Neidio i'r prif gynnwy

Beth sy’n rhaid i landlordiaid cymdeithasol ei wneud os bydd achos o’r coronafeirws mewn eiddo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam fo achos o’r Coronafeirws wedi’i gadarnhau, a ddylai staff y landlord cymdeithasol ymweld a’r eiddo?

Bydd angen i chi benderfynu a oes rhaid ymweld â’r eiddo er lles a diogelwch y tenant, er enghraifft mewn argyfwng neu os oes angen trwsio rhywbeth i’w wneud yn ddiogel.

Os oes rhaid trwsio rhywbeth yn yr eiddo i’w wneud yn ddiogel, dylid dilyn asesiad risg a pholisi eich sefydliad ar ddefnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE) a chymryd y camau cyffredinol canlynol:

  • rhaid i’r aelod o staff sy’n ymweld â’r eiddo aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrth yr unigolyn sydd â’r feirws
  • os yn bosibl dylai ofyn i’r unigolyn aros mewn ystafell arall o ble mae’r gwaith i’w wneud
  • ddylai’r contractwr neu aelod o staff ddim cyffwrdd â’i wyneb ei hun a dylai hefyd olchi ei ddwylo yn drylwyr ar ôl gadael yr eiddo a dylai ddefnyddio’r PPE priodol

Dylech ymgyfarwyddo â'r canllawiau ynghylch cymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd sydd ar agor i'r cyhoedd ac Diogelu Cymru yn y gwaith. Wrth wneud unrhyw waith yng nghartref rhywun, dylid dilyn y canllawiau ar weithio yng nghartrefi pobl eraill.

A ddylen ni roi gwybod i’r tenantiaid eraill (yn enwedig pan fo’r unigolyn yn hunanynysu o fewn bloc lle mae’r tenantiaid yn rhannu rhai mannau)?

Na ddylech, oni bai bod perygl uniongyrchol a phenodol i eraill. Ond noder bod Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) fel rheol yn ceisio olrhain pawb fu mewn cysylltiad â’r unigolyn sy’n dal y feirws.

A oes angen glanhau trylwyr mewn blociau cyfan / mannau a rennir pan fo achos o’r haint wedi’i gadarnhau yn y lleoliad?

Y cyngor cyffredinol yw i lanhau a diheintio pob gwrthrych ac arwyneb sy’n cael ei gyffwrdd yn aml. Efallai y bydd y landlord cymdeithasol yn dymuno cynghori’r tenant i lanhau eu drws allanol, oherwydd dyma’r man y bydd aelodau eraill o’r cyhoedd fwyaf tebygol o’i gyffwrdd. Os taw’r landlord ei hunan sy’n cynnal y gwaith glanhau dylai wneud hynny mewn ffordd sensitif, rhag achosi pryder diangen i’r preswylwyr eraill neu dynnu sylw at yr unigolyn sydd â’r haint.

Pa mor fuan ar ôl y diagnosis y bydd eiddo’n cael ei ystyried yn rhydd o’r haint?

Rydym yn awgrymu bod 14 diwrnod yn lleihau’r risg i’r eithaf.