3. Sut i wneud cais

Bydd gwrthod eich cais os ydych wedi derbyn gwobr o fewn yr 28 o ddiwrnodau diwethaf neu wedi cael 3 gwobr yn ystod y 12 mis blaenorol.

Gallwch hefyd wneud cais fel a ganlyn:

 • drwy ffonio 0800 8595924 (am ddim ar linell dir) rhwng 9.30 am a 5.30 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener neu ffonio 033 0101 5000 (cyfradd leol)
 • drwy'r post (lawrlwythwch ffurflen)

Er mwyn gwneud cais i‘r Gronfa Cymorth Dewisol, bydd arnoch angen y canlynol:

 • rhif yswiriant gwladol
 • enw llawn
 • dyddiad geni
 • rhifau ffôn cyswllt gan gynnwys rhif ffôn symudol sy’n gweithio
 • enwau llawn, dyddiadau geni a Rhifau Yswiriant Gwladol ar gyfer pawb sy'n byw yn eich cartref
 • eich cyfeiriad presennol a'r cod post yn llawn
 • eich cyfeiriad(au) blaenorol
 • cyfeiriad y carchar (os cawsoch eich rhyddhau yn ddiweddar)
 • dyddiad dechrau eich tenantiaeth a manylion llawn yr eiddo yr ydych yn symud iddo (os yw’n berthnasol)
 • manylion unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn ei gael, a swm y budd-daliadau hynny
 • manylion unrhyw sefydliadau sy’n eich helpu
 • manylion incwm a threuliau’r aelwyd
 • manylion eich cynilion
 • beth sydd eisiau arnoch chi gan DAF
 • eich rhesymau dros ofyn am help ac unrhyw wybodaeth ategol (er enghraifft, rhif trosedd gan yr heddlu os oes rhywun wedi troseddu yn eich erbyn)

Gall sefydliad partner cofrestredig eich helpu i gwblhau’ch cais neu wneud cais ar eich rhan.  Dyma restr ohonynt:

 • awdurdodau lleol
 • cymdeithasau tai
 • sefydliadau cyngor a chymorth
 • elusennau
 • gwasanaethau carchardai
 • gwasanaethau iechyd

Rydym yn cynghori eich bod yn cysylltu gyda sefydliad partner os ydych am wneud cais am grant ar gyfer nwyddau gwyn neu ddodrefn cartrefol.

Os nad ydych yn siŵr pwy all eich helpu, cysylltwch â'ch awdurdod lleol neu’ch swyddfa cyngor ar bopeth