Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau a thelerau defnydd y cerdyn parcio a chonsesiynau i weithwyr iechyd, gofal a gwirfoddol COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r pàs hwn yn rhoi tystiolaeth o'r hawl i barcio am ddim i'r rhai sydd ar ddyletswydd fel aelod o staff y GIG, gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol neu wirfoddolwr y GIG. Mae hyn er mwyn eu galluogi i gael consesiynau parcio mewn meysydd parcio oddi ar y stryd sy'n eiddo i awdurdodau lleol, yn ogystal ag ar y stryd yn ystod y cyfnod ymateb brys i COVID-19.

Nid yw'r pàs yn disodli unrhyw drwydded bresennol sydd wedi'i rhoi gan awdurdod lleol ar gyfer consesiynau parcio COVID-19, y dylech barhau i'w defnyddio.

Gallwch hefyd barhau i ddefnyddio unrhyw dystiolaeth arall o hawl i'r consesiynau parcio hyn sydd wedi cael eu derbyn gan eich awdurdod lleol cyn hyn.

Dylai pawb sydd â'r hawl i gonsesiynau parcio COVID-19, yn ogystal â mesurau gorfodi awdurdodau lleol, ddarllen y canllawiau cyffredinol canlynol.

Sut mae defnyddio’r pàs

 • bydd pasys ar gael drwy Sefydliadau GIG Cymru, awdurdodau lleol a WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru).
 • dylech ysgrifennu eich rhif cofrestru ac enw eich cyflogwr yn glir lle gofynnir am hynny. Dylai Ymatebwyr Gwirfoddol y GIG nodi WCVA fel eu cyflogwr.
 • dangoswch eich pàs ar banel blaen y cerbyd lle gellir ei weld yn glir drwy’r ffenestr flaen, gyda'r ochr wedi'i hargraffu yn wynebu i fyny.
 • os na fydd modd darllen y manylion ar y pàs, dylech argraffu a llenwi un newydd.

Pan fydd y pàs wedi'i arddangos yn glir ac yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r nodiadau canllaw hyn, ni fydd defnyddwyr fel arfer yn cael Hysbysiad Tâl. Cosb (PCN), oni bai eu bod wedi parcio mewn modd sy'n achosi rhwystr difrifol.

Consesiynau parcio canllawiau cyffredinol

 • dim ond pan fyddwch ar ddyletswydd swyddogol fel aelod o staff y GIG, gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol neu wirfoddolwr y GIG y gallwch ddefnyddio consesiynau parcio COVID-19. Bydd awdurdodau lleol, Sefydliadau GIG Cymru a WCVA yn dosbarthu'r pàs i'r rhai y maent yn eu hystyried yn gymwys yn unol â’r diffiniad hwn
 • cyn parcio, dylech edrych yn ofalus i weld a yw maes parcio yn eiddo i'r cyngor neu'n eiddo i gwmni preifat neu'n cael ei weithredu gan un. Mae’r consesiwn parcio COVID-19 hwn ar gael mewn meysydd parcio oddi ar y stryd y mae’r cyngor yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu, yn ogystal ag ar briffyrdd cyhoeddus ac ystadau tai sy'n cael eu cynnal a’u cadw gan y cyngor yn unig
 • efallai y bydd consesiynau tebyg ar gael mewn rhai meysydd parcio preifat yn ystod yr ymateb brys i COVID-19, ond dylech holi eich gweithredwyr lleol ble mae'r rhain yn berthnasol a p’un ai a oes angen i chi ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol. Er enghraifft, efallai y bydd angen i chi gofrestru rhif cofrestru eich cerbyd gyda'r gweithredwr i gael consesiwn cyn parcio. Gall meysydd parcio sy'n defnyddio technoleg Adnabod Platiau Rhif Awtomatig (ANPR) roi PCN hyd yn oed os yw cerbyd wedi parcio dros dro, tra mae’r gyrrwr yn darllen y telerau ac amodau
 • tra maent ar ddyletswydd swyddogol, gall defnyddwyr y pàs barcio mewn mannau parcio penodol ar y stryd heb orfod talu megis; mannau talu ac arddangos a mannau parcio preswylwyr
 • os nad oes mannau parcio eraill ar gael, gall defnyddwyr barcio ar linellau melyn sengl, ac eithrio:
  • y rhai lle mae cyfyngiadau llwytho ychwanegol yn berthnasol iddynt (edrychwch i weld a oes marciau ar ymyl y palmant ac amseroedd cyfyngedig ar gyfer llwytho wedi’u nodi ar arwyddion syth)
  • y rhai sydd o fewn 10 metr i gyffordd
 • caiff defnyddwyr consesiynau eu cynghori i barcio'n ystyriol ac yn ddiogel a rhaid iddynt bob amser sicrhau nad ydynt yn achosi rhwystr nac yn peryglu defnyddwyr eraill y ffordd, a rhaid iddynt beidio ag aros mewn lle parcio am fwy o amser nag sydd raid
 • os na chaiff y pàs neu unrhyw drwydded/tystiolaeth arall y cytunwyd arni ei harddangos yn gywir, efallai na fydd Swyddog Gorfodi Sifil yn gallu cadarnhau eich bod ar ddyletswydd a gall roi Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) i chi
 • bydd y cynllun hwn yn para cyhyd ag y bo'r Llywodraeth yn tybio ei fod yn angenrheidiol, fel rhan o'i hymateb i COVID-19. Bydd diwedd y cynllun yn cael ei gyfleu'n gyhoeddus. Ni ddylai consesiynau parcio COVID-19 gael eu defnyddio y tu hwnt i'r dyddiad y dywedir wrthych eu bod wedi dod i ben.

Nid yw consesiynau'n berthnasol ar y stryd yn y mannau canlynol:

 • parcio yn eich preswylfa arferol neu leoliadau eraill tra nad ydych yn y gwaith neu'n gwirfoddoli
 • ar linellau melyn dwbl
 • ar linellau melyn sengl o fewn 10 metr i gyffordd
 • lle mae cyfyngiadau llwytho a dadlwytho (marciau ar ymyl y palmant)
 • llinellau igam-ogam wrth groesfannau i gerddwyr
 • marciau cadw'n glir y tu allan i ysgol, ysbyty neu orsaf dân, yr heddlu neu ambiwlans
 • ymylon palmentydd isel
 • arosfannau bysiau
 • mannau parcio crog
 • mannau parcio i bobl anabl
 • mannau parcio’r heddlu
 • mannau parcio ambiwlans
 • mannau parcio clybiau ceir
 • mannau parcio i geir trydan

Gall unrhyw fath o barcio y tu allan i ganllawiau consesiynau arwain at gael PCN.

Beth i'w wneud os caiff camau gorfodi eu cymryd

Os ydych yn cael PCN cysylltwch â'r awdurdod lleol sy'n eu cyhoeddi ac esboniwch eich bod ar ddyletswyddau swyddogol.

Os bydd angen adleoli cerbyd sy'n arddangos y pàs, neu dystiolaeth neu drwydded arall a dderbyniwyd cyn hyn oherwydd ei fod yn achosi rhwystr, gwneir pob ymdrech i ddod o hyd i'r defnyddiwr cyn cymryd unrhyw gamau. Lle bynnag y bo modd, caiff y cerbyd ei adleoli i'r lleoliad diogel agosaf ar y stryd.

Os byddwch yn cael tocyn parcio (a elwir yn aml yn Hysbysiad Tâl Parcio) gan gwmni parcio preifat, yna bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r cwmni yn uniongyrchol. Nid yw'r consesiynau hyn yn ddilys ar dir preifat nac mewn meysydd parcio a reolir. Rhaid i chi wirio yn gyntaf cyn parcio neu fynd i mewn i'r maes parcio.

Mae'r pàs yn ddilys ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Edrychwch ar wefan eich awdurdod lleol am ragor o fanylion.

I gael cyngor ar gonsesiynau parcio COVID-19 yn Lloegr, ewch i wefan GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon