Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ganllawiau diwygiedig Cwricwlwm Cymru heddiw (dydd Mawrth, 28 Ionawr) gan gadarnhau £15m o gymorth ychwanegol i athrawon wrth iddynt baratoi i’r roi ar waith.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Dywedodd y Gweinidog:

“Rwy’n hynod o falch o gyhoeddi’r canllawiau diwygiedig heddiw ar gyfer ein cwricwlwm ysgol newydd, cwbl ddiwygiedig, a wnaed yng Nghymru.

“Dyma garreg filltir enfawr i addysg yng Nghymru – rwy’n falch iawn ein bod ni yn arwain y ffordd o ran diwygio addysg, a chanolbwyntio ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ein pobl ifanc i fod yn ddinasyddion cyflawn yng Nghymru a’r byd.

Mae’r canllawiau newydd wedi’u diwygio yn dilyn yr adborth helaeth i’r cwricwlwm drafft a gyhoeddwyd fis Ebrill 2019 – maent yn symlach, yn fyrrach ac yn rhoi cyfle i bob ysgol yng Nghymru ddylunio eu cwricwlwm eu hunain o fewn dull gweithredu cenedlaethol sy’n sicrhau cysondeb.

Aeth y Gweinidog yn ei blaen: “Hoffwn i ddiolch i ymarferwyr am eu hymrwymiad dros y tair blynedd ddiwethaf yn drafftio’r canllawiau hyn. 

“Hoffwn i hefyd ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a gyfrannodd yn ystod y cyfnod adborth llynedd ar ôl i’r canllawiau drafft gael eu rhyddhau. 

“Mae ansawdd uchel a manylder y cyfraniadau hyn wedi’n helpu ni i wneud gwelliannau sylweddol.

“Gwella addysg yw cenhadaeth ein cenedl, a’r hyn sy’n bwysicach na dim yw gwneud yn siŵr bod gan bawb fynediad at y profiadau, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ein pobl ifanc i sicrhau swyddi, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithgar.”

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd y byddai £15m yn ychwanegol ar gael y flwyddyn nesaf i helpu i roi’r cwricwlwm ar waith, gyda £12m yn mynd yn uniongyrchol i ysgolion ar gyfer dysgu proffesiynol.

“Bydd grymuso ein proffesiwn ac adeiladu hyder yn allweddol er mwyn gweithredu a chyflawni’r cwricwlwm newydd,” dywedodd y Gweinidog.

Fel rhan o’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol bydd diwrnod HMS ychwanegol dros y tair blynedd nesaf, cyfanswm o 18 dros dair blynedd, gydag adnoddau yn cael eu datblygu i ysgolion eu defnyddio.

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd fwriad i gyhoeddi cynllun gweithredu’r cwricwlwm ar ôl y Pasg.

Bydd y cynllun yn darparu amlinelliad clir ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm yn seiliedig ar ble y dylai ysgolion ganolbwyntio eu hymdrechion ar adegau gwahanol hyd at 2022 a sut y byddant yn cael eu cefnogi i wneud hyn.

Dywedodd y Gweinidog:

“Ni ddylai ysgolion ruthro i geisio cynllunio ar gyfer hyn, nawr yw’r amser i bob ymarferydd ar draws Cymru edrych ar yr hyn sydd wedi’i gyhoeddi. 

“Dylai ysgolion gymryd amser i ddeall model y cwricwlwm, edrych ar y deunyddiau a’r llenyddiaeth a dechrau trafod sut y bydd eu gweledigaeth a’u gwerthoedd yn helpu i lunio eu cwricwlwm yn y pen draw.

“Y cam nesaf ar y daith o ddiwygio yw paratoi’r proffesiwn i’w wireddu ym mhob ystafell ddosbarth ac ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru.”

Ychwanegodd pennaeth Ysgol Gynradd St Julian yng Nghasnewydd, Gwent, Luke Mansfield:

“Dyma garreg filltir hynod o gyffrous ar gyfer addysg yng Nghymru. Mae wedi bod yn wych gweld Cwricwlwm Cymru yn esblygu ac yn datblygu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gyda’r holl randdeiliaid yn cael cyfle i gyfrannu ato a helpu i’w ffurfio.

“Rwy’ wrth fy modd gyda’r rhyddid a’r hunan reolaeth gynyddol mae’r cwricwlwm newydd yn eu cynnig i athrawon, yn hytrach na chael cwricwlwm rhy bendant sy’n cyfyngu ar arloesi a chreadigrwydd.

“Mae’r broses o greu’r cwricwlwm newydd yr un mor bwysig â’r cynnyrch; mae wedi caniatáu i athrawon o bob cwr o’r wlad rwydweithio a chydweithio, gan rannu syniadau ac arferion gyda’i gilydd mewn ffordd na welwyd o’r blaen.

“Dyma gyfle da i ysgolion gymryd amser i ystyried yr hyn maen nhw’n ei addysgu a’r ffordd maen nhw’n mynd ati, gan fanteisio ar wybodaeth ac arbenigedd eu hathrawon ac ystyried diddordebau ac anghenion eu plant.”

Rhannu’r dudalen hon