Neidio i'r prif gynnwy

Sut gall gweithwyr allweddol a rhieni plant bregus gael help gyda gofal plant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Rydym ni wedi cyhoeddi y bydd Cynnig Gofal Plant Cymru, sy'n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed, ar gau i blant sydd i fod i ddechrau ar ôl gwyliau'r Pasg. Gwneir hyn er mwyn sicrhau y gellir defnyddio'r cyllid i helpu gweithwyr allweddol gyda'u costau gofal plant a chefnogi plant sy'n agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19.

Byddwn yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed sydd heb le mewn ysgol) gweithwyr allweddol ac eithrio ffioedd cadw darparwyr gofal plant. Byddwn  hefyd yn parhau i ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Bydd yn gwneud hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu'r sefyllfa wedi hynny. 

Beth mae hyn yn ei olygu

O 1 Ebrill, ni fydd awdurdodau lleol yn derbyn na phrosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru am gyfnod o dri mis.

Ni fydd plant a fyddai wedi dechrau cael y Cynnig o ddechrau tymor yr haf eleni yn gwneud hynny nes i'r cyfyngiadau hyn gael eu codi.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am y cynnig gofal plant

Ni fydd eich cais yn cael ei brosesu nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. 

Dim ond i weithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed y mae lleoedd gofal plant ar gael ar hyn o bryd.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am y cynnig gofal plant

Ni fydd eich plentyn yn dechrau cael y Cynnig tan ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu codi.

Plant sydd eisoes yn derbyn y cynnig

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth.

Os ydych eisoes wedi bwcio oriau ychwanegol ar gyfer gwyliau'r Pasg

Byddwn yn anrhydeddu taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru i ddarparwyr ar sail yr oriau a drefnwyd am gyfnod o dri mis (o 18 Mawrth i 17 Mehefin). Mae hyn yn cynnwys (lle mae rhiant wedi bwcio'r gwyliau cyn 23 Mawrth) pythefnos ychwanegol o ddarpariaeth gwyliau (hyd at 30 awr) ar gyfer yr wythnosau sy'n dechrau 23 a 30 Mawrth.

Ar ôl gwyliau'r Pasg, bydd y ddarpariaeth yn dychwelyd i'r uchafswm oriau yn ystod tymor yr ysgol, sef 20 awr.

Pryd fydd y cynllun newydd yn cychwyn

Byddwn yn ariannu costau gofal plant i blant cyn oedran ysgol sydd â’u rhieni yn weithwyr allweddol, rydym yn ariannu costau yr aethpwyd iddynt  ar neu ar ôl 1 Ebrill 2020, gan gynnwys ôl-ddyddio taliadau lle y bo'n briodol.

Cymhwysedd

Mae cartrefi lle mae rhiant yn weithiwr allweddol yn gymwys ar gyfer y cynllun yma. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr mewn llochesau a llety eraill a gefnogir ar gyfer dioddefwyr trais dmoestig. Mae plant sy'n agored i niwed hefyd yn gymwys.

A fydd yn effeithio ar fy mudd-daliadau

Gallai unrhyw gyllid a gewch gennym ni tuag at eich costau gofal plant effeithio ar fudd-daliadau eraill a gewch.

Gofal plant di-dreth

Os ydych yn cael gofal plant di-dreth, rhaid i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa ar GOV.UK wrth gadarnhau eich manylion bob 3 mis.

Mae hyn yn cynnwys y cyllid y byddwch yn ei gael gennym i helpu i dalu costau gofal plant. Efallai y bydd modd i chi ddefnyddio gofal plant di-dreth i dalu am gostau ychwanegol fel bwyd, cludiant a ffioedd cadw lle. Rhaid i chi gadarnhau gyda CThEM os gallwch hawlio’r costau hyn fel rhan o’r gofal plant di-dreth.

Credyd Cynhwysol

Os ydych yn cael yr elfen o Gredyd Cynhwysol sydd ar gyfer gofal plant, rhaid i chi hysbysu’r Adran Gwaith a Phensiynau am unrhyw newidiadau yn eich bywyd gwaith neu deuluol ar GOV.UK.

Credydau treth

Os ydych yn derbyn credydau treth, bydd angen i chi hysbysu CThEM am unrhyw newidiadau yn eich bywyd gwaith neu deuluol ar GOV.UK. Mae hyn yn cynnwys y cyllid rydych yn ei gael gennym i helpu i dalu costau gofal plant.

Yr oriau fydd Llywodraeth Cymru yn talu amdanynt

Bydd y gronfa yn cynnwys gofal tu allan i oriau ac ar y penwythnos. Nid oes terfyn ar nifer yr oriau y gall eich plant dderbyn gofal.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i drafod eich anghenion.

Sut i wneud cais

Dylech wneud cais ar-lein drwy eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Plant sy'n agored i niwed

Mae plant sy'n agored i niwed yn cynnwys plant ag anghenion diogelu ac sy'n cael eu cefnogi gan y gwasanaethau gofal cymdeithasol, sy'n cynnwys plant â chynlluniau gofal a chymorth neu gynlluniau cymorth, plant ar y gofrestr amddiffyn plant a phlant sy'n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant anabl a phlant â Datganiadau o anghenion addysgol arbennig.

Gweithwyr allweddol â phlant oedran ysgol

Dylai plant oedran ysgol dderbyn gofal yn eu hyb lleol os nad oes modd gofalu amdanynt yn ddiogel yn y cartref.

Gall y gronfa dalu costau eu gofal ddim ond os oes ganddynt frodyr neu chwiorydd iau, oedran cyn ysgol a bod eich awdurdod lleol yn cytuno i’w cadw gyda’i gilydd.

Fel gweithiwr allweddol neu riant plentyn agored i niwed, oes modd i mi anfon fy mhlentyn i leoliad gwahanol os bydd fy un arferol ar gau, ac os wyf yn derbyn y Cynnig Gofal Plant?

Oes, gallwn ariannu eich costau gofal plant ac eithrio unrhyw ffioedd cadw lle sy’n cael eu codi gan y darparwyr gofal plant.

Oes rhaid i weithwyr allweddol anfon eu plant i leoliad gofal plant?

Mae'n bosibl y bydd llawer o rieni sy'n gweithio yn y sectorau hanfodol hyn yn gallu sicrhau bod eu plant yn gallu aros gartref. Dylai pob plentyn gael gofal gartref os gellir gwneud hynny'n ddiogel. Mae hwn yn gynnig i rieni a gofalwyr ac nid yw'n ofynnol i rieni na gofalwyr anfon eu plant i leoliad gofal plant os nad oes angen iddynt wneud hynny neu os nad ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Rwy’n weithiwr allweddol, roedd fy mhlentyn ar fin cychwyn cael gofal plant wedi ei gyllido o dan y Cynllun Gofal Plant yn nhymor yr haf, oes angen i fi wneud cais ar gyfer y cynllun newydd?

Oes, bydd angen i chi wneud cais am y cynllun newydd, i ddarganfod pryd a ble i wneud cais, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Dyw fy mhlentyn ddim yn cael gofal plant - pam fod y lleoliad yn dweud y byddaf yn parhau i dalu tra eu bod ar gau

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod, mewn llawer o achosion, na fydd yr yswiriant sydd gan ddarparwyr blynyddoedd cynnar yn talu am incwm a gollir yn ystod y cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Mae amrywiaeth o gymorth ar gael i fusnesau er mwyn lleihau effaith COVID-19 arnynt. Rydym yn gofyn i ddarparwyr gofal plant ddelio â rhieni mewn ffordd resymol a chytbwys. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r cymorth ychwanegol y gall fod ei angen ar fusnesau yn barhaus.

Oes modd i mi ddewis y lleoliad y bydd fy mhlentyn yn ei fynychu ar gyfer tymor yr haf?

Os yw eich lleoliad presennol ar agor, gallwch barhau i’w ddefnyddio. Os yw ar gau, gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol eich cynghori ar ba leoliadau sydd ar agor yn eich ardal.

Rhannu’r dudalen hon