2. Cymhwysedd

Cofiwch, caiff eich cais ei wrthod os byddwch:

 • wedi derbyn gwobr o fewn yr 28 diwrnod diwethaf
 • wedi cael 3 gwobr yn ystod y 12 mis blaenorol

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Rhaid bodloni'r meini prawf canlynol i fod yn gymwys: 

 • wedi profi argyfwng neu drychineb
 • yn byw yng Nghymru
 • 16 oed, o leiaf
 • nid oes ffordd i chi gael gafael ar arian arall, ac rydych wedi edrych ar bob ffynhonnell ariannol arall

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Rhaid bodloni'r 3 maen prawf isod i fod yn gymwys. 

 1. Bodloni’r amodau grant a ganlyn:
  • yn byw yng Nghymru
  • 16 oed, o leiaf
  • nid oes cynilion gennych nac unrhyw ffynhonnell arall o gyllid
  • nid ydych yn preswylio mewn cartref gofal (oni bai eich bod yn cael eich ryddhau o fewn 6 wythnos)
  • nid ydych yn y carchar ar hyn o bryd (oni bai eich bod yn cael eich rhyddhau o fewn 6 wythnos)
  • nid ydych yn aelod o urdd grefyddol a gynhelir yn llawn
 1. Derbyn un o'r budd-daliadau cymwys hyn:
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm 
  • Cyflogaeth a Chymorth Lwfans cyffredinol credyd
  • Credyd Gwarantedig elfen atadol o Credyd Pensiwn
  • Credyd Cynhwysol
 1. Bodloni un o’r amodau cymhwystra canlynol:
  • rydych yn gadael cartref gofal neu sefydliad i fyw'n annibynnol yn y gymuned ar ôl o leiaf 3 mis mewn gofal (er enghraifft mewn ysbyty, cartref gofal, carchar, gofal maeth)
  • rydych eisiau parhau i fyw yn y gymuned yn hytrach na gorfod mynd i sefydliad
  • rydych yn sefydlu cartref ar ôl cyfnod o fyw yn ansefydlog
  • rydych yn wynebu pwysau eithriadol ac ar frys ee perthynas yn chwalu neu drais domestig
  • rydych yn mynd i ofalu am garcharor neu droseddwr ifanc a ryddhawyd ar drwydded dros dro