Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Ar 26 Mawrth rhoddodd y llywodraeth fesurau yn eu lle i atal lledaeniad y coronafeirws ac achub bywydau. Bu’n rhaid i lawer o fusnesau ac eiddo gau. Mae nifer o’r cyfyngiadau hyn wedi’u llacio bellach ac mae’r tabl isod yn amlinellu’r sefyllfa bresennol.

Rhaid i bob person sy’n gyfrifol am waith a gynhelir ar y safle gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd a safleoedd sy’n agored i’r cyhoedd, gan gynnwys cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw rhwng personau ar eiddo, heblaw rhwng aelodau o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig ac unrhyw ofalwyr sydd gan y bobl hynny.

Pan fo’n ofynnol i fusnesau neu eiddo gau, caiff eiddo unigol agor ar gais Gweinidog Cymru neu awdurdod lleol at unrhyw ddiben. Fodd bynnag, nid yw busnesau unigol yn gallu ymgeisio am eithriad i barhau i fasnachu.

Busnesau ac adeiladau y mae'n rhaid iddynt aros ar gau

Busnesau ac adeiladau y mae’n rhaid iddynt aros ar gau
Busnes, adeilad neu le Eithriadau
Canolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid a thebyg

Caiff y rhain agor ar gyfer gweithgareddau a ganiateir gan y Rheoliadau, ac i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd, heb orfod ceisio cymeradwyaeth gan awdurdodau lleol.

Theatrau Mae’n bosibl i berfformiadau/sesiynau gael eu darlledu heb gynulleidfa, dros y rhyngrwyd neu fel rhan o ddarllediad radio neu deledu.  Argymhellir dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau diogelwch y staff sy’n cymryd rhan.
Neuaddau cyngherddau a lleoliadau cerddoriaeth byw eraill

Mae’n bosibl i berfformiadau/sesiynau gael eu darlledu heb gynulleidfa, dros y rhyngrwyd neu fel rhan o ddarllediad radio neu deledu.  Argymhellir dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau diogelwch y staff sy’n cymryd rhan.

Clybiau nos a lleoliadau dawnsio eraill Ystyrir clybiau nos i fod yn “lleoliadau lle y caiff cerddoriaeth byw neu gerddoriaeth a recordiwyd ei darparu i aelodau’r cyhoedd neu aelodau’r lleoliad at ddibenion dawnsio”. Gellir agor unrhyw glwb nos nad yw’n bodloni’r diffiniad hwn.
Canolfannau sglefrio  

Clybiau stripio, lleoliadau dawnsio glin neu adloniant rhywiol eraill

 

Gwaith yn cael ei wneud yng nghartrefi pobl

Gall gwaith sy’n cael ei wneud yng nghartrefi pobl, er enghraifft gwaith trwsio a chynnal a chadw, barhau cyn belled bod yr unigolyn sy’n gwneud y gwaith yn iach a heb symptomau.

Rhaid i’r unigolyn sy’n gyfrifol am waith a wneir yng nghartref unigolyn arall gymryd camau rhesymol i leihau’r risg dod i gysylltiad â’r coronafeirws. Darllenwch y canllawiau ar gamau rhesymol i gael rhagor o wybodaeth.

Argymhellir na ddylid gwneud gwaith mewn unrhyw aelwyd sy’n ynysu neu os oes unigolyn yn cael ei ‘warchod’, oni bai mai diben y gwaith yw i ddatrys risg uniongyrchol i ddiogelwch yr aelwyd, fel gwaith plymwr neu waith trwsio brys. Mewn achosion o’r fath gall Iechyd Cyhoeddus Cymru roi cyngor i weithwyr ac i aelwydydd. Darllenwch y canllawiau llawn ar weithio mewn cartrefi pobl eraill.

Ni ddylai gweithiwr wneud gwaith os oes ganddo symptomau coronafeirws, hyd yn oed os nad ydynt yn symptomau difrifol.

Cydymffurfiaeth

Mae’n rhaid i bawb gydymffurfio â’r cyfyngiadau a’r gofynion a nodwyd yn y Rheoliadau. Mae canllawiau ar wahân ar fesurau rhesymol i’w cymryd i atal lledaeniad y coronafeirws y mae’n rhaid i unigolion sy’n gyfrifol am waith eu hystyried.  

Mae’r gofynion i gau busnesau perthnasol wedi’u nodi yn Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwydio) (Rhif 4) 2020 (fel y’u diwygiwyd). Bydd busnes sy’n gweithredu yn groes i’r Rheoliadau hyn yn cyflawni trosedd, a all arwain at ddirwy heb gyfyngiad ar y graddfeydd statudol. 

Bydd swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach yn monitro cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hyn, a bydd cymorth ar gael gan yr heddlu os yw’n briodol. Bydd y busnesau a’r eiddo sy’n torri’r rheolau yn cael hysbysiadau gwahardd, dirwyon diderfyn.

Cefnogaeth i fusnesau

Rhannu’r dudalen hon