Skip to main content

Dyfarnu contractau eDendroCymru ac eFasnachuCymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Yn dilyn proses gaffael drwy GCloud, mae'r contractau ar gyfer gwasanaethau eDendroCymru ac eFasnachuCymru wedi'u dyfarnu i Jaggaer a Basware yn y drefn honno.

Bydd y ddau gontract yn rhedeg o 1 Ebrill 2020 tan 31 Mawrth 2022, gan ddarparu parhad i ddefnyddwyr pan fydd y contractau presennol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2020.

ESPD

Rydym yn gwneud newidiadau i wasanaethau ESPD yn eDendroCymru a GwerthwchiGymru i'w gwneud yn haws cydymffurfio â Rheoliadau ESPD a helpu i safoni'r dull gweithredu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae hyn yn dilyn prawf gan ddefnyddwyr o wahanol wasanaethau ESPD yn gynharach eleni, arweiniad gan dîm polisi Llywodraeth Cymru a thrafodaethau â Llywodraeth yr Alban ynghylch eu gweithredu.

Bydd y gwasanaeth ESPD yn cael ei roi ar waith yn yr amgylchedd prawf yn ddiweddarach y mis hwn pan fyddwn yn gwahodd rhanddeiliaid i weithdai i brofi'r gwasanaeth.

Ar ôl i'r gweithdai hyn gael eu cynnal byddwn yn casglu adborth gan gwsmeriaid, yn cynnal gwerthusiad pellach ac yn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r gwasanaeth. Bydd hyn yn cynnwys dileu cwestiynau sydd wedi'u dyblygu o set gwestiynau cyfredol cronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr (SQuID), yn barod i'w rhoi ar waith yn yr amgylchedd byw a drefnwyd ar gyfer diwedd Mawrth 2020. 

Grŵp defnyddwyr eGaffael: cyfarfod mis Chwefror

Rydym wedi trefnu cyfarfod y grŵp defnyddwyr eGaffael ar 5 Chwefror, 14:00 – 16:00. Fel yn y cyfarfodydd blaenorol, bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ym Mharc Cathays a hefyd ar gael drwy GotoMeeting ar gyfer y rhai sy'n dymuno ymuno o bell.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ESPD, Rheoliadau eAnfonebu ac yn amlinellu ein cynlluniau ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol o ran y gwasanaeth eGaffael yn y cyfarfod. Byddwn hefyd yn gofyn am eich barn ar sut y gall Digidol helpu i fesur gwerth cymdeithasol yn ein caffaeliadau a'r galw am wasanaethau ychwanegol fel rheoli cylch oes a chontract.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o'r pynciau hyn neu os hoffech gofrestru i fod yn rhan o'r gweithdai profi neu'r grŵp defnyddwyr eGaffael, anfonwch e-bost at  ICTProcurement@gov.wales 

Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS)

O ganlyniad i adborth gan randdeiliaid, rydym wedi penderfynu ymestyn ITPS tan 1 Gorffennaf 2020. Bydd hyn yn sicrhau parhad o ran darparu fframwaith nwyddau TG ar gyfer Cymru gyfan.

Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ii) (ITPS2)

Cyhoeddwyd y tendr ar gyfer ITPS2 ar 12 Rhagfyr 2019 a disgwylir iddo gau ar 31 Ionawr 2020.

Byddwn yn dechrau gwerthuso'r tendrau yn ystod wythnos 10 Chwefror. Mae angen mwy o bobl o hyd i'n helpu gyda'r gwerthusiadau er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn penodi'r cyflenwyr gorau i'r fframwaith.
 
Os hoffech chi neu rywun yn eich sefydliad gymryd rhan, cysylltwch â: paul.robertson@gov.wales.

Mae ITPS2 yn mynd yn fyw ar 1 Gorffennaf 2020, os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@gov.wales.

Dyfeisiau amlddefnydd

Bydd ein fframwaith MFD yn dod i ben ar 22 Ionawr 2021. Cyn bo hir, byddwn yn cynnal adolygiad i gwmpasu'r angen am gytundeb MFD newydd i Gymru gyfan.

Os hoffech gyfrannu at y broses, cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@gov.wales.

Rhannu’r dudalen hon