Neidio i'r prif gynnwy

Cefndir

Gall elusennau a'r trydydd sector gael cymorth yn ystod y cyfnod o darfu yn sgil y coronafeirws (COVID-19).

Rydym hefyd yn archwilio pa gymorth pellach y gallwn ei ddarparu. Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd cyhoeddiadau am gyllid yn cael eu gwneud.

Cronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector Llywodraeth Cymru

Ar 27 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gronfa gychwynnol o £24 miliwn i gefnogi’r sector gwirfoddol i ymateb i bandemig coronafeirws.

Bydd Cronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gweithgarwch canlynol:

 1. Helpu elusennau a sefydliadau yn y trydydd sector yn ariannol:
  • drwy ddarparu cymorth ariannol uniongyrchol i sefydliadau yn y trydydd sector sydd angen help i ymdopi
  • â'r argyfwng hwn er mwyn talu eu biliau a lliniaru problemau llif arian (Cronfa Cadernid y Trydydd Sector)
 2. Helpu mwy o bobl i wirfoddoli a gwasanaethau gwirfoddoli:
  • drwy gefnogi sefydliadau'r trydydd sector yn y gymuned sy'n cydgysylltu'r ymateb aruthrol yr ydym wedi'i weld ar draws Cymru i'r cais am wirfoddolwyr
  • gan eu helpu i dalu treuliau personol eu gwirfoddolwyr (Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol)
 3. Cryfhau seilwaith hanfodol y Trydydd Sector:
  • drwy alluogi rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynyddu eu capasiti dros dro i gefnogi'r sector, gan gynnwys datblygu gwefan Gwirfoddoli Cymru (Cronfa Galluogi Seilwaith y Trydydd Sector).

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mae'r gronfa hon wedi'i chynllunio i gefnogi'r mudiadau trydydd sector hynny sydd angen cymorth ariannol i oroesi'r argyfwng presennol yn bennaf oherwydd cwymp digynsail yn eu hincwm codi arian a rhoddion.

Bydd CGGC yn gweinyddu’r gronfa yma ac bydd yn gymysgedd o 75% o grant a 25% o fenthyciad di-log a fydd ar gael i fudiadau corfforaethol yn y trydydd sector tuag at gostau gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau. Gall mudiadau wneud cais am hyd at £75,000.

Waeth beth yw'r rheswm dros y cwymp mewn incwm, mae’r gronfa hon hefyd yn cynnig opsiwn benthyciad pontio o hyd at £25,000 i helpu mudiadau trydydd sector tra eu bod yn aros am ad-daliadau o gyflogau seibiant gan y Llywodraeth.

Manylion ar y gronfa a sut i wneud cais ar wefan CGGC.

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Pwrpas y grant yma fydd galluogi’r rhai sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis pobl wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n cael trafferth cael mynediad i fwyd, ayyb, fel ei bod nhw yn gallu cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd CGGC yn gweinyddu cynllun grantiau, mewn modd cyflym a chadarn, i alluogi’r sector i barhau a datblygu’u gwaith, yn enwedig gyda gwirfoddolwyr, wrth gefnogi’r bobl fwyaf anghenus yng nghymunedau Cymru yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd y grantiau yn cefnogi sefydliadau nid er elw sy’n gweithio yn y gymuned ac ar lefel genedlaethol yng Nghymru, a gall gwerth y grantiau fod rhwng £10,000 a £100,000.

Manylion ar y gronfa a sut i wneud cais ar wefan CGGC.

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn gynllun grant cyfalaf sy'n cael ei weithredu gan Lywodraeth Cymru. Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel; grantiau bach dan £25,000 a grantiau mwy o hyd at £250,000. Gellir defnyddio’r grantiau i wella cyfleusterau cymunedol sy'n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned, ac yn cael eu defnyddio’n helaeth ganddynt. 

Mae’r Rhaglen yn agored i fudiadau’r sector gwirfoddol a chymunedol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Mae’r Rhaglen yn canolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd, sicrhau ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cadarn lle mae pobl yn cael eu cynnwys a’u grymuso. Mae disgwyl i bob ymgeisydd weithio gyda phartneriaid a all ddod o’r sector cyhoeddus, preifat neu’r trydydd sector.

Mewn ymateb i coronafeirws, bydd y grant o dan £25,000 yn awr yn caniatáu gwariant ar brynu neu amnewid offer. Gall hyn brynu offer TGCh, er enghraifft, i alluogi staff a gwirfoddolwyr i weithio o bell a pharhau i ddarparu gwasanaethau.

Sut i wneud cais.

Cronfa Cadernid Economaidd

Ar 30 Mawrth cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gronfa newydd gwerth £500 miliwn i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi Cymru, busnesau ac elusennau sy’n profi gostyngiad enfawr mewn masnachu o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Dysgwch a yw eich elusen yn gymwys i gael cymorth gan y Gronfa Cadernid Economaidd newydd.

Mae manylion llawn y meini prawf cymhwysedd ar gael yn Gwiriwr Cymhywsedd Cymorth Fusnes COVID-19 ar Busnes Cymru.

Rhedeg eich sefydliad

Cymorth i dalu staff y trydydd sector

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd sefydliadau, gan gynnwys elusennau, yn cael cymorth i'w helpu i dalu cyflogau.

Bydd modd i gyflogwyr gysylltu â Cyllid a Thollau EM i gael grant i dalu'r rhan fwyaf o gyflog eu gweithlu sy'n parhau i fod ar y gyflogres ond nad ydynt, dros dro, yn gweithio oherwydd sefyllfa’r coronafeirws. Bydd unrhyw gyflogwr yn y wlad – bach neu fawr, elusennol neu ddielw – yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Gwybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws ar GOV.UK.

Defnyddio cronfeydd wrth gefn a chronfeydd dan gyfyngiad

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau i sefydliadau'r trydydd sector ar ddefnyddio cronfeydd wrth gefn a chronfeydd dan gyfyngiad i helpu sefydliad drwy'r argyfwng.

Canllawiau i gyflogwyr

Darllenwch y canllawiau ar COVID-19 i gyflogwyr a busnesau. Bydd yn eich helpu i roi cyngor i’ch staff ar:

 • y coronafeirws (COVID-19)
 • atal y coronofeirws rhag lledaenu
 • beth i’w wneud pan fydd amheuaeth neu gadarnhad bod y coronafeirws ar rywun sydd wedi bod mewn lleoliad gwaith
 • pa gyngor i’w roi i bobl sydd wedi teithio i fannau penodol
 • ardystio absenoldeb o’r gwaith oherwydd y coronafeirws

Cyllido Cymru

Mae Cyllido Cymru yn blatfform chwilio am gyllid sydd wedi’i greu gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i helpu elusennau, grwpiau cymunedol neu fentrau cymdeithasol i ddod o hyd i grantiau a chyfleoedd cyllid lleol o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Fel rhan o'r ymateb i’r argyfwng coronafeirws mae categori cyllido corfonafeirws newydd wedi’i greu er mwyn dwyn ynghyd arian sy'n cefnogi'r sector yn uniongyrchol yn y cyfnod hwn o angen.

Bydd hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr arian sydd ar gael sy’n ymdrin yn benodol â’r argyfwng coronafeirws.

Gwirfoddoli

Rydym yn annog sefydliadau trydydd sector i ddefnyddio Gwirfoddoli Cymru i recriwtio gwirfoddolwyr.

Ewch i llyw.cymru/iach-a-diogel i ddod o hyd i awgrymiadau a chyngor syml ar sut i fynd ati, yn ddiogel, i helpu rhywun sy'n aros gartref oherwydd coronafeirws. Gallai hyn fod yn gyfaill, yn aelod o'r teulu, yn gymydog neu'n rhywun yn eich cymuned.

Mae cyngor ar gael ynglŷn â sut y gallwch helpu pobl agored i niwed yn ddiogel yn ystod pandemig coronafeirws.

Edrychwch ar Gwirfoddoli Cymru i weld sut y gallwch gymryd rhan mewn gwirfoddoli yn eich cymuned leol.

Mae’n bosibl hefyd y bydd eich awdurdod lleol yn rhedeg cynlluniau gwirfoddoli mewn ymateb i COVID-19.

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd yn rhoi cymorth ar y lefel leol – chwiliwch ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: hyfforddiant ar-lein

Bwriad y rheolau aros gartref newydd yw ein cadw'n ddiogel a diogelu'r GIG, ond nid yw pob cartref yn le diogel. I rai, bydd y cyfyngiadau symud yn cynyddu eu perygl o drais domestig, cam-drin emosiynol a rheolaeth drwy orfodaeth ac yn gwneud iddynt deimlo'n fwy ynysig.

Gallai'r rheolau newydd gynyddu pŵer a rheolaeth camdrinwyr, a golygu bod dioddefwyr prin yn cael cyfle i droi at eu rhwydweithiau cefnogi arferol megis gwaith, teulu neu grwpiau cymunedol.

Rydym eisiau bod unrhyw un sydd dal mewn sefyllfa i helpu, boed yn un o'r miloedd o wirfoddolwyr sy'n helpu'r rheini sy'n fwyaf agored i niwed, yn gontractiwr brys, yn aelod o weithlu'r gwasanaeth post, neu'n weithiwr mewn siop leol neu archfarchnad, yn gallu adnabod arwyddion camdriniaeth ac yn gwybod sut i helpu'n ddiogel. Dyna pam ein bod wedi trefnu bod ein modiwl dysgu ar-lein yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar gael i bawb (mesur dros dro yn ystod argyfwng y coronafeirws).

Ni fydd Cymru'n cadw'n dawel ynghylch trais neu gamdriniaeth.

Gellir mynd at ein modiwl hyfforddi ar-lein sy'n para 45 munud drwy fewngofnodi fel gwestai (guest log on) hyfforddi ar-lein sy'n para 45 munud drwy fewngofnodi fel gwestai (guest log on).

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Byw Heb Ofn.

Mae llinell gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24 y dydd - ffoniwch 0808 8010 800 am ddim, anfonwch neges destun i 0786 007 7333, e-bostiwch info@livefearfreehelpline.wales neu gallwch gael sgwrs fyw.

Rhannu’r dudalen hon