Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw hwn?

Mae’r Cerdyn Gweithredu hwn yn darparu cyngor ar fesurau sy’n debygol o fod yn rhesymol i’w cymryd i leihau’r risg o coronafeirws mewn ysgolion.

Dylid ei ddarllen ar y cyd gyda rheoliadau Llywodraeth Cymru a chanllawiau eraill (mwy cyffredinol).

Cyd-destun

 • Mae’r Cerdyn Gweithredu hwn yn berthnasol i'r lleoliadau canlynol: ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd (gan gynnwys chweched dosbarth), ysgolion arbennig, darparwyr ôl-16 arbennig, ysgolion babanod, iau a chanol, unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion preswyl ac ysgolion annibynnol.
 • Rhaid ystyried y mesurau rhesymol isod fel rhan o asesiad risg coronafeirws yr ysgol.
 • Wrth benderfynu pa fesurau rhesymol sy’n fwyaf perthnasol i’ch sefyllfa dylech:
  • gyfeirio at yr ‘hierarchaeth rheolaethau’ yn y Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau COVID-19 lleol ar gyfer ysgolion
  • ymgynghori â’ch staff, awdurdod lleol, arweinwyr Profi, Olrhain, Diogelu a  Timau Rheoli Achosion Lluosog yn ôl yr angen
 • Nid yw hon o reidrwydd yn rhestr lawn a gallai mesurau rhesymol eraill na chyfeirir atynt isod fod yn briodol.

Pa gamau rhesymol ddylwn i ystyried eu cymryd i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws?

 1. Y ffordd fwyaf effeithiol o atal COVID-19 rhag cael ei drosglwyddo yn ein hysgolion yw drwy atal yr haint rhag cyrraedd yr ysgol. Rhaid i unrhyw un sy’n profi yn bositif am COVID-19 hunanynysu a pheidio â mynd i’r ysgol. Dylai unrhyw un sy’n datblygu symptomau hefyd hunanynysu a threfnu prawf.
 2. Os oes dysgwr, aelod o staff neu ymwelydd yn mynd yn sâl neu’n symptomatig tra yn mynychu’r ysgol, dylent adael yr ysgol ar unwaith a dilyn cyngor Profi, Olrhain a Diogelu, gan gynnwys hunanynysu a threfnu prawf.
 3. Annog rheini sy’n gymwys i dderbyn y cynnig o ddau ddos o frechlyn COVID-19.
 4. Cadw cofnod o bwy sy’n bresennol er mwyn cefnogi’r broses olrhain cysylltiadau os bydd angen.
 5. Annog staff a rhieni/gofalwyr i roi gwybod i chi yn uniongyrchol am unrhyw ganlyniadau prawf positif.
 6. Annog dysgwyr i gynnal pellter corfforol lle bynnag bo hynny’n bosibl.
 7. Sicrhau bod staff yn cynnal pellter corfforol.
 8. Gwneud y mwyaf o awyru naturiol neu fecanyddol (gan osgoi defnyddio ffaniau sy’n ail-gylchredeg).
 9. Gwneud y defnydd mwyaf o’r ardaloedd awyr agored sydd ar gael.
 10. Annog pob dysgwr ac aelod o staff i olchi eu dwylo yn gyson.
 11. Sicrhau bod trefniadau glanhau addas mewn lle.
 12. Defnyddio gorchuddion wyneb lle bo hynny’n cael ei gynghori.
 13. Dilyn y canllawiau i ysgolion.

Cyfathrebu

Bydd yn bwysig i chi barhau i gyfathrebu â staff, dysgwyr, a rhieni/gofalwyr y negeseuon ac ymyriadau COVID-19 allweddol sy'n berthnasol i'ch ysgol. Mae deunyddiau a llythyrau rhybuddio a hysbysu ar gael fel rhan o'r fframwaith i helpu i gyfleu negeseuon allweddol.

Dolenni i ganllawiau allweddol

Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau

Hunanynysu

Profi, olrhain, diogelu: coronafeirws 

HSE – Risk Assessment during the coronavirus pandemic (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 96 KB.

Maint Ffeil 96 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.