Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth Cafcass Cymru am sut fydd y gwasanaeth yn gweithio yn ystod y pandemig coronafeirws.

Sefydliad:
Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Wrth i’r sefyllfa newid, fydd y wybodaeth hon yn cael ei ddiweddaru.

Sut bydd Cafcass Cymru yn cyfathrebu â mi?

Rydym yn ceisio lleihau effaith y sefyllfa bresennol ar y ffordd rydym yn cyfathrebu â chi. I wneud hyn, bydd ein staff yn gweithio gyda chi i gytuno ar y ffordd orau i gysylltu â chi ac yn gwneud eu gorau glas i sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i ni weithio gyda chi.

Byddwn yn defnyddio’r dechnoleg sydd ar gael i ni ac yn archwilio’r ffordd orau o ddefnyddio adnoddau, megis Skype, i gynnal ein gwasanaethau.

Byddwch yn sylwi y byddwn yn gofyn i chi weithio gyda ni wrth i ni geisio symud i ffwrdd o anfon gwybodaeth trwy wasanaethau post tuag at ddefnyddio e-bost. Byddwn yn cyflwyno proses dilysu cyfeiriad e-bost newydd a fydd yn ein galluogi i gyfathrebu â chi yn llawnach trwy e-bost. Ein gobaith yw y bydd hyn yn gwella ein dull o gyfathrebu â chi ac yn hwyluso’r broses o rannu gwybodaeth.

Sut ydw i’n cysylltu â’m Cynghorydd Llys Teulu neu swyddfa Cafcass Cymru?

Ar hyn o bryd, ac am y dyfodol agos, ni allwn dderbyn nac anfon cyfathrebiadau trwy wasanaethau post, felly gofynnwn i chi beidio â chyfathrebu â ni fel hyn.

Gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd Llys Teulu trwy swyddfa ei dîm trwy e-bost neu dros y ffôn. Gallwch ddod o hyd i’r manylion cyswllt hyn yn yr adran Cysylltu ar waelod y dudalen hafan ar ein gwefan.

Cyngor i deuluoedd ar gyd-rianta effeithiol a threfniadau plant

Ar 23 Mawrth, cyhoeddodd y llywodraeth ganllawiau llawn llawn ar aros gartref ac i ffwrdd o eraill a eglurodd, lle nad yw rhieni yn byw yn yr un aelwyd, y gall plant o dan 18 oed symud rhwng cartrefi eu rhieni. Ar 24 Mawrth, darparodd Llywydd yr Is-adran Teuluoedd, Syr Andrew McFarlane, gyngor ychwanegol  ar gydymffurfio â Gorchmynion Trefniadau Plant Llysoedd Teulu.

Yn ystod yr amser anodd hwn, rydym yn annog rhieni i weithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i ateb a chynnal ymdeimlad o arfer i’w plant. Er y gallai amser plant gyda rhiant gael ei effeithio, rydym yn annog rhieni i roi cynnig ar wahanol ddulliau cyfathrebu, er enghraifft, Skype, Zoom ac ati. Rydym yn gweithio ar fwy o ganllawiau i rieni ar y mater hwn, a byddwn yn eu rhoi ar ein gwefan.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth i rieni sy’n byw ar wahân a phryderon ynghylch diogelwch plentyn ac ‘achos gofal’ ar gyfer adnoddau a manylion sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor annibynnol.

A ddylai fy mhlentyn barhau i deithio rhwng rhieni yn unol â’r gorchymyn llys?

Mae’r Llywodraeth wedi egluro, lle nad yw rhieni yn byw yn yr un aelwyd, y gall plant o dan 18 oed symud rhwng cartrefi eu rhieni, ond yng nghyd-destun y canllawiau iechyd diweddaraf. Darllenwch y cyngor a gyhoeddwyd gan Lywydd yr Is-adran Teuluoedd i gael mwy o wybodaeth am gydymffurfio â Gorchymyn Trefniadau Plentyn.

A ddylai fy mhlentyn barhau i deithio rhwng rhieni os oes gan y plentyn COVID-19, neu os yw’n bosibl bod ganddo COVID-19?

If your child has contracted the COVID-19 virus or they are displaying any of the symptoms listed on the Government health advice pages, they should be self-isolating and should not be transferring between households. If you are worried your child has contracted the COVID-19 virus you should follow the government advice on reporting new COVID-19 cases and alert your Family Court Adviser. If you are concerned your child has an existing health condition, you’re pregnant, or someone in your household has a health condition that makes them vulnerable to the impact of the virus, then you should read the government health advice.

Os yw eich plentyn wedi dal y feirws COVID-19 neu os yw’n dangos unrhyw un o’r symptomau a restrir ar dudalennau cyngor iechyd y Llywodraeth, dylai hunanynysu ac ni ddylai deithio rhwng aelwydydd. Os ydych chi’n poeni bod eich plentyn wedi dal y feirws COVID-19, dylech ddilyn cyngor y llywodraeth ar adrodd achosion newydd o COVID-19 a rhoi gwybod i’ch Cynghorydd Llys Teulu. Os ydych chi’n poeni bod gan eich plentyn gyflwr iechyd presennol, os ydych chi’n feichiog neu os oes gan rywun yn eich aelwyd gyflwr iechyd sy’n eu gwneud nhw’n agored i effaith y feirws, dylech ddarllen cyngor iechyd y llywodraeth.

Mae Cafcass Cymru yn symud i fodel gweithio o bell. Sut bydd hyn yn effeithio ar fy achos?

Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth, o ddydd Llun 23 Mawrth ymlaen, byddwn yn cau ein holl swyddfeydd i’r cyhoedd a bydd y rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o bell. Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad COVID-19, mae Cafcass Cymru yn hyrwyddo’r defnydd o Skype a galwadau ffôn fel ffyrdd o gwblhau cyfweliadau â rhieni a sesiynau gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd y Cynghorydd Llys Teulu sy’n gweithio gyda chi yn eich achos yn cysylltu â chi i drafod anghenion cyfathrebu eich plentyn a’r ffordd orau o ymgysylltu â nhw yng nghyd-destun y sefyllfa.

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i leihau’r effaith ac unrhyw oedi a ddaw yn sgil gweithio o bell, ac rydym yn gobeithio y byddwch chi’n gweithio gyda ni wrth i ni geisio cyflawni hyn.

Mae gen i wrandawiad llys cyn hir. A fydd rhaid i mi fynd?

Mae Llywydd y Llys Teulu wedi cyhoeddi canllawiau yn dweud y bydd yn symud i wrandawiadau o bell ar unwaith. Byddwch chi neu eich cyfreithiwr yn derbyn gwybodaeth am yr hyn mae hyn yn ei olygu ar gyfer unrhyw wrandawiad llys sydd gennych chi. Os oes gennych chi achos gyda Cafcass Cymru, bydd eich Cynghorydd Llys Teulu yn esbonio i chi beth fydd yn digwydd pan fydd wedi cael y manylion.

Yn y sefyllfa hon, bydd eich Cynghorydd Llys Teulu yn defnyddio Skype neu gyfleusterau cynadledda ffôn fel y gallwch chi fod yn y gwrandawiad. Bydd hyn yn cael ei drefnu gan y llys neu eich cyfreithiwr.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n poeni am ddiogelwch fy mhlentyn?

Os ydych chi’n poeni am ddiogelwch eich plentyn, neu unrhyw blentyn arall, dylech godi’r pryderon hynny gydag adran gwasanaethau plant eich awdurdod lleol, sydd â chyfrifoldeb statudol dros ymchwilio i bryderon diogelwch. Mae manylion cyswllt ar gael yma.

Ydy’r Canolfannau Cyswllt â Phlant yn cael eu heffeithio gan COVID-19 a beth mae hyn yn ei olygu?

Mae Canolfannau Cyswllt â Phlant wedi bod mewn sefyllfa anodd iawn, yn gorfod gwneud penderfyniadau ynglŷn ag a allant gynnig gwasanaethau diogel ac effeithiol heb gymryd camau i darfu’n ddiangen ar yr ymlyniadau sydd gan blant ac maen nhw’n awyddus i’w cynnal gyda phobl sy’n golygu llawer iddynt ond nad ydynt yn byw gyda nhw mwyach.

Ers 23 Mawrth, mae pob canolfan wedi gorfod cau gwasanaethau i ddiogelu eu staff a’r teuluoedd y maen nhw’n gweithio gyda nhw, ac rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio atgyfeiriadau iddynt am y tro. Byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa a gweithio’n rhagweithiol gyda’n canolfannau i sicrhau y gallwn gynnig ystod o wasanaethau pan fydd hi’n ddiogel a phriodol i wneud hynny.

Mae’r wybodaeth a ddarperir i Ganolfannau Cyswllt â Phlant a’r cyhoedd ar gael yma.

A fydd y Rhaglen Gweithio Gyda’ch Gilydd Er Lles Plant (WT4C) ar gael o hyd?

Mae holl ddarparwyr y rhaglen WT4C wedi canslo eu cyrsiau wyneb yn wyneb am y dyfodol agos yn unol â chanllawiau iechyd y Llywodraeth. Fodd bynnag, rydym wrthi’n gweithio gyda’r darparwyr i archwilio a ellid darparu’r rhaglen trwy Skype i leihau’r tarfu ar y gwasanaeth hwn. Os ydych chi eisoes wedi cael eich atgyfeirio a’ch derbyn gan ddarparwr, bydd yn cysylltu â chi yn uniongyrchol ynglŷn â’r trefniadau. Mae’r holl atgyfeiriadau eraill wedi’u gohirio hyd nes y gallwn gadarnhau trefniadau Skype i’r dyfodol. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon pan fydd trefniadau pellach wedi’u cadarnhau.

A fydd Cafcass Cymru yn dal i allu cefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf (FHDRAs)?

Mae Cafcass Cymru wedi ymrwymo i barhau i gefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf (FHDRAs) dros y ffôn neu drwy Skype. Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r llysoedd i roi’r trefniadau ar waith fel y bydd ein Cynghorwyr Llys Teulu ar gael i gynghori a chynorthwyo FHDRAs yng Nghymru.

A fydd Cafcass Cymru yn dal i gasglu samplau DNA fel rhan o’i waith?

Nid ydym yn cynnig ein gwasanaeth casglu DNA ar hyn o bryd. Byddwn yn adolygu’r penderfyniad hwn pan fydd y Llywodraeth yn cyhoeddi canllawiau newydd ar y sefyllfa.

Sut bydd Cafcass Cymru yn ymateb i’m cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu fy nghais am fynediad at ddata pwnc?

Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu heriau digynsail yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). O ganlyniad, mae adnoddau, boed yn arian neu’n bobl, yn cael eu dargyfeirio o lawer o’n gweithgareddau arferol i ymdrin â’r pandemig. Nid oes amheuaeth y bydd hyn yn effeithio ar ein gallu i gydymffurfio â’r gofynion arferol ar gyfer gwaith hawliau gwybodaeth ac, o ganlyniad, efallai y byddwch yn wynebu oedi wrth wneud ceisiadau am wybodaeth yn ystod y pandemig. Hoffem ddiolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwch ddod o hyd am ragor o wybodaeth gan y Comisiynydd Gwybodaeth ynglŷn â cheisiadau am wybodaeth yn ystod y pandemig coronafeirws. 

A fydd Cafcass Cymru yn dal i ymateb i’m cwyn?

Bydd. Byddwn yn parhau i weithio gyda defnyddwyr gwasanaethau sydd â phryderon neu sy’n dymuno gwneud cwyn ynglŷn â’r gwasanaeth a dderbyniwyd ganddynt. Er y byddwn yn gwneud ein gorau glas i wneud hyn yn unol â’n hamserlenni presennol, rydym yn gobeithio y byddwch chi’n deall, oherwydd y sefyllfa bresennol, efallai na fydd hyn yn bosibl ym mhob achos. Ym mhob achos, byddwn yn cyfathrebu’n glir â chi ac yn sicrhau eich bod yn cael gwybod am unrhyw oedi posibl cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth bellach

Mae gwefannau Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi a swyddfa farnwrol yn cynnig gwybodaeth i’r rhai sydd â diddordeb i gael gwybod sut mae’r llysoedd a barnwyr yn ymateb i’r sefyllfa coronafeirws, ynghyd a chanllawiau ynglŷn â gwrandawiadau llys o bell.

Gwybodaeth ac awgrymiadau ar gyfer teuluoedd:

Gellir canfod gwybodaeth sydd wedi ei anelu at blant yn benodol yma:

Nodwch nad yw Cafcass Cymru na Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo unrhyw un o’r sefydliadau a darperir y wybodaeth yma ar gyfer pwrpas gwybodaeth yn unig.