Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC
 • Jeremy Miles AC (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AC
 • Ken Skates AC
 • Eluned Morgan AC
 • Vaughan Gething AC
 • Rebecca Evans AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Lee Waters AC
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Piers Bisson – Cyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Simon Brindle – Cyfarwyddwr, Strategaeth Brexit
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Gareth Williams – Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Sophie Jones – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Reg Kilpatrick – Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol
 • Georgina Haarhoff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Brexit
 • Diane Dunning – Dirprwy Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Liz Lalley – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Parodrwydd)
 • Margaret Davies – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol
 • Ed Sherriff – Dirprwy Gyfarwyddwr, Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Negodiadau)
 • Emma Edworthy – Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Masnach
 • Toby Mason – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
 • Leon Griffiths – Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Peredur John – Trefniadau Pontio Ewropeaidd
 • Lauren Stamp – Uwch Ysgrifennydd Preifat, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

1.1 Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 25 Medi.

Eitem 2: Y datblygiadau diweddaraf – Eitem Lafar

2.1 Cytunwyd y byddai’r diweddariadau llafar yn cael eu rhoi ar ddiwedd y cyfarfod.

Eitem 3: Cynllun gweithredu ar gyfer paratoi rhag ofn na fydd cytundeb

3.1 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 4: Argyfyngau Sifil – Ymgyrch Yellowhammer: Trefniadau Gweinidogol

4.1 Rhannwyd papur i’r Gweinidogion ei nodi. Roedd y papur hwn yn amlinellu’r trefniadau Gweinidogol arfaethedig ar gyfer goruchwylio Ymgyrch Yellowhammer.

Eitem 5: Diweddariad ar Gronfa Bontio'r UE

5.1 Cyflwynwyd y papur gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit. Roedd y papur yn cynnwys trosolwg o statws a llwyddiannau’r prosiectau a gaiff eu cefnogi drwy Gronfa Bontio’r UE.

5.2 Nodwyd bod dyraniad y cyllid yn dod i gyfanswm o £46,407,280, sy’n cynnwys £5m o gyfalaf trafodiadau ariannol a gafodd eu neilltuo drwy’r Gronfa Cydnerthedd Brexit. Byddai’r arian hwn yn helpu i ddiwallu’r galw cynyddol gan fusnesau am gyngor ar ddelio â Brexit.

5.3 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 6: Pecyn Buddsoddi Cyfalaf

6.1 Cyflwynwyd y papur gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd. Roedd yn darparu diweddariad ar y dyraniad cyntaf o gyllid cyfalaf a chynlluniau am ail gyfres arfaethedig o gyllid cyfalaf ar gyfer 2019-20.

6.2 Daeth cyfanswm cyfres gyntaf y pecyn buddsoddi cyfalaf i £85m. Roedd hyn yn cynnwys buddsoddiad o:

 • £50m mewn rhaglenni tai cymdeithasol llywodraeth leol
 • £20m i lywodraethau lleol er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau lleol Brexit
 • £5m ar gyfer cynnal a chadw’r rhwydwaith
 • £10m i Gronfa Dyfodol yr Economi.

6.3 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 7: Negodiadau mewn achos o Ddim Cytundeb

7.1 Cyflwynwyd y papur gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol. Roedd y papur yn rhoi diweddariad i’r Isbwyllgor am y gwaith a oedd ei angen i baratoi ar gyfer y math o negodiadau a ddisgwylir, os byddai’r DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb.

7.2 Cydnabuwyd ei bod yn heriol paratoi ar gyfer negodiadau o’r fath, yn ychwanegol at y gwaith o gynllunio ar gyfer effeithiau uniongyrchol ymadael heb gytundeb a pharhau i ddadlau o blaid parhau yn yr UE.

7.3 Fodd bynnag, os byddai’r DU yn ymadael heb gytundeb, byddai’r angen i negodi ei pherthynas â’r UE yn parhau; er y byddai hynny’n digwydd o dan amodau llawer llai ffafriol nag o dan Gytundeb Ymadael, ond roedd Llywodraeth y DU yn amlwg yn awyddus iawn i ddechrau trafodaethau masnach â thrydydd gwledydd eraill, yr UDA yn benodol, yn syth yn dilyn Brexit o’r fath.

7.4 Nododd yr Is-bwyllgor y papur.

Eitem 8: Cyfathrebu (Adroddiad Diwrnod y Rhanddeiliaid)

8.1 Roedd y Prif Weinidog wedi gofyn am i nifer o gyfarfodydd â rhanddeiliaid y sector cyhoeddus a phreifat gael eu cynnal ar 2 a 3 Hydref i drafod trefniadau Brexit, i ddangos arweiniad Llywodraeth Cymru ac i ddwyn partneriaid ynghyd, o gofio’r risgiau difrifol a fyddai’n cael eu hachosi gan Brexit heb gytundeb.

8.2 Cynhaliwyd cyfarfod o’r Grŵp Cynghori ar Ewrop ar 3 Hydref lle cafwyd trafodaethau ar Gynllun Gweithredu mewn achos o Ddim Cytundeb, ‘Dyfodol Mwy Disglair i Gymru’, Mudo a Statws Preswylydd Sefydlog yr UE.

8.3 Cafwyd diweddariad ar Grŵp Bord Gron yr Amgylchedd a Materion Gwledig a gyfarfu ar 2 Hydref.

8.4 Bu’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn bresennol mewn cyfarfod o Gyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol ar 2 Hydref, lle cafwyd trafodaethau cadarnhaol ynghylch parodrwydd.

8.5 Cafwyd diweddariad cadarnhaol gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ar y Gweithgor Ymadael â'r UE a gynhaliwyd ar 3 Hydref.

8.6 Nodwyd y byddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi diweddariad ar waith y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Gweinidogol ar Iechyd yn y cyfarfod nesaf.

8.7 Nododd yr Is-bwyllgor y diweddariad.

Eitem 9: Y datblygiadau diweddaraf – Parhad

9.1 Gwahoddwyd diweddariadau llafar byr ar ddatblygiadau ers y cyfarfod diwethaf ar 30 Medi.

9.2 Bu’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ym Mrwsel y diwrnod blaenorol yn cyfarfod â phartneriaid allweddol yr UE.

9.3 Byddai cyfarfod o Gyd-bwyllgor y Gweinidogion ar Ewrop, y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) a hefyd cyfarfod teirochrog ar yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol yn cael eu cynnal yng Nghaeredin y diwrnod canlynol.

9.4 Byddai cyfarfod nesaf Is-bwyllgor y Cabinet yn cael ei gynnal ar y dydd Llun canlynol.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Hydref 2019

Rhannu’r dudalen hon