Mae’r canllawiau hyn yn nodi’r cofnodion y mae’n rhaid i weithredwyr safleoedd tirlenwi eu cadw.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Ebrill 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

DTGT/8010  Cofnodion TGT mae’n rhaid eu cadw a’u storio’n ddiogel

Rhaid i weithredwr safle tirlenwi gadw’r cofnodion sydd eu hangen er mwyn gallu cyflwyno ffurflen dreth gyflawn a chywir. Bydd hyn yn cynnwys y canlynol:

  • cofnodion busnes a chyfrifyddu
  • nodiadau trosglwyddo ac unrhyw gofnodion gwreiddiol neu gopïau mewn perthynas â’r deunyddiau sydd wedi cyrraedd neu wedi gadael safle tirlenwi
  • pob anfoneb (gan gynnwys anfonebau tirlenwi) a dogfennau tebyg y mae gweithredwr y safle tirlenwi yn eu cyhoeddi neu’n eu derbyn
  • pob nodyn credyd a debyd neu ddogfennau eraill a dderbyniwyd sy’n dystiolaeth o gynnydd neu ostyngiad yn swm unrhyw ystyriaeth ar gyfer trafodiad perthnasol y mae gweithredwr y safle tirlenwi yn ei gyhoeddi neu’n ei dderbyn
  • cofnodion colled ar brofion tanio
  • cytundeb dull pwyso arall
  • cofnod(ion) credyd ansolfedd cwsmer
  • cofnod(ion) man nad yw at ddibenion gwaredu
  • os yw’n berthnasol, arolygon safle a dadansoddiadau cemegwyr o wastraff a dderbyniwyd i’w waredu.
  • cyfanswm y tunelli o wastraff a dderbyniwyd i’w waredu yn y safle tirlenwi, gyda chofnodion ar wahân ar gyfer gwastraff cyfradd safonol, gwastraff cyfradd is, gwastraff sy’n destun rhyddhad a gwastraff wedi'i eithrio.

Rhestr ddangosol o’r dogfennau gofynnol yw hon ond nid yw’n rhestr gyflawn.

Mae’r Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi a’r Ddeddf Treth Gwarediadau Tirlenwi yn nodi am ba hyd mae’n rhaid cadw’r cofnodion a restrir uchod.

Mae manylion y gofynion cyffredinol wedi’u nodi yn y DCRhT/1140. Mae canllawiau pellach ar y gofynion cadw cofnodion penodol ar gael o dan yr adrannau perthnasol o’r canllawiau.