Neidio i'r prif gynnwy

Rhestr o’r bobl sy’n esempt rhag gofynion teithio penodol wrth gyrraedd o wlad sydd ar y rhestr werdd, y rhestr oren neu’r rhestr goch.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Esemptiadau ar gyfer teithwyr sydd wedi’u brechu llawn ac nid teithwyr heb eu brechu’n llawn sy’n cyrraedd o wlad nad ydyw ar y rhestr goch (pob gwlad ac eithrio’r Ardal Deithio Gyffredin)

Os nad ydych wedi’ch brechu’n llawn a’ch bod yn cyrraedd o wlad nad yw ar y rhestr goch, mae rhai categorïau o bobl yn esempt rhag rhai neu’r cyfan o’r gofynion, fel y nodir yn y tabl isod.

Yng Nghymru gallwch adael y safle lle’r ydych yn ynysu am nifer fechan o resymau yn unig. Darllenwch y rhestr o resymau sy’n berthnasol wrth gyrraedd o wlad nad ydyw ar y rhestr goch.

Esemptiadau  

Teithwyr nad oes gofyn iddynt lenwi ffurflen lleoli teithwyr ac sy’n esempt rhag ynysu

Disgrifiad

Llenwi ffurflen lleoli teithwyr

Ynysu am 10 diwrnod  

Profion cyn gadael Profion ar ôl cyrraedd

Diplomyddion - aelod o genhadaeth ddiplomyddol yn y DU

Na

Na

Ie

Na

Swyddi Consylaidd

Na

Na

Ie

Na

Swyddogion neu weision Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

Arbenigwyr neu'r rhai ar genadaethau a gyflogir gan Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

Cynrychiolwyr Sefydliadau Rhyngwladol (a awdurdodwyd gan FCDO)

Na

Na

Ie

Na

Cynrychiolwyr mewn cynadleddau rhyngwladol neu gynadleddau yn y DU sy'n cael breintiau ac imiwnedd yn y DU

Na

Na

Ie

Na

Staff swyddogol Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

Diplomyddion a chonswliaid sy'n pasio drwy'r DU neu'n dychwelyd i'w gwlad eu hunain

Na

Na

Ie

Na

Cynrychiolydd gwlad neu diriogaeth dramor sy'n cynnal busnes swyddogol gyda'r DU

Na

Na

Na

Na

Cynrychiolydd llywodraeth tiriogaeth dramor Brydeinig

Na

Na

Ie

Na

Negesydd diplomyddol neu gwnselaidd

Na

Na

Ie

Na

Aelod o’r teulu sy’n rhan o aelwyd unrhyw un o'r uchod

Na

Ie

Ie

Ie

Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n gysylltiedig â’r ffin o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU

Na

Na

Na

Na

Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n gysylltiedig â’r ffin y tu allan i'r DU ond sy'n dychwelyd dros dro ac a fydd yn ymadael o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU

Na

Na

Na

Na

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni gweithgareddau amddiffyn hanfodol

Na

Na

Na

Na

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar long neu gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd arfog Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren neu’r rhestr goch

Na

Na

Na

Na

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar long neu; gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd llyngesol Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren neu'r rhestr goch.

Na

Na

Na

Na

Swyddog llywodraeth dramor y mae’n ofynnol iddo deithio i’r Deyrnas Unedig i ymgymryd â dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol, neu gontractwr sy’n cefnogi’r dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol hyn yn uniongyrchol

Na

Na

Na

Na

Teithwyr tramwy sy’n pasio drwy'r DU heb ddod i mewn i'r DU

Na

Na

Amh.

Na

Gweithiwr cludiant teithwyr ffyrdd

Na

Na

Ie

Na

Gweithiwr cludo nwyddau ar y ffyrdd

Na

Na

Na

Ie

Meistri a morwyr

Na

Na

Na

Na

Peilot llongau masnachol

Na

Na

Na

Na

Arolygydd neu syrfëwr llongau

Na

Na

Na

Na

Criw awyrennau

Na

Na

Na

Na

Teithwyr y mae gofyn iddynt lenwi ffurflen lleoli teithwyr ond sy’n esempt rhag ynysu
Disgrifiad Llenwi ffurflen lleoli teithwyr

Ynysu am 10 diwrnod  

Profion cyn gadael Profion ar ôl cyrraedd

Arolygydd awyrennau sifil

Ie

Na

Na

Na

Gwas i’r Goron neu gontractwr llywodraeth sy’n ymgymryd â phlismona hanfodol neu waith llywodraeth hanfodol yn y DU

Ie

Na

Ie

Na

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â busnes gwladol hanfodol y tu allan i'r Deyrnas Unedig

Ie

Na

Na

Na

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd i'r Deyrnas Unedig lle mae hyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gweithrediad cenhadaeth ddiplomyddol neu swydd gonsylaidd Ei Mawrhydi neu swydd filwrol neu swyddogol arall ar ran Ei Mawrhydi (gan gynnwys seibiannau gorffwys swyddogol)

Ie

Na

Ie

Na

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â gwaith hanfodol neu frys y tu allan i'r DU sy'n angenrheidiol i hwyluso gwaith hanfodol y llywodraeth neu fusnes gwladol hanfodol

Ie

Na

Na

Na

Person sy'n ailwladoli carcharorion

Ie

Na

Ie

Na

Person sy'n hebrwng person a geisir i’w estraddodi

Ie

Na

Ie

Na

Cynrychiolydd unrhyw diriogaeth sy'n teithio i'r DU fel swyddog y ddalfa

Ie

Na

Ie

Na

Person sy'n byw dramor ond sy'n teithio'n rheolaidd i'r DU i weithio (fel arfer o leiaf unwaith yr wythnos) lle na ellir gwneud y gwaith yn rhesymol o gartref

Ie

Na

Ie

Na

Person sy'n byw yn y DU ond sy'n teithio dramor yn rheolaidd i weithio (o leiaf unwaith yr wythnos fel arfer) lle na ellir gwneud y gwaith yn rhesymol o gartref

Ie

Na

Ie

Na

Plentyn ar ei ben ei hun sy’n teithio i'r DU i gael addysg ysgol breswyl yng Nghymru

Ie

Ie

Ie

Ie

Teithwyr y mae gofyn iddynt lenwi ffurflen lleoli teithwyr ac sy’n gorfod ynysu ond a gaiff adael at ddibenion gwaith
Disgrifiad Llenwi ffurflen lleoli teithwyr Ynysu am 10 diwrnod ond gadael at ddibenion gwaith Profion cyn gadael Profion ar ôl cyrraedd

Gweithiwr sy'n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yn ymwneud â chyflenwadau dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yr ymgymerir ag ef gan, ar gyfer, neu ar ran ymgymerwr dŵr, ymgymerwr carthffosiaeth, trwyddedai cyflenwi dŵr, trwyddedai carthffosiaeth neu awdurdod lleol

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy'n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran awdurdod llifogydd lleol arweiniol yng Nghymru
 

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran awdurdod llifogydd lleol arweiniol yn Lloegr
 

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy’n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio sydd ar waith ar hyn o bryd neu a fu gynt ar waith ar ran yr Awdurdod Glo

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy'n ymwneud â gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â gweithrediadau cloddio cyfredol neu flaenorol ar ran cyngor ar gyfer sir neu fwrdeistref sirol yng Nghymru

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy’n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio sydd ar waith ar hyn o bryd neu a fu gynt ar waith ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n gysylltiedig â gorsaf gynhyrchu, cysylltydd trydan, rhwydwaith gwres ardal, system gwresogi cymunedol, system glanhau awtomataidd ar falast a systemau ailosod traciau ar rwydwaith, neu waith comisiynu, cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau diwydiannol i'w defnyddio ar rwydwaith

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yr ymgymerir ag ef gan, ar gyfer neu ar ran gweithredwr system genedlaethol, person sydd â thrwydded drosglwyddo, person sydd â thrwydded ddosbarthu, person sydd â thrwydded o dan y Ddeddf Nwy neu berson sydd â thrwydded rhwydwaith rheilffyrdd

Ie

Ie

Ie

Ie

Personél niwclear, ac sy’n hanfodol i weithrediad saff a diogel safle y rhoddwyd trwydded safle niwclear mewn perthynas ag ef

Ie

Ie

Ie

Ie

Ymatebwr i argyfwng niwclear

Ie

Ie

Ie

Ie

Arolygydd asiantaeth niwclear

Ie

Ie

Ie

Ie

Arolygydd arfau cemegol

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy’n cyflawni swyddogaeth allweddol ar safle gofod

Ie

Ie

Ie

Ie

Rheolwr llongau gofod sy’n gyfrifol am lywio a rheoli cerbyd lansio neu long ofod ar gyfer gweithrediadau enwol, osgoi gwrthdrawiadau neu anomaleddau
 

Ie

Ie

Ie

Ie

Person a gyflogir gan berson sy’n gweithredu neu’n cynnal galluoedd ymwybyddiaeth o sefyllfa’r gofod, neu sydd o dan gontract i ddarparu gwasanaethau i’r person hwnnw

Ie

Ie

Ie

Ie

Peiriannydd awyrofod arbenigol, neu weithiwr awyrofod arbenigol, pan fo’r peiriannydd neu’r gweithiwr wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yn rhinwedd ei waith

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n ymwneud â gweithgareddau gweithredol, cynnal a chadw neu ddiogelwch mewn cyfleuster olew is sydd â chapasiti o fwy na 20,000 tunnell, lle mae'r cyfleuster yn cymryd rhan mewn gweithgaredd penodedig a gynhelir yn y Deyrnas Unedig yng nghwrs y busnes, ac yn cyfrannu (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) at gyflenwi tanwyddau olew crai i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig neu bersonau sy'n cynnal busnes yn y Deyrnas Unedig , ac mae angen y gweithgareddau i sicrhau bod y cyfleuster yn parhau i weithredu'n ddiogel

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithiwr y mae'n ofynnol iddo ymgymryd ag unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol neu ddechrau ymgymryd â hwy o fewn 10 diwrnod i gyrraedd;
(a) gweithgareddau ar osodiad alltraeth neu mewn perthynas ag ef,
(b) gweithgareddau ar seilwaith y sector petrolewm uwch neu mewn perthynas ag ef,
(c)  gwaith diogelwch allweddol ar osodiadau alltraeth neu ffynhonnau sy’n cael eu datgomisiynu neu eu cadw nes y cânt eu dymchwel neu eu hailddefnyddio
(d)   gweithgareddau i ddarparu gweithwyr, nwyddau, deunyddiau neu gyfarpar neu wasanaethau hanfodol eraill y mae eu hangen i gefnogi gweithrediad diogel y gweithgareddau y cyfeirir atynt ym mharagraffau (a) i (c)
pan fo wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yn rhinwedd ei waith 

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithredwr post

Ie

Ie

Ie

Ie

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) i sicrhau bod nwyddau'n parhau i gael eu cynhyrchu, eu cyflenwi, eu symud, eu gweithgynhyrchu, eu storio neu eu cadw

Ie

Ie

Na

Ie

Gweithiwr â sgiliau technegol arbenigol, pan fo angen y sgiliau technegol arbenigol hynny ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys (gan gynnwys comisiynu, gosod, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) neu i gyflawni rhwymedigaethau contract neu fanylebau gwarantiad mewn cyfleusterau rheoli gwastraff a ddefnyddir ar gyfer rheoli, didoli, trin, adfer neu waredu gwastraff (gan gynnwys ynni o wastraff), neu mewn cysylltiad â hynny, pan fo’r gweithiwr wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yn rhinwedd ei waith

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i’r Deyrnas Unedig at ddiben cludo deunydd a ffurfir o gelloedd dynol neu waed, neu sy’n cynnwys hynny, ac sydd i’w ddefnyddio er mwyn darparu gwasanaeth iechyd gan ddarparwr gwasanaethau iechyd

Ie

Ie

Na

Ie

Arolygydd Meddyginiaethau Dynol

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i’r DU:
(i)  i gynnal treial clinigol o fewn ystyr “conducting a clinical trial” yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Meddyginiaethau i’w Defnyddio gan Bobl (Treialon Clinigol) 2004 F77,
(ii)  i ymgymryd ag unrhyw weithgareddau sy’n angenrheidiol neu’n hwylus i baratoi at gynnal treial clinigol, neu
(iii)  i gyflawni unrhyw weithgarwch cydymffurfio angenrheidiol mewn perthynas â threial clinigol na ellir ei gynnal o bell

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i’r DU fel person cymwysedig o dan y rheoliadau Treialon Clinigol

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i’r DU fel noddwr o dan y rheoliadau Treialon Clinigol

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i’r DU i gynnal ymchwiliad clinigol o fewn yr ystyr a roddir i “clinical investigation” yn Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002, neu i ymgymryd ag unrhyw weithgareddau sy’n angenrheidiol neu’n hwylus i baratoi at gynnal ymchwiliad clinigol neu i gyflawni unrhyw weithgarwch cydymffurfio angenrheidiol arall mewn perthynas ag ymchwiliad clinigol na ellir ei gynnal o bell 

Ie

Ie

Ie

Ie

Rhywun sy'n berson cymwysedig, yn berson cyfrifol neu'n berson â chymwysterau priodol sy'n gyfrifol am wyliadwriaeth ffarmacolegol fel y'i diffinnir gan y rheoliadau Meddygaeth Dynol

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i'r DU at ddibenion ei waith mewn diwydiannau seilwaith hanfodol sy'n ymwneud â chynnal a chadw ac atgyweirio seilwaith data hanfodol sydd ei angen i leihau a datrys diffoddiadau, neu wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau i gefnogi'r gweithgareddau hyn

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sydd wedi teithio i'r DU at ddibenion ei waith mewn diwydiannau seilwaith hanfodol sy'n weithiwr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth neu delathrebu (gan gynnwys ymgynghorydd technoleg gwybodaeth, dadansoddwr ansawdd, profwr meddalwedd, profwr systemau, a chynllunydd telathrebu), y mae ei arbenigedd yn hanfodol (i) i ddarparu ymateb hanfodol neu frys i fygythiadau a digwyddiadau sy'n ymwneud â diogelwch unrhyw rwydwaith a system wybodaeth, a (ii) i sicrhau bod unrhyw rwydwaith a system wybodaeth yn parhau i weithredu

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy’n ymgymryd â gwaith brys neu waith hanfodol;
(a) sy'n angenrheidiol er mwyn parhau i weithredu (i) rhwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu electronig fel y'u diffinnir yn adran 32 o Ddeddf Cyfathrebu 2003 neu
(ii) rhwydwaith a gwasanaethau trawsyrru darllediadau’r BBC,
(b) mewn cwmnïau yn y gadwyn gyflenwi sy’n cynnal cyfrinachedd, cyflawnder ac argaeledd y rhwydweithiau a’r gwasanaethau cyfathrebu electronig a rhwydwaith a gwasanaethau trawsyrru’r BBC

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU ac sy’n athletwr elît a gymerodd ran mewn cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i’r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU ac sy’n athletwr elît a ddarparodd hyfforddiant neu gymorth arall i athletwr elît mewn cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n preswylio'n arferol yn y DU ac sy’n athletwr elît a oedd yn dyfarnu cystadleuaeth elît dramor, neu a oedd yn ymwneud â rhedeg cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU sy'n athletwr elît a fynychodd raglen hyfforddi dramor at ddiben hyfforddi neu baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn cystadleuaeth elît (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)

Ie

Ie

Ie

Ie

Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU a ddarparodd hyfforddiant neu gymorth arall i athletwr elît mewn rhaglen hyfforddi dramor at ddiben hyfforddi neu baratoi'r athletwr elît hwnnw i gymryd rhan mewn cystadleuaeth elît (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)

Ie

Ie

Ie

Ie

Person (a) sy'n ymwneud â gosod, cynnal a chadw neu atgyweirio seilwaith telathrebu ffeibr optig tanfor (b) y mae ei rôl yn cefnogi'n uniongyrchol osod, cynnal neu atgyweirio seilwaith telathrebu ffeibr optig tanfor, (pan fo wedi teithio i'r Deyrnas Unedig yn rhinwedd ei waith). 

Ie

Ie

Ie

Ie

Rhesymau dros adael man ynysu ar gyfer teithwyr nad ydynt wedi eu brechu sy’n cyrraedd o wlad nad ydyw ar y rhestr goch.

Yng Nghymru gallwch adael y safle lle’r ydych yn ynysu am nifer fechan o resymau yn unig. Darllenwch y rhestr o resymau sy’n berthnasol ar gyfer teithwyr nad ydynt wedi eu brechu sy’n cyrraedd o wlad nad ydyw ar y rhestr goch.

Esamptiadau ar gyfer teithwyr sy'n cyrraedd o wlad rhestr goch

Ni chewch deithio'n uniongyrchol i Gymru o wlad rhestr goch.

Os ydych yn teithio i'r DU o wlad rhestr goch, rhaid ichi fynd i mewn drwy fan mynediad dynodedig yn Lloegr neu'r Alban. Bydd gofyn i chi ynysu am 10 diwrnod mewn cwarantin a archebwyd ymlaen llaw mewn gwesty ger y man mynediad. Ar ôl cwblhau'r 10 diwrnod ynysu hwn, cewch deithio ymlaen i Gymru.

Fodd bynnag, mae nifer cyfyngedig o gategorïau o bobl y caniateir iddynt ddod i mewn i Gymru, fel y nodwyd yn y tabl isod.

Yn ogystal â’r categorïau a restrir isod, o 04:00 ddydd Gwener 23 Ebrill, bydd person y mae’n ofynnol iddo wneud gwaith fel gweithiwr iechyd neu ofal proffesiynol yn y Deyrnas Unedig, sy’n gymwys i ymarfer proffesiwn a reoleiddir gan unrhyw un o’r cyrff a enwir yn adran 25(3) o Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002(1) neu adran 67 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (2) ac sydd wedi teithio i’r Deyrnas Unedig at ddibenion cael ei gyflogi fel gweithiwr iechyd neu ofal proffesiynol wedi’i eithrio o’r gofyniad i ynysu am gyfnod o 10 diwrnod mewn cyfleuster cwarantin a reoleiddir yn Lloegr neu’r Alban. Yn lle hynny, caniateir iddo ddod i Gymru ac ynysu am gyfnod o 10 diwrnod mewn llety a ddarperir gan ei gyflogwr.

Nodwch: mae hyn yn berthnasol i bobl sy’n cyrraedd Cymru am y tro cyntaf o wlad ar y rhestr goch, ac nid yw’n berthnasol i’w teuluoedd.

Yng Nghymru gallwch adael y safle lle’r ydych yn ynysu am nifer fechan o resymau yn unig. Darllenwch y rhestr o resymau sy’n berthnasol wrth gyrraedd o wlad ar y rhestr goch.

Esemptiadau 

Caniateir iddynt ddod i mewn i Gymru ond nid yw'n ofynnol iddynt lenwi ffurflen lleoli teithwyr ac maent yn esempt rhag ynysu
Disgrifiad Llenwi ffurflen lleoli teithwyr Ynysu am 10 diwrnod  Profion cyn gadael Profion ar ôl cyrraedd  

Diplomyddion - aelod o genhadaeth ddiplomyddol yn y DU

Na

Na

Ie

Na

 

Swyddi Consylaidd

Na

Na

Ie

Na

 

Swyddogion neu weision Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

 

Arbenigwyr neu'r rhai ar genadaethau a gyflogir gan Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

 

Cynrychiolwyr Sefydliadau Rhyngwladol (a awdurdodwyd gan FCDO)

Na

Na

Ie

Na

 

Cynrychiolwyr mewn cynhadledd ryngwladol neu gynhadledd y Deyrnas Unedig y rhoddir breintiau a breinryddidau iddynt yn y Deyrnas Unedig

Na

Na

Ie

Na

 

Staff swyddogol Sefydliadau Rhyngwladol

Na

Na

Ie

Na

 

Diplomyddion a chonswliaid sy’n pasio drwy’r DU neu'n dychwelyd i'w gwlad eu hunain

Na

Na

Ie

Na

 

Cynrychiolydd gwlad neu diriogaeth dramor sy'n cynnal busnes swyddogol gyda'r DU

Na

Na

Na

Na

 

Cynrychiolydd llywodraeth tiriogaeth dramor Brydeinig

Na

Na

Ie

Na

 

Negesydd diplomyddol neu gwnselaidd

Na

Na

Ie

Na

 

Aelod o’r teulu sy’n rhan o aelwyd unrhyw un o'r uchod

Na

Na

Ie

Na

 
 

Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n gysylltiedig â’r ffin o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU

Na

Na

Na

Na

 

Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n gysylltiedig â’r ffin y tu allan i'r DU ond sy'n dychwelyd dros dro ac a fydd yn ymadael o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU

Na

Na

Na

Na

 

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni gweithgareddau amddiffyn hanfodol 

Na

Na

Na

Na

 

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar long neu gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd arfog Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren neu’r rhestr goch

Na

Na

Na

Na

 

Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar long neu; gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd llyngesol Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren neu'r rhestr goch

Na

Na

Na

Na

 

Swyddog llywodraeth dramor y mae’n ofynnol iddo deithio i’r Deyrnas Unedig i ymgymryd â dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol, neu gontractwr sy’n cefnogi’r dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol hyn yn uniongyrchol

Na

Na

Na

Na

 

Teithwyr tramwy sy’n pasio drwy’r DU heb ddod i mewn i'r DU

Na

Na

Amh.

Na

 

Caniateir iddynt ddod i mewn i Gymru ond mae gofyn iddynt lenwi ffurflen lleoli teithwyr a rhaid iddynt ynysu ond cânt adael at ddibenion gwaith
Disgrifiad Llenwi ffurflen lleoli teithwyr Ynysu am 10 diwrnod  ond caiff adael at ddibenion gwaith Profion cyn gadael Profion ar ôl cyrraedd

Gweithiwr cludo nwyddau ar y ffyrdd

Ie

Ie

Na

Ie

Meistri a morwyr

Ie

Na

Na

Ie

Peilot llongau masnachol

Ie

Na

Na

Ie

Arolygydd neu syrfëwr llongau

Ie

Na

Na

Ie

Criw awyrennau

Ie

Na

Na

Ie

Gwas i’r Goron neu gontractwr llywodraeth sy’n ymgymryd â phlismona hanfodol neu waith llywodraeth hanfodol yn y DU

Ie

Na

Ie

Ie

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â busnes gwladol hanfodol y tu allan i'r Deyrnas Unedig

Ie

Na

Na

Ie

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd i'r Deyrnas Unedig lle mae hyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gweithrediad cenhadaeth ddiplomyddol neu swydd gonsylaidd Ei Mawrhydi neu swydd filwrol neu swyddogol arall ar ran Ei Mawrhydi (gan gynnwys seibiannau gorffwys swyddogol)

Ie

Na

Ie

Ie

Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â gwaith hanfodol neu frys y tu allan i'r DU sy'n angenrheidiol i hwyluso gwaith hanfodol y llywodraeth neu fusnes gwladol hanfodol

Ie

Na

Na

Ie

Person sy'n hebrwng person a geisir i’w estraddodi

Ie

Na

Ie

Ie

Cynrychiolydd unrhyw diriogaeth sy'n teithio i'r DU fel swyddog y ddalfa

Ie

Na

Ie

Ie

Plentyn ar ei ben ei hun sy’n teithio i'r DU i gael addysg ysgol breswyl yng Nghymru

Ie

Ie [1]

Ie

Ie

[1] Rhaid iddo ynysu yn yr ysgol lle bo rheolau arbennig yn gymwys 

Rhesymau dros adael man ynysu ar ôl cyrraedd o wlad rhestr goch.

Yng Nghymru gallwch adael y safle lle’r ydych yn ynysu am nifer fechan o resymau yn unig. Darllenwch y rhestr o resymau sy’n berthnasol wrth gyrraedd o wlad ar y rhestr goch.