Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Aelodau

 • Kathryn Bishop, Cadeirydd
 • Dyfed Edwards, Is-gadeirydd
 • Jocelyn Davies, Aelod Anweithredol
 • Lakshmi Narain, Aelod Anweithredol
 • Dyfed Alsop, Prif Weithredwr
 • Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithrediadau
 • Lucy Robinson, Mewnwelediad a Strategaeth Cwsmeriaid

Ymgynghorwyr

 • Joanna Ryder, Pennaeth Staff
 • Melissa Quignon-Finch, Pennaeth AD
 • Kate Innes, Prif Swyddog Cyllid Dros Dro
 • Jim Scopes, Prif Swyddog Strategaeth Dros Dro
 • Catrin Durie, Pennaeth Cyfathrebu

Ysgrifenyddiaeth

 • Ceri Sullivan, Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd

1. Croeso a chyflwyniadau

 1. Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.
   
 2. Nodwyd y byddai’r cyfarfod Bwrdd a drefnwyd i’w gynnal ar 15 Ebrill yn cael ei ganslo oherwydd effaith COVID-19. Yn lle’r cyfarfod hwn, byddai cyfres o gyfarfodydd rhithwir wythnosol, byrrach yn cael eu cynnal dros y ffôn neu Teams.
   
 3. Roedd amserlen ar gyfer y cyfarfodydd hyn wedi’i drafftio a byddai’n cael ei chylchredeg maes o law.
   
 4. Nododd y Cadeirydd na fyddai’r newidiadau dros dro hyn i’r ffordd y mae’r Bwrdd yn cwrdd yn peryglu’r llywodraethiant sydd ar waith ac y byddai’n parhau, yr un fath ag erioed, er mwyn ceisio sicrhad a chraffu’n effeithiol.

2. Parhad busnes a llesiant staff

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

3. Llywodraethiant wrth wneud penderfyniadau a threfniadau dirprwy’r Prif Weithredwr

 1. Cafodd y Bwrdd wybod bod cofnod o benderfyniadau a thrafodaethau COVID-19 wedi’i sefydlu er mwyn sicrhau llywodraethiant wrth wneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod hwn.
   
 2. Roedd trefniadau wedi’u trafod a’u cytuno er mwyn sicrhau bod rhywun y dirprwyo i’r Prif Weithredwr pe byddai’n absennol ar fyr rybudd. Byddai Sam Cairns yn dirprwyo i Dyfed yn ei ddyletswyddau fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu lle byddai angen.
   
 3. Awgrymwyd drafftio dogfen yn amlinellu’r trefniadau llywodraethu diwygiedig ar gyfer y Bwrdd a’i bwyllgorau yn ystod y cyfnod hwn. Cytunodd y Cadeirydd i ddrafftio rhywbeth a’i gylchredeg er mwyn cael sylwadau a chytundeb.

4. Diweddariad ar bolisïau/dulliau gweithredol (brîff ar gyfer y Gweinidog)

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

5. Perthynas Waith â Llywodraeth Cymru a chymorth yn ystod COVID-19

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

6. Unrhyw fater arall

 1. Roedd yr archwiliad interim ar gyfer yr adroddiad blynyddol a chyfrifon wedi’i gynnal o bell ac wedi’i gwblhau bellach. Gall fod rhai problemau gydag adnoddau yn y tîm Cyllid ond os yw’r tîm yn gallu gweithio o gwmpas hynny dylai’r archwiliad terfynol gael ei wneud yn llwyddiannus ac o bell.
   
 2. Gwnaethpwyd cais am eitem ar dwyll yn y dyfodol gan fod seiber-ymosodiadau yn digwydd yn aml yn yr amgylchiadau presenol.
   
 3. Byddai’r Aelodau’n croesawu diweddariadau rheolaidd ar ein sefydliadau partneriaeth a rhanddeiliaid a sut maent yn ymdopi yn ystod y cyfnod hwn.
   

[1] Mewn rhai amgylchiadau, nid yw’n briodol rhannu’r holl wybodaeth a gafodd ei chynnwys yng nghofnodion y Bwrdd, er enghraifft os yw’n cynnwys data personol neu fasnachol neu os yw’n gysylltiedig â ffurfio polisi llywodraeth ac ati neu gynnal materion cyhoeddus yn effeithiol. Mewn achosion o’r fath tynnwyd yr wybodaeth allan a marciwyd yn glir ar y testun mai dyma sydd wedi digwydd.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 98 KB.

Maint Ffeil 98 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.