Mae'r data'n cynnwys gwybodaeth am y mewnforion ac allforion i mewn ac allan o Gymru sy’n cael eu cario fesul ffyrdd.

Pwyntiau allweddol

Yn 2017, o’u cymharu â lefelau 2016, gwelwyd cynnydd o 2 y cant yn y nwyddau a gariwyd ar y ffyrdd yng Nghymru, 25 y cant o gynnydd yn y nwyddau i Gymru a 9 y cant o gynnydd yn y nwyddau o Gymru.

Yn 2017, o’u cymharu â lefelau 2016, gwelwyd cynnydd o 2 y cant yn y nwyddau a gariwyd ar y ffyrdd yng Nghymru, 25 y cant o gynnydd yn y nwyddau i Gymru a 9 y cant o gynnydd yn y nwyddau o Gymru.

DU Cyrchfan

Yn 2017, roedd 47 y cant o’r traffig cludo nwyddau yng Nghymru yn teithio o fewn Cymru yn unig.  Dyna gwymp o 3.3 pwynt canran ers 2016.

  • Cariodd Cerbydau Llwythi Trwm: 45 miliwn o dunelli o nwyddau ar y ffyrdd o fewn Cymru; 26 miliwn o dunelli i Gymru o weddill y DU; 25 miliwn o dunelli o Gymru i weddill y DU.

Roedd 63% o’r nwyddau a gafodd eu cario ar y ffyrdd rhwng Cymru a gweddill y DU yn 2017 yn dod ac yn mynd i Ogledd Orllewin, De Orllewin a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

  • O’r holl nwyddau a gafodd eu cario o Gymru i weddill y DU, roedd 29 y cant wedi’u cario i Orllewin Canolbarth Lloegr, 22 y cant i Dde Orllewin Lloegr ac 13 y cant i Ogledd Orllewin Lloegr. Cafodd 64 y cant o’r cyfanswm a gafodd ei gario o Gymru i weddill y DU ei gario i’r rhanbarthau hyn.
  • O’r holl nwyddau a gafodd eu cario i Gymru o weddill y DU, roedd 23 y cant wedi’u cario o Orllewin Canolbarth Lloegr, 18 y cant o Dde Orllewin Lloegr a 21 y cant o Ogledd Orllewin Lloegr. Cafodd 62 y cant o’r cyfanswm a gafodd ei gario i Gymru o weddill y DU ei gario o’r rhanbarthau hyn.

Yr Undeb Ewropeaidd Cyrchfan

Cafodd 50 y cant o dunelledd mewnforion/allforion Cymru a gafodd ei gario ar y ffyrdd i’r UE ac o’r UE yn 2017 ei lwytho/dadlwytho yng Ngwlad Belg a Lwcsembwrg neu’r Almaen.

  • Mae mewnforion ac allforion gafodd eu cario ar y ffyrdd rhwng Cymru a Gwlad Belg a Lwcsembwrg wedi gostwng yn 2017.

Mathau o Nwyddau

Y grwpiau mwyaf o nwyddau (yn ôl pwysau) a gafodd eu cario gan gerbydau nwyddau trwm yng Nghymru yn 2017

  • 22 miliwn o dunelli o gynnyrch bwyd (gan gynnwys diodydd a thybaco).
  • 11 miliwn o dunelli o fetel crai a chynnyrch eraill mwyngloddo a chwarelydda (gan gynnwys glo a choedlo).
  • 9 miliwn tunnell o gynnyrch gwastraff.
  • 8 miliwn tunnell o gynnyrch amaethyddol.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099