Golwg gyffredinol ar Gymru o'r ystadegau a gyhoeddir gennym.

3.1 miliwn o bobl (canol 2016).1

Y prif ardaloedd trefol yw Caerdydd (361,500), Abertawe (244,500) a Chasnewydd (149,100) (canol 2016).1

Mae gan tua 1 ym mhob 20 o boblogaeth y DU yn byw yng Nghymru.2

1.3 miliwn o aelwydydd (2016).3

Bron i 2.1 miliwn hectar yw cyfanswm arwynebedd tir Cymru, a chaiff 80 y cant ohono ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol.4

Y disgwyliad oes ar enedigaeth yng Nghymru yw 78.4 oed ar gyfer dynion ac 82.4 oed ar gyfer menywod (2014-16).5

Mae Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) yn amcangyfrif gweithgarwch economaidd ardal. £59.6 biliwn oedd GYC y gweithle yng Nghymru yn 2016. Fesul pen o'r boblogaeth, mae hyn ychydig o dan tri chwarter cyfartaledd y DU (heb gynnwys yr ardal tu allan i'r rhanbarthau) (72.7 y cant).6

Roedd 1.87 miliwn o gerbydau ffordd trwyddedig yng Nghymru yn 2016.7

Cafodd ychydig o dan 64 y cant o wastraff trefol awdurdodau lleol ei baratoi ar gyfer ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yn 2016-17.8

Ym mis Ionawr 2017, roedd 1,547 o ysgolion a gynhelir, a thua 467,000 o ddisgyblion. Mae bron 475 o ysgolion yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.9

Roedd ychydig dros 128,005 o bobl ifanc wedi cofrestru ar gyfer cyrsiau mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn 2016/17.10

Roedd 10.0 miliwn o ddefaid ac ŵyn yn 2016, sef 30 y cant o gyfanswm y DU.11

Ganwyd tua 32,900 o fabanod yn 2016.12

Yn gyffredinol mae allyriadau nwyon tŷ gwydr wedi gostwng 20 y cant rhwng y flwyddyn sylfaen 1990 a 2015.13

Mae tua phumed o boblogaeth Cymru yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg.14

Yn 2016, bu twristiaid o rannau eraill o’r DU ar 9.3 miliwn o deithiau dros nos i Gymru.15

Ffynonellau data

1. Amcangyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth

2. Amcangyfrifon poblogaeth (dolen allanol)

3. Amcangyfrifon aelwydydd (dolen allanol)

4. Ystadegau amaethyddol Cymru

5. Disgwyliad oes (dolen allanol) (Saesneg yn unig)

6. Gwerth ychwanegol crynswth rhanbarthol a gwerth ychwanegol crynswth isranbarthol

7. Trwyddedu a pherchenogaeth cerbydau (dolen allanol) (Saesneg yn unig)

8. Awdurdodau lleol rheoli gwastraff trefol

9. Cyfrifiad ysgolion

10. Myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch

11. Arolwg amaethyddol a garddwrol

12. Ystadegau bywyd (dolen allanol) (Saesneg yn unig)

13. Rhestrau Ddatganoledig Gweinyddiaeth Nwy Tŷ Gwydr (GHG)

14. Yr Iaith Gymraeg (dolen allanol)

15. Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr

Adroddiadau