Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canllawiau hyn i noddwyr yng Nghymru. Er bod egwyddorion y cynllun noddi Cartrefi i Wcráin yr un peth ledled y DU, mae gwahaniaethau o ran rhai gwasanaethau cyhoeddus. Am y rheswm hwn, os ydych yn byw yng Nghymru ac yn noddi unigolyn neu deulu o Wcráin, dylech gyfeirio at y canllawiau yn y ddogfen hon.

Gair o ddiolch a diben y canllaw

Yn ystod y mis diwethaf, mae bywydau miliynau o bobl o Wcráin wedi newid yn llwyr o ganlyniad i ryfel na achoswyd ganddynt. Maent wedi gweld eu cartrefi wedi'u dinistrio, eu teuluoedd wedi'u rhwygo, a'u bywydau mewn darnau. 

Drwy ymuno â'r cynllun hwn a chofrestru fel noddwr, rydych yn dangos caredigrwydd anhygoel. Rydych yn estyn cyfeillgarwch i ddieithryn pan fo ei angen fwyaf arno. Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod, byddwch yn helpu unigolion a theuluoedd i ddod at eu hunain ac addasu i fywyd yng Nghymru.

Cymru yw'r ‘Genedl Noddfa’ gyntaf yn y byd. Wrth i bobl o Wcráin gyrraedd Cymru, rydym am wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cefnogi er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn cael noddfa, a'u bod yn gallu cael hyd i wasanaethau cyhoeddus i'w helpu. 

Nid oes llawer o bethau mewn bywyd sy'n fwy anodd na gorfod ffoi o'ch gwlad a dechrau bywyd newydd, yn arbennig mewn sefyllfaoedd fel y rhai rydym yn eu gweld yn Wcráin. Wrth gefnogi rhywun sydd wedi gorfod symud o'i gartref, mae'n debygol iawn y bydd angen i chi, a'r unigolyn a'r teulu rydych yn eu noddi, ddysgu llawer mewn amser byr. Mae'r canllaw hwn yn cynnwys cyngor ymarferol a dolenni defnyddiol ar y ffordd orau o gefnogi'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi. 

Rydym yn gobeithio y bydd y canllaw hwn yn adnodd cyfeirio defnyddiol, ond gwyddom hefyd nad yw bywyd bob amser yn syml. Felly os byddwch yn cael problemau o ran eich trefniant noddi yn ystod y misoedd nesaf, dylech gysylltu ar unwaith â'ch awdurdod lleol sy'n barod i roi cymorth. 

Drwy agor eich cartref a chynnig eich amser a'ch haelioni, byddwch yn rhoi’r gwerthoedd sydd mor bwysig inni ar waith, ac yn cymryd eich lle mewn traddodiad hir a helaeth o estyn trugaredd i'r bobl hynny sydd ei angen fwyaf. Gobeithio y byddwch yn gweld y profiad hwn yn werth chweil.

Cyflwyniad

Mae'r cynllun hwn yn dibynnu ar ewyllys da pobl Cymru. Drwy benderfynu bod yn noddwr, rydych yn rhan annatod o ymgyrch genedlaethol a ysgogir gan dosturi. Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod, bydd Llywodraeth Cymru, elusennau, grwpiau ffydd, busnesau, awdurdodau lleol a chymunedau yn dod ynghyd i sicrhau bod y cynllun yn llwyddo, ac i roi cyfle go iawn i bobl sy'n ffoi rhag rhyfel adeiladu bywyd newydd yng Nghymru.

Diolch ichi am benderfynu bod yn noddwr

Diolch am wirfoddoli i gefnogi rhai o'r nifer mawr o bobl o Wcráin y mae angen rhywle diogel arnynt i aros. Mae penderfynu bod yn noddwr yn ymrwymiad mawr. Yn amlwg mae Llywodraeth Cymru yn falch o'r nifer enfawr o bobl o Gymru sydd wedi camu ymlaen i gynnig help.

Trosolwg o’r cynllun a’i ddiben

Bydd y pecyn canllaw hwn yn nodi rhagor o fanylion am y cynllun Cartrefi i Wcráin a'ch rôl fel noddwr. Caiff y canllawiau eu diweddaru'n rheolaidd ar GOV.UK a gwefan Llywodraeth Cymru LLYW.CYMRU, felly dylech edrych ar y gwefannau hynny yn rheolaidd i gael y cyngor a'r cymorth diweddaraf. Mae gwefan Noddfa Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnwys adnoddau sy'n ffurfio ‘Pecyn croeso’ i bobl sy'n dod o Wcráin. Gall y wefan hon fod o ddefnydd i chi hefyd, gan ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol wrth ichi helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi i ymgartrefu yng Nghymru.

Sut mae'r cynllun noddi'n gweithio? 

Mae Llywodraeth y DU wedi creu dau lwybr fisa newydd i bobl o Wcráin: y Cynllun Teuluoedd o Wcráin a'r Cynllun Cartrefi i Wcráin. Mae'r canllawiau hyn ar gyfer noddwyr o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin, sef y llwybr a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i bobl sy'n ffoi o Wcráin nad oes ganddynt unrhyw deulu yn y DU.

Lluniodd Llywodraeth y DU y cynllun er mwyn rhoi cyfle i bobl gynnig llety am o leiaf chwe mis, ac i baru'r cynigion hynny â phobl o Wcráin sydd am ddod i'r DU. Rhaid i'r noddwr a'r unigolyn o Wcráin gysylltu â'i gilydd y tu allan i'r system ac enwi ei gilydd yn ystod y broses gwneud cais.

Mae Llywodraeth y DU wedi comisiynu sefydliad o'r enw RESET i helpu pobl o Wcráin a darpar noddwyr nad oeddent mewn cysylltiad yn flaenorol i gysylltu â'i gilydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: resetuk.org

Cyn gynted ag y byddwch wedi gwneud cysylltiad ag unigolyn penodol rydych am ei noddi, dylech fod yn barod i gwblhau cais am fisa gyda'r person hwnnw. Gall unigolion o unrhyw statws ac unrhyw genedligrwydd fod yn noddwyr yn y DU, ond mae angen iddynt fod â chaniatâd i aros yn y wlad am o leiaf chwe mis. Mae'n bwysig iawn bod noddwyr yn siŵr eu bod mewn sefyllfa i allu cynnig cartref sefydlog am y chwe mis nesaf.

Mae’r cynllun noddi yn berthnasol i holl aelodau teulu uniongyrchol gwladolion Wcráin, ac nid oes terfyn ar faint o bobl sy'n gallu manteisio arno.

Rhaid i ymgeiswyr fodloni rhai gwiriadau diogelwch sylfaenol cyn ymadael. Byddant yn cael fisa cychwynnol sy'n rhoi caniatâd iddynt fyw a gweithio yn y DU am chwe mis. Bydd angen iddynt roi manylion biometrig yn un o'r canolfannau fisa yn y DU. Ar ôl i ymgeiswyr wneud hyn, caiff eu fisa ei estyn i dair blynedd. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r cynllun yn gweithio, ewch i wefan Cartrefi i Wcráin.

Pa wiriadau y mae angen eu gwneud?

Er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni’r gofynion i gael eich cymeradwyo fel noddwr, bydd y Swyddfa Gartref yn gwneud gwiriadau diogelwch safonol yn eich cylch chi yn ogystal ag ynghylch pob oedolyn 18 oed a throsodd a fydd yn byw yn yr un aelwyd â’r unigolyn neu’r teulu o Wcráin. Mae hyn yn cynnwys gwiriadau yn erbyn cofnodion y llywodraeth a chofnodion trydydd partïon megis Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Bydd y Swyddfa Gartref yn gwneud y gwiriadau hyn wrth ystyried y cais am fisa. Os, o ganlyniad i hyn, bydd y Swyddfa Gartref o’r farn nad ydych chi, neu oedolion eraill y mae’n ofynnol gwneud gwiriadau yn eu cylch, yn addas i ysgwyddo’r cyfrifoldeb o noddi neu o fyw gydag unigolyn sy’n cyrraedd drwy’r llwybr hwn, mae’n bosibl y caiff y cais am fisa ei wrthod ar y sail nad ydych chi’n bodloni’r gofynion cymhwysedd i gael eich cymeradwyo fel noddwr. Os felly, byddai angen i’r unigolyn neu’r teulu o Wcráin ddod o hyd i noddwr arall er mwyn gwneud cais arall. Ymhlith y rhesymau pam y gallech beidio â bodloni’r gofynion i gael eich cymeradwyo fel noddwr mae: darparu gwybodaeth ffug neu anghywir; euogfarnau troseddol; troseddau mewnfudo; neu weithgarwch anghyfreithlon arall.

Fel y prif noddwr, bydd angen ichi ofyn am gydsyniad pob oedolyn yn y cartref cyn ychwanegu ei fanylion at y ffurflen gais ar gyfer y gwiriadau hyn. Yn fuan ar ôl i'r unigolyn neu'r teulu gyrraedd, bydd yr awdurdod lleol hefyd yn cwblhau gwiriadau sylfaenol ar y llety a'r trefniadau byw. 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Os byddwch yn lletya unigolyn yn eich cartref eich hun, bydd yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal gwiriadau sylfaenol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar bob oedolyn sy'n byw yn eich cartref. Mewn achosion lle bydd plant a / neu oedolion sy'n agored i niwed ymhlith y bobl sy'n cyrraedd, bydd yn ofynnol cynnal gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar bob oedolyn yng nghartref y noddwr yn brydlon, sy’n archwilio rhestri gwahardd. 

Dylech roi gwybod i'r Awdurdod Lleol os bydd oedolyn newydd yn symud i fyw gyda chi pan fydd y bobl rydych yn eu noddi yn aros gyda chi er mwyn cynnal gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd arno yntau hefyd. 

Taliadau diolch

Bydd angen ichi fod yn siŵr eich bod mewn sefyllfa sy'n ddiogel yn ariannol er mwyn cynnig cartref sefydlog i rywun sydd ei angen. Yn dibynnu ar wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd uchod a chadarnhad gan yr awdurdod lleol fod y llety sy'n cael ei gynnig yn addas, cewch ddewis cael taliad misol o £350, mewn ôl-daliadau, am gyhyd ag y bo'r unigolyn neu’r teulu o Wcráin yn aros gyda chi (hyd at 12 mis). Mae Llywodraeth y DU wedi nodi nad rhent yw'r taliad o £350. Byddwch yn gymwys i gael y taliad misol cyntaf ar ôl i'r awdurdod lleol gynnal ymweliad er mwyn cadarnhau safon y llety. Dim ond un taliad y gall unrhyw gyfeiriad preswyl ei hawlio, ac yng Nghymru, byddwch yn cael y taliad hwn drwy eich awdurdod lleol. 

I noddwyr sy'n cael budd-daliadau, mae Llywodraeth y DU yn sicrhau na fydd y ‘taliadau diolch’ hyn yn effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau, ac ni chodir trethi arnynt. Ni fydd ‘taliadau diolch’ yn effeithio ar yr ostyngiad i'r dreth gyngor i bobl sy'n byw ar eu pen eu hun. Os bydd yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi yn symud allan o'ch cartref am unrhyw reswm, mae'n rhaid ichi roi gwybod i'ch awdurdod lleol cyn gynted â phosibl. Bydd angen ichi hefyd roi gwybod iddo nad ydych yn gymwys mwyach am y taliadau misol. 

Sut y dylwn i groesawu pobl o Wcráin?

Llety addas

Y peth pwysicaf yw eich bod yn gallu darparu llety sefydlog ac addas am o leiaf chwe mis. Gall hyn fod yn unrhyw beth o ystafell wag i gartref gwag, cyn belled ag y bo'n ddiogel ac yn rhydd o beryglon iechyd. Rydym yn gofyn i noddwyr a all o leiaf gynnig ystafell wag ystyried diogelwch a phreifatrwydd gwesteion. Ni fyddai gwely mewn lle a rennir yn gynnig llety priodol am 6 mis. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr adran o'r canllaw sy'n trafod llety ac yn Atodiad A.

Rhoi cymorth

Ar ben cynnig llety, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud er mwyn helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi i ymgartrefu.

 • Casglu o'r maes awyr/porthladd: Er nad oes rhaid ichi wneud hyn, gallwch drefnu i gasglu'r unigolyn rydych yn ei noddi o'r maes awyr neu'r porthladd pan fydd yn cyrraedd y DU. Os nad oes modd ichi wneud hyn, dylech roi gwybod iddo am y ffordd orau o gyrraedd eich cartref o'r pwynt lle mae'n cyrraedd y DU. O ddydd Sul 20 Mawrth ymlaen, bydd ganddo'r hawl i gael un tocyn unffordd am ddim ar y rheilffordd genedlaethol, rheilffordd ysgafn, bws a choets i'w gyrchfan derfynol. At hynny, mae Trafnidiaeth Cymru wedi sefydlu cynllun chwe mis i roi cyfle i bobl o Wcráin deithio am ddim ar bob gwasanaeth Trafnidiaeth Cymru ar ôl dangos eu pasbort i gasglwyr tocynnau a staff gorsafoedd. Bydd yr holl wybodaeth am hyn, gan gynnwys adnodd cynllunio taith er mwyn helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd, ar gael ar wefan ymholiadau'r Rheilffordd Genedlaethol.
 • Trafnidiaeth a dod o hyd i’w ffordd o gwmpas: Mae'n annhebygol y bydd yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi yn gyfarwydd â’ch ardal leol, nac yn gwybod sut i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas yn hawdd. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe byddech yn gallu rhoi cyngor arferol ar faterion megis teithio i'ch cartref, ble mae'r siopau lleol, a ble i ddal y bws neu'r trên. Fel noddwr, nid oes disgwyl ichi ddarparu trafnidiaeth i'r bobl rydych yn eu noddi pan fyddant yn aros gyda chi.
 • Bwyd a chostau byw: Nid yw'n ofynnol yn ffurfiol ichi dalu costau bwyd a chostau byw'r bobl rydych yn eu noddi, ond efallai y byddwch am wneud hynny, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Bydd modd i bawb sy'n dod i'r DU drwy'r cynllun gael swydd a gwneud cais am fudd-daliadau os bydd angen. 
 • Cofrestru gyda meddyg teulu: Byddai'n syniad da ichi helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi i gysylltu â meddyg teulu lleol a chofrestru gydag ef cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os nad yw'n sâl. Mae rhagor o wybodaeth am y mater hwn ar gael yn: Mynediad at wasanaethau cyhoeddus
 • Cofrestru gyda Deintydd: Yn ogystal â chofrestru gyda meddyg teulu, dylai'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi gofrestru gyda deintydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Iechyd yng Nghymru | Dod o hyd i Ddeintydd GIG

Helpu'r bobl hynny sy'n gymwys i gael cymorth ariannol i gael gafael arno

Os yw'r unigolyn neu aelodau’r teulu rydych yn eu noddi yn ddigon hen i weithio, bydd modd iddynt wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Byddant hefyd yn gallu gwneud cais am ragdaliadau, os byddant yn gymwys. Bydd gan bobl o Wcráin sydd o oedran pensiwn yr hawl i gael Credyd Pensiwn y Wladwriaeth a Budd-dal Tai, ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf cymhwystra.

Gall Cyngor ar Bopeth Cymru roi cyngor ar fudd-daliadau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/amdanom-ni/contact-us/contact-us/Cysylltu-a-ni/ neu ffoniwch: 0800 702 2020. Gallwch ffonio rhwng 9am a 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener.

Yn achos pobl sydd wedi gwneud cais am gredydau neu fudd-daliadau o'r fath, bydd gofyn i'r awdurdod lleol lle mae cartref y noddwr wedi'i leoli roi taliad interim o £200 i bob unigolyn o Wcráin er mwyn talu costau cynhaliaeth wrth iddynt aros am eu taliad cyntaf. Nid oes angen i'r unigolyn o Wcráin dalu'r £200 yn ôl. Gall awdurdodau lleol ddewis ychwanegu at y swm hwn neu roi rhagor o gymorth drwy wneud taliadau interim, fel y gwelant orau.

 • Agor cyfrif banc: Mae'n bwysig bod pobl o Wcráin sy'n ceisio noddfa yn agor cyfrif banc cyn gynted â phosibl. Byddai'n ddefnyddiol rhoi gwybod iddynt fod amrywiaeth o fanciau y gellir eu dewis, gan gynnwys rhai sy'n darparu gwasanaethau ar-lein yn unig. Er mwyn agor cyfrif banc, fel arfer mae angen i unigolyn ddangos dogfennau i brofi pwy ydyw megis pasbort neu drwydded yrru neu gerdyn adnabod cydnabyddedig, yn ogystal â phrawf o'i gyfeiriad. Mae rhagor o wybodaeth am sut i agor cyfrif banc ar gael ar wefan Noddfa Cymru.
 • Dod o hyd i swydd: Mae gan bobl o Wcráin sy'n ceisio noddfa yr hawl i weithio ar unwaith ar ôl iddynt gael fisa i aros yn y DU o Wcráin. Os byddant am gymryd camau ynghylch hyn yn fuan, gallwch eu cyfeirio at y cymorth cyflogaeth sydd ar gael gan Cymru'n Gweithio, a fydd yn eu helpu drwy roi cyngor, arweiniad a mynediad at hyfforddiant am ddim er mwyn eu helpu i ddechrau gweithio, ar adeg sy'n iawn iddynt. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy wefan Noddfa Cymru a Cymru'n Gweithio.

Llety

Ni ddylid codi rhent ar yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi o dan y cynllun. Mae pob math o lety'n wahanol, ac er nad oes disgwyliadau penodol, mae'n rhaid sicrhau bod eich llety yn rhydd o beryglon difrifol i iechyd a diogelwch. Rydym wedi nodi rhai canllawiau penodol yn Atodiad A. Gan eich bod yn cynnig eich cartref, neu'n cynnig rhannu eich cartref â phobl sydd newydd gyrraedd y wlad, dylech roi dodrefn ac eitemau angenrheidiol sylfaenol iddynt megis dillad gwely a thyweli.

Fel noddwr, efallai y byddwch am lunio cytundeb â’ch gwesteion sy’n nodi ambell reol sylfaenol, fel rheolau yn ymwneud â rhannu defnydd o ardaloedd cyffredin yn y tŷ, neu rai yn ymwneud â phethau fel ysmygu, alcohol neu sŵn.

Mae dau fath o gytundeb enghreifftiol y gellid eu defnyddio; Cytundeb Trwydded Eithriedig neu Gytundeb Tenantiaeth Eithriedig. Nid oes unrhyw ofyniad i ddefnyddio y naill fath o gytundeb na’r llall fel rhan o’r cynllun noddi, ond gallai’r rhain helpu i sicrhau bod pob parti yn deall beth yw telerau eu trefniant. Mae’n bosibl y bydd rhai benthycwyr morgeisi yn gofyn ichi ddefnyddio cytundeb trwydded.

Os yw eich gwesteion yn rhannu llety â chi, er enghraifft yn defnyddio ystafelloedd gwely i westeion ac yn rhannu cegin â chi, y Cytundeb Trwydded Eithriedig sydd fwyaf addas (sydd ar gael yn yr iaith Wcreineg ac Rwseg).

Os yw eich gwesteion yn byw mewn llety hunangynhwysol (fel llety gwyliau) yna y Cytundeb Tenantiaeth Eithriedig sydd fwyaf addas (sydd ar gael yn yr iaith Wcreineg ac Rwseg).

Bydd rhywun o’r awdurdod lleol yn ymweld â chi o leiaf unwaith, naill ai cyn i unigolyn gyrraedd neu’n fuan wedyn, er mwyn cadarnhau bod y llety yn addas a bod yr unigolyn yn iach, ac nad oes unrhyw bryderon difrifol o ran diogelwch neu les. Mae rhagor o wybodaeth am rôl awdurdodau lleol i’w gweld yma: Cartrefi i Wcráin: canllawiau i awdurdodau lleol

Yswiriant, morgeisi, landlordiaid a lesddeiliaid

Bydd angen ichi siarad â'ch landlord, eich rhydd-ddeiliad neu'ch darparwr morgais a'ch cwmni yswiriant i weld a oes ganddynt unrhyw bolisïau sy'n effeithio ar y trefniadau noddi. Mae'n bwysig iawn eich bod yn meddwl drwy unrhyw oblygiadau posibl ar gyfer eich tenantiaeth, eich morgais, eich les a'ch yswiriant cyn i'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi gyrraedd y DU.

Mae cwmnïau yswiriant wedi cytuno nad oes angen i berchnogion cartrefi sy'n rhoi llety i bobl o Wcráin yn eu cartrefi gysylltu â'u cwmni yswiriant, ar y sail bod yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi yn cael ei letya fel ‘gwesteion nad ydynt yn talu’. Gweler datganiad Cymdeithas Yswirwyr Prydain am ragor o fanylion. Mewn sefyllfaoedd eraill, gan gynnwys pan fydd y noddwr yn landlord neu'n denant, bydd angen ichi gysylltu â'ch cwmni yswiriant.

Mae rhoddwyr benthyciadau wedi ymrwymo i sicrhau bod modd i gymaint o fenthycwyr â phosibl gymryd rhan yn y cynllun. Os oes morgais gennych ar yr eiddo, bydd angen ichi gysylltu â'ch darparwr morgais. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda'r sector darparwyr morgeisi i safoni a symleiddio'r broses hon cyn belled â phosibl.

Os ydych yn ystyried gwneud cais i fod yn noddwr, dylech edrych ar wefannau eich darparwr morgais a'ch cwmni yswiriant. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael arnynt cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn rhentu eich cartref, dylech ofyn am ganiatâd eich landlord er mwyn rhoi llety i unigolyn neu deulu o Wcráin. Mae'n bosibl na fydd modd i'ch landlord roi caniatâd heb gael cytundeb ymlaen llaw gan y preswylwyr eraill. Os ydych yn lesddeiliad sydd am roi llety i unigolyn neu deulu o Wcráin, bydd angen ichi edrych ar delerau ac amodau eich les i weld a oes caniatâd ichi gael lletywyr neu is-denantiaid. Os nad ydych yn siŵr am y caniatadau y mae'n ofynnol ichi eu cael yn ôl eich les, gallwch gael cyngor am ddim gan y Gwasanaeth Cynghori ar Lesddaliadau (LEASE). Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan, drwy apwyntiad dros y ffôn ag un o gynghorwyr LEASE (020 7832 2500), neu drwy e-bost (info@lease-advice.org). Mae Llywodraeth Cymru yn annog landlordiaid a phreswylwyr eraill i beidio â gwrthod cydsynio heb reswm. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn annog landlordiaid i hepgor unrhyw ffioedd caniatâd yn yr achosion penodol hyn.

Dod i arfer â bywyd yng Nghymru

Fel noddwr, gallwch gefnogi'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi a'i helpu i ddod i arfer â bywyd yng Nghymru. Y peth cyntaf i'w wneud fydd sicrhau bod pawb yn gysurus yn y llety sydd ganddynt, a bod ganddynt yr eitemau sylfaenol sydd eu hangen. Dylai fod digon o fwyd ac eitemau hanfodol megis pethau ymolchi ganddynt, ac mae'n syniad da sicrhau bod ffôn symudol ganddynt, a ffordd o ddefnyddio'r we er mwyn cadw mewn cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau.

Ymddygiad

Rydych eisoes wedi gwneud rhywbeth gwych drwy benderfynu bod yn noddwr. Rydych yn cefnogi unigolyn neu deulu sy'n ffoi rhag rhyfel a allai fod yn profi gofid mawr ac yn agored i niwed. Pan fydd y bobl hyn yn cyrraedd Cymru, gwyddom y byddwch yn estyn croeso cynnes iddynt ynghyd â'ch haelioni, eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth. Mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi, gan gynnwys y rheini a restrir isod.

Mynediad at wasanaethau cyhoeddus

Cofrestru gyda meddyg teulu

Fel y soniwyd eisoes, byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallech helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi i gysylltu â meddyg teulu lleol a chofrestru gydag ef. Gallech helpu'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi i gysylltu â phractis a gofyn am gael eu cynnwys ar eu rhestr gleifion. Fel arall, bydd gan eich bwrdd iechyd lleol restr o'r holl feddygfeydd yn eich ardal ac maent i’w gweld yma: Ymddiriedolaethau a byrddau iechyd GIG Cymru | LLYW. CYMRU

Mae gan unrhyw un yng Nghymru yr hawl i gofrestru a chael triniaeth gan feddyg teulu. Nid oes angen cyfeiriad sefydlog na manylion i brofi pwy ydych chi. Os oes angen cyfieithydd, efallai y byddai'n werth esbonio hynny i'r feddygfa ymlaen llaw. Mae gan bawb yr hawl i ofyn am gyfieithydd a chael cyfieithydd am ddim gan ddarparwyr gofal iechyd. Os oes unrhyw broblemau, gallwch ffonio 111 yng Nghymru (yn rhad ac am ddim) neu 0845 46 47.

Yn ogystal, bydd gan y rhai sy'n ceisio noddfa o Wcráin hawl hefyd i gael mynediad at ysbytai a gwasanaethau mamolaeth, yn ogystal â phresgripsiynau, a’r cyfan yn rhad ac am ddim. 

Iechyd Mamolaeth ac Atgenhedlol

Os yw'r unigolyn rydych yn ei noddi yn feichiog, rhowch help llaw iddynt i roi gwybod i feddygfa a chofrestru yno cyn gynted â phosibl i sicrhau eu bod yn cael cymorth yn ystod eu beichiogrwydd.

Iechyd Meddwl

Bydd gwasanaethau iechyd meddwl prif-ffrwd ar gael i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru o Wcráin. Mae cofrestru gyda meddyg teulu yn hanfodol. Disgwylir i’r broses sgrinio iechyd gychwynnol gan feddygon teulu / practis gofal sylfaenol i'r rhai sy'n cyrraedd o Wcráin gynnwys asesiad ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl. Darperir unrhyw driniaeth angenrheidiol fel ar gyfer unrhyw glaf arall naill ai gan y tîm gofal sylfaenol, neu drwy gyfeirio’r claf at Wasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol, y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol neu Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS).

Gallwch chi neu'r unigolyn rydych yn ei noddi gysylltu â llinell gymorth iechyd meddwl CALL ar 0800 132 737 neu drwy anfon neges destun i 81066. Mae’r llinell gymorth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Gall roi cymorth a gwybodaeth am iechyd meddwl i bobl yng Nghymru, a gall pobl sy'n ceisio noddfa o Wcráin ofyn am gael siarad â rhywun yn eu hiaith eu hunain. Bydd y llinell gymorth hefyd yn gallu eich cyfeirio chi neu'r unigolyn rydych yn ei noddi at gymorth sydd ar gael yn lleol.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu nifer o daflenni sy'n esbonio effeithiau dod i gysylltiad â digwyddiadau gofidus sydd wedi'u cyfieithu i lawer o ieithoedd, ac maent ar gael drwy ddilyn islawr adran Iechyd Cyhoeddus Cymru y ddolen ganlynol: COVID-19 - Gwybodaeth - CLILC (wlga.cymru)

Mae taflen benodol hefyd wedi'i pharatoi gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion ar ymdopi ar ôl digwyddiad trawmatig, sy'n cynnwys gwybodaeth i unrhyw un sydd wedi profi digwyddiad trawmatig, neu sy'n nabod rhywun sydd wedi profi digwyddiad o’r fath: Ymdopi ar ôl digwyddiad trawmatig | Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (rcpsych.ac.uk)

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

GIG 111 Cymru (wales.nhs.uk)

Noddfa | Iechyd a lles (llyw.cymru)

Mae byrddau iechyd ledled Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i fynd ati i gael cymorth iechyd meddwl yn ystod pandemig Covid-19. Mae gwybodaeth a manylion cyswllt ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yn lleol i'w gweld yn Atodiad B.

Mae nifer o elusennau lleol a chenedlaethol yn darparu gwasanaethau cymorth rheng flaen i bobl sy'n ceisio noddfa, ac yn aml mae yna gapasiti i ddarparu cymorth mewn sawl iaith. Rhestrir rhai o'r gwasanaethau hyn yn Atodiad C.

Mae gan Galw Iechyd Cymru wasanaeth cyfieithu sy'n helpu pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg i gael cymorth yn eu dewis iaith. Mae rhagor o wybodaeth am yr help y gall Galw Iechyd Cymru ei roi i'r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg i'w gweld ar wefan Noddfa Cymru.

Efallai y byddai'n werth sicrhau’r unigolyn neu'r bobl sy'n aros gyda chi na fydd eu hanghenion iechyd yn effeithio ar eu statws mewnfudo nac yn effeithio ar y gwasanaethau iechyd a fydd ar gael iddynt. Mae cyfieithiad ar gael ar wefan Noddfa Cymru i'ch helpu gyda hyn.

Adnodd defnyddiol arall yw Dewis Cymru, sef cronfa ddata ar-lein o wasanaethau iechyd a lles ledled Cymru. Gallwch chwilio'r gronfa ddata hon am sefydliadau cymunedol a all gynnig cymorth i ffoaduriaid. https://www.dewis.wales/home#whatmatterstoyou

Gwasanaethau mewn argyfwng

Gall hefyd fod yn ddefnyddiol rhoi gwybod i'r unigolyn rydych yn ei noddi sut i gael gofal iechyd brys. Rhowch wybod iddynt beth yw diben y gwasanaeth 999 a rôl adrannau achosion brys (Damweiniau ac Achosion Brys) os ydyn nhw neu aelod o'r teulu yn cael damwain neu salwch difrifol sydyn. Am gyngor neu gymorth meddygol brys nad yw'n bygwth bywyd, dylid ffonio GIG 111.

Diogelu

Mae diogelu yn golygu cadw plant ac oedolion yn ddiogel rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a'r Heddlu sy'n bennaf gyfrifol am ymateb pan fydd unrhyw un yn pryderu eu bod nhw neu rywun arall mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Fodd bynnag, mae angen i rywun roi gwybod iddynt am bryder cyn y gallant helpu.

Efallai y byddwch yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n gwneud ichi boeni bod yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Mae sawl ffurf i gam-drin – er enghraifft, corfforol, emosiynol, rhywiol ac ariannol. Efallai eich bod yn pryderu am y ffordd y maent yn trin eu plant neu eu perthnasau, neu'r ffordd y mae rhywun arall yn eu trin nhw. 

Efallai y byddwch hefyd yn gweld neu'n clywed rhywbeth sy'n gwneud ichi boeni bod eich plant chi, eich perthnasau chi neu rywun arall mewn perygl oherwydd ymddygiad yr unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi. 

Efallai y gwnaiff yr unigolyn neu'r teulu rydych yn eu noddi o Wcráin hefyd yn gofyn am eich help i roi gwybod am bryder o’r fath.

Gofyn am help yw'r peth iawn i'w wneud. P'un a ydych yn poeni am blentyn neu oedolyn o Wcráin, neu amdanoch chi eich hun, eich teulu neu rywun yn y gymuned.

Mae'n bwysig rhannu'r pryderon hyn cyn gynted ag y gallwch. Os ydych yn poeni bod rhywun mewn perygl uniongyrchol o niwed, er enghraifft os bydd plentyn neu oedolyn o Wcráin yn mynd ar goll, yna dylech ffonio'r Heddlu ar 999.

Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi gwybodaeth ichi am sut i gysylltu â'ch gwasanaethau cymdeithasol lleol os ydych yn poeni y gallai rhywun fod mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar wefan eich awdurdod lleol drwy chwilio am enw eich awdurdod lleol ac yna mynd i’r adran iawn ynghylch rhoi gwybod am blentyn mewn perygl neu roi gwybod am oedolyn mewn perygl.

Mae hyfforddiant ar-lein ar gael sy'n rhad ac am ddim, a gall hwnnw eich helpu i ddeall mwy am ddiogelu. Ewch i Learning@Wales.

Trefniadau ar gyfer ymateb pan fydd pryderon y gallai pobl o Wcráin fod ar goll ar ôl iddynt gyrraedd y DU

Bydd achosion pan na fydd pobl o Wcráin yn cyrraedd eu cyrchfan fwriadedig. Mae'r cyngor hwn yn nodi beth i'w wneud o dan yr amgylchiadau hyn. Mae hyn yn cynnwys camau a allai ei gwneud yn ofynnol i chi roi gwybod i’r heddlu bod y person/pobl yn berson/pobl goll. 

Y diffiniad ar gyfer person coll yw:

Ystyrir bod unrhyw un na ellir nodi ei leoliad ar goll, nes ei fod wedi'i leoli, a'i les wedi’i gadarnhau neu fel arall.

Beth i'w wneud os nad yw'r bobl rydych yn eu noddi yn cyrraedd eich cyfeiriad yn ôl y disgwyl

Os bydd y bobl o Wcráin rydych yn eu noddi yn teithio i'ch cyfeiriad hebddoch chi ac nid ydynt yn cyrraedd yn ôl y disgwyl, dylech geisio cysylltu â nhw i gael gwybod a oes esboniad am yr oedi a phryd y gallwch ddisgwyl iddynt gyrraedd.

Dylech roi’r un ymdrech wrth geisio dod o hyd iddynt ag y byddwch yn ei wneud pe byddech yn ceisio dod o hyd i aelod o'ch teulu.

Os na allwch gysylltu â nhw, dylech ffonio'r heddlu ar 101 a rhoi gwybod iddynt eu bod ar goll. Bydd yr heddlu angen rhywfaint o wybodaeth gennych. Bydd angen iddynt wybod lleoliad hysbys diwethaf y bobl rydych yn rhoi gwybod iddynt eu bod ar goll gan gynnwys unrhyw wybodaeth sydd gennych am eu henwau, eu hoedrannau, eu rhyw a sut maen nhw’n edrych.

Os cewch unrhyw wybodaeth newydd am y bobl o Wcráin neu os ydyn nhw’n cysylltu â chi ac rydych eisoes wedi rhoi gwybod i'r heddlu eu bod ar goll, dylech gysylltu â'r heddlu eto i roi’r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted â phosibl. 

Os cewch unrhyw wybodaeth sy'n awgrymu bod unrhyw un mewn perygl o niwed, rhaid i chi ffonio'r heddlu ar 999 ar unwaith.

Dylech hysbysu'ch awdurdod lleol eich bod wedi rhoi gwybod bod rhywun ar goll.

Caethwasiaeth fodern

Gall caethwasiaeth fodern effeithio ar bobl o bob oed, rhyw a hil ac mae'n cynnwys amrywiol fathau o gamfanteisio. Atgyfeiriwyd 479 o achosion o gaethwasiaeth fodern yng Nghymru yn 2021. Roedd dros hanner y rhai a atgyfeiriwyd yn blant, ac roedd tua hanner ohonynt yn dod o'r tu allan i'r DU, o wledydd fel Albania, Sudan, ac Eritrea.

Mae pedwar prif fath o gaethwasiaeth fodern – camfanteisio ar lafur, camfanteisio troseddol, camfanteisio rhywiol, a chaethwasanaeth domestig. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wahanol fathau o gaethwasiaeth fodern yma.

Mae llawer o wahanol arwyddion o gaethwasiaeth fodern. Os oes gennych bryderon y gallai rhywun fod yn cael ei ecsbloetio, neu fod rhywun wedi dioddef yn y gorffennol, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i gael cymorth yma.

Cymorth gan eich awdurdod lleol

Mae eich awdurdod lleol yn gyfrifol am gymorth fel:

  1. cofrestru plant gydag ysgolion lleol;
  2. rhoi cyngor ar wasanaethau cymorth i deuluoedd, megis cymorth gyda chostau gofal plant;
  3. dosbarthiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill;
  4. gweithio gyda byrddau iechyd lleol i’w cyfeirio at lwybrau cyngor ac atgyfeirio at wasanaethau iechyd cyhoeddus arbenigol fel y bo'n briodol, er enghraifft ar gyfer brechiadau neu sgrinio TB. Dylid darparu cyngor ar wasanaethau cymorth pellach megis sefydlogi cychwynnol, cwnsela a chymorth iechyd meddwl, gofal cymdeithasol i oedolion, a gwasanaethau plant yn ôl yr angen;
  5. trefnu apwyntiadau lleol gyda’r Ganolfan Byd Gwaith ar gyfer asesiadau budd-daliadau, gan gynnwys ar gyfer taliadau brys tra bo unrhyw fudd-daliadau'n cael eu trefnu.

Dylech hefyd geisio helpu i gyfeirio’r unigolyn neu’r teulu rydych yn ei noddi i wasanaethau cyhoeddus fel ysgolion a chanolfannau gwaith. Mae canllawiau ychwanegol ar sut i gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus ar gael ar wefan GOV.UK.

Efallai y byddwch hefyd am rannu’r ddolen i wefan noddfa Llywodraeth Cymru sydd ar gael yn yr iaith Wcreineg ac sy'n darparu gwybodaeth am hawliau, gwasanaethau, addysg a diwylliant yng Nghymru Noddfa | Wcráin (llyw.cymru).

Cymorth gan y sector gwirfoddol

Gall y sector gwirfoddol ddarparu ystod o gymorth ar gyfer yr unigolyn neu’r teulu rydych yn ei noddi. Mae infoengine yn gyfeiriadur o wasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru a ddarperir gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru (Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru). Mae hwn yn blatfform rhad ac am ddim sy’n cynnig gwybodaeth am amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n gallu rhoi help a chefnogaeth. Darperir rhywfaint o’r gefnogaeth hon mewn partneriaeth â’r awdurdodau lleol, byrddau iechyd a phartneriaid eraill.

Yn ogystal, mae eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol yn ffynhonnell wybodaeth a chanllawiau am wasanaethau’r sector gwirfoddol sydd ar gael yn lleol. Efallai y byddwch am rannu dolenni i’w gwefannau gyda’r unigolyn neu’r teulu rydych yn ei noddi.

Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y cyfnod noddi?

Mae noddwyr yn ymrwymo i letya pobl o Wcráin am o leiaf chwe mis, ond gallwch ddewis parhau y tu hwnt i'r chwe mis cychwynnol os ydych chi a'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi yn dymuno hynny. Fel y soniwyd eisoes, mae'r 'taliadau diolch' yn dod i ben ar ôl 12 mis. Bydd pobl o Wcráin yn gallu byw a gweithio yng Nghymru am hyd at dair blynedd a chael budd-daliadau, gofal iechyd, cyflogaeth a chymorth arall.

Os nad ydych am barhau â'r trefniant y tu hwnt i chwe mis, dylech roi gwybod i'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi mewn da bryd fel y gallant wneud trefniadau eraill. Dylai noddwyr wneud hyn o leiaf fis cyn diwedd y chwe mis.

Bydd arian cyhoeddus ar gael i bobl o Wcráin a byddant yn gallu rhentu eiddo fel unrhyw un arall. Os bydd angen, gallant hawlio elfen dai y Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Tai os ydynt dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Mae gan Rhentu Doeth Cymru wybodaeth ddefnyddiol am rentu eiddo sydd ar gael yma: Tenantiaid (llyw.cymru).

Beth os bydd y trefniant noddi yn chwalu?

Os bydd angen ichi ddod â'r trefniant noddi i ben yn gynnar am unrhyw reswm, dylai noddwyr roi gwybod i'r awdurdod lleol cyn gynted â phosibl. Mae mwy o ganllawiau ar rannu eich cartref gyda lletywr ar gael ar-lein. Mae llinell gymorth wedi ei lansio i roi cyngor a chanllawiau i bobl sy'n dod i Gymru o Wcráin ac i bobl sy'n gweithredu fel noddwyr. I bobl yn y DU, y rhif yw: Rhadffôn 0808 175 1508; i bobl y tu allan i'r DU, y rhif yw: +44 (0)20 4542 5671. Mae’r llinell gymorth ar gael rhwng 9am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Rhagor o gymorth

 • Mae gwefan Cartrefi i Wcráin yn cynnig gwybodaeth am y cynllun.
 • Mae gwefan Noddfa | Wcráin (llyw.cymru) yn cynnig gwybodaeth ategol ac mae ar gael yn yr iaith Wcreineg.
 • Bydd eich awdurdod lleol yn darparu gwybodaeth am y cymorth y maent yn ei ddarparu yn eich ardal. Mae canllawiau ar sut i gefnogi'r unigolyn neu'r teulu rydych yn ei noddi hefyd wedi'u rhoi i'ch awdurdod lleol.
 • Mae llinell gymorth wedi ei lansio i roi cyngor a chanllawiau i bobl sy'n dod i Gymru o Wcráin ac i bobl sy'n gweithredu fel noddwyr. I bobl yn y DU, y rhif yw: Rhadffôn 0808 175 1508; i bobl y tu allan i'r DU, y rhif yw: +44 (0)20 4542 5671. Mae’r llinell gymorth ar gael rhwng 9am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Atodiad A: Canllawiau ynghylch eich Llety

Mae pob math o lety’n wahanol, ac er nad oes disgwyliadau penodol, mae’n rhaid sicrhau bod eich llety yn rhydd o beryglon difrifol i iechyd a diogelwch. Dylech ofalu bod eich cartref yn ddiogel i’r unigolyn neu’r teulu o Wcráin ac mewn cyflwr addas. Dylech ystyried hefyd sawl unigolyn y gallwch ei dderbyn, gan sicrhau bod digon o le i bawb. Ni ddylai dau unigolyn rannu ystafell oni bai eu bod: yn oedolion sy’n cyd-fyw â’i gilydd fel partneriaid; yn rhiant a phlentyn; yn ddau frawd neu’n ddwy chwaer os ydynt dros 10 oed; yn frodyr neu’n chwiorydd o’r naill ryw neu’r llall os ydynt dan 10 oed. Ni ddylid rhoi unigolion nad oeddent yn nabod ei gilydd o’r blaen yn yr un ystafell.

Rydym hefyd yn gofyn ichi sicrhau:

 • bod y llety yn cael ei gadw’n lân ac mewn cyflwr rhesymol;
 • bod lle digonol mewn cegin ac ystafell ymolchi;
 • bod dŵr yfed ar gael;
 • bod synhwyrydd mwg sy’n gweithio ar bob un o loriau’r eiddo, a mesurau diogelwch tân eraill addas, er enghraifft, drysau tân neu lwybrau dianc fel y bo’n briodol – mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: making your home safe from fire;
 • bod synhwyrydd carbon monocsid sy’n gweithio mewn unrhyw ystafell sy’n cynnwys dyfais llosgi tanwydd solet (er enghraifft, tân glo, stof llosgi coed);
 • bod digon o wres i gadw’r eiddo ar dymheredd cyfforddus;
 • bod y dyfeisiau nwy, y ffitiadau a’r ffliwiau yn ddiogel a bod gwiriad diogelwch nwy wedi ei wneud o fewn y flwyddyn ddiwethaf (rhagor o wybodaeth);
 • bod y trydan yn gweithio ac yn ddiogel – gall trydanwr cymwys helpu os ydych yn ansicr;
 • nad oes lleithder na llwydni yn y llety o gwbl, fwy neu lai;
 • bod y drysau a’r ffenestri ar y llawr mynediad yn cloi’n iawn;
 • ei bod yn hawdd ac yn ddiogel symud o gwmpas yn y llety, heb risiau rhy serth a allai achosi niwed.

Atodiad B: Cymorth Iechyd Meddwl

Atodiad C: Gwasanaethau cymorth i bobl sy'n ceisio noddfa

Gwasanaeth

Gwefan / Manylion Cyswllt

Llinell Gyngor Iechyd Meddwl CALL

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl CALL i Gymru - Gwasanaeth Gwrando a Chymorth Cyfrinachol

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Hafan - Cyngor Ffoaduriaid Cymru (wrc.cymru)

Oasis (Caerdydd)

Oasis Caerdydd

Diverse Cymru

Hafan Diverse Cymru

Y Sanctuary (Casnewydd)

The Sanctuary – The Gap

Alltudion ar Waith (Cymru)

Alltudion ar Waith - Cefnogi Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru ers 2001

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (Cymru)

EYST – Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru - Cefnogi pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sy'n byw yng Nghymru

Y Groes Goch Brydeinig (Cymru)

Cysylltwch â'ch gwasanaeth ffoaduriaid lleol

Llinell Gymorth BAME Cymru

Llinell Gymorth BAME Cymru

Canolfan y Drindod (Caerdydd)

Croeso i Ganolfan y Drindod Caerdydd

Gwasanaethau Gofal Cymunedol a Lles (Caerdydd)

CCAWS

Llinell Gymorth y DU ar gyfer Cymru Cenedl Noddfa

 

 

Mae llinell gymorth wedi ei lansio i roi cyngor a chanllawiau i bobl sy'n dod i Gymru o Wcráin ac i bobl sy'n gweithredu fel noddwyr. I bobl yn y DU, y rhif yw: Rhadffôn 0808 175 1508;

i bobl y tu allan i'r DU, y rhif yw: +44 (0)20 4542 5671.

Mae’r llinell gymorth ar gael rhwng 9am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 173 KB.

Maint Ffeil 173 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.