Skip to main content

2. Cymhwysedd

Os ydych yn gwneud cais am gymorth ariannol oherwydd llifogydd mis Chwefror, dyw'r amodau hyn ddim yn berthnasol.

Cofiwch, caiff eich cais ei wrthod os byddwch:

 • wedi derbyn grant o fewn yr 28 diwrnod diwethaf
 • wedi cael 3 grant yn ystod y 12 mis blaenorol
 • wedi gwneud cais am eitemau a nwyddau gwyn (dim ond Partneriaid Cymeradwy all wneud cais o’r fath)

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Rhaid bodloni'r meini prawf canlynol i fod yn gymwys: 

 • wedi profi argyfwng, trychineb neu galedi ariannol eithriadol
 • yn byw yng Nghymru
 • 16 oed, o leiaf
 • nid oes ffordd i chi gael gafael ar arian arall, ac rydych wedi edrych ar bob ffynhonnell ariannol arall

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Rhaid bodloni'r 3 maen prawf isod i fod yn gymwys. 

 1. Bodloni’r amodau grant a ganlyn:
  • yn byw yng Nghymru
  • 16 oed, o leiaf
  • nid oes cynilion gennych nac unrhyw ffynhonnell arall o gyllid
  • nid ydych yn preswylio mewn cartref gofal (oni bai eich bod yn cael eich ryddhau o fewn 6 wythnos)
  • nid ydych yn y carchar ar hyn o bryd (oni bai eich bod yn cael eich rhyddhau o fewn 6 wythnos)
  • nid ydych yn aelod o urdd grefyddol a gynhelir yn llawn
 1. Derbyn un o'r budd-daliadau cymwys hyn:
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm 
  • Elfen Credyd Gwarantedig o’r Credyd Pensiwn
  • Credyd Cynhwysol
 1. Bodloni un o’r amodau cymhwystra canlynol:
  • rydych yn gadael cartref gofal neu sefydliad i fyw'n annibynnol yn y gymuned ar ôl o leiaf 3 mis mewn gofal (er enghraifft mewn ysbyty, cartref gofal, carchar, gofal maeth)
  • rydych eisiau parhau i fyw yn y gymuned yn hytrach na gorfod mynd i sefydliad
  • rydych yn sefydlu cartref ar ôl cyfnod o fyw yn ansefydlog
  • rydych yn wynebu pwysau eithriadol ac ar frys ee perthynas yn chwalu neu drais domestig
  • rydych yn mynd i ofalu am garcharor neu droseddwr ifanc a ryddhawyd ar drwydded dros dro

Rhannu’r dudalen hon