Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth Cafcass Cymru am sut fydd y gwasanaeth yn gweithio yn ystod y pandemig coronafeirws.

Sefydliad:
Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Wrth i’r sefyllfa newid, fydd y wybodaeth hon yn cael ei ddiweddaru.

Sut bydd Cafcass Cymru yn cyfathrebu â mi?

Rydym yn ceisio lleihau effaith y sefyllfa bresennol ar ein cyfathrebu â chi. I wneud hyn, bydd ein staff yn gweithio gyda chi i gytuno ar y ffordd orau o gysylltu â chi ac yn gwneud eu gorau i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i ni weithio gyda chi.

Rydym yn parhau i gynnig y dewis i rieni, gofalwyr a phlant ddefnyddio Microsoft Teams, FaceTime neu gyfathrebu dros y ffôn ac mewn sefyllfaoedd cyfyngedig, cyfarfodydd wyneb yn wyneb, pan fo’n ddiogel ac yn angenrheidiol gwneud hynny. Mae ein gwasanaeth ffôn yn parhau i fod ar gael ledled Cymru ar hyn o bryd.

Y dewis yr ydym ni’n ei ffafrio yw cyfathrebu drwy e-bost, ac rydym wedi gweithredu proses cadarnhau manylion adnabod a chyfeiriad e-bost sy’n gofyn i chi gadarnhau eich manylion. Rydym yn hyderus bod hyn yn helpu i sicrhau bod cyfathrebu â chi yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Sut ydw i’n cysylltu â fy ymarferydd Cafcass Cymru neu swyddfa Cafcass Cymru?

Ar hyn o bryd ni allwn anfon na derbyn cyfathrebiadau drwy wasanaethau post felly gofynnwn i chi beidio â chyfathrebu â ni yn y modd hwn.

Gallwch gysylltu â’ch ymarferydd Cafcass Cymru drwy swyddfa ei dîm drwy e-bost neu dros y ffôn. Gallwch ddod o hyd i’r manylion cyswllt hyn yn yr adran Cyswllt ar waelod y dudalen hafan ar ein gwefan.

A ddylai fy mhlentyn barhau i deithio rhwng rhieni os oes gan y plentyn COVID-19, neu fod posibilrwydd bod gan y plentyn COVID-19?

symptomau sydd wedi’u rhestru ar dudalennau cyngor iechyd y Llywodraeth, dylai fod yn hunanynysu ac ni ddylai fod yn symud rhwng aelwydydd. Os ydych chi’n poeni bod eich plentyn wedi dal y feirws COVID-19 dylech chi ddilyn cyngor y Llywodraeth ar adrodd am achosion newydd o COVID-19 a rhoi gwybod i’ch ymarferydd Cafcass Cymru.

Os ydych yn pryderu bod gan eich plentyn gyflwr iechyd eisoes, rydych chi’n feichiog, neu mae gan rywun yn eich cartref gyflwr iechyd sy’n ei wneud yn agored i effaith y feirws, dylech chi ddarllen cyngor iechyd y Llywodraeth.  

Mae Cafcass Cymru wedi symud i weithio o bell. Sut bydd hyn yn effeithio ar fy achos i?

Mae nifer cyfyngedig o’n swyddfeydd wedi ailagor. Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, mae gennym ni fesurau iechyd a diogelwch llym ar waith. Rydym yn parhau i annog a chefnogi staff i weithio o bell. Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad COVID-19, mae Cafcass Cymru yn hyrwyddo defnyddio Microsoft Teams, FaceTime a galwadau ffôn fel ffyrdd o gyflawni cyfweliadau â rhieni a sesiynau gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd yr ymarferydd Cafcass Cymru sy’n gweithio gyda chi yn eich achos yn cysylltu â chi i drafod anghenion cyfathrebu eich plentyn, a’r ffordd orau o ymgysylltu â nhw yng nghyd-destun y sefyllfa.

Byddwn yn gwneud ein gorau i leihau’r effaith ac unrhyw oedi sy’n codi o weithio o bell ac rydym yn gobeithio y byddwch chi’n gweithio gyda ni wrth i ni ymdrechu i gyflawni hyn.

Mae gen i ddyddiad llys ar ddod. A fydd gofyn i mi fod yn bresennol?

Mae gwrandawiadau Llys Teulu yn cael eu cynnal o bell gan amlaf drwy gyfleusterau fideo-gynadledda, neu pan nad yw hyn yn bosibl, dros y ffôn. Mewn rhai achosion gall y llys wneud trefniadau i rai o’r bobl neu bartïon cysylltiedig fod yn bresennol, yr enw ar hyn yw gwrandawiad hybrid. Byddwch chi neu’ch cyfreithiwr yn cael gwybodaeth gan y llys am sut y bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal. Os oes gennych achos llys sy’n cynnwys Cafcass Cymru, bydd eich ymarferydd Cafcass Cymru hefyd yn esbonio i chi beth fydd yn digwydd pan fydd yn cael gwybod.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n poeni am ddiogelwch fy mhlentyn?

Os oes gennych bryderon diogelu o ran eich plentyn chi, neu unrhyw blentyn arall, dylech godi’r rhain gydag adran gwasanaethau plant eich awdurdod lleol, sydd â'r cyfrifoldeb statudol dros ymchwilio i bryderon diogelu. Mae manylion cyswllt ar gael yma.

Ydy COVID-19 yn effeithio ar Ganolfannau Cyswllt Plant a beth mae hyn yn ei olygu?

Erbyn hyn mae pob canolfan gyswllt dan oruchwyliaeth wedi ailagor ar gyfer cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb, ac mae’r mwyafrif hefyd yn gallu derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt o bell drwy lwyfannau fideo fel Skype, pan fo un o’n hymarferwyr wedi asesu bod hyn yn ddiogel ac yn briodol i’r plentyn.

Mae’r rhan fwyaf o ganolfannau cyswllt â chymorth wedi ailagor erbyn hyn, er bod nifer bach yn parhau i fod ar gau. Rydym yn parhau i adolygu’r sefyllfa ac rydym yn gweithio’n rhagweithiol gyda’r canolfannau i sicrhau eu bod yn gallu agor pan fydd yn ddiogel ac yn briodol i wneud hynny.

Mae’r canolfannau cyswllt â chymorth hynny sydd wedi ailagor yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb yn unig.

Mae gwybodaeth a gaiff ei darparu i Ganolfannau Cyswllt Plant a’r cyhoedd ar gael yma.

A fydd y Rhaglen Gweithio Gyda’n Gilydd er Lles Plant (WT4C) yn dal i fod ar gael?

Yn unol â chanllawiau iechyd y llywodraeth, nid yw ein darparwyr ar hyn o bryd yn gallu cynnig y rhaglen WT4C mewn amgylchedd wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, mae pob darparwr WT4C yn cynnig gwasanaeth o bell drwy safleoedd llwyfannau fideo. Os ydych wedi eich atgyfeirio i raglen WT4C, bydd un o’n darparwyr yn cysylltu â chi ynghylch eu trefniadau.

A fydd Cafcass Cymru yn dal i fod ar gael i gefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf?

Mae Cafcass Cymru wedi ymrwymo i barhau i gefnogi Apwyntiadau Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf er bod hynny dros y ffôn neu drwy alwad fideo. Rydym ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r llysoedd i roi trefniadau ar waith fel bod ein hymarferwyr Cafcass Cymru ar gael i gynghori a chynorthwyo ym mhob Apwyntiad Datrys Anghydfod Gwrandawiad Cyntaf yng Nghymru.

A fydd Cafcass Cymru yn parhau i gasglu samplau DNA yn rhan o’i waith?

Mae modd trefnu profion DNA a gall Cafcass Cymru wneud atgyfeiriadau ar gyfer hyn. Fodd bynnag, nid yw ymarferwyr Cafcass Cymru eu hunain yn cynnal y profion ar hyn o bryd.

Sut bydd Cafcass Cymru yn ymateb i fy Nghais Rhyddid Gwybodaeth neu Gais Cyrchu Gwrthrych Data?

Rydym yn parhau i ymateb i geisiadau am wybodaeth ac er ein bod yn ymdrechu i wneud hyn yn unol â’n hamserlenni presennol, mae Llywodraeth Cymru yn wynebu heriau digynsail yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). O ganlyniad, mae adnoddau, cyllid a phobl, yn cael eu dargyfeirio oddi wrth lawer o’n gweithgareddau arferol i ymdrin â’r pandemig. Mae’n sicr y bydd hyn yn effeithio ar ein gallu i gydymffurfio â’r gofynion arferol ar gyfer gwaith hawliau gwybodaeth ac o ganlyniad efallai y bydd oedi i chi wrth wneud ceisiadau o ran hawliau gwybodaeth yn ystod y pandemig. Rydym yn diolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Darllenwch ragor o wybodaeth gan y Comisiynydd Gwybodaeth am geisiadau am wybodaeth yn ystod y pandemig coronafeirws.

A fydd Cafcass Cymru yn dal i ymateb i fy nghwyn?

Byddwn. Byddwn yn parhau i weithio gyda defnyddwyr gwasanaethau sydd â phryderon neu sy’n dymuno gwneud cwyn ynglŷn â’r gwasanaeth y maent wedi’i dderbyn. Er y byddwn yn ymdrechu i wneud hyn yn unol â’n hamserlenni presennol, rydym yn gobeithio y byddwch chi’n deall, oherwydd y sefyllfa bresennol, efallai na fydd hyn yn bosibl mewn rhai achosion. Ym mhob achos byddwn yn cyfathrebu’n glir â chi ac yn sicrhau eich bod yn cael gwybod am unrhyw oedi posibl cyn gynted â phosibl.

Mwy o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, dylech chi gysylltu â’ch tîm Cafcass Cymru lleol, yn ddelfrydol drwy e-bost. Cewch fanylion am sut i  gysylltu â ni yn yr adran Cyswllt ar waelod y dudalen hafan ar ein gwefan.