Skip to main content

Sut gall darparwyr gofal plant ddarparu gofal o dan gynllun cymorth gofal plant y coronafeirws newydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Rydym ni wedi cyhoeddi y bydd Cynnig Gofal Plant Cymru, sy'n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed, ar gau i blant sydd i fod i ddechrau ar ôl gwyliau'r Pasg. Gwneir hyn er mwyn sicrhau y gellir defnyddio'r cyllid i helpu gweithwyr allweddol gyda'u costau gofal plant a chefnogi plant sy'n agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19.

Byddwn yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol ac eithrio ffioedd cadw darparwyr gofal plant. Byddwn  hefyd yn parhau i ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Bydd yn gwneud hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu'r sefyllfa wedi hynny. 

Plant sydd eisoes yn derbyn y cynnig

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth.

Beth mae hyn yn ei olygu

O 1 Ebrill, dywedwyd wrth awdurdodau lleol am beidio â derbyn na phrosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru am gyfnod o dri mis. 

Ni fydd plant a fyddai wedi dechrau cael y Cynnig o ddechrau tymor yr haf eleni yn gwneud hynny nes i'r cyfyngiadau hyn gael eu codi.

Gofal plant sydd wedi ei archebu cyn y penderfyniad yma

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth.

Sut i gael y cyllid newydd

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ynglŷn â sut y bydd y cyllid ar gael ac i ba leoliadau maes o law. Nid oes rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant er mwyn cael eich ystyried.

Cefnogaeth ar gyfer lleoliadau gofal plant

Rydym ni yn ymwybodol bod nifer sylweddol o leoliadau gofal plant wedi cau a bod gweithwyr allweddol yn mynd i gostau gofal plant ychwanegol am eu bod yn gorfod newid darparwr, talu ffioedd cadw, ac am eu bod yn methu â gofyn i deulu a ffrindiau am help oherwydd y mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Felly, byddwn ni yn talu costau gofal plant ychwanegol gweithwyr allweddol ac yn parhau i gefnogi plant sy'n agored i niwed. Gallai costau ychwanegol gynnwys oriau ychwanegol, oriau anghymdeithasol neu ffioedd ychwanegol o ganlyniad i orfod defnyddio lleoliad newydd am fod y lleoliad gwreiddiol wedi cau.

Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr a dylech drafod eich anghenion â'ch awdurdod lleol. 

Cadw pellter

Er mwyn helpu i sicrhau bod cyn lleied o risg â phosibl y bydd y feirws yn lledaenu i staff a phlant, darllenwch ein canllawiau.

Os oes gofyn i fi lanhau'n ddwfn, fydd Llywodraeth Cymru yn talu am hyn?

Na fydd. Bydd yn ofynnol i leoliadau gofal plant ariannu unrhyw waith glanhau trwyadl sy'n ofynnol.

Rhannu’r dudalen hon