Neidio i'r prif gynnwy

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Darllenwch y cyfyngiadau tra ein bod ni’n symud o lefel rhybudd 2 i lefel rhybudd 1.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 21 Mehefin

Gellir cynnal derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil neu de angladd mewn safleoedd a reoleiddir fel gwestai. Bydd nifer y bobl wedi’u cyfyngu yn ôl maint y lleoliad a’r asesiad risg.

Caniateir aros dros nos mewn canolfannau addysgiadol tu allan ar gyfer plant ysgol gynradd.

O 7 Mehefin

Caniateir cynnal digwyddiadau a reoleiddir yn yr awyr agored gyda hyd at 10,000 o bobl yn eistedd neu hyd at 4,000 o bobl yn sefyll (gan ddibynnu ar gynnal asesiad risg)

Caniateir llunio aelwydydd estynedig rhwng 3 aelwyd

Caiff hyd at 30 o bobl gwrdd mewn unrhyw ardal yn yr awyr agored, gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus ac yn yr awyr agored mewn lleoliadau a reoleiddir, fel caffis, bwytai a thafarndai.

 • Coronafeirws a’r gyfraith

  Deddfwriaeth sy’n ymateb i phandemig y coronafeirws a chanllawiau esboniadol

 • Gwasanaethau cymunedol

  Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol

 • Strategaeth a thystiolaeth

  Cynnwys y wyddoniaeth, y data a'r dystiolaeth a ddefnyddir i wneud penderfyniadau

 • Addysg a gofal plant

  Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant

 • Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

  Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl

 • Tai

  Canllawiau coronafeirws ar gyfer perchnogion tai, tenantiaid, landlordiaid, awdurdodau lleol a gwasanaethau tai a digartrefedd

 • Teithio

  Cyngor teithio, teithio tramor a dychwelyd adref, canllawiau i weithredwyr