Neidio i'r prif gynnwy

Yr awdurdod strategol ar gyfer goruchwylio pob agwedd ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO).

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth, bydd Comisiwn yn cael ei sefydlu fel corff annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru erbyn 2023. Bydd yn gyfrifol am oruchwylio’r sector ôl-16 yng Nghymru, sy’n cynnwys addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarthiadau ac ymchwil ac arloesi a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn y sector AHO.

cyfrifoldebau arfaethedig

  • Diogelu buddiannau dysgwyr, sicrhau bod dysgu galwedigaethol a dysgu academaidd yn cael yr un parch
  • sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn fwy cydnaws ag anghenion cyflogwyr
  • monitro perfformiad a llywodraethiant ar yr un pryd ag amddiffyn rhyddid academaidd sefydliadau
  • monitro a hybu gwelliant ymysg darparwyr addysg a hyfforddiant
  • cymryd dull gweithredu system gyfan ar gyfer cyllido ymchwil ac arloesi, gyda'r gallu i ddarparu cyllid i ystod eang o sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch
  • cynyddu’r addysg drydyddol sydd ar gael yn Gymraeg ac annog unigolion i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweledigaeth Strategol AHO

Mae’r weledigaeth strategol  yn ceisio ychwanegu at gryfderau ein sector AHO bresennol er mwyn bodloni’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaen yn well.

Cefndir

Comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Athro Ellen Hazelkorn i gynnal adolygiad o lywodraethu, rheoleiddio a goruchwylio addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Roedd yr adroddiad yn cynnwys dau brif argymhelliad:

  • datblygu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y sector AHO
  • sefydlu corff hyd braich newydd sy'n gyfrifol am oruchwylio, cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth y sector.

Ymgynghoriadau

Yn dilyn yr adolygiad, cyhoeddwyd Papur Gwyn yn 2017: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus.

Dilynwyd hyn gan ymgynghoriad technegol, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: y camau nesaf, a gaeodd ar 17 Gorffennaf 2018.

Ar 14 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddrafft o Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) i ymgynghori arno. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 4 Rhagfyr 2020. Cyhoeddwyd crynodeb o'r ymatebion ar 25 Chwefror 2021.

Cysylltu â ni

Os ydych angen rhagor o wybodaeth neu ganllawiau, e-bostiwch CTER@llyw.cymru