Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar maint a nodweddion y gweithlu ysgol ym mis Tachwedd 2019 (dros dro).

Ystadegau arbrofol yw’r data yn yr adroddiad hwn sy’n ymwneud â gwybodaeth a gasglwyd yn y Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion (CBGY) cyntaf yng Nghymru ym mis Tachwedd 2019. Felly, nid yw'r adroddiad yn ymwneud â chyfnod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Athrawon

 • Roedd 26,882 o athrawon mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru ym mis Tachwedd 2019. O blith y rhain, roedd 25,492 yn athrawon cymwysedig.
 • Roedd 75.2% o'r holl athrawon mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol yn fenywod. 
 • Roedd y gyfran fwyaf o athrawon rhwng 30 oed a 39 oed (32.7%). Roedd 3.7% o'r holl athrawon mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol dan 25 oed.
 • Dywedodd 30.5% o'r holl athrawon mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol fod eu gallu Cymraeg ar lefel 'Uwch' neu lefel 'Hyfedredd'.
 • Roedd 24.9% o'r holl athrawon ar y brif ystod cyflog a 59.6% ar yr ystod cyflog uwch. Roedd 13.9% ar yr ystod cyflog i arweinwyr.
 • Cyflog cyfwerth ag amser llawn cyfartalog (cymedr) yr holl athrawon mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol oedd £40,113.

Staff cymorth

 • Roedd 29,756 o staff cymorth mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol yng Nghymru ym mis Tachwedd 2019, yr oedd 16,157 ohonynt yn Gynorthwywyr Addysgu.
 • Roedd 90.7% o'r staff cymorth mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol yn fenywod.
 • Roedd y gyfran fwyaf o staff cymorth rhwng 50 oed a 59 oed (28.4%).  Roedd 6.0% o'r staff cymorth mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol dan 25 oed.
 • Dywedodd 17.2% o'r staff cymorth mewn lleoliadau a gynhelir gan awdurdodau lleol fod eu gallu Cymraeg ar lefel 'Uwch' neu lefel 'Hyfedredd'.
 • Caiff gwybodaeth fanylach am y gweithlu ysgolion, gan gynnwys data wedi'u dadansoddi fesul awdurdod lleol, eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru a StatsCymru ar 26 Awst 2020.

Athrawon a chynorthwywyr addysgu sy’n gwarchod eu hunain yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Mae gwybodaeth o’r CBGY hefyd wedi’i defnyddio i gynnal dadansoddiad cychwynnol er mwyn amcangyfrif nifer yr athrawon a chynorthwywyr addysgu sy’n gweithio mewn ysgolion sydd wedi’u cynnwys ar y rhestr o gleifion a warchodir. Ar gyfer y dadansoddiad hwn, cafodd gwybodaeth am y gweithlu o ddatganiadau awdurdodau lleol ac ysgol y CBGY ei chysylltu â’r rhestr o’r cleifion a warchodir gan ddefnyddio enw cyntaf, cyfenw a dyddiad geni fel y meysydd cysylltu. Cynhaliwyd y gwaith hwn er mwyn mynd i’r afael ag anghenion gweithredol uniongyrchol mewn ymateb i bandemig COVID-19.

 • Mae 459 o athrawon sy’n gweithio mewn ysgolion yng Nghymru wedi’u cynnwys ar y rhestr o’r cleifion a warchodir. Mae hyn yn cynrychioli 1.6% o’r athrawon yng Nghymru.
 • Mae 574 o gynorthwywyr addysgu sy’n gweithio mewn ysgolion yng Nghymru wedi’u cynnwys ar y rhestr o’r cleifion a warchodir. Mae hyn yn cynrychioli 2.3% o’r cynorthwywyr addysgu yng Nghymru.

Mae’r ffigurau ar gyfer y dadansoddiad uchod yn cynnwys athrawon a chynorthwywyr addysgu oedd wedi’u cyflogi mewn ysgol ar y dyddiad cyfrifiad, ynghyd â rhai hynny oedd yn cael eu cyflogi yn ganolog gan awdurdodau lleol. Felly, dylir cymryd gofal wrth gymharu’r ffigurau yn erbyn y nifer o staff ym mhrif data yr adroddiad yma oherwydd gwahaniaethau yn y methodoleg a ddefnyddiwyd.

Mae adroddiad ‘Athrawon a chynorthwywyr addysgu a warchodir yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn rhoi rhagor o wybodaeth am y gwaith dadansoddi hwn.

Gwybodaeth ar ansawdd y data a methodoleg

Mae’r prif ystadegau hyn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd yng nghasgliad cyntaf y CBGY ac, fel y cyfryw, cânt eu cyhoeddi fel ‘ystadegau arbrofol’.  Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019 wedi’i dilysu’n ffurfiol nac yn derfynol.  Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau.

Mae ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: gwybodaeth gefndir’ yn rhoi rhagor o fanylion am wybodaeth allweddol am ansawdd a methodoleg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon