i’w cynnal, pan fo’r plentyn yn rhy ifanc i’w adael ei hun neu pan fyddant yn cymryd rhan yn y gweithgaredd, fel dosbarth i fam a’i babi. Dylai oedolion, gan gynnwys rhieni, gadw pellter cymdeithasol bob amser.

Faint o blant all gymryd rhan?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfyngiadau penodol ar nifer y plant sy'n gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau awyr agored hyn. Fodd bynnag, dylai’r trefnwyr ystyried y gofynion sy'n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol a sicrhau eu bod yn cyfyngu ar nifer y plant er mwyn gallu sicrhau diogelwch yn y gofod sydd ar gael.

Dylai oedolion bob amser gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd, a dylai’r trefnwyr ystyried a ddylai’r rhai dros 11 oed ddefnyddio gorchudd wyneb. Er nad yw'n orfodol gwisgo gorchudd wyneb y tu allan, dylai’r trefnwyr ystyried a ddylid eu defnyddio mewn mannau lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol. Nid yw gwisgo gorchudd wyneb yn cael ei argymell yn ystod gweithgareddau chwaraeon a gemau ac ati pan fo’r plant yn debygol o wneud ymarfer corff. Mae hyn yn cyd-fynd â'r gofynion ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion, a nodir mewn canllawiau gweithredol, pan fo’n ofynnol i rieni wisgo gorchudd wyneb wrth ddanfon neu gasglu plant. Rhaid parhau i olchi dwylo yn rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol pan fydd gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio.

A fydd angen i blant gadw pellter cymdeithasol?

Gwyddom y gall cadw pellter cymdeithasol fod yn anoddach i blant a phobl ifanc, yn enwedig plant ifanc iawn. Pan fo’n bosibl, dylid ceisio cadw pellter cymdeithasol, a dylai nifer y plant adlewyrchu faint o le sydd ar gael bob amser.

Dylai oedolion bob amser gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd, a dylai’r trefnwyr ystyried a ddylai’r rhai dros 11 oed ddefnyddio gorchudd wyneb. Er nad yw'n orfodol gwisgo gorchudd wyneb y tu allan, dylai’r trefnwyr ystyried a ddylid eu defnyddio mewn mannau lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol. Nid yw gwisgo gorchudd wyneb yn cael ei argymell yn ystod gweithgareddau chwaraeon a gemau ac ati pan fo’r plant yn debygol o wneud ymarfer corff. Mae hyn yn cyd-fynd â'r gofynion ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion, a nodir mewn canllawiau gweithredol, pan fo’n ofynnol i rieni wisgo gorchudd wyneb wrth ddanfon neu gasglu plant. Rhaid parhau i olchi dwylo’n rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol pan fydd gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio.

A yw chwaraeon cyswllt yn cael ei ganiatáu?

Ydy, ond dylai chwaraeon, clybiau a chyfleusterau fod yn ofalus drwy drefnu a chynnal gweithgareddau mewn ffordd sy’n lleihau cysylltiad agos, pan fo’n bosibl, gan sicrhau eu bod yn cymryd pob cam lliniaru arall. Os yw’r rhai sy’n cymryd rhan yn debygol o fod yn gorfforol agos (o fewn 2m) neu mewn cysylltiad â’i gilydd, dylid ceisio cyfyngu ar y cyswllt hwn os na ellir ei osgoi'n gyfan gwbl. Dylai’r trefnwyr a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol y campau chwaraeon dan sylw ystyried pa gamau rhesymol y dylid eu cymryd i atal y feirws rhag lledaenu. Pan fo’r gweithgareddau hyn yn mynd rhagddynt, rhaid cymryd camau lliniaru i leihau’r risg a diogelu’r rhai sy’n cymryd rhan. 

A oes gan wasanaethau sy'n cynnig gweithgareddau plant dan oruchwyliaeth hawl i fod ar agor?

Oes, ond dim ond pan fo'r gweithgareddau'n digwydd yn yr awyr agored. Nid yw'n cynnwys gweithgareddau fel partïon pen-blwydd, na gweithgareddau lle bydd grwpiau ehangach o deulu a ffrindiau yn ymgynnull heb gydymffurfio â'r trefniadau presennol ar gyfer cwrdd â phobl eraill

Rhaid i weithredwyr y gwasanaethau hyn gymryd pob cam rhesymol i reoli’r risg ac i gadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys edrych ar y mathau o weithgareddau sy'n gallu digwydd. Er enghraifft, pan fo gweithgareddau’n cynnwys dawnsio, defnyddiwch symudiadau dawns sy’n osgoi cysylltiad uniongyrchol, neu gallwch ymarfer sgiliau unigol. Wrth ganu, gwnewch yn siŵr nad yw’r plant yn wynebu ei gilydd wrth wneud hynny, hyd yn oed pan fyddant yn cadw pellter cymdeithasol. Dylai’r trefnwyr osgoi cynnal gweithgareddau yn syth ar ôl ei gilydd, gan roi digon o amser i bawb sy'n cymryd rhan mewn un sesiwn allu gadael cyn i sesiwn arall ddechrau. Mae hyn yn bwysig er mwyn lleihau lefelau trosglwyddo, a bydd yr amser sydd ei angen yn dibynnu ar y gweithgaredd, nifer y rhai sy’n bresennol a'r lle sy’n cael ei ddefnyddio.

A all pobl deithio i fynd i'r gweithgareddau hyn?

Gallant. Er hyn, dylai pobl ystyried y canllawiau ehangach ar adael y cartref ar y lefel rhybudd bresennol.

Mae teithio i mewn ac allan o Gymru er mwyn cymryd rhan mewn neu hwyluso gweithgaredd awyr agored a drefnir i blentyn yn esgus rhesymol.

Dylid osgoi rhannu trafnidiaeth. Pan fo modd, dylai plant, rhieni a threfnwyr osgoi rhannu ceir a thrafnidiaeth i fynd i'r gweithgareddau hyn. Os yw’r trefnwyr yn rhannu trafnidiaeth, gan gynnwys bysiau mini, dylent ddilyn y rheolau ar drafnidiaeth ysgol. Wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, dylai pobl ddilyn y rheolau ar ddefnyddio gorchuddion wyneb ar gyfer y rhai dros 11 oed.

Rwy'n storio'r offer a ddefnyddiaf i gynnal y gweithgareddau hyn mewn adeilad ar wahân. A allaf gael mynediad i'r adeilad i nôl fy offer?

Gallwch, pan fo perchennog neu weithredwr yr adeilad yn fodlon ichi wneud hynny. Dylech ddilyn yr holl reolau ar weithrediad diogel y safleoedd hynny wrth fynd iddynt, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb a threulio cyn lleied o amser â phosibl dan do. Dylid glanhau'r holl offer ar ôl iddo gael ei ddefnyddio bob tro, a dylai pawb sy'n defnyddio'r offer olchi eu dwylo’n dda ac yn rheolaidd.

Dim ond yn yr awyr agored y gellir cynnal y gweithgareddau eu hunain.

Byddaf yn cynnal fy ngweithgareddau ar dir yr adeilad yr wyf yn gweithredu ohono fel arfer. A fydd pobl yn gallu defnyddio'r toiledau a'r cyfleusterau ystafell ymolchi?

Byddant, pan fo perchennog neu weithredwr yr adeilad yn fodlon ichi wneud hynny. Dylech chi a’r rhai sy’n defnyddio eich gwasanaethau ddilyn yr holl reolau ar weithrediad diogel y safleoedd hynny wrth fynd iddynt, gan gynnwys cyfyngu ar niferoedd a mynedfeydd/allanfeydd, gwisgo gorchudd wyneb, a threulio cyn lleied o amser â phosibl o dan do.

Mae rhieni'n aml yn aros yn yr ardal pan fydd y gweithgaredd yn cael ei gynnal. Beth ddylen nhw ei wneud?

Bydd llawer o rieni eisiau neu angen aros yn yr ardal tra bod eu plant yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn. Pan fydd hyn yn digwydd, ni ddylai rhieni ddefnyddio hwn fel cyfle i ymgynnull neu gymysgu â’i gilydd, a dylent barhau i ddilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol. Dylai rhieni a threfnwyr hefyd ystyried gwisgo gorchudd wyneb ar gyfer y rhai dros 11 oed. Er nad yw'n orfodol gwisgo gorchudd wyneb y tu allan, dylai’r trefnwyr ystyried a ddylid eu defnyddio mewn mannau lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol. 

Ar gyfer grwpiau rhieni a babis/plant bach, bydd angen i rieni fod yn bresennol yn ystod y sesiwn grŵp. Ni ddylai rhieni ddefnyddio hwn fel cyfle i ymgynnull na chymysgu â’i gilydd cyn nac ar ôl y sesiwn, a dylent barhau i ddilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo

 

Gyda gofal plant, ysgolion a gweithgareddau wedi'u trefnu i gyd wedi ailddechrau, a yw hyn yn golygu y gall plant a theuluoedd ddechrau cymysgu'n fwy rheolaidd?

Nac ydy. Tra’r ydym yn parhau ar y lefel rhybudd bresennol, mae'n bwysig dilyn y rheolau ynghylch cyfyngu ar gymysgu rhwng aelwydydd. Mae'r rheolau hyn wedi newid yn ddiweddar i ganiatáu i hyd at chwech o bobl o ddwy aelwyd gyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat. Fodd bynnag, yn gyffredinol, ni chaniateir cyfarfod o dan do o hyd. Mae'r eithriadau i hyn ar gyfer y rhai sydd â swigod cefnogaeth.

Mae rhywun a ddaeth i weithgaredd rwy'n ei gynnal wedi profi'n bositif am Covid-19. Beth ddylwn ei wneud?

Os cewch wybod am achos positif o Covid-19, dylech ddilyn y rheolau ynghylch Profi, Olrhain a Diogelu. Cyn i swyddog olrhain cysylltiadau siarad â chi, dylech ddechrau nodi’r rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â’r sawl sydd wedi profi'n bositif, gan ofyn iddynt hunanynysu. Dylai trefnwyr sy'n bodloni'r diffiniad o gyswllt agos hefyd hunanynysu.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 neu sy’n byw â rhywun sydd â symoptomau Covid-19 huanynysu ar unwaith a chael prawf. Pan fydd pobl yn cael prawf positif, bydd hefyd yn bwysig eu bod yn dweud wrth y swyddogion olrhain cysylltiadau lle maent wedi bod, er mwyn gallu olrhain pob cyswllt agos. Pan fo’r person symptomatig yn blentyn, dylid hysbysu ei ysgol a / neu ei leoliad gofal plant.

Pan welir nifer o achosion mewn perthynas â gweithgaredd penodol, naill ai yn syth neu dros gyfnod o amser, dylai’r trefnwyr adolygu eu hasesiadau risg i weld a oes angen addasu'r gweithdrefnau.