Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynhyrchion a Gwasanaethau TG 2

Dyfarnwyd y fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG 2 ar 30 Mehefin, a disgwylir iddo fynd yn fyw ar 15 Gorffennaf er mwyn i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

Penodwyd 21 o gyflenwyr ar draws 5 lot yn cwmpasu:

  1. Catalog TG
  2. Caledwedd TG (sefydliadau cwsmeriaid bach a Gweithgynhyrchwr Cyfarpar Gwreiddiol)
  3. Meddalwedd (trwyddedu a thanysgrifiadau)
  4. Offer clyweledol
  5. Atebion

Bydd canllawiau a thempledi ar gael ar GwerthwchiGymru maes o law.

Rydym wedi penderfynu tynnu'r dyfarniad ar gyfer is-lot 2b (caledwedd TG, sefydliadau cwsmeriaid mawr) yn ôl. Rydym yn bwriadu ailosod y broses dendro ar gyfer yr is-lot hwn i'r cam gwerthuso, cyn ail-werthuso'r tendrau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag: NPSICTCategoryTeam@gov.wales

Trefniant prisio Microsoft Azure (APA)

Mae Microsoft a Gwasanaeth Masnachol y Goron wedi cyhoeddi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd sy'n cynnig disgownt gwaelodlin ar gostau Azure, gyda'r cyfle am ostyngiadau uwch yn seiliedig ar lefelau gwariant wedi'i ymrwymo dros 3 blynedd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr APA yma: Microsoft and UK Government agree new Azure Pricing Arrangement.

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron yn cynnal ymarfer i gyfuno gwariant gwahanol sefydliadau, fel eu bod yn gymwys i gael y lefel uchaf o ddisgownt posibl, lle na fyddent yn gallu gwneud hyn ar eu pennau eu hunain.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cyfle hwn, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â:

Stephen Hopkins, Rheolwr Categori – Meddalwedd, Gwasanaeth Masnachol y Goron: steve.hopkins@crowncommercial.gov.uk

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  1. Gwariant blynyddol sylfaenol bras Azure (bydd angen hyn ar Wasanaeth Masnachol y Goron i ddechrau trafodaeth ymrwymiad)
  2. Cyswllt/cysylltiadau cywir all drafod eich stad Azure a'ch gallu i ymrwymo i wariant yn y dyfodol
  3. Crynodeb byr o'ch strategaeth Azure e.e. yr awydd i fudo i Azure (i helpu gyda thrafodaethau gyda Microsoft).

Dyfeisiau amlddefnydd (MFD)

Bydd ein fframwaith MFD yn dod i ben ar 22 Ionawr 2021. Ar hyn o bryd rydym yn asesu ein hopsiynau wrth symud ymlaen a byddwn yn cysylltu â sefydliadau cwsmeriaid i gwblhau arolwg adborth dros yr wythnosau nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag: NPSICTCategoryTeam@gov.wales

eDendroCymru - Jaggaer

Bwriedir rhyddhau diweddariad Jaggaer 20.2 i amgylchedd byw eDendroCymru ar 19 Gorffennaf 2020.

Mae nodweddion newydd yn cynnwys diweddariad i gymorth ar-lein, rhwyddineb adalw cyfrinair sydd wedi’i anghofio a gwella gallu hidlo a chwilio o fewn gwrthrychau. I weld y rhestr lawn o welliannau ar jaggaer.com.

Dogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd (ESPD)

Mae ESPD yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer pob caffaeliad yn yr UE ac mae ar gael ar hyn o bryd o fewn GwerthwchiGymru. Ym mis Chwefror, fe aethom i mewn i gyfnod profi i benderfynu ar y ffordd orau i ddefnyddio swyddogaeth ESPD. Yn sgil adleoli staff mewn ymateb i COVID-19, bu'n rhaid oedi'r gweithgaredd hwn. Rydym bellach mewn sefyllfa i ailddechrau’r gwaith hwn yn ystod yr wythnosau nesaf, a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid ynghylch cynnydd.