Skip to main content

Rhyddhau ardreth busnes, grantiau a benthyciadau i fusnesau i'w helpu yn ystod yr anhawster achosir gan COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manwerthu, busnesau hamdden, lletygarwch a busnesau bychain eraill gael cymorth yn ystod y tarfu achosir gan y coronafeirws (COVID-19). Ry'n ni hefyd yn edrych i weld pa gefnogaeth arall allwn ni ddarparu.

Rhyddhau ardrethi busnes

Manwerthu, busnesau hamdden a lletygarwch 

Byddw busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £500,000 neu llai yn cael blwyddyn o ryddhad adrethi busnes yn y flwyddyn ariannol 2020 i 2021. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gorfod talu unrhyw ardrethi busnes yn ystod yr amser yma.

Bydd hyn yn cael ei weinyddu drwy'r system ardrethi busnes. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi.

Grantiau

Manwerthu, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000

Byddwch yn derbyn grant o £25,000.

Busnesau sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai

Bydd pob busnes sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yn cael grant o £10,000. 

Sut i wneud cais

Bydd hyn yn cael ei weinyddu drwy'r system ardrethi busnes.

Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am y grant busnes ar Busnes Cymru.

Grant i fusnesau bach

Busnesau bach sy'n cyflogi hyd at naw o bobl (gan gynnwys unig fasnachwyr sydd â staff)  

Gall pob busnes cymwys wneud cais am grant o hyd at £10,000. Byddwch yn gall gwneud cais ganol mis Ebrill. Bydd manylion ar gael cyn hir.

Busnesau bach a canolig sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl

Gall pob busnes cymwys wneud cais am grant o hyd at £100,000. Gallwch wneud cais o wythnos nesaf. Bydd manylion ar gael cyn hir.

Mae gwybodaeth am sut i wneud cais am y grant busnes bach ar Busnes Cymru

Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes

Gall Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) gyda throsiant o hyd at £45 miliwn wneud cais am hyd at £5 miliwn mewn:

  • benthyciadau banc
  • gorddrafftiau
  • cyllid anfonebau
  • cyllid asedau

Mae'r benthyciadau am hyd at 6 mlynedd. Bydd busnesau yn cael y 12 mis cyntaf o'r cyllid yna'n ddi-log. Bydd llywodraeth y DU yn talu'r 12 mis cyntaf o daliadau llog.

Bydd benthycwyr yn cael gwarant gan lywodraeth y DU o 80% ar bob benthyciad, yn ddibynnol ar gyfyngiad ar bob benthyciwr ar hawliadau. Ni chodir tal am y gwarant yma.

Caiff y cynllun ei gefnogi gan British Business Bank.

Cymhwystra a sut i wneud cais

Mae'n rhaid i chi siarad gyda'ch bant i drafod eich cynllun busnes.

Mae mwy o wybodaeth ar gymhwystra ar British Business Bank.

Cymorth ychwanegol

Gallwch gael help a chefnogaeth ar gyfer eich busnes ar Busnes Cymru, neu gallwch ffonio 03000 6 03000.

Gallwch gael grantiau, benthyciadau a buddsoddiadau i'ch busnes ar Banc Datblygu Cymru, neu gallwch ffonio 0800 587 4140.

Rhannu’r dudalen hon