Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer cyfleuster profi rheilffyrdd modern yn y De.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: cynllunio
Rhanbarth/sir: De Cymru
Dyddiad cychwyn: diwedd 2017
Dyddiad Cau: 2023/2024
Cost: tua £100m
Partneriaid: Cyngor Castell-nedd Port Talbot a chyngor Powys

Beth rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer. Bydd gan y ganolfan profi rheilffyrdd ac iddi ddau 2 drac trydan sy’n gallu profi cyflymder hyd at 110mya, twnnel a phlatfform llawn ar gyfer profi a hyfforddi. Mae’r cynigion yn cynnwys:

  • cyfleuster mawr, wedi’i gyfarparu’r dda ar gyfer gwaith cynnal a chadw
  • lle i storio tua 400 o gerbydau’n ddiogel
  • cyfleuster datgomisiynu a chyflymydd arloesedd ymchwil a datblygu
  • canolfan addysg â labordai
  • lle ar gyfer swyddfeydd a chyfleusterau hyfforddi mewn amgylchedd dynamig

Pam rydym yn ei wneud

Rydym am ddarparu canolfan ragorol yn y DU ar gyfer profi trenau. Rydym yn hyderus y bydd y ganolfan yn denu buddsoddwyr ac yn darparu gwasanaeth hanfodol i weithgynhyrchwyr trenau yn y DU a thramor, y diwydiant ehangach a’r gadwyn gyflenwi.

Cynnydd presennol

Rydym wedi ymrwymo i Gytundeb Menter ar y Cyd gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Powys, ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu uwchgynllun. Rydym yn archwilio cynlluniau ariannol a masnachol, ac yn llunio ceisiadau cynllunio.

Lleoliad y safle a ffefrir yw Onllwyn a Nant Helen yng nghwm Dulais sydd ar y ffin rhwng Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Gwnaethom ymgynghori ynghylch y cynigion o 2 Gorffennaf hyd 7 Hydref 2019.

Y camau nesaf

Byddwn yn ystyried yr adborth a dderbynnir gan randdeiliaid o fewn y diwydiant a hefyd ymgynghoriad 2019.

Bydd yr Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd yn dylanwadu ar y cynigion terfynol ar gyfer Canolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd.

Byddwn yn cyflwyno’r cais cynllunio ar ddechrau 2020.