Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau cenedlaethol yw’r rhain sy’n berthnasol i Gymru gyfan. 

Ystyriwch a oes cyfyngiadau lleol yn eu lle wrth ddarllen a rhoi’r canllawiau hyn ar waith.

Cyflwyniad

Rydym yn falch o fod yn genedl sy’n rhoi gwerth mawr ar gampau, fel rhai sy’n cymryd rhan ynddynt ac yn eu gwylio ar bob lefel, ond mae’r cyfnod hwn yn amlwg yn gyfnod ansicr iawn i ailddechrau chwaraeon. Mae’r argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r pandemig coronafeirws wedi creu heriau digynsail gyda hyfforddi a chwaraeon cystadleuol wedi’u hatal a chyfyngiadau symud ar waith ers mis Mawrth, gan atal y rhan fwyaf o weithgareddau chwaraeon a hamdden.

Mae cynllun Llywodraeth Cymru ‘Llacio’r Cyfyngiadau ar ein Cymdeithas a’n Heconomi’, a gyhoeddwyd ar 15 Mai, yn amlinellu sut y gallwn ddychwelyd fesul cam i’n bywydau arferol. O safbwynt chwaraeon, mae’r cynllun yn dangos y gallai’r unigolion hynny yn y maes chwaraeon proffesiynol ac elît ailddechrau rhyw fath o hyfforddiant ar ddechrau cyfnod ‘coch’ y cynllun, gyda chwaraeon tîm a chynulliadau mwy yn digwydd yn hwyrach yn y cyfnod ‘gwyrdd’. 

Wrth i’n cymunedau ddechrau cynllunio ar gyfer llacio cyfyngiadau yng Nghymru, mae chwaraeon wedi bod yn ystyriaeth hynod bwysig. Mae clybiau a sefydliadau chwaraeon a’r unigolion sy’n cymryd rhan yn y campau yn rhan annatod o fywyd pob dydd. Byddant hwy a’r cannoedd o filoedd o Gymry sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon wedi bod eisiau dychwelyd ac ailgydio ynddynt cyn gynted â phosibl. Ond rhaid cydlynu’r camau yn ofalus, gan roi iechyd pobl yn gyntaf. 

Lluniwyd y canllawiau hyn i gefnogi’r broses honno. Caiff y dull o weithio ei lywio gan y safbwynt ehangach o ran iechyd y cyhoedd, diogelwch pobl a staff yn y maes chwaraeon, a chynaliadwyedd ariannol y sector. Mae’r canllawiau’n cydnabod bod y sector yn un cymhleth, a bod pob camp a phob clwb yn gweithio o fewn cyfres unigryw o amgylchiadau ac yn ymateb i gyd-destunau lleol. Mae hefyd yn bodoli o fewn cyd-destun deddfwriaethol sy’n newid yn barhaus a dylid ei ystyried ochr yn ochr ag egwyddorion a rheoliadau cyffredinol sy’n bodoli eisoes. Nid yw’r canllawiau hyn yn ailadrodd yn llawn y canllawiau sydd eisoes ar gael , ond maent yn atodol i’r canllawiau hynny gyda chyngor penodol i’r sector. Cawsant eu cynllunio i helpu unigolion, clybiau a sefydliadau yn y maes chwaraeon i sicrhau eu bod yn ailgyflwyno hyfforddiant rheolaidd a chwaraeon cystadleuol i athletwyr a staff mewn ffordd ddiogel, gan gadw at ganllawiau pellter cymdeithasol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio’n agos â nifer o bartneriaid a rhanddeiliaid, gan gynnwys Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru, i ddatblygu’r canllawiau hyn. Mae’r byd chwaraeon yng Nghymru wedi dod ynghyd i fynd i’r afael â’r pryderon o ran iechyd y cyhoedd sy’n codi wrth ailgyflwyno gweithgareddau, hyfforddiant a chystadlu mewn modd cynhwysol. Maent am ddangos eu bod yn gallu mynd ati ar y cyd i roi camau lliniaru ar waith i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Gan fod nifer o faterion yn gyffredin ar draws chwaraeon, gan ddibynnu ar y cyd-destun y cynhelir hwy ynddo, mae camau breision iawn wedi’u cymryd drwy gydweithio â’n gilydd. 

Nid yw’r canllawiau hyn yn gyngor cyfreithiol nac yn disodli unrhyw gyngor gan y llywodraeth neu Iechyd Cyhoeddus Cymru; nid yw ychwaith yn cynnig unrhyw sylwadau na chyngor ar faterion sy’n gysylltiedig ag iechyd. Dylai unigolion, clybiau chwaraeon, cyrff llywodraethu cenedlaethol a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt barhau i sicrhau felly eu bod yn gofyn am gyngor annibynnol ymlaen llaw gan ymarferwyr meddygol wrth iddynt fynd ati i roi eu cynllun i ailgydio mewn chwaraeon ar waith. 

Proses yw hon o hyd, nid digwyddiad, hynny o fewn cyd-destun sy’n datblygu. Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw rôl ffurfiol i benderfynu ar y protocolau penodol a ddatblygir gan gampau penodol, clybiau a chyfleusterau ar gyfer dychwelyd i gymryd rhan pan mae hi wedi bod yn briodol ac yn ddiogel i wneud hynny, ond bydd yn parhau i gynghori a byddwn yn cydweithio’n agos â’r sector am gyfnod estynedig i gynorthwyo â’r broses o ailgyflwyno chwaraeon mewn ffordd gynhwysol a diogel. Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu hadolygu’n rheolaidd a bydd diweddariadau’n cael eu darparu drwy ein partneriaid.

Rheoliadau iechyd coronafeirws

Cyflwynodd Cymru, fel gweddill y DU, reoliadau llym ar aros gartref / cadw pellter cymdeithasol a chau busnesau ac adeiladau ddiwedd mis Mawrth, i gyfyngu ar ledaeniad y coronafeirws a diogelu’r GIG.

Mae’r rheoliadau wedi cael eu diweddaru dros y misoedd ers mis Mawrth wrth i sefyllfa’r pandemig esblygu. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn adolygu’r rheoliadau bob 21 o ddiwrnodau ac, ar sail y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf, yn ystyried a oes angen iddynt barhau neu a ellir eu llacio. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau a chyfres o gwestiynau cyffredin i ategu unrhyw ddiwygiadau. Mae dogfennau allweddol eraill gan Lywodraeth Cymru hefyd yn cael eu diweddaru yn ôl yr angen i ystyried unrhyw newidiadau neu lacio a wnaed. 

Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau’r DU (SAGE) a chyngor Prif Swyddog Meddygol Cymru a Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru yn dweud bod y brig cyntaf yn nifer y rheini sydd wedi’u heintio wedi pasio a bod y cyfraddau yn parhau i ostwng. Mae’n rhy gynnar i lacio’r holl gyfyngiadau. Mae’r gofynion ar gadw pellter cymdeithasol/corfforol a chau rhai busnesau yn parhau’n weithredol. Ni ddylai unrhyw un fod o dan do gydag unrhyw un nad yw’n byw yn yr un cartref â nhw (gan gynnwys aelwydydd estynedig) oni bai bod ganddynt reswm da. 

Lle bynnag bo’r canllaw hwn yn sôn am ‘aelwyd’ neu’r ‘bobl rydych yn rhannu cartref â nhw’, cymerir bod hyn yn golygu hefyd yr ‘aelwydydd estynedig’.

Ers 6 Gorffennaf, mae dwy aelwyd wedi bod yn cael dod ynghyd i ffurfio “aelwyd estynedig”.  O 22 Awst, mae hyd at bedair aelwyd wedi cael dod ynghyd i ffurfio aelwyd estynedig.  Yr hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd yw bod holl aelodau’r aelwydydd yn dod yn rhan o un aelwyd ac yn cael yr un rhyddid cyfreithiol sydd gan bob aelwyd – maen nhw’n cael cwrdd dan do ac yn cael cadw cysylltiad corfforol.  Maen nhw hefyd yn cael aros yng nghartrefi ei gilydd. Ers 3 Awst, mae cynulliadau o hyd at 30 o bobl yn cael cwrdd yn yr awyr agored. Mae’r rheoliadau’n gofyn bod pawb yn cymryd pob rhesymol i gadw pellter o 2m (ac eithrio aelodau’r un aelwyd, neu ofalwr a’r person sy’n cael ei helpu gan y gofalwr). 

O 22 Mehefin, cafodd newidiadau eu gwneud i ganiatáu cyrtiau awyr agored i ailagor ac i athletwyr elît nad ydynt yn athletwyr proffesiynol, gan gynnwys gobeithion Olympaidd a Pharalympaidd, ailddechrau hyfforddi.  Trwy godi’r gofyn i aros yn lleol, roedd pobl nawr yn cael teithio i ymarfer corff a chymryd rhan mewn chwaraeon, o gadw at yr holl amodau eraill. 

Ar 10 Gorffennaf, penderfynodd Gweinidogion wneud newidiadau sylweddol eraill i’r rheoliadau er mwyn caniatáu i gampfeydd awyr agored a gweithgareddau grŵp trefnedig awyr agored ailddechrau (ar yr amod bod gofynion cadw pellter cymdeithasol/corfforol rhwng aelodau aelwydydd gwahanol yn cael eu dilyn). Mae’r rheoliadau’n caniatáu i ddigwyddiadau mawr awyr agored gael eu cynnal cyn belled â’u bod yn cael caniatâd ysgrifenedig Gweinidogion Cymru, nad oes mwy na 100 o bobl yn bresennol, a’u bod yn cael eu cynnal yn unol ag unrhyw amodau a bennir gan Weinidogion Cymru.  Ar 21 Awst, cyhoeddodd y Prif Weinidog y câi tri digwyddiad bach awyr agored eu treialu yng Nghymru. Roedd hyn yn rhan o’r cynllun i ailagor yn raddol y diwydiant digwyddiadau’n ddiogel.  Bydd y treialon hyn, ynghyd â’r hyn a ddysgir oddi wrth dreialon gyda digwyddiadau tebyg yn rhannau eraill y Deyrnas Unedig, yn dylanwadu ar adolygiadau o’r rheoliadau yn y dyfodol. 

Cydnabyddir nad yw bob tro’n bosibl cadw pellter corfforol wrth gynnal gweithgareddau awyr agor, er enghraifft, wrth gynnal campau tîm awyr agored. Yn yr adran yn y ddogfen hon sy’n ymdrin â ‘Campau Tîm Awyr Agored -  Fframwaith ar gyfer Datblygu Canllawiau Penodol’, dywedir yn glir, lle nad yw’n bosibl cadw pellter corfforol, rhaid cymryd pob cam rhesymol i leihau neu liniaru’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, gan gynnwys lleihau cysylltiad wyneb yn wyneb a rhoi’r gorau i’r gweithgaredd.  

O 10 Awst, mae pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd, campfeydd, sbas dan do a chanolfannau hamdden dan do wedi cael ailagor.  O’r un dyddiad, mae ymarfer corff gydag eraill, mewn cynulliadau o ddim mwy na 30 o bobl (gan gynnwys unrhyw aelod o staff neu hyfforddwr), mewn stiwdio ffitrwydd, campfa, pwll nofio, canolfan/cyfleuster hamdden dan do arall neu safle agored arall hefyd wedi’i ganiatáu. 

Mae 'cwestiynau cyffredin' Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r rheoliadau coronafeirws yn cael eu diweddaru’n rheolaidd er mwyn rhoi cyngor ar yr hyn y gall unigolion a busnesau ei wneud, a’r hyn na allant ei wneud, wrth i’r pandemig esblygu. 

Nid yw’r rheoliadau yn rhwystro unrhyw fath penodol o ymarfer corff na gweithgaredd awyr agored, ond yn ymarferol mae’r math o ymarfer corff a ganiateir wedi’i gyfyngu i raddau gan y cyfyngiadau sydd wedi’u defnyddio i reoli’r coronafeirws. Er enghraifft, mae rhai llwybrau troed, safleoedd o harddwch a rhannau o gefn gwlad yn dal i fod ar gau, ynghyd â nifer fach o gyfleusterau fel cylchoedd sglefrio. Rhag cynyddu’r baich ar y GIG, rydym yn parhau hefyd i gynghori pobl i beidio â chymryd risgiau diangen wrth wneud ymarfer corff neu gymryd rhan mewn gweithgaredd.

Datblygu canllawiau ar y cyd i ailgydio mewn chwaraeon yn raddol

Mae cysylltu’n gynnar â’n sectorau chwaraeon, gyda chymorth Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru, wedi bod yn hanfodol i ailgydio mewn chwaraeon yn raddol. Trwy gydweithio, lluniodd y sector fframwaith sylfaenol ar gyfer dychwelyd yn raddol a amlinellwyd yng nghynllun Llywodraeth Cymru ‘Llacio’r Cyfyngiadau ar ein Cymdeithas a’n Heconomi’

Bydd yr amseru ac i ba raddau y bydd y gweithgareddau’n ailddechrau ar draws pedair thema’r cynllun wedi amrywio wrth inni fynd drwy’r cyfnodau ar gyfer dod allan o’r cyfyngiadau symud. Fodd bynnag, mae’r neges wedi bod yn glir: mae rhai gweithgareddau – oherwydd y cyfyngiadau a achosir gan y gofyn i gadw pellter cymdeithasol/corfforol – wedi gallu ailddechrau’n gynharach nag eraill a bu angen dull gweithredu wedi’i gydlynu. 

 • Cyfnod clo caeth - Ymarfer corff unwaith y dydd y tu allan i’ch tŷ ar eich pen eich hun neu gydag aelodau eraill o’ch cartref.
 • Coch - Ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd a gweithgareddau eraill yr un pryd yn lleol. Agor meysydd chwaraeon awyr agored. Athletwyr elît yn ailddechrau rhai gweithgareddau.
 • Oren - Chwaraeon timau ac unigol, chwaraeon a gemau digyffwrdd mewn grwpiau bach y tu mewn ac yn yr awyr agored. Rhai digwyddiadau awyr agored gyda chyfyngiad ar nifer y bobl, a digwyddiadau y tu ôl i ddrysau caeedig i’w darlledu.
 • Gwyrdd - Agor pob gweithgaredd chwaraeon, hamdden a diwylliannol gan gadw pellter corfforol. Ailddechrau cynnal pob digwyddiad gyda chyfyngiad ar nifer y bobl.

Ers cyhoeddi’r cynllun, mae’r sector wedi parhau i ddatblygu dull cydlynol o weithio sydd wedi helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu pa weithgareddau y bu’n bosibl ailgydio ynddynt a phryd. Mae hyn wedi caniatáu i ni ailddechrau rhai gweithgareddau’n gynt na’r disgwyl, fel rhai digwyddiadau awyr agored y tu ôl i ddrysau caeedig. Mae’r cydweithio hwn wedi cymryd ffurf grwpiau penodol, gyda cynrychiolaeth ar draws y gweithgarwch chwaraeon ledled Cymru, i ystyried heriau mwy penodol yn gysylltiedig â’r themâu canlynol:  

 • Chwaraeon elît a phroffesiynol; 
 • Chwaraeon awyr agored;
 • Chwaraeon dan do a chyfleusterau hamdden. 

Diben pob grŵp oedd datblygu dull o ddychwelyd yn raddol ac ystyried y cyfleoedd y gellir eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru fel rhan o bob adolygiad 21 niwrnod. Mae’r grwpiau hyn wedi ystyried a oes angen canllawiau i gefnogi’r sector hefyd.   

Gan fod nifer o’r materion hyn yn gyffredin i sawl camp, gan ddibynnu ar y cyd-destun ar gyfer cynnal y gamp, mae llawer wedi’i gyflawni a mwy eto i’w wneud drwy gydweithio. Gyda’n gilydd rydym yn canolbwyntio ar annog cydweithio rhwng y cyrff sy’n rheoli chwaraeon a’r rhai sy’n darparu’r cyfleusterau, i ddod o hyd I’r atebion cywir er mwyn dychwelyd yn raddol. Mae’r grwpiau wedi ystyried sut y byddai unrhyw argymhellion yn effeithio ar deuluoedd incwm isel a chyfranogwyr anabl, i sicrhau bod y dull a ddefnyddir mor gynhwysol â phosibl. 

Dylid ystyried y canllawiau hyn hefyd yng nghyd-destun y rheoliadau a’r canllawiau mewn meysydd eraill o fywyd lle y mae rhyngddibyniaethau pwysig fydd yn cael effaith ar sut yr ydym yn parhau i fynd yn ein blaenau, megis cyfyngiadau ar deithio ac addysg a gofal plant. Bydd ailddechrau rhai gweithgareddau yn ddibynnol ar gael mynediad at safleoedd naturiol a diwylliannol yn yr awyr agored. Darperir canllawiau ar wahân ar agor y safleoedd hyn ar gyfer gweithgareddau hamdden gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r cyfyngiadau ar aelodau hŷn y gymdeithas a/neu bobl sy’n fwy agored i niwed, gan gynnwys y rheini gafodd eu cynghori am resymau meddygol i warchod eu hunain a’r rheini yn y grŵp risg uwch, hefyd wedi cael effaith ar sut y mae chwaraeon, clybiau a chyfleusterau wedi gallu cynllunio ymlaen llaw ar gyfer dychwelyd yn raddol i gynnal gweithgareddau.

Mae’r adran ganlynol yn crynhoi’r prif faterion a godwyd hyd yma, yn disgrifio effeithiau’r rheoliadau presennol ac yn rhoi arweiniad i helpu’r sector i ddehongli’r rheoliadau er mwyn gallu parhau i ailddechrau chwaraeon yn ddiogel.

Chwaraeon elît a phroffesiynol

Y prif faterion

I ddechrau, tynnodd y grŵp sylw at yr anhawster o ddychwelyd yn raddol i’r rhan fwyaf o’r chwaraeon elît tan y câi’r egwyddorion sylfaenol yn y rheoliadau eu llacio, megis caniatáu ymarfer corff gyda phobl sydd ddim yn byw gyda chi, caniatáu i fwy na dau berson ymgynnull mewn lle cyhoeddus a chaniatáu mwy o deithio ar gyfer gwneud ymarfer corff na’r hyn a ganiatawyd yn wreiddiol. Tynnodd y grŵp sylw hefyd at faterion ehangach megis mynediad at leoliadau a chyfleusterau, y cyfnod rhybudd y mae’n ofynnol i gyfleusterau ei gael ar gyfer paratoi i ailagor yn ddiogel, y costau gormodol o gael timau meddygol a galluoedd profi, cyfyngiadau ar deithio yn y DU ac yn rhyngwladol, ac ystyriaethau economaidd e.e. y cynllun ffyrlo, yswiriant ac atebolrwydd. 

Mater pwysig arall y tynnwyd sylw ato oedd yr angen i lunio opsiynau a fyddai’n ei gwneud yn bosibl dychwelyd yn raddol i hyfforddiant diogel, gan gofio bod y cyfnodau i athletwyr Cymru allu cymhwyso ar gyfer y Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd a Gemau’r Gymanwlad yn agosáu. Roedd athletwyr elît wedi’u taro gan y cyfyngiadau ar nifer o’r dulliau hyfforddi, a effeithiodd hyn ar eu gallu i gymhwyso ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Roedd rhaid rhoi ystyriaeth benodol hefyd i rai athletwyr paralympaidd a allai wynebu risg uwch, er mwyn eu galluogi i ddychwelyd yn ddiogel i hyfforddiant. Hefyd, fel yn achos chwaraeon proffesiynol, mae angen i athletwyr elît gael amodau cyfartal â rhannau eraill o’r DU a, maes o law, yn rhyngwladol. Fel arall, bydd llai o athletwyr o Gymru yn cystadlu ar y lefel uchaf, a bydd effaith ar berfformiad y rhai sy’n cystadlu. 

Effaith y rheoliadau 

Yng nghyd-destun y rheoliadau sy’n ymwneud â’r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru, roedd gwahaniaethau i ddechrau rhwng y rhai sydd yn y maes chwaraeon proffesiynol a’r maes chwaraeon elît. Teimlai’r grŵp ei bod yn bwysig egluro’r sefyllfa hon, i sicrhau cysondeb rhwng chwaraeon proffesiynol yng Nghymru ac mewn rhannau eraill o’r  DU, yn enwedig pan fo cystadlaethau yn gweithredu ar draws ffiniau. Cafodd Pencampwriaeth bêl-droed EFL, sy’n cynnwys Clwb Pêl-droed Abertawe a Chlwb Pêl-droed Caerdydd, ei chrybwyll fel enghraifft. Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ddatganiad i egluro’r sefyllfa ar 21 Mai.

Roedd y newidiadau i’r rheoliadau a ddaeth i rym ar 22 Mehefin yn caniatáu i athletwyr elît ailddechrau hyfforddi’n raddol.

Canllawiau – Chwaraeon proffesiynol 

Mae’r rhai sydd yn y maes chwaraeon proffesiynol ar lefel uchaf eu camp ac maent wedi eisiau dychwelyd i hyfforddi a chwarae cyn gynted â phosibl. Dyma yw eu gwaith; maent yn ennill bywoliaeth o’r chwaraeon – y maes chwarae yw eu lle gwaith. 

Mae’r rheoliadau sy’n ymwneud â’r cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i bawb weithio o gartref pan yn bosibl; os nad yw hynny’n bosibl, rhaid i gyflogwyr gymryd pob cam posibl i gydymffurfio â’r mesurau cadw pellter corfforol sy’n ofynnol yn y gweithle. Mewn cyd-destun chwaraeon proffesiynol, golyga hyn y gall y rheini sydd yn y maes chwaraeon yn broffesiynol barhau i hyfforddi a chwarae ar yr amod bod y clybiau – sef y cyflogwyr – yn cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau pellter corfforol yn y gweithle, boed hynny wrth hyfforddi neu mewn stadiwm.  

Y rhai hynny yn y maes chwaraeon proffesiynol yw’r unigolion sy’n ennill cyflog o chwaraeon penodol. O ran chwaraeon proffesiynol, bydd y chwaraewyr, yr hyfforddwyr a’r staff yn cael eu cyflogi ac yn gwneud eu gwaith – ac mae hawl iddynt wneud hynny. Os byddant yn teimlo’n sâl ac yn dangos symptomau o’r coronafeirws, dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob un arall sy’n byw yn eu cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu a cyflwyno cais am brawf coronafeirws

Mae’r Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i helpu cyflogwyr i ddeall eu cyfrifoldebau ac i ganiatáu i safleoedd gwaith weithredu mor ddiogel â phosibl. Rhaid i gyflogwyr roi sylw hefyd i’r canllawiau ar fesurau rhesymol. 

Dylai campwyr proffesiynol, hyfforddwyr a staff sy’n gorfod teithio i hyfforddi a chwarae gadw cyngor Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad ar deithio mewn cof, yn enwedig y cyngor ar wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru ac ar deithio tramor. Dylai campwyr, hyfforddwyr a staff sy’n dod i Gymru, naill ai i gystadlu neu wrth ddychwelyd adref ar ôl bod dramor, fod yn ymwybodol o’r rheolau ar ffiniau Cymru a gyflwynwyd oherwydd y coronafeirws, neu’r angen i aros mewn cwarantin wrth gyrraedd ond eu bod yn cael gadael cwarantin i hyfforddi neu gystadlu yn eu camp. 

Canllawiau – Athletwyr Elît 

Nid yw pawb sy’n rhan o chwaraeon elît yn broffesiynol ac yn ennill bywoliaeth drwy chwaraeon. At ddibenion y canllawiau hyn, mae athletwyr elît yn unigolion sy’n cael eu henwebu gan eu corff llywodraethu cenedlaethol, ond dim ond y cyrff llywodraethu hynny sy’n enwebu unigolion i gynrychioli Prydain neu Gymru yn y Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd neu Gemau’r Gymanwlad.

Ers 22 Mehefin 2020 mae’r rheoliadau wedi caniatáu i rai athletwyr elît fel y rheini y gobeithir y gallent gystadlu yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd ac ennill medalau yng Ngemau’r Gymanwlad, ailddechrau’u rhaglenni hyfforddi. Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio gyda Gemau Cymanwlad Cymru a’r cyrff rheoli cenedlaethol i glustnodi grwpiau bychain o athletwyr a allai ailddechrau hyfforddiant ffurfiol a chael defnyddio cyfleusterau priodol i baratoi’n iawn ar gyfer yr amser pan gaiff cystadlaethau ailddechrau. Ceir protocolau llym o hyd i athletwyr allu hyfforddi a pharatoi’n ddiogel, heb beryglu’u hiechyd eu hunain nag iechyd a diogelwch pobl eraill.  Bydd athletwyr yn cael: 

 • teithio i hyfforddi yng Nghymru neu unrhyw le yn y DU 
 • hyfforddi mewn grwpiau a hyfforddi â hyfforddwyr o’r tu allan i’w haelwyd/aelwyd estynedig
 • defnyddio cyfleusterau (er enghraifft pyllai nofio, campfeydd bocsio, campfeydd codi pwysau a chyrtiau sboncen) er mwyn cael hyfforddi. 

Dylai athletwyr elît, hyfforddwyr a staff gadw cyngor Llywodraeth Cymru ar deithio mewn cof.

Rydym wedi cynghori pob corff llywodraethu cenedlaethol i wneud yn siŵr eu bod wedi sefydlu’r holl brotocolau, polisïau a gweithdrefnau angenrheidiol i baratoi carfanau eraill o athletwyr i ailddechrau hyfforddi pan fydd yr amser yn iawn, gan gyfeirio at yr argymhellion yn adrannau perthnasol y canllaw hwn. Mae’r gwaith hwn wedi’i wneud gan y cyrff llywodraethu perthnasol ac mae Chwaraeon Cymru’n ystyried fesul achos a ddylai gwahanol garfannau o athletwyr elît gael ailddechrau hyfforddi. 

Chwaraeon awyr agored

Y prif faterion

Awgrymodd y grŵp y dylid defnyddio dull gofalus ailgydio mewn chwaraeon, i gefnogi mesurau iechyd y cyhoedd, caniatáu digon o amser i baratoi i ddychwelyd yn raddol ac yn ddiogel a phenderfynu ar effaith llacio’r cyfyngiadau. Nodwyd y bydd yn rhaid aros am beth amser cyn y caiff rhai gweithgareddau amlgyfranogol ailddechrau, gan gynnwys yn yr awyr agored, er ei bod yn bosibl y gallai chwaraeon unigol yn yr awyr agored, a chwaraeon y gellir eu haddasu i’w chwarae yn yr awyr agored gan gadw pob mesur rhesymol i gadw pellter cymdeithasol, ddychwelyd ar ryw ffurf yn y camau cyntaf o lacio’r cyfyngiadau. 

Pwysleisiwyd pwysigrwydd sicrhau bod cyfleusterau awyr agored a chyrff llywodraethu cenedlaethol yn cael yr amser sydd ei angen arnynt i baratoi ar gyfer ailddechrau, gan y byddai’r galw’n debygol o fod yn uchel pan fydd y cyfleusterau yn ailagor. Byddai angen hyfforddiant ar y coronafeirws a negeseuon clir i’r cyhoedd am yr hyn y gallent ac na allent ei wneud. Hefyd, byddai angen meithrin cysylltiad â staff, pobl ifanc, rhieni a gwirfoddolwyr i’w cefnogi a rhoi hyder iddynt ddychwelyd a’u hannog i barhau i gymryd rhan.
 
Roedd y grŵp yn gweld cyfleoedd i lacio’r rheoliadau ynghylch gyrru ar gyfer ymarfer corff. Gallai hyn olygu bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan mewn campau megis golff, pysgota, marchogaeth a chanŵio, yr oedd cyfyngiadau arnynt i ddechrau oherwydd bod angen cludo offer. Ystyriwyd y gallai rhai meysydd parcio fod wedi gallu agor yn ddiogel i helpu i hwyluso gweithgareddau awyr agored. Ystyriwyd hefyd agor cyrtiau chwaraeon yn yr awyr agored i’w defnyddio mewn dull priodol; caniatáu ymarfer corff gydag un person arall sydd ddim yn byw gyda chi (gan ystyried y gofynion cadw pellter cymdeithasol), ac agor awdurdodau porthladdoedd, harbyrau, marinas, dyfrffyrdd y mȏr a llynnoedd a dyfrffyrdd mewndirol, i alluogi rhai chwaraeon dŵr i baratoi a datblygu cynlluniau i ailddechrau’r campau fesul cam yn y dyfodol.    

Mae’r grŵp wedi nodi’r heriau sy’n gysylltiedig â rheoli cynulleidfaoedd, hyd yn oed yn y digwyddiadau awyr agored llai ffurfiol, a hefyd pwysigrwydd dyfeisio ffyrdd o drefnu gwylwyr yn ddiogel heb gyfyngu’n ormodol ar nifer y cystadleuwyr a swyddogion all gasglu i chwarae, a rhwystro o bosib rhai gweithgareddau rhag cael eu cynnal. 

Effaith y rheoliadau presennol

Mae chwaraeon awyr agored, a hyfforddiant cysylltiedig, yn enwedig gweithgareddau grŵp, wedi’u cyfyngu gan rai rheoliadau a sefydlwyd i reoli lledaeniad y coronafeirws, er gwaetha cyhoeddi’n ddiweddar fod rhagor o gyfyngiadau ar ymarfer corff a chrynhoi yn yr awyr agored wedi’u llacio. Er enghraifft cyfyngir i 30 y nifer o bobl gaiff ymgasglu yn yr awyr agored a rhaid cymryd pob mesur rhesymol i gadw pellter cymdeithasol, oni bai mai camp tîm sy’n cael ei gynnal. Mae’r rheoliadau’n caniatáu cynnal digwyddiadau awyr agored mwy cyn belled â bod Gweinidogion Cymru wedi rhoi eu caniatâd penodol ac na fydd mwy na 100 o bobl yn bresennol a’u bod yn cael eu cynnal yn unol ag unrhyw amodau a bennir gan Weinidogion Cymru. Ar 21 Awst, cyhoeddodd Gweinidogion Cymru y câi tri digwyddiad awyr agored bach eu treialu fel rhan o gynllun cymalog ar gyfer ailagor y diwydiant digwyddiadau yn ddiogel.  Bydd y treialon hyn, ynghyd â’r hyn a ddysgwn oddi wrth ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu treialu yn rhannau eraill y Deyrnas Unedig, yn ein helpu i adolygu’r rheoliadau yn y dyfodol. 

Cyfyngir ar hyfywedd ariannol rhai canolfannau dan do ac awyr agored gan y gofyn i gadw pellter ac i gymryd mesurau rhesymol a Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch ar gyfer Ailagor yn Ddiogel ac yn Raddol. O ganlyniad, er eu bod yn cael agor, bydd perchenogion a gweithredwyr rhai cyfleusterau yn dewis peidio ag agor nes bod y cyfyngiadau hyn yn cael eu codi. 

Canllawiau

Dylai gweithgarwch chwaraeon gael ei gyfyngu i’r rhai hynny sy’n ymarfer mewn grwpiau o ddim mwy na 30 o bobl ac sy’n cydymffurfio â’r rheolau cadw pellter cymdeithasol oni bai ei fod yn gamp tîm awyr agored lle nad yw hi wastad yn bosibl cadw pellter cymdeithasol – ceir cyngor manwl ar y mesurau rheoli a lliniaru o dan yr amgylchiadau hyn yn yr adran ‘Chwaraeon Tîm Awyr Agored’.  Dylai lleoliadau, wrth iddynt ailagor, gael cyngor i roi arwyddion i nodi hyn. Mae’r heddlu wedi cael pwerau i orfodi mesurau i rwystro pobl rhag ymgynnull yn gyhoeddus y tu hwnt i’r rheini a ganiateir o fewn y rheoliadau diwygiedig. 

Rhag ychwanegu at faich y GIG a’r gwasanaethau brys, rydym yn parhau i gynghori pobl hefyd i beidio â mentro’n ddiangen wrth ymarfer corff neu gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd. Ar gyfer chwaraeon dŵr, rydym yn gofyn i bobl ystyried cyngor yr RNLI ar waith achub a diogelwch ar y traeth, ar yr arfordir ac yn y môr. 

Lle rhagwelwyd y byddai rhai gweithgareddau ond yn cael eu cynnal i ddechrau ar raddfa gyfyngedig neu mewn ffurf wedi’i haddasu, ac er bod rhai cyfyngiadau yn parhau, gwnaethom gynghori chwaraeon, clybiau a chyfleusterau i ystyried a allent a sut y gallent ailddechrau hyfforddi ac / neu chwarae, a hynny mewn ffordd gynhwysol, ar y sail hon (e.e. rheolau cadw pellter cymdeithasol, atal neu leihau cyffwrdd corfforol, peidio â rhannu offer neu gyfyngu ar hynny). 

Cafodd campau neu glybiau sydd wedi bod yn ystyried y posibilrwydd o ailgyflwyno digwyddiadau sy’n defnyddio safleoedd naturiol a diwylliannol lle mae mynediad i’r cyhoedd (e.e. treiathlonau, digwyddiadau rhedeg) eu cynghori i edrych hefyd ar y canllawiau ar wahân ar ailagor y safleoedd hyn ar gyfer digwyddiadau hamdden a ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dylai unigolion sy’n gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored leihau’r risg iddynt eu hunain ac eraill a dim ond cynnal gweithgarwch sydd o fewn eu gallu. Os byddant yn teimlo’n sâl ac yn dangos symptomau o’r coronafeirws, dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob un arall sy’n byw yn eu cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu a chyflwyno cais am brawf coronafeirws

Caiff y newidiadau diweddar i’r canllawiau ar gadw pellter ar gyfer plant ifanc eu trafod yn yr adran ‘Canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau’. 

Chwaraeon dan do a chyfleusterau hamdden

Y prif faterion

Nododd y grŵp i ddechrau na ddylid newid y cyfyngiadau ar ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon a hamdden dan do yn y tymor byr, gan ddweud ei bod yn debygol mai cyfleusterau dan do sy’n cael eu defnyddio gan y cyhoedd fyddai’r rhai olaf i gael eu hailagor.  Mae problemau penodol, cymhleth yn gysylltiedig â’r her o lacio’r cyfyngiadau symud ar gyfer cyfleusterau chwaraeon, ac mae angen ystyried y rhain ymhellach. Maent yn cynnwys yr angen hollbwysig i agor mewn dull diogel sy’n atal yr haint rhag lledaenu ymhellach a hefyd yr angen i hyfforddi staff (e.e. o ran y mesurau cadw pellter cymdeithasol, cemegau / trefniadau glanhau newydd). 

Pwysleisiwyd y byddai angen 2 i 3 wythnos ar y rhan fwyaf o gyfleusterau i ailagor yn ddiogel, yn enwedig pyllau nofio. Cydnabuwyd y byddai angen eglurder ynghylch cyfranogaeth dorfol (e.e. canllawiau ar y nifer a ganiateir mewn adeilad ar yr un pryd). Hefyd, byddai angen hefyd i gyfleusterau gael arweiniad ar ddarparu gwasanaethau ar draws amryw o weithgareddau chwaraeon a allai fod wedi cyrraedd cyfnodau gwahanol yn eu cynlluniau annibynnol i ddychwelyd yn raddol ar yr un pryd. Nodwyd bod cynllun y Prif Weinidog ar gyfer llacio’r cyfyngiadau yn dangos y gallai rhai chwaraeon dan do gael eu caniatáu yn ystod y cyfnod oren, ond mae’n ddigon posibl y cyfyngid hyn yn ymarferol oherwydd mae’n bosibl na fydd rhai cyfleusterau mewn sefyllfa i ailagor tan y cyfnod gwyrdd.

Roedd pryder ynghylch hyfywedd masnachol ailagor, gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn debygol o achosi gostyngiad sylweddol mewn incwm, er y gellir defnyddio rhannau o’r adeilad mewn ffordd wahanol i sicrhau cymaint o bellter â phosibl. Byddai hyn yn her arbennig i leoliadau a chlybiau sy’n llai o ran maint, ac a fyddai hefyd fod wedi colli cyfleoedd allweddol i gynhyrchu incwm o ddigwyddiadau blynyddol y bu’n rhaid eu canslo. Ystyriwyd bod yr estyniad i’r cynllun ffyrlo ar gyfer swyddi yn hanfodol er mwyn i’r diwydiant hamdden oroesi. Roedd yn hanfodol ennyn hyder defnyddwyr a staff i ddychwelyd i gyfleusterau a byddai angen delio â’u disgwyliadau, yn enwedig eu cael i ddeall y gallai fod angen newid oriau agor. Roedd angen ystyried llunio canllawiau safonol ar gyfer rheolwyr a defnyddwyr cyfleusterau. Roedd angen eglurder hefyd ar Brofi, Olrhain, Diogelu a’r hyn y byddai angen i bob lleoliad ei wneud i helpu â’r strategaeth hon. Byddai angen cyngor ar brotocolau meddygol, ac roedd sicrhau bod cyfarpar diogelu personol ar gael yn fater y byddai angen ei ystyried hefyd. 

Cytunwyd y byddai hyb canolog yn cael ei greu ar gyfer Cymru yn unig, gan ystyried polisïau Cymru i greu cyfres o brotocolau i’w gweithredu. Byddai hwn yn cael ei gynnal gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru a byddai’r wybodaeth yn cael ei rhannu drwy’r grŵp a chyrff llywodraethu cenedlaethol. Byddai hyn yn rhoi’r hyder i ddarparwyr cyfleusterau, cyllidwyr, Llywodraeth Cymru a phartneriaid statudol bod y cyfleusterau wedi ystyried pob mater perthnasol ac wedi mynd i’r afael ag ef, a bod cysondeb cyffredinol cyn ailagor. 

Roedd y grŵp yn falch bod cyfleusterau hamdden dan do yn cael agor ar 10 Awst, ond roeddent yn ofidus y byddai’r rheol na châi mwy na 30 o bobl ymgasglu i ymarfer corff yn gwneud llawer o sesiynau’n anymarferol ac yn eu rhwystro rhag cynnig rhai gweithgareddau a allai gael eu cynnal yn ddiogel. Roedd angen mwy o eglurder hefyd ynghylch i ba raddau y gallai’r llacio ar y rheol cadw pellter i blant o dan 11 ei roi ar waith yn rhesymol yn yr awyr agored. 

Effaith y rheoliadau presennol

O 10 Awst, roedd pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau hamdden dan do yn cael agor. O’r un dyddiad, cyfyngwyd ar y nifer a gâi ymarfer corff gydag eraill mewn stiwdio ffitrwydd, campfa, pwll nofio, canolfan hamdden dan do arall neu unrhyw eiddo agored i 30 o bobl. 

Cyfyngir ar chwaraeon dan do a hyfforddiant cysylltiedig, yn enwedig gweithgareddau grŵp, gan reoliadau a luniwyd i reoli lledaeniad y coronafeirws. Er enghraifft, ni chaiff mwy na 30 o bobl ddod ynghyd gyda’i gilydd i ymarfer corff a rhaid cymryd pob mesur rhesymol i gadw pellter cymdeithasol.  Rhoddir rhagor o wybodaeth ynghylch y diffiniad o beth yw ystyr awyr agored yng nghyd-destun y cyfyngiad o 30 o bobl yn ddiweddarach yn y ddogfen hon, yn yr adran ‘Egwyddorion wrth baratoi ar gyfer cyfleusterau dan do ac awyr agored yn ddiogel’. 

Cyfyngir ar hyfywedd ariannol rhai canolfannau dan do gan y gofyn i gadw pellter a Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch ar gyfer Ailagor yn Ddiogel ac yn Raddol.  O ganlyniad, er eu bod yn cael agor, bydd perchenogion a gweithredwyr rhai cyfleusterau yn dewis peidio ag agor nes bod y cyfyngiadau hyn yn cael eu codi. 

Canllawiau

Wrth gynllunio i ailagor cyfleusterau o dan do yn y pen draw, dylai chwaraeon, clybiau a chyfleusterau ystyried ar y cychwyn yr egwyddorion lefel uchel a gyflwynir yn Adran 4 isod. 

Mae’n bosibl y caniatâd i gynnal rhai gweithgareddau o dan do ond y byddant wedi’u cyfyngu neu eu haddasu ar y dechrau, tra bo rhai cyfyngiadau yn parhau. 

Gallai’r wyddoniaeth ddiweddaraf ar ledaeniad microddefnynnau mewn man o dan do sydd heb ei awyru olygu bod mwy o risg. Byddai man chwarae yn yr awyr agored neu mewn ardal agored yn llai o risg. Nid yw ystafelloedd sydd â systemau awyru yn arbennig o effeithiol, ond mae agor ffenestri a drysau ar ochr arall yr adeilad yn creu llif aer sy’n effeithiol o ran cael clirio meicroddefnynnau sy’n cael eu creu a’u cludo drwy’r awyr pan fydd rhywun yn tisian neu’n gweiddi. 

Byddem yn cynghori clybiau a chyfleusterau chwaraeon i ystyried a allent a sut y gallent ailddechrau hyfforddi a / neu chwarae ar y sail hon e.e. cadw pellter cymdeithasol, atal neu leihau cyffwrdd corfforol, peidio â rhannu offer neu gyfyngu ar hynny). Hefyd, dylai clybiau a hyfforddwyr baratoi asesiadau risg ac ystyried y canllawiau isod ar gyfer Chwaraeon, Clybiau a Chyfleusterau, gan ymgynghori â pherchenogion a darparwyr cyfleusterau lleol wrth baratoi ar gyfer ailddechrau’u camp. 

Gyda chymorth Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru, mae aelodau’r grŵp gweithredwyr cyfleusterau hamdden a chwaraeon bellach wedi cydweithio i greu a lansio Hyb Hamdden Cymru. Caiff gweithredwyr gofrestru trwy’r linc flaenorol i ofyn am gael ymuno â’r hyb.  Dylech ddarllen y protocolau a deunydd arall ar wefan yr Hyb law yn llaw â’r canllaw hwn. 

Mae UK Active, Nofio Cymru, Ymddiriedolaeth Hamdden Tor-faen ac eraill wedi cynhyrchu canllawiau ac adnoddau manwl ar gyfer eu sectorau, fydd yn cydymffurfio â’r canllaw hwn ac yn ei ategu. Byddant ar gael hefyd ar Hyb Hamdden Cymru.
 
Caiff y newidiadau diweddar i’r canllawiau ar gadw pellter ar gyfer plant ifanc eu trafod yn yr adran ‘Canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau’.

Canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau

Cyflwyniad

Mae’r rheoliadau iechyd cyfredol sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws yn caniatáu bellach ychydig o ailgydio mewn ymarfer corff, chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae crynodeb o’r rheoliadau a’r canllawiau diweddaraf sy’n ymdrin ag ymarfer corff i’w gweld yn Adran 2.

Ymrwymiadau ar fusnesau, perchenogion a gweithredwyr safleoedd 

Rhaid i bob busnes dan do a safleoedd dan do eraill sy’n agored i’r cyhoedd barhau i gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod pawb yn cadw pellter o 2 fetr ar y safle ac wrth fynd i mewn iddo, ac eithrio’r bobl hynny sy’n dod o’r un aelwyd neu aelwyd estynedig. 

Ond gyda mwy o fathau o fusnesau a safleoedd yn ailagor, rydym wedi cyflwyno rhagor o ofynion y bydd yn rhaid i fusnesau eu bodloni er mwyn lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws. 

Yn eu plith y mae cynnal safonau hylendid ac osgoi rhyngweithiad agos wyneb yn wyneb lle bo hynny’n rhesymol.  Rydym hefyd wedi ychwanegu dyletswydd i roi gwybodaeth i’r rheini sy’n dod i’r safle neu’n gweithio ynddo ynghylch sut i leihau cysylltiad ag eraill. 

Pan nad yw’n rhesymol cadw pellter o 2 fetr (e.e. pan fydd angen helpu cwsmer anabl er mwyn iddo gael defnyddio gweithgareddau fel pawb arall), bydd dyletswydd ychwanegol i gymryd unrhyw fesurau rhesymol eraill i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws, gan gynnwys mesurau amddiffynnol ychwanegol, gosod rhwystrau corfforol neu aildrefnu’r celfi neu ddyluniad y lle er mwyn osgoi cysylltiad agos wyneb yn wyneb.  Gallai hefyd olygu rhoi’r gorau i gynnal rhai gweithgareddau (e.e. a allai arwain at gysylltiad agos neu wyneb yn wyneb na fyddai modd ei osgoi) neu gau rhan o’r safle (e.e. lle bo’r adeiladwaith neu ddyluniad y lle yn ei gwneud yn amhosibl gwneud addasiadau rhesymol i gynnal mesurau lliniaru).  Ceir rhagor o wybodaeth am y mesurau y dylid eu cymryd i osgoi’r risg o gysylltiad â’r coronafeirws yn y gweithle ac ar safleoedd sy’n agored i’r cyhoedd yma

Plant Ifanc

Fel rhan o’r broses adolygu bob 21 diwrnod ac ar sail tystiolaeth wyddonol sy’n dangos bod y risg o drosglwyddo’n llai mewn plant, cyhoeddodd y Prif Weinidog ar 31 Gorffennaf y byddai’n diweddaru’r canllawiau er mwyn llacio’r gofyn ar blant o dan 11 oed i gadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth oedolion. Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu nad oes gofynion eraill ar blant o dan 11 oed o ran lleihau’u cysylltiad ag eraill.  Mae’r canllaw yn hytrach yn ceisio cydbwysedd realistig, o ran y risgiau, i’r rheini sy’n byw gyda’r plant hyn ac yn gofalu amdanynt, ac a fydd yn debygol o orfod dod i gysylltiad corfforol â nhw wrth ofalu amdanynt.  Bydd gofyn i’r plant hyn barhau i gadw at y cyfyngiadau cymdeithasol ynghylch cwrdd ag eraill dan do nad ydynt yn perthyn i’w haelwyd neu aelwyd estynedig ac ynghylch yr uchafswm o 30 o bobl sy’n cael crynhoi yn yr awyr agored. Mater i’r rhieni o hyd yw pwyso a mesur y risg y mae teulu a chysylltiadau cymdeithasol eu plant yn eu peri.  Mae’r cyngor yn glir bod lleihau cysylltiadau ac osgoi cymysgu yn lleihau’r perygl o drosglwyddo COVID-19. 

Cydnabyddir mai’r pwyslais gyda phlant fydd cadw grwpiau ar wahân gan y derbynnir na fyddant yn gallu cadw pellter cymdeithasol oddi wrth oedolion nac oddi wrth ei gilydd.  Mae cadw grwpiau cyson felly’n fesur amddiffynnol ychwanegol.  Bydd cynnal grwpiau ar wahân nad ydynt yn cymysgu yn ei gwneud yn haws nodi pwy ddylai hunanynysu os ceir achos positif gan gadw’r nifer hwnnw mor isel â phosibl.  

Ond mae plant ifanc yn dal yn gallu trosglwyddo’r feirws, felly dylai chwaraeon, clybiau a chyfleusterau barhau i arfer crebwyll; trwy drefnu ac amseru gweithgareddau gyda golwg ar gadw cysylltiad agos mor fach â phosibl a sicrhau pob mesur lliniaru arall.

Ceir rhagor o ganllawiau ar gyfer mannau chwarae dan do a mesurau amddiffynnol mewn lleoliadau gofal plant. Gallent fod yn berthnasol i rai clybiau a chyfleusterau. 

Canllaw

Eir ati yn yr Adran hon i roi arweiniad lefel uchel ar sut y gellir mynd ati, mewn ffordd ddiogel, i ailddechrau chwaraeon yn unol â’r rheoliadau. Bwriad yr adran hon yw helpu cyrff llywodraethu cenedlaethol, clybiau (h.y. clybiau chwaraeon a sefydliadau eraill sy’n darparu mynediad rheolaidd at weithgareddau chwaraeon) a chyfleusterau i gynllunio ac i baratoi. Rydym yn gofyn yn benodol i gyrff llywodraethu cenedlaethol ymgysylltu â’r rheini sy’n cymryd rhan a darparwyr cyfleusterau / busnesau nad ydynt yn rhan o’u haelodaeth draddodiadol, er mwyn sicrhau bod unrhyw ‘randdeiliaid sy’n bell’ yn eu campau penodol nhw yn cael mynediad at wybodaeth a chyngor pwysig. 

Bydd disgwyl i bob sefydliad fabwysiadu atebion priodol a phwrpasol a fydd yn canolbwyntio ar ddiogelu’r rheini sy’n cymryd rhan staff a’r cyhoedd, ac a fydd yn rhoi’r ystyriaeth ddyladwy i’r cymunedau lle maent yn bodoli ac yn gweithredu. Yn achos y sefydliadau hynny sy’n rheoli ac yn berchen ar safleoedd sydd ar wasgar yn ddaearyddol, mae’n bwysig bod yr atebion a fabwysiedir yn cael eu teilwra’n briodol at amgylchiadau lleol. Wrth wneud hynny, rhaid ichi ystyried hawliau’r rheini sydd â nodweddion gwarchodedig a sut y gallant barhau i gael mynediad i’ch safle a’ch gweithgareddau yn ddiogel. Rhaid ichi hefyd ystyried sut y byddwch yn parhau i gydymffurfio â deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r Gymraeg wrth weithredu unrhyw newidiadau. 

Dylai cynlluniau fod yn gymesur, dylent gael eu hadolygu’n rheolaidd, a rhaid iddynt gynnig ffordd ofalus a graddol o ailagor. Dylai sefydliadau hoelio sylw hefyd ar greu atebion hyblyg y gellir rhoi’r gorau iddynt dros dro neu eu gwrthdroi’n gyflym os ceir rhagor o achosion o’r coronafeirws. 

Bydd ennyn hyder ymhlith y cyhoedd yn hollbwysig er mwyn ailgydio’n llwyddiannus mewn busnes a gwneud hynny mewn ffordd a fydd yn fasnachol hyfyw.

Egwyddorion ar gyfer paratoi i ailgydio’n ddiogel mewn hyfforddiant a chwaraeon

Mae’r egwyddorion a ddisgrifir yn y ddogfen hon ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i hyfforddi neu chwarae yn dangos lefel y paratoadau a’r gweithgarwch a ddisgwylir gan y cyrff llywodraethu cenedlaethol mwyaf, timau a chlybiau proffesiynol neu elît, a chyfleusterau sy’n darparu gwasanaethau ar y lefel honno neu i’r sefydliadau hynny. Nid oes bwriad iddynt fod yn rhagnodol ar gyfer pob sefydliad sy’n darparu gweithgareddau chwaraeon a hamdden. Dylai cynlluniau ar gyfer ailddechrau hyfforddi neu chwarae fod yn briodol i natur y sefydliad a’r gweithgaredd dan sylw. 

Fodd bynnag, mae’n bwysig pwysleisio y byddem yn disgwyl i bob clwb, sefydliad neu gyfleuster sy’n darparu gweithgareddau ar unrhyw lefel, beth bynnag y bo eu maint, cyrhaeddiad neu leoliad, gadw’r egwyddorion hyn mewn cof wrth gynllunio ar gyfer ailddechrau gweithgareddau. Os gwneir hynny, gallwn sicrhau bod hyn yn digwydd yn ddiogel, gan gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar y Rheoliadau Coronafeirws. 

Dylid addasu’r egwyddorion ar gyfer eu defnyddio yn ôl yr angen, gan fod yn gymesur â lefel, maint a chwmpas y gweithgareddau a ddarperir a’u teilwra’n effeithiol, gan ddibynnu (fel y bo’n briodol) ar gyngor meddygol ac ymgyngoriadau â’r corff llywodraethu cenedlaethol priodol. Gallai Cymdeithas Chwaraeon Cymru neu Chwaraeon Cymru hefyd allu darparu cymorth a chyngor a helpu i ddod o hyd i arferion gorau, ond ni fyddai ganddynt unrhyw rôl ffurfiol o ran cytuno ar achosion unigol ar gyfer dychwelyd at gynlluniau chwaraeon. 

Gweithio yn unol â rheoliadau a chanllawiau ar iechyd y cyhoedd

 • Dim ond os gellir dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol y dylid ailddechrau gweithgareddau. 
 • Pan gynhelir gweithgareddau lle bydd pobl yn crynhoi yn yr awyr agored (at unrhyw bwrpas) neu dan do ar gyfer ymarfer corff, rhaid eu cyfyngu i 30 o bobl neu lai.  Caniateir digwyddiadau awyr agored mwy gyda hyd at 100 o bobl os ydynt wedi cael caniatâd ysgrifenedig Gweinidogion Cymru a’u bod yn cael eu cynnal yn unol â’r amodau a bennir gan Weinidogion Cymru. 
 • Dylai unrhyw weithgarwch gyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar iechyd, cadw pellter cymdeithasol a hylendid.
 • O dan yr amgylchiadau presennol, mae hynny’n golygu bod yn rhaid i’r rheini a fydd yn cymryd rhan, ac eraill, gadw pellter diogel o ddau fetr rhyngddynt, bod arferion da o ran hylendid yn eu lle, bod cyfarpar yn cael ei ddiheintio'n rheolaidd, a’i bod yn glir na ddylai unrhyw un sydd â symptomau − neu sy’n amau ei fod wedi dod i gysylltiad â’r feirws − gymryd rhan. Dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob un arall sy’n byw yn eu cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu a chyflwyno cais am brawf coronafeirws. Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan hunan-ddatgan. 
 • Nad oes ganddynt symptomau COVID-19 (peswch sych cyson newydd, gwres, dim yn gallu arogli na blasu)
 • Nad ydynt wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19 na phrofi symptomau COVID-19 yn y 10 niwrnod diwethaf.  (Caiff unigolion sydd wedi cwblhau’u cyfnod hunanynysu (10 niwrnod) ac nad oes ganddynt y symptomau bellach (ac eithrio peswch sych neu’r anallu i flasu neu arogli all bara am beth amser) ailddechrau eu gweithgareddau arferol). 
 • Nad oes aelod o’u haelwyd wedi cael symptomau COVID-19 na chael prawf positif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf. 
 • Nad yw’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu wedi cysylltu â nhw a dweud wrthynt i ynysu yn y 14 diwrnod diwethaf am eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â COVID-19. 
 • Nad ydynt wedi dychwelyd o wlad y tu allan i’r DU yn y 14 diwethaf, ac eithrio’r rheini sydd ar y rhestr eithriedig. 

Mae Cynllun Rheoli Coronafeirws Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 18 Awst 2020 yn nodi rhagor o ofynion a disgwyliadau ar fusnesau (rhai adwerthol a busnesau eraill sy’n rheoli eiddo neu’n darparu gwasanaethau) pan fydd angen ymateb i reoli achos, gyda chyfraniad yn ôl y gofyn: Awdurdodau Lleol, Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, Byrddau Iechyd, asiantaethau partner, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Asiantaeth Safonau Bwyd, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac wrth gwrs, Llywodraeth Cymru ei hun. Efallai y bydd angen gorchudd wyneb mewn mwy o sefyllfaoedd fel rhan o’r cynllun ymateb i achos, neu os bydd y lefel trosglwyddo’n cynyddu.  Byddai’r newid hwn yn rhan o becyn o fesurau y gallem ei gyflwyno mewn ardal benodol ac fe’i codir pan fydd y sefyllfa’n gwella a phan na fydd yn gymesur o ran diogelu iechyd y cyhoedd. 

Penodi swyddogion atebol allweddol

Dylai swyddog atebol y sefydliad enwi aelod presennol o’r sefydliad yn swyddog coronafeirws. Y swyddog hwnnw fydd yn gyfrifol am oruchwylio asesiadau risg mewn perthynas â’r coronafeirws, am sicrhau bod y lefel angenrheidiol o asesiadau risg a chamau i liniaru risg yn eu lle, a bod y sefydliad yn gallu ysgwyddo’r cyfrifoldebau sydd arno o dan y canllawiau o fewn cyfyngiadau lleol.   

Bydd y swyddog coronafeirws a benodir gan glwb neu gyfleuster ac a ddaw o dan gylch gwaith Corff Rheoli Cenedlaethol penodol yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod swyddog meddygol Coronafeirws y Corff Rheoli perthnasol yn cael gwybod am bob achos sydd wedi’i gadarnhau neu a amheuir ac am bob athletwr sy’n ailddechrau hyfforddi neu chwarae ar ôl cyfnod o ynysu y cafwyd cadarnhad neu amheuaeth ei fod wedi dal y Coronafeirws neu am resymau eraill sy’n ymwneud â’r Coronafeirws. Bydd y data a gesglir yn ddata personol ac o dan y GDPR, y swyddog Coronafeirws fydd rheolydd y data hynny. Mae hyn yn golygu y bydd ganddo rai rhwymedigaethau cyfreithiol wrth drin y data a rhaid bodloni ei fod yn cydymffurfio â’r GDPR er mwyn diogelu preifatrwydd y staff a’r athletwyr.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw cofnodion a chanllawiau manylach y Comisiynydd Gwybodaeth yn esbonio’r hyn y bydd angen ichi ei wneud i gadw at y gyfraith ynghylch diogelu data.   

Cydnabod hawliau a llesiant unigolion

 • Bydd ystyried llesiant athletwyr a staff cymorth o’r pwys mwyaf; bydd angen opsiwn optio i mewn/optio allan clir a di-gosb i bawb, yn ogystal ag ymwadiad ar gyfer y rheini a fydd yn optio i mewn. 

Asesiadau risg

 • Dylai asesiadau risg nodi mesurau synhwyrol mewn modd amserol i reoli’r risgiau yn eich amgylchedd hyfforddi a chwarae a’r gwasanaeth a ddarperir gennych. Bydd datblygu asesiad risg yn eich helpu i benderfynu a ymdriniwyd â’r holl faterion a’ch helpu i wneud penderfyniadau a phennu mesurau rheoli.  
 • Dylai campau / clybiau baratoi asesiad risg a chynllun lliniaru risg, i’w cwblhau cyn ailgydio mewn gweithgareddau ym mhob lleoliad, ac a fydd yn pennu ac yn amlinellu’r hyn y gellir ac na ellir ei gyflawni mewn perthynas â hyfforddiant a / neu chwaraeon yn y cyd-destun lleol. 
 • Dylai’r asesiad risg a’r cynllun lliniaru risg fod yn ddigon i sicrhau y gellir rhedeg gweithgareddau mewn ffordd ddiogel, sy’n cydymffurfio â deddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru ac yn diogelu pob unigolyn dan sylw (e.e. athletwyr, staff, gwylwyr) mewn ffordd briodol. Dylid adolygu’r asesiad risg yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau’n berthnasol ac yn briodol o dan amgylchiadau sy’n newid.
 • Dylai protocolau clir ar gyfer rheoli unrhyw berson sy’n datblygu symptomau yn yr amgylchedd hyfforddi neu chwarae gael eu cynnwys yn y cynllun ar gyfer asesu risg a lliniaru risg. 
 • Dylid pennu protocolau clir ar gyfer rhoi/dangos negeseuon clir i unigolion sy’n dangos symptomau o’r coronafeirws na ddylent ddod i hyfforddi na chwarae. Dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob un arall sy’n byw yn eu cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu, a chyflwyno cais am brawf coronafeirws. 
 • Dylid pennu protocolau clir i gefnogi strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru a’r goblygiadau cysylltiedig mewn perthynas â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) o gadw gwybodaeth bersonol unigolion, a’i darparu, yn ôl yr angen, a hynny mewn perthynas ag aelodau o staff ac unigolion yn yr amgylchedd hyfforddi a chwarae. Dylid nodi bod Rheoliad 12 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 yn gofyn am gynnal mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws ar safleoedd sy’n agored i’r cyhoedd ac ar unrhyw safle lle caiff gwaith ei gynnal, yn ogystal â lleihau’r posibilrwydd y gallai’r rheini sydd wedi bod ar y safleoedd hynny ledaenu’r coronafeirws. Un mesur rhesymol yw casglu gwybodaeth gyswllt gan bob person ar y safle, neu gan un person yn achos grŵp o bobl o’r un aelwyd, a chadw’r wybodaeth am 21 niwrnod at ddiben gallu ei rhoi i Weinidogion Cymru neu i swyddog iechyd y cyhoedd pan fydd y naill neu’r llall yn gofyn amdani.  Yn achos pyliau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas neu ganolfan neu gyfleuster hamdden dan do arall, mae’n ofyn cyfreithiol gasglu a chadw gwybodaeth gyswllt am 21 niwrnod, ac am fwy o dan amgylchiadau eithriadol e.e. pan fydd yr heddlu’n gofyn am yr wybodaeth 20 niwrnod ar ôl ei chasglu. Ceir rhagor o ganllawiau ynghylch cadw cofnodion ac am y rhaglen profi, olrhain, diogelu yma.  
 • Dylai’r asesiad risg a’r cynllun lliniaru risg, yn yr un modd, amlinellu sut y bydd staff sy’n dychwelyd i’r amgylchedd hyfforddi neu chwarae ar ôl bod yn hunanynysu neu’n ynysu gyda holl aelodau eu cartref oherwydd achos yr amheuwyd, neu y cadarnhawyd, ei fod yn coronafeirws neu am unrhyw reswm arall sy’n ymwneud â’r coronafeirws (fel gorfod ynysu mewn cartref lle y cadarnhawyd neu yr amheuwyd bod gan aelod(au) y coronafeirws) yn cael eu hasesu’n feddygol cyn iddynt ddychwelyd.
 • Dylid paratoi asesiad risg a chynllun lliniaru risg hefyd ar gyfer digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon unigol, megis ar gyfer gemau a gaiff eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig ac a ddarlledir yn fyw ar y teledu.
 • Mae dyletswydd ar gyflogwyr i ymgynghori â gweithwyr ar faterion iechyd a diogelwch. Dylid cynnwys gweithwyr yn y broses o asesu risgiau yn y gweithle a datblygu ac adolygu polisïau iechyd a diogelwch yn y gweithle mewn partneriaeth â’r cyflogwr. Dylai undebau llafur neu sefydliad cynrychioliadol arall eu cefnogi lle y bo hynny’n briodol. Dylai gweithwyr gael eu hannog i nodi a mynegi barn ar risgiau a mesurau rheoli, a rhoi adborth arnynt, er mwyn iddynt gael eu haddasu. 
 • Wrth feddwl am risg, dylai’r prif egwyddorion gynnwys: 
  • ystyried yr effaith a’r niwed posibl i iechyd corfforol a meddyliol y rhai sy’n cymryd rhan, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr;
  • lleihau’r angen am deithio,  yn enwedig teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle mae’n orfodol gwisgo gorchudd wyneb, a chysylltiad wyneb yn wyneb;
  • ystyried cyfnodau cwarantin wrth deithio i/o wledydd eraill a phwy sydd wedi’i eithrio rhag y gofynion hunanynysu;
  • ystyried oed unigolion a pha mor agored i niwed ydynt;
  • ystyried beth yw’r isafswm lefel staffio diogel – er enghraifft er mwyn cynnal y protocolau penodol mewn perthynas â’r coronafeirws, neu pe byddai aelod o staff neu wirfoddolwr yn mynd yn sâl, neu’n gorfod hunanynysu dro ar ôl tro (gallai hyn effeithio ar gapasiti ymwelwyr y safle);
  • rhoi trefniadau ar waith pe byddai rhywun yn mynd yn sâl tra bo ef/hi ar y safle;
  • cadw asesiadau risg fel dogfennau ‘byw’ a’u hadolygu’n rheolaidd;
  • cydnabod bod cyfathrebu, hyfforddi, ac offer priodol yn ffactorau perthnasol er mwyn helpu i leihau risg. 
 • Mae hyfforddiant i weithredwyr/hyfforddwyr a chlybiau chwaraeon a hamdden sy’n ymwneud â Chodi Ymwybyddiaeth am Covid a’r Ddyletswydd Gofal sy’n deillio o Reoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru ar gael trwy Gymdeithas Chwaraeon Cymru. 

Symptomau’r coronafeirws neu ddychwelyd ar ôl bod yn sâl

 • Dylai fod gan bob corff llywodraethu cenedlaethol swyddog meddygol penodol ar gyfer y coronafeirws, a dylai’r swyddog hwnnw fod yn gyfarwydd â’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg am batholeg ar ôl dioddef o’r coronafeirws. Bydd disgwyl iddo:
  • Arwain o ran sicrhau bod unrhyw achosion lle yr amheuwyd neu y cadarnhawyd coronafeirws yn cael eu rheoli yn unol â phrotocolau’r gamp ar gyfer rheoli achosion o’r coronafeirws a chanllawiau cyfredol y Llywodraeth; 
  • Oruchwylio’n feddygol unrhyw athletwyr a oedd yn achos yr amheuwyd, neu y cadarnhawyd, ei fod yn coronafeirws;
  • Cynorthwyo swyddog coronafeirws y Corff Rheoli Cenedlaethol ag unrhyw agweddau meddygol ar y broses asesu a lliniaru risg, a hefyd cynghori’r swyddogion Coronafeirws y bydd unrhyw glwb neu gyfleuster sydd o dan gylch gwaith y Corff Rheoli yn ei benodi.  
 • Os nad oes yw campau’n gallu manteisio ar wasanaeth swyddog meddygol i ysgwyddo’r cyfrifoldebau hyn, dylent sicrhau eu bod yn trefnu darpariaeth feddygol i oruchwylio’r prosesau cyn caniatáu i bobl ailddechrau unrhyw weithgarwch wedi’i drefnu. Caiff gweithiwr proffesiynol sydd wedi cael yr hyfforddiant priodol sgrinio’n rheolaidd am symptomau yn yr amgylchedd hyfforddi neu chwarae, gan weithio yn unol â set o brotocolau a ddiffinnir yn yr asesiad risg a’r cynllun lliniaru risg ac a fydd wedi’u cymeradwyo gan y swyddog meddygol.
 • Dylai clybiau/cyfleusterau chwaraeon sicrhau bod athletwyr yn deall beth sydd angen iddynt ei wneud os amheuir bod COVID-19 arnynt, neu os ydynt yn cael prawf sy’n cadarnhau bod COVID-19 arnynt neu os amheuir bod COVID-19 ar aelod o’u haelwyd neu fod hynny’n cael ei gadarnhau. Yn unrhyw un o’r achosion hyn, bydd angen iddynt aros gartref a hunan-ynysu am y cyfnod gofynnol.  
 • Pan fydd athletwyr yn dychwelyd i’r amgylchedd hyfforddi neu chwarae ar ôl bod yn ynysu oherwydd achosion lle yr amheuwyd neu y cadarnhawyd coronafeirws, neu am resymau eraill sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws (fel gorfod ynysu gydag holl aelodau’r cartref lle yr amheuwyd neu y cadarnhawyd bod gan aelod(au) y coronafeirws), ni ddylent ailddechrau ymarfer tan eu bod yn teimlo’n ddigon da i wneud hynny a dylent chwilio am yr wybodaeth ddiweddaraf am y camau sydd angen eu dilyn cyn ailddechrau ymarfer corff caled. 
 • Os amheuir bod coronafeirws yn yr amgylchedd hyfforddi / chwarae, neu os gwelir bod unigolyn wedi bod mewn cysylltiad ag achos pendant, dylai’r unigolyn/ion o dan sylw ynysu ar unwaith yn y lle hyfforddi a dylai fynd adref i hunanynysu gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu, a chyflwyno cais am brawf coronafeirws . Dylid rhoi gwybod ar unwaith i swyddog coronafeirws y clwb, cyfleuster neu Gorff Rheoli Cenedlaethol sy’n gyfrifol am yr hyfforddiant neu’r chwarae  lle amheuir neu y cadarnhawyd yr achos os nad oedd yn gysylltiedig ag adnabod ac ynysu’r achos yn y lleoliad hyfforddi.
 • Bydd y data a gesglir am yr athletwr yr amheuir neu y cadarnhawyd bod y coronafeirws arno yn ddata personol, ac o dan y GDPR, y swyddog Coronafeirws fydd rheolydd y data hynny. Bydd rhai rhwymedigaethau cyfreithiol wrth drin y data a rhaid bodloni ei fod yn cydymffurfio â’r GDPR er mwyn diogelu preifatrwydd y staff a’r athletwyr.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw cofnodion a chanllawiau manylach y Comisiynydd Gwybodaeth yn esbonio’r hyn y bydd angen ichi ei wneud i gadw at y gyfraith ynghylch diogelu data.
 • Dylid atgoffa’r unigolyn yr effeithiwyd arno ac unrhyw un y gallai fod wedi dod i gysylltiad agos ag ef/hi yn yr amgylchedd hyfforddi neu chwarae o’r camau y dylent eu cymryd fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i Brofi, Olrhain, Diogelu
 • Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn golygu gofyn i bobl adrodd am eu symptomau, profi unrhyw un yn y gymuned sy’n dangos symptomau o’r coronafeirws, ac olrhain y rheini y maen nhw wedi dod i gysylltiad agos â nhw. 
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofi am y coronafeirws ac olrhain cysylltiadau.
 • Yn achos pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau neu gyfleusterau hamdden dan do eraill, ceir rhwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chadw gwybodaeth gyswllt am 21 niwrnod ac am fwy na hynny o dan amgylchiadau eithriadol e.e. pan fydd yr heddlu’n gofyn am yr wybodaeth 20 niwrnod ar ôl ei chasglu. Ceir rhagor o ganllawiau ynghylch cadw cofnodion ac am y rhaglen profi, olrhain, diogelu yma.  
 • Dylai athletwyr neu staff sydd wedi bod yn eu ‘gwarchod’ eu hunain am resymau meddygol barhau i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn caniatáu iddynt adael y cartref am unrhyw reswm, gan gynnwys i gael ymarfer corff, ond dylent gadw at y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol. Caiff yr unigolion hyn felly ddychwelyd i weithgareddau hyfforddi neu chwarae a drefnwyd cyn belled â’u bod yn fodlon bod y lleoedd hyfforddi’n ddiogel rhag COVID-19 a bod mesurau rhesymol yn eu lle i’w diogelu ac yn cyfyngu ar y perygl o ddal y Coronafeirws. Cânt hefyd nawr fynd i weithio (os na allant weithio gartref) cyn belled â bod y busnes yn ddiogel rhag COVID (sef ei fod wedi cymryd camau rhesymol i leihau’r risg i weithwyr). 

Amserlen ar gyfer ailagor

 • Dim ond pan fydd y rheoliadau’n caniatáu hynny a phan fyddwch yn teimlo y gallwch wneud hynny’n ddiogel y dylech ailagor neu ailddechrau gweithgareddau. Dylech aros ar gau nes y byddwch yn teimlo bod ailagor yn beth diogel a chyfrifol i’w wneud.

Staff sydd ar ffyrlo

 • Mater i bob cyflogwr unigol yw penderfynu pryd y mae’n briodol i ddod â staff yn ôl i’r gwaith a, phan fo hynny’n briodol, pryd i roi’r gorau i gyflwyno unrhyw hawliadau perthnasol am gyflogau sy’n cael eu gwneud ar hyn o bryd drwy’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y coronafeirws a gynigir gan Lywodraeth y DU.
 • Caiff gweithiwr cyflogedig sydd ar ffyrlo wneud gwaith gwirfoddol – os nad yw’r gwaith hwnnw’n darparu gwasanaethau i’ch sefydliad chi neu i sefydliad cysylltiedig neu’n creu refeniw ar eu cyfer, neu ar eu rhan. 
 • Wrth gynllunio i ailagor, bydd angen ichi ystyried unrhyw gyfnodau o rybudd neu drefniadau eraill fydd eu hangen ar gyfer staff sydd ar ffyrlo, neu sydd wedi’u hadleoli, i ddychwelyd i’r gwaith. 

Costau ailagor

 • Ni fydd Llywodraeth Cymru, yn gyffredinol, yn helpu i dalu’r costau a fydd yn gysylltiedig ag ailagor, a mater i bob sefydliad unigol fydd penderfynu a yw’n briodol iddynt ailagor ar adeg benodol. Bydd angen i gampau a’r rheini sy’n eu trefnu / cynnal (fel y bo’n gymwys) drafod a chytuno, cyn i’r hyfforddiant neu’r chwarae ailddechrau, sut i ymdrin ag unrhyw gostau anarferol a fydd yn codi yn sgil defnyddio cyfleusterau yn ystod cyfnodau pan fo cyfyngiadau.
 • Ceir ffynonellau eraill o gymorth o bosibl drwy Chwaraeon Cymru neu gyrff llywodraethu cenedlaethol, ond bydd cyllid o’r fath wedi’i flaenoriaethu ac felly ni ellir rhoi sicrwydd o gyllid. 
 • Darparwyd canllawiau ar wahân ar opsiynau i gynghorau ar gyfer cefnogi darparwyr hamdden gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Cyfarpar diogelu ar gyfer staff

Gorchuddion wyneb

Cyfathrebu 

 • Bydd angen i sefydliadau gyfathrebu’n glir ac yn rheolaidd ag aelodau a’r rheini sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gan nodi’r hyn y maent yn ei wneud i reoli risg a pha gyngor y maent yn ei roi i unigolion wneud yr un peth.  
 • Yn ddelfrydol, dylai sefydliadau gyhoeddi cynllun gweithredu sy’n manylu ar y cynlluniau sydd ganddynt i ailagor yn ddiogel ac ar y camau y maent yn eu cymryd i osgoi ac i leihau’r posibilrwydd o drosglwyddo’r haint.
 • Dylai sefydliadau hefyd gyhoeddi’r amserau agor yn glir a sut y gall pobl fanteisio ar gyfleusterau yn ddiogel, os yw hynny’n berthnasol – er enghraifft, drwy system archebu neu giwio.
 • Mae’n bwysicach nag erioed eich bod yn ystyried canllawiau cynhwysol ar gyfer pobl y mae angen cymorth arnynt i fod yn egnïol. Dylai sefydliadau ystyried bod hynny’n rhan o’u gwaith i annog pobl i ddychwelyd. 

Adolygu

 • Dylech sicrhau bod pob polisi’n cael ei adolygu’n rheolaidd (yn wythnosol, o leiaf) ac yn enwedig yng ngoleuni unrhyw newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth, yng ngoleuni unrhyw wersi a ddysgwyd ac unrhyw enghreifftiau o arferion gorau mewn mannau eraill. 

Egwyddorion ar gyfer paratoi i reoli cyfleusterau dan do ac awyr agored yn ddiogel 

Cyfleusterau sy’n helpu gyda’r argyfwng iechyd cyhoeddus

 • Ni ddylai ailgydio mewn chwaraeon wedi’u trefnu gyfyngu mewn unrhyw ffordd ar allu’r trefnydd i ganiatáu i’r cyfleusterau barhau i gael eu defnyddio i gynorthwyo gydag anghenion y GIG neu weithwyr allweddol.

Penodi swyddogion cyfrifol

 • Dylai fod gan bob sefydliad ei swyddog coronafeirws penodol ei hun. Dylai’r swyddog hwnnw fod yn gyfrifol am oruchwylio asesiad risg a chynllun lliniaru risg y lleoliad mewn perthynas â’r coronafeirws, gan sicrhau bod risg yn cael ei hasesu a’i lliniaru i’r graddau angenrheidiol a bod campau a threfnwyr yn gallu cadw at y canllawiau hynny o fewn eu cyfleusterau nhw. 

Rheoli cyfleusterau

 • Rhaid i bawb sy’n cynnal neu’n trefnu gweithgareddau sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn cael gwybod yn ffurfiol am y risgiau ac am y camau sy’n cael eu cymryd i liniaru’r risgiau hynny. Dylid gofyn iddynt ‘optio i mewn’ os ydynt yn gyfforddus â gweithio yn yr amgylchedd hyfforddi, gan wneud hynny drwy roi caniatâd ysgrifenedig.
 • Dylai lleoliadau ddangos negeseuon clir ar gyfer holl ddefnyddwyr eu cyfleusterau na ddylai unrhyw un sydd â symptomau o’r coronafeirws geisio defnyddio’r cyfleusterau. Dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob un arall sy’n byw yn eu cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu a chyflwyno cais am brawf coronafeirws
 • Pan fo sawl camp / clwb yn defnyddio’r un safle(oedd) hyfforddi, dylai’r holl swyddogion coronafeirws rannu eu hasesiadau risg a’u cynlluniau gweithredol, er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’i gilydd ac osgoi unrhyw wrthdaro posibl rhwng y cynlluniau. 
 • Lle bydd nifer o weithgareddau’n cael eu cynnal mewn un lleoliad dan do (e.e. mewn canolfan hamdden amlbwrpas), ni ddylai mwy na 30 o bobl ar y tro gael cymryd rhan yn y gweithgareddau a ganiateir o fewn pob rhan o’r lleoliad y gellir ei rheoli ar wahân. Er enghraifft, caniateir hyd at 30 o bobl yr un yr un pryd yn y pwll nofio, y gampfa, y neuadd chwaraeon a’r ystafell newid o fewn y ganolfan hamdden, cyn belled â bod y gweithredwr yn fodlon bod modd rheoli’r llif cwsmeriaid i sicrhau bod pobl yn gallu cadw pellter wrth symud o gwmpas yr adeilad ac yn y mannau cyffredin. 
 • Dim ond os ydynt yn gallu cydymffurfio â’r gyfraith, â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, a dim ond pan fo ganddynt yr  holl sicrwydd yswiriant hanfodol arferol sydd ei angen i redeg y cyfleusterau, (a bod yr yswiriant hwnnw’n ddilys), y dylai’r rheini sy’n rhedeg lleoliadau gytuno i’w hailagor.  
 • Dylai campau a’r rheini sy’n rhedeg safleoedd drafod a chytuno ar sut y bwriedir ymdrin ag unrhyw gostau anarferol a fydd yn codi wrth ddefnyddio’r cyfleuster yn ystod cyfnodau pan fo cyfyngiadau, gan wneud hynny cyn i’r hyfforddi ailddechrau.
 • Darparwyd canllawiau ar wahân ar opsiynau i gynghorau ar gyfer cefnogi darparwyr hamdden gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyflogwyr a diogelu pobl yn y gwaith

 • Mae’n ofyniad cyfreithiol y bydd pob cam rhesymol wedi cael ei gymryd er mwyn cyfyngu ar drosglwyddiadau’r coronafeirws yn y gweithle. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle, a hefyd ganllawiau i gyflogwyr a gweithwyr ar gyfer cadw'n ddiogel yn y gweithle 
 • Rhaid cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter o ddau fetr rhwng unigolion yn y gweithle. Bydd y canllawiau uchod o gymorth wrth ystyried pa gamau sydd eu hangen i leihau cyfraddau trosglwyddo’r feirws yn y gwaith. 
 • Ymhlith yr arferion eraill y dylid eu hystyried y mae’r materion a ganlyn:
  • sut y mae staff yn cael mynediad i’r gweithle ac yn gadael;
  • trefnu traffig unffordd ar droed, ar brif lwybrau tramwyo os medrir; 
  • trefniadau ar gyfer meysydd parcio / beiciau staff;
  • protocolau ar gyfer rhoi mynediad i’r rheini sy’n defnyddio drysau cefn y safle gan gynnwys ymdrin â nwyddau sy’n cyrraedd, contractwyr sy’n ymweld, ymdrin ag arian parod (lle y bo hynny’n angenrheidiol a phan nad oes modd ei osgoi); 
  • sut i gynnal cyfarfodydd ar y safle ac oddi arno, gan gynnwys gweithio o bell;
  • yr angen i lanhau cyfleusterau a thoiledau staff yn fwy trwyadl a rheolaidd.
 • Dylech hefyd ystyried: 
  • darparu’r wybodaeth a’r hyfforddiant priodol i staff a gwirfoddolwyr yng nghyd-destun y rolau a’r cyfrifoldebau newydd sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws;
  • llesiant staff, er enghraifft, pa mor bryderus yw staff am ddychwelyd i’r adeilad/safle; 
  • y posibilrwydd y bydd lefelau absenoldeb yn uwch gan effeithio ar weithgareddau hanfodol a sut y gellid osgoi hyn (er enghraifft, ystyried hyfforddi rhai aelodau o staff i ymgymryd â gwahanol rolau);  
  • diweddaru polisïau a gweithdrefnau adnoddau dynol i ystyried materion sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws (fel y rheini sy’n ymwneud â salwch, absenoldeb, llesiant, iechyd meddwl, gweithio a hyfforddi o bell/hyblyg – cofiwch ymdrin ag unrhyw resymau newydd am absenoldebau gan gynnwys gorfod ynysu yn sgil dod i gysylltiad agos ag unigolyn sydd â symptomau’r coronafeirws neu unigolion sy'n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i ofalu am ddibynyddion) a rhannu negeseuon clir ynglŷn â’r newidiadau i staff;  
  • rhoi cymorth i staff ddychwelyd i’r gwaith yn dilyn digwyddiadau trawmatig fel marwolaeth neu salwch un o’u hanwyliaid, neu drafferthion ariannol;
  • cyfyngu ar yr ymwneud sydd rhwng aelodau o staff – er enghraifft drwy batrymau sifft, gweithio hyblyg, amrywio amseroedd egwyl a defnyddio cyfleusterau lles;
  • rhoi rhagor o arferion gweithio diogel arbenigol ar waith a allai fod yn berthnasol i’ch lleoliad  – gan ymgynghori â staff, cynrychiolwyr staff a gwirfoddolwyr;
  • rhoi gwybod i staff sut y gallant godi pryderon ynghylch iechyd a diogelwch yn y gweithle, a phrotocol drafft ar sut y gellid datrys y materion hyn;
  • cofio efallai y bydd rhai aelodau o staff yn dal i fod gartref a cheisio parhau i gyfathrebu â nhw, a’u cynnwys yn y gwaith o gynllunio ar gyfer ailagor ac ar gyfer y newidiadau sydd i ddod yn y dyfodol;
  • sicrhau nad yw staff yn dod i’r gwaith os oes ganddynt symptomau o’r coronafeirws, neu os oes gan un aelod o’u cartref symptomau o’r coronafeirws ac mewn achos o’r fath dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal â phob aelod arall o’u cartref), dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar hunanynysu, and gwneud cais i gael prawf coronafeirws 
 • gwneud yn siŵr bod staff yn ymwybodol o strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru a gofynion y sefydliad i gydymffurfio â’r strategaeth honno, yn ogystal â’r goblygiadau cysylltiedig mewn perthynas â’r GDPR o gadw gwybodaeth bersonol unigolion, a’i darparu, yn ôl yr angen, a hynny mewn perthynas ag aelodau o staff ac unigolion yn yr amgylchedd hyfforddi a chwarae. Dylai staff gael gwybod am y data sy’n cael eu cadw amdanynt, y polisi cadw ac at ba ddibenion y gellid defnyddio’r wybodaeth bersonol honno, gan gynnwys cael gwybod y gallai’r data hynny gael eu rhyddhau os bydd angen fel rhan o ymchwiliad Profi, Olrhain, Diogelu.  Dylid nodi yn achos pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau neu gyfleusterau hamdden dan do eraill, ceir rhwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chadw gwybodaeth gyswllt am 21 niwrnod ac am fwy na hynny o dan amgylchiadau eithriadol e.e. pan fydd yr heddlu’n gofyn am yr wybodaeth 20 niwrnod ar ôl ei chasglu. Ceir rhagor o ganllawiau ynghylch cadw cofnodion ac am y rhaglen profi, olrhain, diogelu Cadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu yma.  


Archebu

 • Byddai’n well pe byddech yn trefnu i bobl gael archebu ymlaen llaw, ar-lein neu dros y ffôn. Os nad oes modd gwneud hynny, a bod staff ar gael yn y lleoliad i bobl fedru archebu yno (er enghraifft, cyrtiau neu rowndiau), dylech ystyried trefnu taliadau digyffwrdd neu o leiaf daliadau â cherdyn, er mwyn osgoi trafod arian parod. 
 • Cofiwch nad oes gan rai unigolion fynediad at y rhyngrwyd. Dylech wneud darpariaeth er mwyn iddynt allu archebu / gwneud ymholiadau all-lein. 

Profi, Olrhain, Diogelu

 • Rhoi system cadw cofnodion briodol a manwl ar waith i gefnogi strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru o ran yr aelodau o staff sydd ar ddyletswydd yn y cyfleusterau, a’r unigolion sy’n defnyddio’r cyfleusterau mewn lleoliadau i sicrhau bod modd eu olrhain, cysylltu â nhw, eu cynghori i hunanynysu a’u profi yn ôl yr angen ar gyfer y coronafeirws os byddant wedi bod yn defnyddio’r cyfleusterau, neu wedi bod yn gweithio yn y lleoliad, ar yr un adeg ag unigolyn, neu aelod o staff, sydd wedi cael prawf positif ar gyfer y coronafeirws yn y cyfamser. Dylid nodi yn achos pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau neu gyfleusterau hamdden dan do eraill, ceir rhwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chadw gwybodaeth gyswllt am 21 niwrnod ac am fwy na hynny o dan amgylchiadau eithriadol e.e. pan fydd yr heddlu’n gofyn am yr wybodaeth 20 niwrnod ar ôl ei chasglu. Ceir rhagor o ganllawiau ynghylch cadw cofnodion ac am y rhaglen profi, olrhain, diogelu yma.  
 • Wrth dderbyn archebion bydd angen i leoliadau sicrhau bod defnyddwyr y cyfleusterau yn cael gwybod fel sy’n briodol (ar lafar dros y ffôn, neu drwy wefan neu system archebu ar-lein) fod angen i’w gwybodaeth bersonol gael ei chadw, o dan reolau’r GDPR, a’r rhesymau dros wneud hynny, yn ogystal â chael eu hysbysu am ba hyd y caiff yr wybodaeth honno ei chadw, er mwyn cefnogi strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru. 

Awyru

 • Dylech sicrhau, os oes modd, bod y ffenestri a’r drysau allanol ar ochr arall unrhyw adeilad yn cael eu hagor er mwyn creu llif aer, oherwydd mai dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o glirio microddefnynnau sy’n cael eu creu a’u cludo drwy’r awyr pan fo rhywun yn tisian neu’n gweiddi.   
 • Ni fydd angen addasu y rhan fwyaf o systemau awyru ond os yw’r system yn gwasanaethu mwy nag un adeilad neu os nad ydych yn siŵr, dylech holi’ch peirianwyr neu gynghorwyr gwresogi ac awyru. 
 • Pan ddefnyddir systemau awyr canolog mecanyddol sy’n cyflenwi ac yn tynnu aer o nifer o stafelloedd, yr arfer gorau yw peidio ag ailgylchredeg yr aer.  Dylai bod modd diffodd elfen ailgylchredeg systemau awyru mecanyddol canolog a defnyddio cyflenwad aer ffres yn unig. 
 • Mae gofyn i gyflogwyr sicrhau bod cyflenwad digonol o aer ffres yn cael ei ddarparu trwy system awyru naturiol neu fecanyddol, ac nid yw hyn wedi newid. 
 • Ambell waith, gellir gwella’r sefyllfa awyru gyffredinol trwy agor drysau ac ati, ond nid yw HSE yn bwriadu cyhoeddi rhagor o gyngor ar y pwnc. Bydd dyletswydd gyfreithiol ar y rheini sy’n rheoli eiddo i sicrhau awyru effeithiol (gweler Workplace health, safety
  and welfare
  - mae rheoliad 6 yn ymdrin ag awyru).
 • Yn achos systemau mecanyddol mewn stafelloedd unigol, lle ceir dyfais sy’n caniatáu ailgylchredeg cyfraddau uwch o aer ffres i ofod, e.e. trwy atal drafftiau oer, yna dylid caniatáu i’r dyfeisiau hyn weithredu.
 • Byddai gwyntyll wrth reswm yn ailgylchredeg yr aer sydd yno eisoes, felly ni ddylid ei ddefnyddio. 
 • Dylid cadarnhau a oes angen gwasanaethu neu addasu systemau awyru, e.e. er mwyn sicrhau na fyddant yn gostwng lefelau awyru’n awtomatig am fod llai o ddefnydd ar ofod nag arfer.
 • Dylid cynnal lefel awyru da yn yr amgylchedd gwaith.  Er enghraifft, trwy agor ffenestri a drysau’n rheolaidd, os medrir. 

Mae cyngor ar gael ar gyfer gwasanaethau adeiladu, yn enwedig ynghylch awyru adeiladau, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu defnyddio a’r rheini sydd wedi bod ar gau.  Mae Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethu Adeiladau, Cymdeithas Gwasanaethau Peirianwyr Adeiladau a REHVA yn darparu’r cyngor hwnnw. 

Y cyflenwad dŵr

 • Os cafodd y prif gyflenwad dŵr ei ddatgysylltu ar ddechrau’r cyfnod clo neu os nad yw wedi’i ddefnyddio ers hynny, pan gaiff ei ailgysylltu, bydd angen rhedeg y dŵr i fflysio unrhyw weddillion microfiolegol neu gemegol sydd wedi crynhoi ers datgysylltu’r cyflenwad dŵr. Bydd angen glanhau pyllau nofio, tanciau dŵr ac ati a’u hail-lenwi ar ôl fflysio’r cyflenwad dŵr. 

Cadw cyfleusterau a chyfarpar yn lân

 • Dylech roi protocolau glanhau yn eu lle i gyfyngu ar drosglwyddo’r coronafeirws mewn mannau cyhoeddus. Argymhellir bod pethau y mae pobl yn cyffwrdd â nhw (e.e. dolenni drysau, cownteri, rheiliau cyffwrdd a gatiau) yn cael sylw penodol a’u glanhau’n amlach. 
 • Fe’ch cynghorir i lanhau ardaloedd gwaith a chyfarpar bob tro y cânt eu defnyddio, gan ddefnyddio’ch cynhyrchion glanhau arferol. Fe’ch cynghorir hefyd i glirio mannau gwaith a symud gwastraff ac eiddo personol ar ddiwedd pob shifft. 
 • I helpu pawb i gynnal hylendid da, dylid ystyried: 
  • Defnyddio arwyddion a phosteri i ennyn ymwybyddiaeth am dechneg dda wrth  olchi dwylo, am yr angen i olchi dwylo’n amlach, i osgoi cyffwrdd â’r wyneb, ac i beswch neu disian i mewn i blyg y fraich;
  • Darparu hysbysiadau atgoffa ac arwyddion rheolaidd er mwyn cynnal safonau hylendid;
  • Darparu hylif diheintio dwylo mewn sawl man yn ogystal ag yn yr ystafelloedd ymolchi/toiledau;  
  • Pennu canllawiau clir ar ddefnyddio a glanhau ystafelloedd newid a thoiledau er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw’n lân a bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol i’r graddau mwyaf posibl;   
  • Mwy o lanhau mewn mannau prysur; 
  • Darparu mwy o gyfleusterau gwastraff a chasglu sbwriel yn amlach; 
  • Rhoi tywelion papur mewn cyfleusterau golchi dwylo yn lle peirannau sychu dwylo;  
  • Darparu teclynnau sebon awtomatig mewn toiledau os medrir
  • Defnyddio toiledau cludadwy i’r graddau lleiaf posibl; 
  • Darparu digon o declynnau cyflenwi hylif diheintio mewn mannau cyhoeddus.
  • Lle darperir bwyd, dylech ystyried cyflwyno taliadau digyswllt neu o leiaf daliadau â cherdyn wrth y til, er mwyn osgoi trafod arian parod a dylech lanhau’r peiriant cardiau’n aml os bu’n rhaid defnyddio’r bysellfwrdd Dylech sicrhau hefyd fod pellter cymdeithasol o ddau fetr rhwng cwsmeriaid sy’n aros i dalu, a gweinyddion a chwsmeriaid pan fo bwyd neu ddiod yn cael ei weini.

Chwaraeon Tîm Awyr Agored – Fframwaith ar gyfer Datblygu Canllawiau Penodol

Cyflwyniad

Ar 31 Gorffennaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog y bydd pobl, o 3 Awst, yn cael cwrdd yn yr awyr agored mewn grwpiau o hyd at 30, cyn belled ag y sicrheir pob mesur rhesymol i gadw pellter cymdeithasol. 
Mae hwn yn fframwaith ar gyfer canllaw ar gyfer gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu (a gyflwynwyd yn wreiddiol ar 13 Gorffennaf).

Mae’n parhau’n ddilys gan ei fod yn ymdrin â gweithgareddau fel chwaraeon tîm lle nad yw hi wastad yn bosibl cadw pellter.  Mae’n disgrifio’r amgylchiadau pan y gellir ystyried y gweithgareddau hyn.  Rhaid cymryd pob mesur rhesymol i leihau a lliniaru’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, gan gynnwys lleihau cyswllt wyneb yn wyneb a rhoi’r gorau i weithgareddau, Dylai corff llywodraethu pob camp oruchwylio ei weithgareddau. 

Yn yr adran hon o’r canllaw, mae’r ymadrodd ‘chwaraeon tîm awyr agored’ yn golygu ‘chwaraeon neu weithgareddau tîm awyr agored lle nad yw wastad yn bosibl cadw pellter corfforol’.  Pan fo hyn yn bosibl, caiff gweithgaredd awyr agored o hyd at 30 o bobl fynd yn ei flaen heb orfod cyfeirio at y rhan o’r canllaw.

Canllawiau

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y rhan hanfodol mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ei chwarae o ran sicrhau iechyd corfforol a meddyliol. Mae ailgyflwyno chwaraeon tîm awyr agored yn foment gyffrous i nifer o bobl ledled Cymru sy’n defnyddio gweithgareddau fel hyn i gadw’n heini ac i ennill y llu o fanteision corfforol, meddyliol a chymdeithasol a geir drwy chwarae. 

Rhaid ailgyflwyno'r gweithgareddau hyn mor ddiogel â phosibl. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn rhannu’r canllawiau hyn a bydd cyrff llywodraethu chwaraeon yng Nghymru yn paratoi eu cynlluniau manwl eu hunain. Cydnabyddir na ellir dileu risg mewn chwaraeon yn llwyr, ond gyda gofal, gellir lleihau risgiau a mwynhau manteision chwaraeon tîm yn llawn eto. 

Dylid cofio bod COVID-19 yn cael ei drosglwyddo drwy fod yn gorfforol agos a drwy gyffwrdd arwynebau. Mae’r naill a’r llall yn berthnasol y tu allan i’r chwarae hefyd, wrth i’r rheini sy’n cymryd rhan ymgynnull, paratoi a chymdeithasu. Rhaid felly rhoi sylw cyfartal i’r ystod lawn hon o risgiau.

Lliniaru risgiau

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu’r mesurau lliniaru sydd eu hangen er mwyn gallu ailgyflwyno chwaraeon tîm awyr agored. Mae’r fframwaith isod wedi cael ei ddylunio i leihau’r risg o drosglwyddo wrth gymryd rhan mewn chwaraeon tîm hamdden a galluogi'r rheini sy’n cymryd rhan i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth am eu risg eu hunain.

Caniateir cynnal chwaraeon tîm awyr agored ond rhaid bodloni’r canlynol:

 • Nid oes mwy na 30 o bobl yn cymryd rhan;
 • Mae'r corff llywodraethu cenedlaethol* perthnasol yn gweithredu’r canllawiau hyn yn llawn; 
 • Mae’r corff llywodraethu cenedlaethol hwnnw’n darparu cynllun gweithredu ar gyfer y gamp, gyda’r gweithgaredd yn cael ei gynnal dan oruchwyliaeth y corff llywodraethu cenedlaethol a gan ddilyn ei gyngor. 

Mae’r mesurau lliniaru’n caniatáu torri’r rheolau cadw pellter corfforol 2 fetr yn yr amgylchiadau cyfyng sydd eu hangen ar gyfer pob camp yn ystod y chwarae cystadleuol, ond dim ond os caiff y meini prawf uchod eu diwallu.

Mae’r gofynion hyn (hy, gweithredu'r canllawiau hyn yn briodol) yr un mor berthnasol i unrhyw weithgareddau sy’n cael eu trefnu yn yr awyr agored nad ydynt yn cael eu goruchwylio’n uniongyrchol gan gorff llywodraethu cenedlaethol camp – ee, gweithgareddau sy’n cael eu trefnu gan fusnes, corff cyhoeddus, sefydliad elusennol, llesiannol neu ddyngarol, neu glwb neu sefydliad gwleidyddol. Yn y sefyllfaoedd hyn mae’r corff sy’n trefnu yn gyfrifol am weithredu’r canllawiau hyn. Mae’r adran 4 o’r ddogfen, Canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyflesterau yn rhoi rhagor o wybodaeth am y paratoadau sydd eu hangen. 

Cynlluniau gweithredu a chanllawiau chwaraeon

Bydd angen i bob camp unigol ddatblygu cynllun gweithredu ac unrhyw ganllawiau cysylltiedig, gan ddangos ei fesurau lliniaru (gan ystyried y gofynion a’r cyngor sydd yn y canllawiau hyn), sut mae’n bwriadu gweithredu, ac unrhyw addasiadau sydd eu hangen. Mae’n rhaid i gynllun gweithredu penodol y gamp a’r cynigion lliniaru risg gydnabod ei bod hi’n bosibl y bydd angen addasu neu gwtogi ar arferion a chyfleu’r wybodaeth hon i gyfranogwyr yn gyflym, os bydd lefel bygythiad cyffredinol COVID-19 neu nifer yr achosion yn y gymuned yn mynnu hynny.

Bydd pob camp yn darparu asesiad o’r risg trosglwyddo a geir drwy ddychwelyd i weithgarwch hamdden cystadleuol ar sail tri newidyn allweddol:

Trosglwyddo drwy ddefnynnau: Y risg sy’n gysylltiedig â phob gweithred mewn gweithgaredd ar sail pa mor agos bydd y cyfranogwyr at ei gilydd ac am ba hyd. Drwy ddefnyddio’r fframwaith, bydd campau’n gallu penderfynu ar risg y gweithredoedd sydd yn eu hamgylchedd chwarae – unrhyw beth, er enghraifft, o daclo, i fowlio i ailgychwyn – a fydd wedyn yn pennu lefel gyffredinol risg cymryd rhan yn y gamp honno.

Trosglwyddo magwrfeydd haint: Y risg sy’n gysylltiedig â thrin a throsglwyddo cyfarpar yn y gamp 

Poblogaeth: Nifer y cyfranogwyr sy’n debygol o gymryd rhan yn y gweithgaredd arfaethedig a ffactorau risg hysbys cyfranogwyr sydd â chyflyrau iechyd isorweddol neu grwpiau risg uchel sy’n dymuno cymryd rhan (edrychwch ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ar warchod ac amddiffyn pobl sy’n agored i niwed yn sgil y coronafeirws).

Ar sail y proffil risg cyffredinol hwn bydd gan rai campau hamdden risg is nag eraill a bydd hi’n fwy addas iddynt ddychwelyd at chwarae cystadleuol yn gynharach boed hynny gydag addasiadau neu heb addasiadau. 

Dylai pob camp sicrhau bod y sesiynau’n cydymffurfio â Pholisïau a Gweithdrefnau Diogelu’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol a dylid cynnal asesiad risg trylwyr y dylid ei gynnwys fel rhan o'r cynllun gweithredu. Mae angen rhoi ystyriaeth arbennig i blant a phobl ifanc dan 18 oed ac oedolion agored i niwed.

Y prif egwyddorion - cyn y gweithgaredd

Club preparation

Bydd pob clwb yn cael dychwelyd i’r gamp dim ond pan fydd y mesurau priodol ar waith fel y cawsant eu datblygu gan y corff llywodraethu cenedlaethol ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru - Chwaraeon a hamdden: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

Rhaid i bob clwb hamdden ddatblygu cynllun COVID-19 ac asesiad risg cyn gweithgaredd. Dylai’r gwaith paratoi olygu bod y rheini sy’n gyfrifol am y sesiwn fod wedi cael hyfforddiant penodol, yn ôl yr angen, a dylid gofyn i’r cyfranogwyr ystyried a allai eu hiechyd isorweddol olygu na ddylent gymryd rhan. Darllenwch yr adran ganlynol, ‘Canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau’ i gael rhagor o wybodaeth i’ch helpu chi i baratoi.

Rhaid glynu wrth yr egwyddorion cadw pellter cymdeithasol drwy'r amser pan fydd pobl yn dod at ei gilydd ar gyfer y gweithgaredd sy’n cael ei drefnu yn yr awyr agored, ac eithrio yn yr amgylchiadau cyfyng sy’n ofynnol ym mhob camp yn ystod y chwarae cystadleuol, os caiff y meini prawf uchod eu diwallu.

Profi, Olrhain, Diogelu

Dylai cyrff llywodraethu cenedlaethol a chlybiau sicrhau bod trefnwyr gweithgareddau yn ymwybodol o strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru a gofynion eu sefydliad i gydymffurfio â’r strategaeth honno, yn ogystal â’r goblygiadau GDPR cysylltiedig sy’n ymwneud â chadw a darparu gwybodaeth bersonol pobl yn ôl yr angen, sy’n cynnwys swyddogion a chwaraewyr yn y lleoliad chwaraeon hamdden. Dylid nodi yn achos pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas a chanolfannau neu gyfleusterau hamdden dan do eraill, ceir rhwymedigaeth gyfreithiol i gasglu a chadw gwybodaeth gyswllt am 21 niwrnod ac am fwy na hynny o dan amgylchiadau eithriadol e.e. pan fydd yr heddlu’n gofyn am yr wybodaeth 20 niwrnod ar ôl ei chasglu. Ceir rhagor o ganllawiau ynghylch cadw cofnodion ac am y rhaglen profi, olrhain, diogelu yma.  

Dylai trefnwyr gweithgareddau gefnogi Profi, Olrhain, Diogelu drwy gasglu gwybodaeth am gyfranogwyr mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau. Bydd cynllun gweithredu neu ganllawiau pob camp / corff llywodraethu cenedlaethol yn nodi’r broses y bydd y gamp yn ei dilyn er mwyn galluogi ymdrechion Profi, Olrhain, Diogelu. Byddant yn gwneud hyn drwy egluro’n glir sut bydd yr holl wybodaeth am gyfranogwyr yn cael ei chasglu mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau. 

Gwirio symptomau’n swyddogol cyn mynychu

Rhaid i’r holl chwaraewyr, swyddogion, gwirfoddolwyr a gwylwyr gyflawni hunanasesiad ar gyfer unrhyw symptomau COVID-19. Ni ddylai neb adael eu cartref i gymryd rhan mewn camp os ydyn nhw neu unrhyw un maen nhw’n byw gyda nhw yn symptomatig neu sydd wedi cael prawf positif i’r feirws - neu’n amau eu bod wedi dod i gysylltiad â’r feirws. Dylent hunanynysu ar unwaith (yn ogystal ag aelodau eu haelwyd a’u haelwyd estynedig), dilyn canllawiau hunanynysu Llywodraeth Cymru, a gwneud cais am brawf Coronafeirws.

Dylai trefnwyr gweithgareddau sicrhau bod y cyfranogwyr wedi cwblhau hunanasesiad ar gyfer symptomau COVID-19 wrth gyrraedd. Os bydd unrhyw un heb wneud hynny ac yn methu’n sicrhau ei bod hi’n ddiogel iddynt gymryd rhan hyd eithaf eu gwybodaeth, ni ddylid rhoi mynediad iddynt. Os gwrthodir mynediad i unrhyw un bydd yn rhaid dweud wrthynt am hunanynysu ar unwaith a dilyn y camau a nodir uchod.

Bydd y cyfranogwyr yn cael gwybod am unrhyw risg uwch sy’n gysylltiedig â chymryd rhan mewn gweithgaredd, ar sail yr asesiad sydd wedi cael ei wneud gan y corff llywodraethu neu drefnu. Dylid hefyd eu cynghori’n gryf i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru ar sut mae amddiffyn eich hun ac eraill rhag y coronafeirws y tu allan i’r lleoliad chwaraeon, i leihau’r risg i’w cyd-gyfranogwyr pan fyddant yn mynychu.

Teithio i sesiynau hyfforddi a gemau

Dylid annog cyfranogwyr i ddilyn yr arferion gorau o ran teithio gan gynnwys defnyddio llai ar drafnidiaeth gyhoeddus (ond gan gydymffurfio â’r gofyn i wisgo gorchudd wyneb pan fo rhaid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus) a pheidio â rhannu ceir. Cerddwch neu beiciwch os gallwch chi. Caiff pobl o’r un aelwyd a’r un aelwyd estynedig deithio gyda’i gilydd mewn cerbyd.

Cyrraedd lleoliadau

Dylai clybiau osod cyfyngiadau caeth ar yr amser a dreulir yn ymgynnull mewn lleoliad cyn i’r gweithgaredd ddechrau. Rhaid dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol a chorfforol ar bob adeg o’r fath.  Dylai’r amseroedd cyfarfod adlewyrchu hyn. Mae hyn yn cynnwys cyrraedd wedi newid ac yn barod i ddechrau cynhesu, os oes modd, er mwyn lleihau’r amser a dreulir yn aros.

Y prif egwyddorion - yn ystod y gweithgaredd

Cadw pellter cymdeithasol wrth chwarae

Rhaid i bob camp gadw pellter cymdeithasol wrth gynhesu ac osgoi rhannu cyfarpar. Rhaid i gynllun gweithredu penodol y gamp roi sylw i’r ffordd orau i’r gamp liniaru’r risg o gadw pellter cymdeithasol mewn gemau cystadleuol a sesiynau hyfforddi. 

Ar ôl cwblhau’r asesiad risg trosglwyddo drwy ddefnynnau mae’n bosibl i bob camp gyflwyno ‘addasiadau COVID-19’ i leihau pa mor aml y cynhelir gweithgareddau nad oes modd eu gwneud gan gadw pellter cymdeithasol. Peidiwch â thorri’r mesurau cadw pellter cymdeithasol heb fod angen, er enghraifft ysgwyd llaw cyn y gêm, dod ynghyd i ffurfio cylch a dathliadau.

Cadw pellter cymdeithasol yn ystod toriadau ac ar ôl y gêm

Rhaid i’r holl gyfranogwyr gadw pellter cymdeithasol pan fydd toriad yn y chwarae. Rhaid cael ardaloedd ar wasgar ar gyfer cyfarpar a lluniaeth i bob unigolyn gan gynnwys swyddogion ac eilyddion. Dylai’r staff hyfforddi a’r eilyddion, er enghraifft, fod ar wasgar a pheidio â rhannu lloches neu fainc os nad oes modd cadw pellter cymdeithasol.

Ni ddylid rhannu poteli dŵr na chynhwysyddion lluniaeth mewn unrhyw amgylchiadau. Dylai’r cyfranogwyr ddod â dŵr a lluniaeth eu hunain, mewn cynhwysydd gydag enw arno.

Ar ôl y gweithgaredd, rhaid i’r cyfranogwyr gadw pellter cymdeithasol a chorfforol pan fyddant yn rhyngweithio’n gymdeithasol.

Defnyddio cyfarpar

Dylai’r gamp ystyried sut mae diogelu cyfranogwyr mewn perthynas â’r holl gyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio a’r risg o drosglwyddo’r haint. Dylid osgoi rhannu cyfarpar lle bo modd, yn enwedig cyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio o amgylch y pen a’r wyneb ee helmedau. Pan fydd cyfarpar yn cael ei rannu, rhaid glanhau’r cyfarpar i safon briodol cyn i rywun arall ei ddefnyddio yn unol â chanllawiau. Edrychwch ar y canllawiau diweddaraf ar lanhau a chyngor gan Lywodraeth Cymru

Dylai cyfranogwyr fynd â’u cit adref gyda nhw i’w olchi eu hunain, yn hytrach na chael un person yn delio â llawer o ddillad budr. Pan fydd hi’n hanfodol bod y cit yn cael ei rannu neu ei gadw gyda’i gilydd (ee chwaraewyr sy’n camu i mewn ar y funud olaf, prinder cit neu swyddogaeth clwb hanfodol), rhaid i bawb sy’n ei drin olchi neu ddiheintio eu dwylo yn syth wedyn.

Trosglwyddo’r bêl

Mewn campau pan fydd angen i nifer o chwaraewyr afael yn yr un bêl (ee pêl-fasged, criced, pêl-droed) rhaid cael cynllun i leihau’r risg.

Swyddogion y gêm, meddygon a hyfforddwyr

Dylai swyddogion y gêm ddilyn canllawiau’r corff llywodraethu yn yr un ffordd â’r cyfranogwyr. Rhaid i swyddogion y gêm gadw pellter cymdeithasol oddi wrth y chwaraewyr yn ystod y chwarae pan fydd hynny’n bosibl. Os nad oes modd i swyddogion y gêm ac yn enwedig cynorthwywr meddygol, gadw pellter cymdeithasol oherwydd eu rôl yn y gamp, dylai eu camp gynnal asesiad risg i weld a oes angen mesurau lliniaru eraill (ee cyfarpar diogelu personol priodol).

Dilyn y mesurau

Dylai pob camp ddatblygu cod ymddygiad i sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan yn ymrwymo i lynu wrth yr addasiadau COVID-19. Bydd swyddogion y gêm yn cael eu grymuso i sicrhau y dilynir y mesurau drwy sancsiynau priodol a fydd wedi cael eu dylunio gan y corff llywodraethu cenedlaethol. Rhaid i’r cyfranogwyr fod yn glir eu bod yn dewis cymryd rhan fel y diffinnir yn y canllawiau sy’n benodol i'r gamp mewn perthynas â risg a lliniaru risg.

Trin anafiadau

Dylid parhau i drin anafiadau a geir yn ystod y chwarae gan roi’r brif flaenoriaeth i les y sawl sydd wedi cael anaf. Y ffordd orau o ddiogelu eich hun ac eraill yw drwy lanhau’n drwyadl, hylendid personol a golchi dwylo’n rheolaidd. Argymhellir glanhau a diheintio’r holl arwynebau a chyfarpar yn amlach, gan ddefnyddio cynnyrch glanhau a diheintio safonol. Cynghorir gwisgo gorchudd wyneb wrth drin unigolion hefyd.

Ar ôl cael cyswllt gyda rhywun sydd wedi cael anaf, golchwch eich dwylo’n drylwyr gyda dŵr a sebon neu hylif diheintio dwylo sy’n cynnwys alcohol ar y cyfle cyntaf. Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i bob sefyllfa, os bu cyswllt agos neu os oedd modd cadw’r pellter cymdeithasol o 2 fetr o leiaf. Peidiwch â chyffwrdd eich ceg, eich llygaid na’ch trwyn. 

Dylai ffisiotherapyddion neu swyddogion cyfatebol gadw cofnod o bob cyfranogwr maen nhw wedi dod i gyswllt â nhw at ddibenion Profi, Olrhain, Diogelu.

Gwylwyr

Ar hyn o bryd dim ond y rheini y mae angen iddynt fod yno a ddylai fod yn gwylio, ee rhieni neu warcheidwaid plant y mae angen iddynt fod yno am resymau iechyd neu ddiogelu.  Rhaid i’r holl wylwyr nad ydynt yn rhan o aelwyd neu aelwyd estynedig gadw pellter cymdeithasol a chorfforol oddi wrth ei gilydd ac oddi wrth ardal y chwarae yn ystod digwyddiadau, gan gynnwys wrth gyrraedd a gadael y lleoliad, defnyddio unrhyw gyfleusterau ac wrth wylio’r gêm. 

Bydd unrhyw un sydd ar yr ardal chwarae, neu’n nes ati na’r hyn y byddai’r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn ei ganiatáu, yn cyfrif tuag at gyfanswm nifer y bobl yr ystyrir eu bod wedi ymgynnull ar gyfer y gweithgaredd sy’n cael ei drefnu yn yr awyr agored, ac ni chaiff y nifer hwnnw fod yn fwy na 30 o bobl.

Defnyddio Cyfleusterau

Ar gyfer campau sy’n dibynnu ar gyfleusterau sy’n berchen i drydydd parti neu sy’n cael eu rheoli gan drydydd parti, dylai’r clwb a’r cyfleuster drafod ar y cyd sut caiff y canllawiau hyn eu dilyn. Dylai gweithredwyr cyfleusterau ddarllen ein canllawiau ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau, sy’n cynnwys egwyddorion i baratoi i ddychwelyd at hyfforddi a chwarae’n ddiogel, a rheoli cyfleusterau dan do ac awyr agored yn ddiogel.

Symud ar y safle

Rhaid i bob lleoliad gael trefniadau mynediad ac ymadael i leoliadau sy’n sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol ac sy’n golygu bod modd dilyn y rheolau cadw pellter corfforol o 2 fetr bob amser. Rhaid iddynt arddangos yr arwyddion priodol i hwyluso pethau ym mhob pwynt drwy'r cyfleuster a’r maes parcio a byddant yn:

 • rhoi systemau llif traffig ar waith pan fydd hynny’n bosibl ac yn briodol.
 • amlinellu ardaloedd cadw pellter corfforol ar gyfer timau, swyddogion a gwylwyr.
 • sicrhau bod yr holl ddarpariaeth hygyrch yn y safle a’r cyfleuster ar gael. 

Ystafelloedd newid a chawodydd

Pan fo’n bosibl, rhaid i chwaraewyr gyrraedd wedi newid a chael cawod gartref. Ar hyn o bryd ni cheir defnyddio cyfleusterau newid a chawodydd. Mae’n bosibl y bydd eithriadau pan fydd mesurau diogelwch a diogelu yn golygu bod angen eu defnyddio. Ee cefnogi athletwyr anabl, os bydd angen newid dillad plentyn ac ati. Dylid ystyried hyn wrth gynllunio’r gweithgaredd i sicrhau bod pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i leihau risg, yn unol â chanllawiau’r corff llywodraethu.

Toiledau

Bydd angen agor y toiledau cyn y gêm, yn ystod y gêm ac am 30 munud ar ôl y gêm. 

Dylid glanhau’r toiledau’n rheolaidd yn unol â’r wybodaeth a ddarperir yn yr adran “cadw cyfleusterau’n lân” yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon, clybiau a chyfleusterau  a dylid rheoli capasiti’r toiledau wrth y fynedfa a’r allanfa er mwyn i bobl allu cadw pellter corfforol o 2m. 

Hylendid

Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i beidio â phoeri na rinsio eu ceg allan ar yr ardal chwarae nac o’i chwmpas.

Clybiau a lletygarwch

Dim ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar leoliadau lletygarwch y bydd lleoliadau’n cael defnyddio cyfleusterau clybiau a lletygarwch. 

Os bydd cyfleusterau’n dal ar gau, bydd yn rhaid gwneud eithriadau ar gyfer gweithgareddau hanfodol fel darparu cymorth cyntaf neu fynediad at gyfarpar sy’n hanfodol ar gyfer y gêm.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi fframwaith risg chwaraeon tîm er mwyn cyfrannu at strategaethau lliniaru risg, a chynigion i helpu i liniaru trosglwyddo COVID-19 yn ystod gweithgareddau chwaraeon.  Gallai fod yn ddefnyddiol i Gyrff Rheoli Cenedlaethol fel templed ar gyfer eu cynlluniau eu hunain ond dylent nodi bod y gofynion o ran cadw pellter yng Nghymru’n wahanol i’r rheini yn Lloegr, a dylid eu cymhwyso os ydynt am fabwysiadu’r fframwaith hwn.

Canllawiau allweddol Llywodraeth Cymru

Rhannu’r dudalen hon