Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Gyda’r cyfnod atal byr (“y clo bach”) yn dod i ben ddydd Llun, 9 Tachwedd, mae’r canllaw hwn yn rhestru’r busnesau fydd yn gorfod aros ar gau.

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020 yn gosod cyfyngiadau ar unigolion, busnesau ac eraill i ddiogelu iechyd y cyhoedd.  Maen nhw’n cymryd lle Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020.  

Mae’r canllaw hwn yn esbonio’r sefyllfa o ran busnesau a safleoedd fydd yn gorfod aros ar gau ac yn disgrifio’r sefyllfaoedd prin pan fydd hawl defnyddio’r busnesau a’r safleoedd hynny.

Mae gofyn cyfreithiol ar y busnesau a’r safleoedd hynny fydd ar agor i gymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o ledaenu’r coronafeirws, ac i ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru i wybod beth mae hynny’n feddwl. Rydym yn cydnabod ymdrechion anferth busnesau i gadw’n diogel. 

Rhaid i bawb sy’n gyfrifol am waith sy’n cael ei wneud ar safle gymryd pob cam rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithle neu safle sy’n agored i’r cyhoedd.  Mae hynny’n cynnwys cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pawb, heblaw am aelodau’r un aelwyd neu’r un aelwyd estynedig a gofalwyr y bobl hynny, yn cadw pellter o 2 fetr. 

Os oes gofyn i fusnes neu safle gau, gallai un o Weinidogion Cymru neu awdurdod lleol ofyn iddo agor am unrhyw reswm.  Ond ni chaiff busnes ofyn am gael ei eithrio er mwyn cael parhau i fasnachu.

Busnesau a safleoedd fydd yn gorfod aros ar gau

Busnes, safle (mangre) neu le Eithriada

Theatrau

Caniateir darlledu perfformiadau/sesiynau heb gynulleidfa, dros y rhyngrwyd neu fel rhan o raglen radio neu deledu.  Argymhellir dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod y staff sy’n cymryd rhan yn ddiogel.

Neuaddau cyngerdd a lleoliadau eraill ar gyfer cynnal cerddoriaeth fyw

Caniateir darlledu perfformiadau/sesiynau heb gynulleidfa, dros y rhyngrwyd neu fel rhan o raglen radio neu deledu.  Argymhellir dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod y staff sy’n cymryd rhan yn ddiogel.

Clybiau nos a lleoliadau dawns eraill

Diffinnir clybiau nos fel “lleoliadau lle cynhelir cerddoriaeth fyw neu wedi’i recordio i aelodau’r cyhoedd neu aelodau’r lleoliad gael dawnsio iddi”.  Byddai unrhyw glwb nos nad yw’n cyfateb i’r diffiniad hwn yn cael agor.

Clybiau stripio, dawnsio ar gôl neu leoliadau adloniant rhywiol eraill

 

Gwaith sy’n cael ei wneud yng nghartrefi pobl

Caiff gwaith sy’n cael ei wneud yng nghartrefi pobl, er enghraifft gan grefftwr sy’n gwneud gwaith trwsio neu gynnal a chadw, fynd yn ei flaen cyn belled â bod y person sy’n gwneud y gwaith yn iach ac yn ddi-symptom.  

Rhaid i’r person sy’n gyfrifol am y gwaith sy’n cael ei wneud yng nghartref rhywun arall gymryd pob cam rhesymol i gadw’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mor fach â phosibl.  Darllenwch y canllaw ar y mesurau rhesymol i gael rhagor o wybodaeth. 

Darllenwch hefyd y canllaw ar weithio yng nghartrefi pobl eraill.

Ni ddylai’r un crefftwr wneud y gwaith hwn os oes unrhyw rai o symptomau’r coronafeirws arno/arni, waeth pa mor fwyn.

Cydymffurfio

Rhaid i bawb gydymffurfio â’r cyfyngiadau a’r gofynion fel ag y maen nhw yn y Rheoliadau.  Mae yna ganllaw ar wahân, y mesurau rhesymol i osgoi lledaenu'r coronafeirws, a rhaid i bobl sy’n gyfrifol am waith roi sylw iddo. 

Mae’r gofynion i gau busnesau perthnasol i’w gweld yn Rheoliad 19 ac yn Atodlen Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020. Bydd busnes sy’n mynd yn groes i’r gofynion hyn yn cyflawni trosedd, a gallai gael Hysbysiad Tâl Sefydlog o £1,000, a allai gynyddu, yn ôl sawl gwaith y bydd yn aildroseddu, i uchafswm o £10,000 – neu gallai gael dirwy na fydd wedi’i chyfyngu gan y graddfeydd statudol.

Yr heddlu a swyddogion gorfodi’r awdurdodau lleol fydd yn gorfodi’r cyfyngiadau hyn gan fwyaf.

Mae swyddogion gorfodi awdurdodau lleol yn cael rhoi "hysbysiadau gwella".  Mae hysbysiad gwella yn ei gwneud yn ofynnol i’r person sy’n gyfrifol gymryd camau penodol, ac os na fydd wedi cymryd y camau hynny, caiff y swyddog roi “hysbysiad cau” sy’n ei gwneud yn ofynnol cau’r safle. Lle gwelir bod angen, caiff swyddog roi hysbysiad cau heb roi hysbysiad gwella yn gyntaf. 

Help i fusnesau