Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdod strategol a fydd yn gyfrifol am oruchwylio’r holl agweddau ar addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO).

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, yn amodol ar gyflwyno deddfwriaeth, yn cael ei sefydlu fel Corff Annibynnol a Noddir gan Lywodraeth Cymru erbyn 2023.

Yn amodol ar ddeddfwriaeth, mae CADY yn rhoi ar waith ddymuniad y Gweinidog Addysg (Kirsty Williams AC) i ’gryfhau a symleiddio’r sector ôl-16 yn ei gyfanrwydd yng Nghymru.

Cyfrifoldebau

Y comisiwn fydd:

  • rheolydd sefydliadau addysg uwch (AU) ac Addysg Bellach (AB) a chyllidwr cynradd darpariaeth AU ac AB
  • yn gyfrifol am brentisiaethau, dysgu oedolion, a darparu AHO mewn ysgolion trwy awdurdodau lleol
  • yn gyfrifol am ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn y sector AHO.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu gyfarwyddyd arnoch cysylltwch â thîm rhaglen CADY.

Cefndir

Y comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Athro Ellen Hazelkorn i gynnal adolygiad o drefniadau llywodraethu, rheoleiddio a goruchwylio addysg ôl-orfodol yng Nghymru.

Roedd dau brif argymhelliad yn yr adroddiad:

  • Y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y sector AHO.
  • sefydlu corff hyd braich newydd sy'n gyfrifol am oruchwylio, cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth y sector.

Ymgynghoriad

Yn dilyn argymhellion Adroddiad Hazelkorn fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynnal ei hymgynghoriad technegol cyntaf, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf, ynghylch addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Daeth yr ymgynghoriad technegol dilynol, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf, i ben ar 17 Gorffennaf 2018. Mae gwaith ar y rhaglen yn parhau i symud yn ei flaen ac mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu defnyddio’n sail i’r datblygiadau sydd ar waith.

Rhannu’r dudalen hon