Skip to main content

3. Sut i wneud cais

Taliadau argyfwng oherwydd llifogydd

Dylech ffonio eich awdurdod lleol i wneud yn siŵr eu bod wedi dweud wrthym fod eich eiddo wedi bod o dan ddŵr oherwydd y llifogydd ac yn gymwys i dderbyn taliad.

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i:

 • wneud cais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng (gan gynnwys taliadau llifogydd mis Chwefror)
 • wneud cais am Daliad Cymorth i Unigolion 

Cofiwch, caiff eich cais ei wrthod os byddwch:

 • wedi derbyn grant o fewn yr 28 o ddiwrnodau diwethaf
 • wedi cael 3 grant yn ystod y 12 mis blaenorol
 • wedi gwneud cais am eitemau a nwyddau gwyn (dim ond Partneriaid Cymeradwy all wneud cais o’r fath)

Dim ond 5 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais ar-lein drwy ddefnyddio ein ffurflen gais fer, ddiwygiedig. Dyma’r ffordd gyflymaf o wneud cais (lawrlwythwch ffurflen).

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein, gallwch hefyd wneud cais dros y ffôn neu drwy’r post. Mae’r manylion perthnasol ar waelod y dudalen.

Er mwyn gwneud cais i‘r Gronfa Cymorth Dewisol, bydd arnoch angen y canlynol:

 • rhif yswiriant gwladol
 • enw llawn
 • dyddiad geni
 • rhifau ffôn cyswllt gan gynnwys rhif ffôn symudol sy’n gweithio
 • enwau llawn, dyddiadau geni a Rhifau Yswiriant Gwladol ar gyfer pawb sy'n byw yn eich cartref
 • eich cyfeiriad presennol a'r cod post yn llawn
 • eich cyfeiriad(au) blaenorol
 • cyfeiriad y carchar (os cawsoch eich rhyddhau yn ddiweddar)
 • dyddiad dechrau eich tenantiaeth a manylion llawn yr eiddo yr ydych yn symud iddo (os yw’n berthnasol)
 • manylion unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn ei gael, a swm y budd-daliadau hynny
 • manylion unrhyw sefydliadau sy’n eich helpu
 • manylion incwm a threuliau’r aelwyd
 • manylion eich cynilion
 • beth sydd eisiau arnoch chi gan DAF
 • eich rhesymau dros ofyn am help ac unrhyw wybodaeth ategol (er enghraifft, rhif trosedd gan yr heddlu os oes rhywun wedi troseddu yn eich erbyn)

Gall sefydliad partner cofrestredig eich helpu i gwblhau’ch cais neu wneud cais ar eich rhan.  Dyma restr ohonynt:

 • awdurdodau lleol
 • cymdeithasau tai
 • sefydliadau cyngor a chymorth
 • elusennau
 • gwasanaethau carchardai
 • gwasanaethau iechyd

Rydym yn eich cynghori i gysylltu â sefydliad sy’n Bartner Cymeradwy os ydych am wneud cais am grant ar gyfer nwyddau gwyn neu ddodrefn cartrefol. Os nad ydych yn siŵr pwy all eich helpu, cysylltwch â'ch awdurdod lleol neu’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth.

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post (lawrlwythwch ffurflen).

Mae ein llinellau ffôn yn aml yn brysur ac mae ceisiadau dros y ffôn yn cymryd hyd at 20 munud i’w cwblhau. Rydym ar agor rhwng 9.30yb a 4.00yp ddydd Llun i ddydd Gwener ar 0800 8595924 (am ddim o linell dir) neu 033 0101 500 (cyfradd leol).

Rhannu’r dudalen hon