Neidio i'r prif gynnwy

Bydd yn rhaid ichi ddilyn y rheolau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru o hyd, hyd yn oed os byddwch wedi'ch eithrio o hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl ichi gyrraedd.

Teithwyr o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel)

Os byddwch yn cyrraedd o rywle o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin (yr Ardal) ac wedi bod yn yr Ardal am y 14 diwrnod diwethaf cyn dod i mewn i'r DU, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt, na hunanynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn cyrraedd o ran arall o'r Ardal Deithio Gyffredin ac wedi dod i mewn i'r Ardal yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Dim ond os byddwch wedi treulio cyfanswm o 14 diwrnod yn yr Ardal Deithio Gyffredin y bydd angen ichi hunanynysu.

Gallwch ddangos manylion taith ddiweddar i'r Ardal Deithio Gyffredin, megis cerdyn byrddio neu amserlen teithio, er mwyn helpu i gadarnhau a wnaethoch gyrraedd yr Ardal yn ystod y 14 diwrnod diwethaf a faint o amser rydych wedi'i dreulio yn yr Ardal i gyd.

Aelodau cenadaethau diplomyddol a swyddi consylaidd yn y DU, swyddogion, gweision neu gynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol, cynrychiolwyr mewn cynhadledd ryngwladol neu gynhadledd yn y DU y rhoddir breintiau ac imiwneddau iddynt hwy, a'u teuluoedd neu eu dibynyddion

Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol sy'n teithio i'r DU ar ymweliadau swyddogol, er enghraifft i fynychu trafodaethau.

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt.

Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os cadarnheir bod eich gwaith yn hanfodol ar gyfer gweithrediad y genhadaeth, y sefydliad rhyngwladol neu'r gynhadledd ac na ellir ei wneud wrth hunanynysu.

Os bydd aelodau o'ch teulu neu ddibynyddion eraill yn teithio gyda chi, bydd angen iddynt hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd y DU.

Cyn ichi deithio, bydd angen i'ch cenhadaeth, eich sefydliad rhyngwladol neu eich cynhadledd hysbysu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad neu'r Gyfarwyddiaeth Protocol a fydd yn darparu llythyr eithrio i'w ddangos wrth y ffin.

Cynrychiolwyr gwlad neu diriogaeth dramor a chynrychiolwyr tiriogaethau tramor Prydain, ynghyd â'u teuluoedd neu eu dibynyddion sy'n teithio i'r DU i ymgymryd â busnes swyddogol yn y DU

Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o wledydd neu diriogaethau tramor sy'n teithio i'r DU ar ymweliadau swyddogol, er enghraifft i fynychu trafodaethau.

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt.

Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os cadarnheir eich bod yn teithio i'r DU ar fusnes swyddogol na ellir ei wneud wrth hunanynysu.

Os bydd aelodau o'ch teulu neu ddibynyddion eraill yn teithio gyda chi, bydd angen iddynt hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd y DU.

Cyn ichi deithio, bydd angen i'ch cenhadaeth neu gynrychiolydd eich gwlad neu diriogaeth hysbysu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad a fydd yn darparu llythyr eithrio i'w ddangos wrth y ffin.

Personél amddiffyn, lluoedd sy'n ymweld a chontractwyr y llywodraeth y mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau bod eu hangen i ddarparu gweithgareddau amddiffyn hanfodol

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ofyn am lythyr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i gadarnhau eich bod wedi'ch eithrio. Bydd angen ichi ddangos y llythyr hwn i swyddogion rheoli'r ffin wrth gyrraedd y DU.

Swyddogion a chontractwyr y DU y mae angen iddynt weithio ar ddyletswyddau hanfodol mewn perthynas â diogelwch y ffin

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os byddwch yn bodloni un o'r gofynion isod:

 • mae angen ichi ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â ffin y DU yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd
 • rydych yn ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â ffin y DU y tu allan i'r DU ond bydd angen ichi ddychwelyd i'r DU dros dro cyn gadael y DU eto i ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â'r ffin

Dylech ddefnyddio eich cerdyn adnabod â llun swyddogol i ddangos eich statws.

Swyddogion a chontractwyr nad ydynt o'r DU y mae angen iddynt weithio ar ddyletswyddau hanfodol mewn perthynas â diogelwch y ffin

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os byddwch yn bodloni un o'r gofynion isod:

 • rydych yn swyddog neu'n gontractwr llywodraeth dramor ac mae angen ichi deithio i'r DU i ymgymryd â dyletswyddau hanfodol mewn perthynas â diogelwch y ffin
 • mae gennych hysbysiad ysgrifenedig a lofnodwyd gan uwch-aelod o'ch llywodraeth sy'n cadarnhau ei bod yn ofynnol ichi ymgymryd â dyletswyddau hanfodol mewn perthynas â diogelwch y ffin yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd ac na ellir gwneud y gwaith hwnnw os bydd y person yn cydymffurfio â rheoliad 4
 • mae eich swyddogaeth yn un sy'n unol â chytundeb dwyochrog neu amlochrog sefydlog â llywodraeth y DU ar weithredu mesurau i reoli'r ffin yn y DU

Dylech ddefnyddio eich cerdyn adnabod â llun swyddogol i ddangos eich statws.

Gweision y goron neu gontractwyr y llywodraeth sy'n teithio i'r DU ar gyfer gwaith hanfodol i'r llywodraeth

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod os byddwch yn bodloni un o'r gofynion isod:

 • mae'n ofynnol ichi ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd
 • rydych yn ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth y tu allan i'r DU a bydd angen ichi ddychwelyd i'r DU dros dro a byddwch yn gadael wedi hynny i ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth y tu allan i'r DU
 • rydych yn cynnal trafodaethau dwyochrog neu amlochrog â gwladwriaeth arall neu sefydliad rhyngwladol arall

Bydd eich adran, eich cyflogwr, neu'r Llysgennad, yr Uchel Gomisiynydd neu gyfwerth yn Llysgenhadaeth, Uchel Gomisiwn, Swyddfa Conswl neu Genhadaeth y DU yn y wlad rydych yn teithio ohoni (h.y. lle rydych yn gweithio yn eich swydd), yn rhoi llythyr ichi yn cadarnhau eich bod wedi'ch eithrio. Dylech ddod â hwn gyda chi i'r DU.

Os byddwch yn ymgymryd â gweithgarwch amddiffyn, dilynwch y cyngor ar gyfer personél amddiffyn.

Pobl sy'n byw yn y DU ond sy'n gweithio mewn gwlad arall ac yn teithio rhwng y DU a'r wlad lle maent yn gweithio o leiaf unwaith yr wythnos

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw mewn un wlad ond yn gweithio yn y wlad arall a dylech hefyd allu dangos eich bod yn teithio rhwng y ddwy o leiaf bob wythnos, er enghraifft, tocyn tymor.

Pobl sy'n byw y tu allan i'r DU ond sy'n gweithio yn y DU ac yn teithio rhwng eu gwlad breswyl a'r DU o leiaf unwaith yr wythnos

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw mewn un wlad ond yn gweithio yn y wlad arall a dylech hefyd allu dangos eich bod yn teithio rhwng y ddwy o leiaf bob wythnos, er enghraifft, tocyn tymor.
 

Gyrwyr cerbydau nwyddau neu gerbydau gwasanaeth cyhoeddus a chyflogeion deiliaid trwydded gymunedol eraill ar gyfer cludo nwyddau'n rhyngwladol neu deithwyr ar goets a bws

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos bod eich teithiau yn rhan o'ch swydd, er enghraifft llythyr gan eich cyflogwr, nodyn cludo neu eich trwydded gweithredwr.

Pobl sy’n glanio yn y DU wrth drosglwyddo o un awyren i’r llall ond nad ydynt yn pasio’r ffin

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod gan eich bod ond yn teithio drwy'r DU.

Ni fydd angen ichi ddangos unrhyw beth gan na fyddwch yn mynd drwy ffin y DU.

Arolygwyr hedfan sifil sy'n ymwneud â dyletswyddau arolygu

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos eich achrediad gan awdurdod priodol yn eich gwlad breswyl. Er enghraifft, yr Adran Drafnidiaeth neu'r Awdurdod Hedfan Sifil.

Gyrwyr a chriw trenau Eurotunnel, gyrwyr Eurotunnel Shuttle, gyrwyr a chriw trenau cludo nwyddau a gweithwyr trenau cludo nwyddau trawsffiniol hanfodol sy'n gweithredu drwy Dwnnel y Sianel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os ydych yn staff Eurotunnel, dylech ddangos pàs mynediad i'r derfynfa, neu drwydded gyrru trenau.

Gyrwyr a chriw trenau a weithredir gan Eurostar International Limited, gweithwyr trawsffiniol hanfodol sy'n gweithio i Eurostar International Limited

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os ydych yn staff Eurostar, dylech ddangos pàs staff Eurostar, neu lythyr gan Eurostar, neu drwydded gyrru trenau.

Gweithwyr gweithredol, gweithwyr cynnal a chadw rheilffyrdd a gweithwyr diogelwch sy'n gweithio ar system Twnnel y Sianel.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos eich pàs mynediad i'r derfynfa.

Gweithwyr sy'n cyflawni gwaith hanfodol neu waith brys i'r rhwydwaith rheilffyrdd fel rhan o dîm arbenigol gyda Network Rail neu ar ei ran

Byddwch ond wedi'ch eithrio os byddwch yn bodloni un o'r gofynion canlynol:

 • rydych yn gweithio ar systemau awtomataidd i lanhau balast ac ailosod cledrau
 • rydych yn dechnegydd cynnal a chadw rheilffyrdd arbenigol sy'n cynnal a chadw neu'n comisiynu peiriannau diwydiannol i'w defnyddio ar seilwaith rheilffyrdd cenedlaethol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi (cerdyn Sentinel), dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Llongwyr a meistri fel y'u diffinnir yn adran 313(1) o Ddeddf Llongau Masnach 1995, peilotiaid morol fel y'u diffinnir ym mharagraff 22(1) o atodlen 3A o Ddeddf Llongau Masnach 1995, ac arolygwyr a syrfewyr llongau a benodwyd o dan adran 256 o Ddeddf Llongau Masnach 1995

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn gweithio ar long, gan gynnwys pysgotwyr, dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un.

Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny. Fel arall, gallech ddangos tystysgrif hyfforddiant sylfaenol neu ddatganiad gan berchnogion cofrestredig y llong sy'n nodi eich bod yn aelod o'r criw.

Peilotiaid, fel y'u diffinnir ym mharagraff 22(1) o Atodlen 3A o'r Ddeddf Llongau Masnach

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn gweithio ar long, gan gynnwys pysgotwyr, dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un.

Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny. Gallwch hefyd ddangos tystysgrif hyfforddiant sylfaenol neu ddatganiad gan berchnogion cofrestredig y llong sy'n nodi eich bod yn aelod o'r criw.

Arolygwyr neu syrfewyr llongau

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un. Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny.

Peilotiaid a chriw, fel y'u diffinnir ym mharagraff 1 o Atodlen 1 yng Ngorchymyn Awyrlywio 2016(h)

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos bathodyn neu gerdyn adnabod i ddangos eich bod yn aelod o'r criw.

Gweithwyr amaethyddol tymhorol sydd â chynnig cyflogaeth am waith tymhorol i gyflawni gweithgareddau penodol ym maes garddwriaeth fwytadwy ar fferm benodol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt a mynd i'r fferm y byddwch yn gweithio arni yn syth.

Gallwch ddechrau gweithio ar unwaith ond bydd yn rhaid ichi hunanynysu ar y fferm am 14 diwrnod. Yna bydd angen ichi ddilyn cyngor ar gyfer gweithwyr amaethyddol tymhorol sy'n dod i Gymru i weithio ar ffermydd.

Os byddwch yn dod o'r UE, dylech ddangos llythyr neu e-bost gan eich cyflogwr pan fyddwch yn cyrraedd ffin y DU sy'n cadarnhau eich bod yn weithiwr o'r UE ac y byddwch yn cael eich cyflogi fel gweithiwr amaethyddol tymhorol.

Dylai'r llythyr gynnwys y canlynol:

 • eich enw
 • eich dyddiad geni
 • eich cyflogwr yn y DU
 • eich dyddiad dechrau
 • cyfeiriad y fferm ble byddwch yn byw
 • manylion cyswllt eich cyflogwr a/neu'r fferm

Os byddwch yn dod o'r tu allan i'r UE, dylech ddangos eich fisa wrth y ffin yn ôl yr arfer os byddwch yn teithio fel gweithiwr amaethyddol tymhorol o dan y cynllun peilot amaethyddiaeth tymhorol.

Gweithwyr sy'n cyflawni gwaith hanfodol neu waith brys yn ymwneud â chyflenwadau dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni neu'r cwmni rydych yn dod i weithio iddo. Mae'r cyrff hynny sydd wedi'u hawdurdodi i ddarparu llythyr fel a ganlyn:

 • Water UK
 • yr ymgymerwr dŵr, yr ymgymerwr carthffosiaeth, trwyddedai'r cyflenwad dŵr, trwyddedai'r system garthffosiaeth neu'r awdurdod lleol perthnasol rydych yn cyflawni'r gwaith ar ei ran

Rhaid i'r llythyr gynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) i sicrhau bod nwyddau'n parhau i gael eu cynhyrchu, eu cyflenwi, eu symud, eu gweithgynhyrchu, eu storio neu eu cadw

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr gan eich cwmni sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • manylion cyswllt y busnes neu'r sefydliad y byddwch yn cwblhau gwaith ar ei ran yn y DU
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Bydd angen ichi ddangos bod eich taith i'r DU yn hanfodol ar gyfer eich gwaith yma, er enghraifft llythyr gan eich cyflogwr, nodyn cludo neu eich trwydded gweithredwr.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) neu i gyflawni rhwymedigaethau contractiol neu fanylebau warant mewn cyfleusterau rheoli gwastraff a ddefnyddir i reoli, trefnu, trin, adfer neu waredu gwastraff (gan gynnwys ynni o wastraff), neu mewn perthynas â chyfleusterau o'r fath

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • manylion cyswllt y busnes neu'r sefydliad rheoli gwastraff y byddwch yn cwblhau gwaith ar ei ran yn y DU
 • manylion y gwaith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod gorsafoedd cynhyrchu, rhwydweithiau trawsyrru neu ddosbarthu nwy neu drydan, rhyng-gysylltwyr trydan, terfynellau nwy neu rwydweithiau gwres cymunedol neu ardal yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr sy'n ofynnol ar gyfer parhau i weithredu a chynnal a chadw seilwaith olew a nwy alltraeth yn y DU yn ddiogel a darparu gwasanaethau cymorth hanfodol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod seilwaith gofodol yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Personél niwclear sy'n hanfodol i sicrhau bod safle niwclear trwyddedig yn gweithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Ymatebwr i argyfwng niwclear

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Arolygwyr mesurau diogelu niwclear a diwydiannau cemegol rhyngwladol sy'n cynrychioli'r Sefydliad Gwahardd Arfau Cemegol (OPCW), yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA) ac Euratom

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr wrth y ffin a ddarparwyd gan yr adran berthnasol i'ch sefydliad sy'n eich noddi – naill ai'r IAEA, Euratom neu'r OPCW.

Os bydd eich sefydliad yn rhoi dogfennaeth adnabod neu ddogfennaeth deithio ichi, dylech ddod â hon gyda chi i'r DU.

Peirianwyr awyrofod arbenigol, neu weithwyr arbenigol sy'n gyfrifol am sicrhau bod awyrennau yn gweithredu'n ddiogel.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod cyfleuster olew sy'n gwerthu a dosbarthu sydd â mwy nag 20,000 o dunelli o gapasiti yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr post sy'n gysylltiedig â chludo post i'r DU ac o'r DU

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Unigolion sy'n cyrraedd i gael triniaeth a drefnwyd ymlaen llaw, pan fyddant yn cael y driniaeth honno yn y DU

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Byddwch yn gallu teithio i safle eich darparwr gofal iechyd ac oddi yno ac i'r lleoliad lle rydych yn aros yn y DU ac oddi yno. Fel arall, bydd yn ofynnol ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr neu dystysgrif S2 gan eich darparwr gofal iechyd yn esbonio eich triniaeth.

Mae gofal iechyd yn golygu pob math o ofal iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl ac iechyd corfforol. Mae yna hefyd eithriadau i roddwyr byw a'r rhai sy'n hebrwng yr unigolyn, er enghraifft gofalwr neu blentyn.

Os byddwch yn dod â gofalwr neu gydymaith gofal gyda chi i'r DU, dylai ddangos llythyr gan eich darparwr gofal neu ei gyflogwr yn cadarnhau ei fod yn darparu gofal fel na fydd yn rhaid iddo ef hunanynysu ychwaith.

Gweithwyr iechyd neu ofal proffesiynol cofrestredig sy'n teithio i'r DU i ddarparu gofal iechyd hanfodol, gan gynnwys lle nad yw hyn yn gysylltiedig â'r coronafeirws

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • y byddwch yn dechrau gweithio o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd y DU
 • prawf o'ch cofrestriad proffesiynol â rheoleiddiwr yn y DU
 • contract cyflogaeth neu lythyr cadarnhau gan un o'r canlynol:
  • Ymddiriedolaeth GIG
  • darparwr gofal iechyd annibynnol
  • darparwr gofal cymdeithasol annibynnol

Os byddwch wedi teithio i'r DU at ddibenion cludo, i ddarparwr gofal iechyd yn y DU, ddeunydd megis celloedd dynol neu waed, neu sy'n eu cynnwys, a ddefnyddir i ddarparu gofal iechyd

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan ddarparwr gofal iechyd yn esbonio'r canlynol:
 • dyddiad, lleoliad a derbynnydd y deunydd
 • pa ddeunydd rydych yn ei gludo
 • pam eich bod yn ei gludo

Os byddwch yn cludo cyffur a reolir, bydd angen ichi ddangos trwydded mewnforio gan y Swyddfa Gartref.

Pobl gymwysedig a phobl sy'n gyfrifol am feddyginiaethau dynol a milfeddygol, treialon clinigol, ymchwiliadau clinigol a gwyliadwriaeth ffarmacolegol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan y corff sy'n noddi'r treial, gan gynnwys
 • dyddiad a lleoliad y treial
 • sut rydych yn gysylltiedig â'r treial, er enghraifft a ydych yn rheoli, yn cydlynu neu'n gweinyddu treialon neu ymchwil feddygol

Arolygwyr sicrhau ansawdd ar gyfer meddyginiaethau dynol a milfeddygol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn cynnal asesiadau/arolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer unrhyw gategori o feddyginiaeth, cynnyrch meddygol neu sylwedd â tharddiad dynol, bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad o ddyddiad a lleoliad eich asesiad neu eich arolygiad sicrhau ansawdd

Noddwyr a phobl hanfodol sydd eu hangen ar gyfer treialon neu astudiaethau clinigol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan y corff sy'n noddi'r treial, gan gynnwys
 • dyddiad a lleoliad y treial
 • sut rydych yn gysylltiedig â'r treial, er enghraifft a ydych yn rheoli, yn cydlynu neu'n gweinyddu treialon neu ymchwil feddygol

Pobl sy'n gysylltiedig â gwaith hanfodol i gynnal a chadw ac atgyweirio seilwaith data sy'n ofynnol i leihau a datrys diffoddiadau, neu sy'n gysylltiedig â darparu nwyddau a gwasanaethau i gefnogi'r gweithgareddau hyn

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth neu delathrebu y mae eu harbenigedd yn ofynnol i ddarparu ymateb hanfodol neu ymateb brys i fygythiadau a digwyddiadau yn ymwneud â diogelwch unrhyw rwydwaith a system wybodaeth ac i sicrhau bod unrhyw rwydwaith a system wybodaeth yn parhau i weithredu

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Pobl sy'n cyflawni gwaith brys neu waith hanfodol ar rwydweithiau cyfathrebu electronig

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Pobl sy'n cyflawni gwaith brys neu waith hanfodol ar gyfer rhwydwaith a gwasanaethau dosbarthu darllediadau'r BBC

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Hebryngwyr carcharorion rhyngwladol, a ddynodwyd gan y Gweinidog perthnasol o dan adran 5(3) o Ddeddf Ailwladoli Carcharorion 1984(a)

 • Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi hunanynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn teithio'n rhyngwladol i hebrwng carcharorion, byddwch yn cael llythyr gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi. Bydd y llythyr hwn yn cynnwys eich rhif adnabod unigryw a fydd yn gysylltiedig â'ch cerdyn gwarant ar gyfer y gwasanaeth carchardai. Dylech ddangos y llythyr hwn a'ch cerdyn gwarant, sydd hefyd yn cynnwys llun ohonoch, pan fyddwch yn cyrraedd y DU.

Rhannu’r dudalen hon