Neidio i'r prif gynnwy

Sut gall darparwyr gofal plant ddarparu gofal o dan gynllun cymorth gofal plant y coronafeirws newydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Rydym ni wedi cyhoeddi y bydd Cynnig Gofal Plant Cymru, sy'n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i blant 3 a 4 oed, ar gau i blant sydd i fod i ddechrau ar ôl gwyliau'r Pasg. Gwneir hyn er mwyn sicrhau y gellir defnyddio'r cyllid i helpu gweithwyr allweddol gyda'u costau gofal plant a chefnogi plant sy'n agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19.

Byddwn yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd oed) gweithwyr allweddol ac eithrio ffioedd cadw darparwyr gofal plant. Byddwn  hefyd yn parhau i ariannu darpariaeth gofal plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed.

Bydd yn gwneud hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, gan adolygu'r sefyllfa wedi hynny. 

Plant sydd eisoes yn derbyn y cynnig

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth.

Beth mae hyn yn ei olygu

O 1 Ebrill, dywedwyd wrth awdurdodau lleol am beidio â derbyn na phrosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru am gyfnod o dri mis. 

Ni fydd plant a fyddai wedi dechrau cael y Cynnig o ddechrau tymor yr haf eleni yn gwneud hynny nes i'r cyfyngiadau hyn gael eu codi.

Gofal plant sydd wedi ei archebu cyn y penderfyniad yma

Os oedd y plant eisoes yn gymwys i gael y Cynnig ac wedi cofrestru ar ei gyfer cyn 18 Mawrth, rydym wedi ymrwymo i barhau i dalu am yr oriau o ofal a drefnwyd o dan y Cynnig am gyfnod o dri mis. Nodwyd yr ymrwymiad hwn mewn datganiad a wnaed gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 18 Mawrth.

Pwy sy’n gymwys

Gall darparwyr gofal plant gael y cyllid i ofalu am blant oedran cyn ysgol. Rhaid i chi fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Gallwch gael mynediad at y gronfa newydd hyd yn oed os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

I wneud cais

Bydd angen i chi gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i gael mynediad at y gronfa.

Nanis

Nid oes modd i nanis sydd wedi cofrestru gyda chynllun Cymeradwyaeth Cartref Arolygiaeth Gofal Cymru gael y cyllid hwn.

At ba ddiben y gellir defnyddio’r gronfa

Gallwch ddefnyddio’r gronfa i dalu costau bwyd a chludiant. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Sut i hawlio

Gallwch hawlio taliadau o 1 Ebrill ymlaen. Gallwch hefyd ôl-ddyddio eich taliadau i’r dyddiad hwnnw.

Os oes angen, gallwch hawlio bob wythnos. Bydd angen i chi wirio gyda’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Mae awdurdodau lleol yn gosod eu systemau taliadau yn eu lle ar hyn o bryd. Ceir rhagor o wybodaeth gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cyfraddau fesul awr

Nid oes cyfradd benodol fesul awr. Eich awdurdod lleol sy’n gosod y dull darparu a’r cyllid cysylltiedig yn eu hardal ar gyfer y gronfa hon.

Cyllid ychwanegol ar gyfer plant agored i niwed sydd angen cymorth ychwanegol

Gallwch wneud cais am gyllid ychwanegol i ofalu am blant agored i niwed sydd angen cymorth ychwanegol. Rhaid i chi gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cefnogaeth ar gyfer lleoliadau gofal plant

Byddwn yn talu costau gofal plant cyn oed ysgol ar gyfer plant gweithwyr allweddol heblaw am unrhyw ffioedd cadw a godir gan y darparwyr gofal plant.

Mwy o wybodaeth am y Cymorth, grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant gan gynnwys y rheiny sy’n hunangyflogedig.

Cadw pellter

Er mwyn helpu i sicrhau bod cyn lleied o risg â phosibl y bydd y feirws yn lledaenu i staff a phlant, darllenwch ein canllawiau.

Os oes gofyn i fi lanhau'n ddwfn, fydd Llywodraeth Cymru yn talu am hyn?

Na fydd. Bydd yn ofynnol i leoliadau gofal plant ariannu unrhyw waith glanhau trwyadl sy'n ofynnol.

Cyflenwadau bwyd

Gallwn ni eich cysylltu chi â’r rhwydwaith cyflenwi cenedlaethol, os na allwch archebu digon o fwyd ar gyfer eich gwasanaeth. I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at CBBGBwyd@llyw.cymru.

Rhannu’r dudalen hon